Obligaţie de a face

Sentinţă civilă 937 din 08.07.2013


ROMANIA

JUDECĂTORIA INEU,JUDEŢUL ARAD OPERATOR 2826

DOSAR NR.

SENTINŢA CIVILĂ NR.937/2013

Şedinţa publică din 08 iulie 2013

Preşedinte :

Grefier :

S-a luat în examinare cauza civilă privind acţiunea formulată de reclamantul V C împotriva  pârâţilor S M, S I,  S V, P M şi S F, pentru obligaţie de a face.

La apelul nominal se prezintă pentru reclamant avocat L I, lipsă fiind părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită cu părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care faţă de înscrisurile aflate la dosar, reprezentantul reclamantului arată că nu mai are de formulat alte cereri.

Instanţa, constatând că nu mai sunt alte cereri, declară faza probatorie încheiată şi acordă cuvântul pentru dezbaterea cauzei în fond.

Reprezentantul reclamantului avocat L I solicită admiterea acţiunii, aşa cum a fost formulată şi în scris, apreciind că s-a făcut dovada pretenţiilor, potrivit înscrisurilor depuse la dosar în probaţiune.

Nu solicitată cheltuieli de judecată.

Acţiunea este legal timbrată cu suma de 385 lei cu titlu de taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar mobil în valoare de 3 lei.

J U D E C A T A

Asupra acţiunii civile, înregistrata la aceasta instanţă la data de 26 aprilie 2013 timbrată legal cu 385 lei taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar mobil în valoare de 3 lei, constată că reclamantul V C CNP … domiciliat în …, cu domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat L I din …, a solicitat în contradictoriu pârâţii S M domiciliată în  …, S I domiciliat în …, S V domiciliat în …, P M domiciliată în … şi S F domiciliat în …, ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate că a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului situat în extravilanul comunei …, pe titlul de cumpărare asupra suprafeţei de 1,50 ha teren arabil situat în tarla 51, parcela 231/1, având vecinătăţi la nord A 231/2, la est CN 229, sud DE 232, la vest CN 224, din titlul de proprietate nr…., cod 103823, teren dobîndit prin cumpărare conform actului intitulat „Contract de vânzare-cumpărare” încheiat la data de 15.02.2013, între reclamant şi pârâţi, solicitând a se pronunţa o hotărâre care să ţină  loc de contract de vânzare-cumpărare autentic.

A mai solicitat a se dispune înscrierea dreptului său de proprietate, în cf după rămânerea definitivă a sentinţei.

Nu a solicitat cheltuieli de judecată.

În susţinerea acţiunii, reclamantul arată că la data de 15.02.2013, a cumpărat de la pârâta S M prin convenţie, terenul situat în extravilanul …, în suprafaţă de 1,50 ha., prin actul numit „Contract de vânzare-cumpărare” încheiat sub semnătură privată.

Prin acest act, pârâţii s-au obligat în schimbul sumei de 3.000 lei să transmită dreptul de proprietate asupra terenului mai sus evidenţiat, urmând să  se încheie un contract de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Mai susţine reclamantul că, deşi a solicitat prezenţa la notar în vederea întabulării, aceştia au avut diferite probleme, prin urmare a fost nevoit a se adresa  instanţei de judecată în vederea întabulării dreptului asupra acestui teren.

În fine, reclamantul arată că pârâţii sunt moştenitorii legali ai autorului Sas Ioan, căruia i s-a reconstituit dreptul de proprietate, suprafaţa de 1,50 ha, aşa cum rezultă din Titlul de proprietate nr…., cod … eliberat la data de 27.02.2004 de către Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Arad.

În drept reclamantul arată prevederile art.5 alin.2 din Titlul X din Legea nr.247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor, art. 969 şi următoarele cod civil, art.1294 şi următ.cod civil, art.1073 şi următ., art.1077 şi următ.cod civil, art.1837 şi următ.cod civil, art.1846 şi următ. cod civil, coroborate cu prev.art.102-189 din Legea nr.71/2011, dispoziţii tranzitorii de punere în aplicare a cărţii din Noul cod civil 1669.

Pârâţii M, S I,  S V, P M şi S F nu au depus întâmpinare potrivit art.205 cod procedură civilă, aceştia fiind decăzuţi din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, cu excepţia celor de ordine publică potrivit art.208 c.pr.civilă.

Pentru soluţionarea cauzei s-a administrat proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar : timbru judiciar f.2 verso, certificat de atestare fiscal emis de Primăria comunei … f.4, copie convenţie f.5, copie certificat de căsătorie privind pe S I şi C M emis de fostul Consiliul Popular … f.6, copie certificat de deces privind pe defunctul S I f.6, copie buletin de identitate pârâta S M f.7,copie CI pârâţi P M şi S V f.8, copie CI pârâţi S F şi S I f.9, copie CI reclamant V C f.10, anexa 24 cu moştenitorii defunctului S I emisă de Comuna … f.11, copie titlu de proprietate nr…. emis de Comisia Judeţeană …f.12, chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru f.18, certificat emis de OCPI …-BCPI .. f.19, delegaţie de substituire f.28, copie certificat de moştenitor nr…. emis de B.N.P. … Ineu f.31, Încheierea nr.46 din 25.06.2013 emisă de B.N.P. …, f.32-34, un înscris privind pe pârâta S M f.35, copia certificatului de atestare fiscală emis sub nr…. din 08.04.2013 de către Primăria comunei …f.36 dosar.

Asupra cererii reclamantului, în conformitate cu dispoziţiilor legale aplicabile precum şi din probele de la dosar, instanţa reţine în fapt următoarele:

Titularului S I, i s-a reconstituit dreptul de proprietate în baza Legii 18/1991, privind terenul în suprafaţă de 3 ha. şi 4500 mp., situat pe raza comunei …, pentru care i s-a eliberat Titlul de proprietate nr…. eliberat de Comisia judeţeană … pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 27.02.2004, în copie la fila 12 dosar.

La data de 15.02.2013, pârâta Sas Maria a încheiat cu reclamantul înscrisul sub semnătură privată intitulat ,,Contract de vânzare-cumpărare”, la fila 5 dosar, privind vânzarea către reclamant a terenului în suprafaţă de 1,50 ha. teren arabil, situat în tarla 51, parcela 231/1, având vecinătăţi la nord A 231/2, la est CN 229, la sud DE 232, la vest CN 224, evidenţiat în Titlul de proprietate nr…., cod …, cu preţul de 1650 lei, preţ achitat integral la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare potrivit menţiunilor actului.

Acest teren nu se regăseşte înscris în CF, aşa cum rezultă din certificatul nr…. eliberat de O.C.P.I.-Biroul de CF …, la fila 19 dosar.

Din certificatul de moştenitor cu nr.41/15.03.2013 eliberat de B.N.P…. din Ineu, copie fila 31 dosar, instanţa reţine că după autorul S I, decedat la data de 04.09.1992, cu ultimul domiciliu în …,  sunt moştenitori pârâta P M, în calitate de fiică, în cota de 1/1 parte, respectiv pârâţii S M, S I, S V şi S F, în calitate de soţie supravieţuitoare respectiv fii, toţi fiind însă străini de succesiunea defunctului prin neacceptare.

Deşi vânzătoarea S M a încheiat în nume propriu acest înscris, în calitate de moştenitoare a autorului S I, iar din certificatul de moştenitor de la fila 31 dosar rezultă că acesta nu a acceptat succesiunea defunctului, pârâta P M,  în favoarea căreia s-a stabilit calitate de unic succesor acceptant după acelaşi defunct, prin înscrisul depus la fila 35 dosar, arată că ,,a împuternicit,, pe pârâta S M să vândă reclamantului o suprafaţă de 1,5 ha. teren arabil, provenit de la autorul S I.

În raport de cele menţionate, instanţa constată că potrivit prevederilor art.1279 din codul civil,,dacă promitentul refuză să încheie contractul promis, instanţa, la cererea părţii care şi-a îndeplinit propriile obligaţii, poate să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract, atunci când natura contractului o permite, iar cerinţele legii pentru validitatea acestuia sunt îndeplinite,,.

Potrivit art.1669 din codul civil ,, Când una dintre părţile care au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, dacă toate celelalte condiţii de validitate sunt îndeplinit,,.

Instanţa mai constată de asemenea că, aşa cum este şi cazul în speţă promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, din punct de vedere al naturii  juridice, este acea convenţie prin care una dintre părţi se obligă să vândă, iar cealaltă parte se obligă să cumpere un anumit bun la un preţ determinat, contract care va fi perfectat în viitor.

Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare este deci un antecontract, ambele părţi putând cere încheierea convenţiei de vânzare, neavând caracter translativ de proprietate, ci dă naştere numai obligaţiei de a face, şi anume de a se transmite proprietatea bunului în viitor.

De asemenea, pentru încheierea valabilă a acestui antecontract nu se cer formalităţi speciale, fiind suficient simplul acord de voinţă al părţilor, chiar dacă pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare legea prevede o anumită formă, elementul esenţial în cazul antecontractului fiind reprezentat de faptul că este o convenţie distinctă de viitorul act de înstrăinare, ceea ce face ca acesta să nu fie confundat cu contractul de vânzare-cumpărare propriu-zis. Indirect, antecontractul este o garanţie a perfectării în viitor a contractului de vânzare-cumpărare în formă solemnă.

În ceea ce priveşte celelalte cerinţe de admisibilitate a acţiunii prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, în raport de dispoziţiile legale menţionate, este necesar existenţa unui refuz al părţii, în acord cu prevederile legale menţionate, instanţa fiind chemată să suplinească acordul părţii care a refuzat încheierea contractului.

În speţă însă, reclamantul nu a dovedit prin nici o probă existenţa refuzului părţii contractante şi implicit al pârâţilor de a-şi îndeplini obligaţiile contractate, respectiv ca în termen de 30 de zile de la data încheierii convenţiei să se prezinte  la notarul public pentru încheierea în formă autentică a contractului, deşi titlul de proprietate s-a eliberat anterior, iar la data de 15.03.2013 s-a eliberat şi certificatul de moştenitor după acelaşi autor.

Totodată, prin înscrisul depus la fila 35 dosar, pârâta P M, cea în favoarea cărei s-a stabilit calitatea de moştenitor după autorul S I, arată că ,,este de acord cu vânzarea,, de unde rezultă fără echivoc că în speţă nu se pune problema unui refuz care să fie suplinit de instanţă, în sensul cerut de prevederile legale citate, fapt pentru care instanţa constată că acţiunea reclamantului este neîntemeiată.

Prin urmare, în raport de cele reţinute mai sus, văzând  probatoriul administrat şi în drept dispoziţiile art. 1279, art.1669 c.civil, urmează a se respinge acţiunea reclamantului ca fiind neîntemeiată.

Văzând că pârâţii  nu au solicitat cheltuieli de judecată, în conformitate cu prevederile art. 453 c.pr.civilă, nu se vor acorda.

Pentru aceste motive, în numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge acţiunea formulată de reclamantul V C domiciliat în …  cu domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat Le I cu sediul profesional … împotriva pârâţilor S M domiciliată în …, S I domiciliat în …, S V domiciliat …, P M domiciliată în municipiul … şi S F domiciliat în … pentru obligaţia de a face-hotărâre care ţine loc de contract.

Fără cheltuieli de judecată.

  Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 08 iulie 2013.

Preşedinte Grefier

Red:

Tehnored:

8 exp/6 com/

Se comunică cu:

reclamantul V C domiciliat în …, cu domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat L I cu sediul profesional în …

-pârâţi S M domiciliată …

-S I domiciliat în…

-S V domiciliat în …

-P M domiciliată în …

-S Fl domiciliat în …