Grăniţuire

Sentinţă civilă 500 din 04.10.2014


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Agnita sub dosar nr… 174/2008 din data de 24.04.2008, reclamanţii ….., au chemat în judecată pe pârâţii … şi … solicitând pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se dispună:

- stabilirea liniei de hotar care desparte proprietatea reclamanţilor situată în com. … sat .. nr.33, jud. Sibiu de imobilul situat în com. ….., sat … nr.32, jud. Sibiu, imobil care aparţine pârâţilor;

- ca urmare a stabilirii liniei de hotar, pârâţii să fie obligaţi să respecte dreptul de proprietate şi posesie asupra fâşiei de teren pe care au acaparat-o din proprietatea reclamanţilor, cu cheltuieli de judecată.

În  motivarea  în fapt  a  acţiunii s-a arătat  că reclamanţii deţin imobilul situat în com. …. jud. Sibiu, înscris în CF nr.614 ….. nr. top.452 şi 453, care se învecinează în partea dreaptă cu imobilul situat la numărul administrativ 33, înscris în CF nr.1256 …, nr. top.454 şi 455 a cărui proprietari sunt Statul Român asupra terenului în suprafaţă de 2847 mp şi … asupra construcţiilor. Între cele două proprietăţi, mai precis între construcţiile casă şi anexe, există o fâşie de teren de circa 1,30 m care aparţine reclamanţilor şi face parte integrantă din terenul în suprafaţă de 1422 mp aferent construcţiei proprietatea acestora.

În cursul anului 2007 reclamanţii au intenţionat să refacă gardul de la stradă dintre cele două proprietăţi, acesta fiind distrus datorită faptului că reclamanţii au domiciliul în Germania şi locuiesc doar periodic în imobilul în litigiu primit sub formă de donaţie, însă au fost sancţionaţi de către Primăria com…... De asemenea, datorită lipsei reclamanţilor din localitate şi lipsei gardului, unii săteni care aveau grădinile în spatele imobilului aparţinând acestora, pentru a nu ocoli pe drumul care ducea la proprietăţile lor, foloseau acest teren dintre case trecând prin grădina reclamanţilor şi distrugând recoltele. În aceste condiţii, reclamanţii au solicitat Consiliului Judeţean Sibiu eliberarea unei autorizaţii de construcţie a gardului care a fost respinsă, fiind contestată în instanţă.

În realitate această potecă se află pe terenul reclamanţilor şi proprietatea acestora este încălcată, cetăţenii cu animalele trecând  prin grădina lor şi distrugând iarba şi pomii.

În drept nu s-a invocat nicio dispoziţie legală.

Acţiunea civilă a fost legal timbrată de reclamanţi cu suma de 19 lei taxă judiciară de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar.

Pârâta ….. prin întâmpinarea depusă în cauză, a arătat  că în mod greşit a fost citat în cauză Statul Român prin Consiliul Local Iacobeni, întrucât acesta este organ deliberativ şi nu are calitate procesuală pasivă în cauză. Referitor la acţiunea în revendicare se menţionează că parcela 89 din planul cadastral al localităţii aparţine domeniului public al Comunei… conform H.G. nr.978/2002 privind patrimoniul Judeţului Sibiu, cu destinaţia – drumuri şi căi ferate, subcategoria stradă, iar în această situaţie reclamanţii nu au dreptul să împrejmuiască un teren care nu le aparţine.

În drept se invocă dispoziţiile art.115 şi urm. C.pr.civ.

În susţinerea întâmpinării s-au depus următoarele înscrisuri, în copie: hotărârea nr.26/30.06.2003 emisă de Consiliul Local al com. … inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei … extrasele de carte funciară nr.614 şi nr.1256 …. schiţa cadastrală, planul de amplasament şi delimitare a imobilului.

În probaţiune a fost încuviinţată proba cu înscrisurile depuse de părţi, proba testimonială cu martorul …. solicitată de pârâta Comuna ….prin Primar şi s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice topografice având ca obiective: identificarea topografică şi pe proprietari a imobilului în litigiu; să se stabilească  dacă suprafaţa de teren de 1422 mp aferentă construcţiilor este reală şi în cazul în care suprafaţa este mai mică unde se regăseşte; să se stabilească graniţele cu vecinii în funcţie de situaţia de carte funciară.

După efectuarea raportului de expertiză, reclamanţii … şi …. au formulat o precizare de acţiune prin care i-au chemat în judecată şi pe pârâţii …. şi …, domiciliaţi în Sibiu, str. Şoimului, nr.18, ap.19, jud. Sibiu, proprietari tabulari ai imobilului înscris în CF nr.517/a ….., nr. top.458, 459, situat administrativ în …., nr.45, com. …. jud. Sibiu, solicitând stabilirea liniei de graniţă care desparte proprietatea lor de proprietatea pârâţilor …..

În motivarea precizării de acţiune s-a arătat că aceşti pârâţi au fost chemaţi în judecată în calitate de proprietari tabulari ai imobilului situat în spatele grădinii reclamanţilor, din raportul de expertiză tehnică rezultând că o porţiune de teren grădină de 71 mp ce aparţine reclamanţilor şi pe care se află linia de graniţă este în folosinţa pârâţilor. În conformitate cu schiţa cadastrală, suprafaţa de 140 mp lipsă se regăseşte după cum urmează: 71 mp în posesia proprietarilor tabulari …. şi … şi 69 mp „pe acea potecă”, care aşa cum rezultă din raportul de expertiză, nu apare pe schiţa de CF.

Pârâta …., prezentă în instanţă la termenul de judecată din 21.10.2009, a precizat că este de acord cu acţiunea formulată de reclamanţi şi a arătat că soţul ei …. a decedat la data de 11.08.2000 şi după acesta au rămas ca moştenitoare, ea şi cele două fiice, respectiv Schmitt …., domiciliată în Germania şi …, în prezent decedată. De asemenea, numita … nu a fost căsătorită şi nu are alţi moştenitori.

Pârâta …, deşi legal citată, nu a formulat întâmpinare în cauză şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a opune eventuale apărări.

Prin sentinţa civilă nr.266/23.06.2010, instanţa a admis acţiunea formulată de reclamanţi şi a stabilit linia de graniţă dintre imobilul înscris în CF nr.614 …., nr. top.452, 453 proprietatea reclamanţilor şi imobilul înscris în CF nr.1256 …., nr. top.454, 455 proprietatea pârâţilor …. şi …. pe aliniamentul A-B-C-D, conform raportului de expertiză. De asemenea, s-a stabilit linia de graniţă dintre imobilul proprietatea reclamanţilor şi imobilul înscris în CF nr.517/a … nr. top.458, 459, având ca proprietari tabulari pe …. şi …., pe aliniamentul A-J, conform raportului de expertiză topografică întocmit în cauză. Pârâţii au fost obligaţi să respecte reclamanţilor dreptul de proprietate asupra imobilului în limitele de graniţă stabilite.

Prin decizia civilă nr.501/10.12.2010, Tribunalul ….a admis apelul declarat de către pârâţii Comuna …. prin Primar şi … împotriva sentinţei civile nr.266/ 23.06.2010, pe care a desfiinţat-o şi a trimis cauza spre rejudecare la aceiaşi instanţă de fond.

În considerentele deciziei menţionate, s-a reţinut, în esenţă, că instanţa de fond a pronunţat sentinţa la data de 23.06.2010 bazându-se pe o situaţie de carte funciară nereală, întrucât nu a fost adus la cunoştinţa instanţei faptul că la data de 27.04.2010 au fost efectuate modificări în cartea funciară şi nu mai există nr. top.454, 455, că acestea au fost dezmembrate în două parcele noi cu nr. top. 454/1, 455/1 şi 454/2, 455/2, s-a sistat CF nr.1256 …. în care a fost iniţial înscrise nr. top. 454 şi 455, iar nr. top. noi 454/2 şi 455/2 au fost transcrise într-o nouă carte funciară, schimbându-se categoria de folosinţă din „curte” în „stradă” şi a fost întabulată în favoarea domeniului public al com. Iacobeni.

Ca urmare, s-a stabilit obligaţia instanţei de rejudecare de a se efectua un supliment la raportul de expertiză care să aibă în vedere situaţia de carte funciară reală, de asemenea, să fie avut în vedere faptul că în prezent proprietar al imobilului cu care se învecinează reclamanţii este Comuna Iacobeni şi nu Statul Român.

În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ….

Pentru termenul de judecată din 31.05.2011 pârâta COMUNA… PRIN PRIMAR a depus la dosar note de şedinţă (f. 31) prin care a solicitat efectuarea unui supliment la raportul de expertiză care să aibă în vedere situaţia de carte funciară reală.

La primul termen de judecată, în rejudecare, reclamanţii prin avocat, şi-au modificat acţiunea în sensul introducerii în cauză, în calitate de pârâtă a COMUNEI … PRIN PRIMAR, alături de pârâtul STATUL ROMÂN PRIN COMUNA …. De asemenea, s-a dispus efectuarea unui supliment la raportul de expertiză topografică întocmit în cauză având ca obiectiv: identificarea topografică a celor două imobile în litigiu raportat la situaţia actuală scriptică şi faptică.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma probelor administrate şi a obligaţiilor stabilite pentru instanţa de rejudecare prin decizia civilă nr. nr.501/10.12.2010 a Tribunalul …. instanţa reţine următoarele:

Reclamanţii …. şi … sunt proprietarii imobilului situat administrativ la nr.33 …, înscris în CF nr.614…., nr. top.452 – casă şi curte intravilan în suprafaţă de 623 mp şi nr. top.453 – grădină intravilan în suprafaţă de 799 mp, imobilul fiind  dobândit  cu  titlu  de donaţie  în  anul 2006 şi  întabulat  în  cartea  funciară  cu încheierea nr.992/1.08.2006 c.f..

Acest imobil se învecinează cu imobilul de la nr. administrativ 32 …., înscris iniţial în CF nr.1256 nr. top.454 – grădină intravilan în suprafaţă de 1436 mp şi nr. top.455 – casă şi curte intravilan în suprafaţă de  1411 mp, proprietatea statului român asupra terenului, pârâta …… fiind proprietară asupra construcţiilor cu titlu de drept cumpărare ca bun propriu.

Ulterior, prin încheierea nr. 1732 emisă de OCPI – BCPI … în dos. nr. 1732/15.04.2010, s-a dispus dezmembrarea întregului imobil înscris în CF 1256 …. în 2 corpuri funciare noi, respectiv nr. top 454/1, 455/1 (nr. cadastral 49) în suprafaţă de 2518 mp şi nr. top 454/2, 455/2 (nr. cadastral 50) în suprafaţă de 329 mp. Potrivit HCL Iacobeni nr. 8/23.02.2010, s-a propus schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului înscris sub nr. top 454/2, 455/2 din curte în stradă şi înscrierea dreptului de proprietate asupra acestuia în favoarea domeniului public la com ….

Ca urmare a acestor operaţiuni, imobilul în litigiu aflat în proprietatea reclamanţilor se învecinează cu imobilul înscris în CF nr. 1316 …, nr. top.454/2, 455/2 – stradă intravilan în suprafaţă de 329 mp, proprietatea pârâtei COMUNA …., ca parte a domeniului public.

Imobilul reclamanţilor se învecinează în partea din spate a grădinii şi cu imobilul având nr. top.458, 459 înscris în CF nr.517/a Movile, având ca proprietari tabulari pe numiţii ….. şi soţia….

În anul 2007 reclamantul … a solicitat Consiliului Judeţean … eliberarea unui certificat de urbanism pentru efectuarea unei împrejmuiri de beton privind imobilul situat în com. Iacobeni, sat …, nr.33, jud. Sibiu, înscris în CF nr.614 … sub nr. top.452, 453, avizul Primăriei com….. fiind nefavorabil cu motivarea că acesta a închis o stradă proprietate publică cu numărul de parcelă 89, anterior reclamantul ridicând un zid între imobilele situate la nr.33 şi 32, prin acest zid fiind închis drumul de acces (poteca) folosit de cetăţenii din localitate dintr-o stradă într-alta, aceştia fiind nevoiţi să facă un ocol de circa 500-600 metri.

Primăria com….a susţinut că reclamantul nu avea dreptul să împrejmuiască acest teren, fiind vorba de parcela 89 din planul cadastral al localităţii, parcelă ce aparţine domeniului public al comunei, conform Hotărârii nr.26/30.06.2003 a Consiliului Local al Comunei ….. În anexa la această hotărâre cuprinzând inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei, la nr.334 figurează parcela 89 în suprafaţă de 379 mp, situată între casele cu nr.32-33, sub denumirea de stradă.

În raportul de expertiză tehnică topografică întocmit în cauză de expertul tehnic ….. se constată că litigiul este determinat de existenţa în teren şi în planurile de cadastru ale localităţii …. a unei parcele cu nr. cadastral 89, cuprinsă între imobilul reclamanţilor de la nr. administrativ 33 şi imobilul de la nr. administrativ 32. Parcela în cauză, o potecă cu lăţimea de 1,3-1,5 metri, este în prezent folosită pentru accesul pietonal dintr-o stradă în alta, cu trecere printre casele de la nr.32 şi 33.

Potrivit concluziilor raportului de expertiză, reclamanţii folosesc o suprafaţă totală de 2629 mp, cu 140 mp mai puţin decât suprafaţa înscrisă în cartea funciară şi cu 93 mp mai mult decât suprafaţa înscrisă în registrul cadastral al Primăriei com. ….. Suprafaţa lipsă pentru acest imobil se regăseşte o parte la imobilul cu nr. cadastral A 91 amplasat în spate  (71 mp), iar cealaltă parte de 69 mp este ocupată de poteca în litigiu, care nu apare pe schiţa de carte funciară.

Pe schiţa de CF imobilele cu nr. top.452 şi 453 sunt lipite de imobilele cu fostele nr. top.454 şi 455 (actualele nr. top.454/2, 455/2), nu au o potecă între ele, lungimea celor două imobile este egală, iar aliniamentul din spate al imobilelor cu nr. top.453 şi 454 (pe linia de graniţă cu imobilul nr. top.458) este coliniar.

Tot în concluziile raportului de expertiză se arată că în ceea ce priveşte amplasamentul imobilelor în litigiu nu există identitate între situaţia de carte funciară şi planurile de cadastru. Parcela nr.89 din planul cadastral nu are corespondent în situaţia de carte funciară, această parcelă ocupând teren atât din imobilul notat în CF în proprietatea reclamanţilor, cât şi din imobilul notat în CF în proprietatea pârâţilor. Dat fiind faptul că planurile de cadastru au scara 1:1000, iar  schiţele  de  CF  au  scara  1:2880, determinarea  cu  precizie  a  poziţiei  exacte  a

limitelor imobilelor pe baza acestor schiţe este practic imposibilă, având în vedere că poteca are din măsurători lăţimea de 1,40 metri.

Expertul a propus variante de grăniţuire, COMUNA ….solicitând omologarea suplimentului la raportul de expertiză întocmit la data de 02.09.2011 şi a variantei de grăniţuire astfel propuse. Potrivit acestui supliment, expertul a propus ca linie de graniţă între imobilele cu nr. top.452, 453 şi nr. top.454, 455(actualele nr. top.454/2, 455/2)  următorul aliniament: A-B cu punctul A la 1,42 metri faţă de actualul colţ de gard al imobilului cu nr. top.454 şi punctul B la 0,50 metri de colţul şurii reclamanţilor înspre exteriorul imobilului; B-C cu punctul C la 1,05 metri de gardul de cărămidă edificat de reclamanţi înspre exteriorul imobilului; C-D cu punctul D la 0,53 metri de colţul casei reclamanţilor înspre exteriorul imobilului.

A fost stabilită linia de graniţă şi faţă de imobilul cu nr. top.450, 451 între punctele E-F-G-H-I-J, iar faţă de imobilul cu nr. top.458 între punctele A-J.

Potrivit dispoziţiilor art.584, art.585 C.civ., orice proprietar are dreptul de a-şi stabili linia de graniţă faţă de imobilele învecinate şi de a-şi îngrădi proprietatea, cheltuielile grăniţuirii urmând a fi suportate pe jumătate.

În esenţă, proprietarul unui imobil poate solicita această operaţiune juridică fie în situaţia în care nu există o delimitare între proprietăţi, fie atunci când deşi există semne exterioare de delimitare, acestea sunt contestate, ca în cazul de faţă.

Din starea de fapt reţinută mai sus rezultă că pentru respectarea situaţiei de carte funciară şi a suprafeţei înscrisă în CF linia de graniţă dintre imobilul proprietatea reclamantului, înscris în CF nr.614 … nr. top.452, 453 şi imobilul înscris în CF nr. 1316 …, nr. top.454/2, 455/2 – stradă intravilan în suprafaţă de 329 mp, proprietatea pârâtei COMUNA…, (provenit din dezmembrarea CF nr.1256 .. nr. top.454, 455) trebuie stabilită pe aliniamentul A-B-C-D, conform raportului de expertiză tehnică topografică întocmit de expertul … existent la filele 103-111 dosar astfel cum a fost completat prin suplimentul întocmit la 02.09.2011 aflat la f. 43-45 dos. rejudecare, iar linia de graniţă faţă de imobilul înscris în CF nr.517/a …. nr. top. 458, 459, având ca proprietari tabulari pe .. şi .., pe aliniamentul A-J, stabilit prin acelaşi raport de expertiză.

Practic, varianta de grăniţuire cu imobilul înscris în CF nr. 1316 Movile, nr. top.454/2, 455/2 este cea care concordă cu dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.1256 …. nr. top.454, 455 dispusă prin încheierea nr. 1732 emisă de OCPI – BCPI… în dos. nr. 1732/15.04.2010 şi cu HCL Iacobeni nr. 8/23.02.2010.

În contextul celor reţinute, instanţa constată că acţiunea reclamanţilor este întemeiată şi potrivit art.584 C.civ. va fi admisă astfel cum a fost formulată şi precizată.

Ca urmare, se va stabili linia de graniţă dintre imobilul proprietatea reclamanţilor şi imobilul proprietatea pârâtei COMUNA… pe aliniamentul A-B-C-D, respectiv imobilul aparţinând proprietarilor tabulari ….. şi …. pe aliniamentul A-J, conform raportului de expertiză tehnică topografică întocmit de expertul …. existent la filele 103-111 dosar fond astfel cum a fost completat prin suplimentul întocmit la 02.09.2011 aflat la f. 43-45 dos. rejudecare, care va face parte integrantă din sentinţă. Vor fi obligaţi pârâţii să respecte dreptul de proprietate al reclamanţilor asupra imobilului în limitele de graniţă stabilite anterior.

În temeiul art.274 C.pr.civ., având în vedere obiectul juridic al prezentului litigiu şi modul în care soluţia profită fiecăreia dintre părţi, pârâţii vor fi obligaţi să suporte o parte din cheltuielile de judecată făcute de reclamanţii în cauză reprezentând taxă de timbru, timbru judiciar, onorariu expert la fond şi onorariu supliment de expertiză în rejudecare (în total 2.019,3 lei), respectiv pârâta COMUNA …. prin Primar, în nume propriu şi ca reprezentant al Statului Român, suma de 673 lei, pârâtele … şi ….. suma de 673 lei împreună.

Având în vedere natura raportului juridic dedus judecăţii, obligaţiile părţilor implicate într-o grăniţuire de a suporta pe jumătate cheltuielile necesare, modul în care soluţia profită fiecăreia dintre părţi, nu vor fi acordate cheltuielile de judecată solicitate de reclamanţi şi de pârâta COMUNA… ca participant în nume propriu şi pentru Statul Român reprezentând onorarii avocaţiale şi cheltuieli de deplasare, fiecare parte urmând a-şi suporta cheltuielile propriei apărări. În acelaşi sens, instanţa constată şi că, raportat la considerentele reţinute de instanţa de control judiciar în susţinerea soluţiei de admitere a apelului, nu se poate reţine o culpă procesuală a vreuneia din celelalte părţi în proces pentru a se justifica acordarea cheltuielilor de judecată efectuate în această fază procesuală de pârâta COMUNA… ca participant în nume propriu reprezentând onorarii avocaţiale şi cheltuieli de deplasare.

Pârâta ….nu va fi obligată la plata de cheltuieli de judecată întrucât potrivit noii situaţii de CF imobilul reclamanţilor nu se mai învecinează cu porţiune de teren pe care se află construcţiile proprietatea acesteia

Cheltuielile de judecată rezultate din repunerea pe rol a cauzei după suspendarea ca urmare a lipsei părţilor nu vor fi reţinute în sarcina pârâţilor, reclamanţilor aparţinându-le culpa procesuală.