2Reîncredinţare minor

Hotărâre 1904 din 30.08.2012


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA INEU, JUDETUL ARAD OPERATOR 2826

DOSAR NR.

SENTINŢA CIVILĂ NR.1904/2012

Şedinţa publică din 30 august 2012

Preşedinte :

Grefier :

S-a luat în examinare, cauza civilă formulată de reclamanta B N-B, împotriva pârâtului G C-F, pentru reâncredinţare minor.

La apelul nominal nu se prezintă nimeni.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că dezbaterea în fond a cauzei a avut loc în şedinţa publică din 23 august 2012 când s-a amânat pronunţarea hotărârii pentru data de 30 august 2012.

J U D E C A T A,

Constată că prin acţiunea înregistrată la această instanţă la data de 12 aprilie 2012, reclamanta B N-B domiciliată în … a solicitat în contradictoriu cu pârâtul G C-F domiciliat în …, ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună reîncredinţarea minorului B K-N născut la data de 09 iulie 2009, şi exercitarea autorităţii părinteşti în comun de ambii părinţi, cu obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere în funcţie de venitul realizat la locul său de muncă.

A motivat în fapt că din relaţia de concubinaj cu pârâtul, la data de 09 iulie 2009 s-a născut minorul  B K-N.

Prin sentinţa civilă nr…. pronunţată de Judecătoria Brad în dosarul civil nr…. s-a constatat că pârâtul este tatăl minorului B K-N născut la data de 09 iulie 2009, naştere înregistrată sub nr…. din data de 24.09.2009 în registrul Stării civile al Primăriei  municipiului …, s-a încuviinţat ca minorul să poarte numele de familie al pârâtului „G.”, şi minorul a fost încredinţat spre creştere şi educare la pârât, fără plata unei pensii de întreţinere.

Pârâtul, prin întâmpinarea de la fila 7 dosar, invocă excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Ineu, excepţie respinsă în şedinţa publică din data de 03 mai 2012.

Pentru soluţionarea cauzei s-au depus la dosar: copie sentinţa civilă nr…. a Judecătoriei Brad fila 34, copie sentinţa civilă nr…. a judecătoriei Brad filele 5-6, adeverinţă reclamantă fila 7, anchetă socială fila 20-21, chitanţă taxă de timbru fila 23, anchetă socială primăria  Pîncota fila 24, anchetă socială Primăria Brad fila 28, împuternicire avocaţială fila 31,32, adeverinţă loc de muncă pârât fila 33, copie sentinţa civilă nr…. a Judecătoriei Brad filele 34-35, copie sentinţa civilă nr… a Judecătoriei … fila 36, întâmpinare pârât fila 37, adeverinţă pârât fila 42, cerere de amânare fila 43, adeverinţă reclamantă fila 46, adeverinţă medicală fila 48, copie certificat de naştere minor fila 50, cerere amânare fila 59,chitanţă onorariu avocat fila 60, declaraţii martori  T B –E fila 61 T C fila 62 şi B A fila 63.

Din coroborarea probelor, instanţa reţine în fapt următoarele:

Minorul G K-N, s-a născut la data de 09 iulie 2009 din relaţia de concubinaj a părţilor.

Prin sentinţa civilă nr…. pronunţată în dosarul civil nr…. al Judecătoriei Brad, jud. Hunedoara, se constată că pârâtul este tatăl minorului B K-N născut la data de 09 iulie 2009, naştere înregistrată sub nr…. din data de 24.09.2009 în registrul Stării civile al Primăriei  municipiului …, s-a încuviinţat ca minorul să poarte numele de familie al pârâtului „G”, şi minorul a fost încredinţat spre creştere şi educare la pârât.

Prin sentinţa civilă nr…. ianuarie 2012 pronunţată în dosar civil nr…. al de Judecătoriei Brad, jud.Hunedoara a fost respinsă acţiunea reclamantei privind reîncredinţarea minorului.

 Reclamanta este în prezent încadrată în muncă, conform adeverinţei nr…. din 29 martie 2012 emisă de SC … Ineu depusă la fila 7 dosar, cu contract de muncă şi beneficiază de un salariu de încadrare în cuantum de 850 lei/lunar şi tichete de masă.

Din referatul de anchetă socială efectuat de Primăria Pîncota, filele 20-21 dosar, rezultă că reclamanta în prezent locuieşte singură în … pe strada …, locuinţa fiind compusă din cameră, bucătărie şi baie întreţinute corespunzător, iluminate electric şi încălzite cu combustibil solid fiind racordată la reţeaua de alimentare cu apă potabilă. Părinţii reclamantei locuiesc pe aceeaşi stradă cu reclamanta şi ar ajuta-o pe reclamanta la creşterea şi educarea minorului.

Din declaraţia martorului T B-E depusă la fila 61 dosar, instanţa reţine că martora fiind prietenă cu reclamanta a ţinut legătura cu aceasta după ce a născut, în perioada când era internată în spital şi a înţeles că era supărată, întrucât pârâtul nu a dorit acest copil şi nu-şi manifesta afecţiunea faţă de copil. Martora apreciază că pârâtul şi-a încredinţarea minorului doar pentru a o face pe reclamantă să sufere şi nu pentru afecţiunea pentru care o avea pârâtul faţă de minor. Între părţi au existat discuţii şi în ce priveşte dreptul de vizită al reclamantei, vizita reclamantei la minor fiind condiţionată de situaţia materială a acesteia la momentul respectiv.

Din declaraţia  martorului B A depusă la fila 63 dosar, instanţa reţine că reclamanta este afectată de faptul că minorul a fost încredinţat pârâtului şi nu s-a prezentat la procesul în care s-a judecat acţiunea de paternitate şi încredinţare minor, întrucât nu şi-a putut imagina că, raportat la vârsta minorului, acesta ar putea fi încredinţat tatălui. Reclamanta este legată afectiv de minor şi îi este îngrădit dreptul de vizită de către pârât.

Din toate declaraţiile martorilor audiaţi, instanţa reţine că legătura afectivă dintre reclamantă şi minor şi, de asemenea, situaţia materială a reclamantei s-a schimbat, respectiv cele avute în vedere la încredinţarea minorului la pârât şi în interesul minorului este să fie reîncredinţat mamei.

Pârâtul, deşi în probaţiune solicitat încuviinţarea audierii a trei martori, cerere admisă de instanţă în şedinţa publică din 3 mai 2012, la următoarele 4 termene de judecată martorii nu s-au prezentat, fiind decăzuţi din probaţiune în şedinţa publică din data de 23 august 2012.

Potrivit disp.art.403 din  Noul Cod civil, în cazul schimbării împrejurărilor,  instanţa poate modifica măsurile cu privire la drepturile şi îndatoririle părinţilor divorţaţi faţă de copiii lor minori, la cererea oricăruia dintre părinţi sau a unui alt membru de familie.

În consecinţă, văzând în drept dispoziţiile art.396, art.397 şi art.403 din Noul Cod civil, instanţa apreciind că s-au modificat condiţiile avute în vedere la încredinţarea minorului, va dispune stabilirea domiciliului minorului la domiciliul mamei acesteia, respectiv reclamanta B N-B; va dispune exercitarea autorităţii părinteşti, în comun, de ambii părinţi, faţă de minorul G K-N născut la data de 09 iulie 2009.

Văzând în drept disp. art.529 din Noul Cod Civil, va obliga pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în cota legală, în cotă procentuală de 25% lunar, din veniturile realizate de pârât la locul de muncă, respectiv SC „…” SRL Brad, jud.Hunedoara, pe seama minorului G K-N născut la data de 09 iulie 2009, începând cu data introducerii acţiunii, respectiv 12 aprilie 2012 şi până la majoratul acestuia.

Văzând că s-au solicitat cheltuieli de judecată justificate prin onorariu avocat, în drept disp. art.274 c.pr.civ., instanţa va obliga pârâtul la plata sumei de 400 lei către reclamantă cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive, instanţa,  în numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite acţiunea civilă formulată de reclamanta B N-B domiciliată în …, împotriva pârâtului G C-F domiciliat în … şi, în consecinţă:

- stabileşte domiciliul minorului G K-N născut la data de 09 iulie 2009, la domiciliul mamei acesteia;

- dispune exercitarea autorităţii părinteşti, în comun, de ambii părinţi, faţă de minorul G K-N născut la data de 09 iulie 2009;

- obligă pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în cota legală, în cotă procentuală de 25% lunar, din veniturile realizate de pârât la locul de muncă, respectiv SC „…” SRL Brad, jud…., pe seama minorului G K-N născut la data de 09 iulie 2009, începând cu data introducerii acţiunii, respectiv 12 aprilie 2012 şi până la majoratul acestuia;

- obligă pârâtul la plata sumei de 400 lei către reclamantă cu titlu de cheltuieli de judecată;

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 30 august 2012.

Preşedinte  Grefier

Red.

Tehnored.

4 ex./2 com./

Va fi comunicată cu:

- reclamanta B N-B  …, 

- pârâtului G C-…