Contestatie la executare

Sentinţă civilă 386 din 11.09.2013


R O M A N I A

JUDECATORIA  ÎNTORSURA BUZAULUI

JUDEŢUL COVASNA

DOSAR NR. (...)

SENTINŢA CIVILĂ NR.386

Şedinţa publica din data de 11.09.2013

Completul constituit din:

Preşedinte : (...) – judecător

Grefier : (...)

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea în cauza civilă  privind pe contestatorul (...), intimata (...)  şi chemata în garanţie (...) având ca obiect „Contestaţie la executare”

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

 Procedura legal îndeplinită.

 S-a făcut referatul cauzei, după care :

Concluziile şi susţinerile părţilor au fost consemnate în Încheierea de şedinţă din 04.09.2013, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă, iar instanţa în vederea deliberării a amânat pronunţarea pentru data de 11.09.2013, când urmare a deliberării a pronunţat hotărârea de mai jos.

JUDECĂTORIA,

Asupra cauzei civile de faţă, constată:

I. Prin cererea formulată şi completată ulterior (f.10), înregistrată sub nr.(...) la data de 29.04.2013, contestatorul (...) cu domiciliul în (...) în contradictoriu cu intimata (...), cu sediul în (...)  a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să dispună următoarele:

- Să suspende executarea silită începută împotriva sa, în baza titlului executoriu nr.(...) emis la 04.04.2013 ce i s-a comunicat la data de 15.04.2013 de către intimată.

- Să anuleze somaţia nr.(...) emisă la 04.04.2013 şi titlul executoriu nr. (...) emis la 04.04.2013 de către intimată.

- Să fie obligată intimata la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, susţine contestatorul că este titularul Persoanei fizice autorizate (...) cu CIF (...) iar la data de 15.04.2013, intimata i-a comunicat titlului executoriu nr.(...) emis la 04.04.2013 şi somaţia nr.(...) emisă la 04.04.2013 prin care i s-a instituit obligaţia de a achita suma de 4092 lei, reprezentând contribuţii de asigurări sociale de stat.

Susţine contestatorul, că în conţinutul actelor de executare comunicate, nu s-a menţionat decizia potrivit căreia ar datora contribuţii de stat, nici perioada şi nici modalitatea în care s-a stabilit cuantumul sumei de 4092 lei, astfel neputându-se stabili dacă această creanţă este certă, lichidă şi exigibilă, actele sunt lovite de nulitate absolută. De asemenea nu se precizează nici categoria contribuţiilor de asigurări sociale de stat datorate, pentru a se permite verificarea existenţei acestora în mod real. Intimata nu a comunicat, de unde provin aceste sume, rezumându-se de a comunica doar actele de executare.

Mai arată contestatorul că nu poate fi obligat de a achita contribuţii de asigurări sociale de stat în lipsa unui contract încheiat cu casa de pensii şi în lipsa realizării veniturilor necesare achitării acestor contribuţii iar până la comunicarea actelor de executare, intimata nu l-a înştiinţat cu privire la existenţa vreunei obligaţii.

Susţin contestatorul că potrivit art.13 din Legea nr.263/2010, venitul asigurat înscris în declaraţia individuală de asigurat sau în contractul de asigurare socială, poate fi modificat prin depunerea unei comunicări de modificare a declaraţiei individuale de asigurare sau, după caz, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială., iar potrivit art.36 din Legea nr.263/2010, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi de art.6 alin.1 pct.IV alin.2, o constituie venitul lunar asigurat, înscris în declaraţia de asigurare, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35 % din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia.

Concluzionând, susţine contestatorul că debitul ce face obiectul actelor de executare nu îl datorează şi mai mult de atât, s-au calculat penalităţi şi dobânzi la penalităţi, fără însă a i se comunica debitul iniţial.

Potrivit art.223 C.pr.civilă, s-a solicitat judecata în lipsă.

Alăturat cererii şi pe parcursul judecăţii, contestatorul a depus înscrisuri.(f.14-15)

II. Situându-se pe o poziţie procesual contradictorie, intimata (...) a depus întâmpinare (f.18-22) prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare formulată, motivele fiind următoarele:

- În ceea ce priveşte cererea privind suspendarea executării silite, susţine intimata că se impune depunerea de către contestator a unei cauţiuni potrivit art.718 alin.2 lit.a noul C.pr.civilă iar la soluţionarea acestui petit se solicită a se avea în vedere prezumţia de legalitate a actelor de executare.

- Faţă de motivele invocate în contestaţia la executare, arată intimata că somaţia şi titlul executoriu cuprind debitul stabilit de (...) reprezentând contribuţii de asigurări sociale, calculate în baza Declaraţiei 200 privind venitul realizat pentru anii 2010, 2011 şi 2012, declaraţia individuală de asigurare semnată de contestator nr.(...) la 07.03.2013  şi comunicarea de modificare nr.(...) din 07.03.2013.

Mai arată intimata că  la calculul contribuţiei de asigurări sociale au fost avute în vedere dispoziţiile art.6 pct.IV din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii care prevăd că : „În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare: b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale.”

Potrivit Declaraţiei 200 depuse de contestatorul (...) pentru anii 2010, 2011 şi 2012 s-a stabilit contribuţia de asigurări sociale conform prevederilor legale, respectiv valoarea dată de salariul minim brut pe economie : 708 lei în anul 2011 şi 741 lei pentru anul 2012, iar aceste aspecte privind modificarea modalităţii de calcul a fost adusă la cunoştinţă contestatorului la data de 07.03.2013, astfel actele de executare au fost emise întocmai cu prevederile  art.136 art.141 C.pr.fiscală  iar acestea cuprinde creanţe cuprinse în declaraţia nr.(...)/2010, prin care (...), a stabilit în sarcina contestatorului contribuţii de asigurări sociale.

De asemenea, se mai arată că nu poate face obiectul prezentei contestaţii la executare, criticile aduse declaraţiei nr.(...)/2010 deoarece aceasta reprezintă titlu de creanţă ce  poate fi contestat doar potrivit dispoziţiilor art.205 C.pr.fiscală.

S-a solicitat potrivit art.242 C.pr.civilă, judecata în lipsă.

Alăturat întâmpinării, intimata a depus următoarele înscrisuri: confirmare de primire, somaţia şi titlul executoriu comunicate contestatorului la 15.04.2013, situaţie analitică debite, plăţi, solduri, fişe financiară emisă la 02.04.2013, documente privind asiguratul, declaraţia individuală de asigurare conform Legii nr.263/2010 , declaraţii 200 pentru anul 2010, 2011, 2012 şi comunicare de modificare nr.(...) din 07.03.2013. (f.23-38)

III. Contestatorul a depus răspuns la întâmpinare (f.44-45), prin care şi-a susţinut apărarea invocată în conţinutul contestaţiei depuse, arătând şi că, intimata a arătat în conţinutul apărării că datele înscrise în actele de executare se referă la un venit asigurat de 708 lei pentru anul 2011 şi o contribuţie de 222 lei iar pentru anul 2012 un venit asigurat de 741 lei şi o contribuţie de 232 lei, însă însumând aceste sume, obligaţia se ridică la 454 lei şi nu la debitul înscris în actele de executare de 4092 lei.

Alăturat răspunsului, contestatorul a anexat: adeverinţa nr.(…)/18.06.2013 emisă de Primăria (…), în fotocopie certificat de căsătorie, certificat naştere copil şi fotocopie acte de identitate soţie şi copil. (f.48-52)

IV. Intimata (...), a depus şi cerere de chemare în garanţie a (...), prin care a solicitat, ca în situaţia admiterii contestaţiei, chemata în garanţie să fie obligată să le achite cheltuielile de judecată solicitate de  contestator. (f.39-40)

În fapt, arată intimata, că în temeiul OUG nr.125/2011 începând cu data de 01.07.2012 competenţa de administrare a contribuţiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, revine organelor fiscale din subordinea ANAF, motiv pentru care chemata în garanţie a predat situaţia soldurilor contribuţiilor stabilite până la 30.06.2012 şi neîncasate.

Cum prin contestaţia depusă, contestatorul contestă legalitatea debitelor stabilite de (...), potrivit cărora s-a demarat procedura executării silite, se impune ca chemata în garanţie, să-i achite cheltuielile de judecată, ce în situaţia admiterii contestaţiei ar fi obligată să le achite contestatorului (...).

În temeiul art.411 alin.1 pct.2 noul C.pr.civilă, s-a solicitat judecata în lipsă.

V. Chemata în garanţie (...), a depus întâmpinare (f.54-56) prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesual, respingerea cererii de chemare în garanţie şi respingerea contestaţiei la executare formulată.

În susţinerea excepţiei, se arată că potrivit art.V pct.10 din OUG nr.125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executare silită (……..) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale caselor de asigurări sociale şi dobândeşte calitatea procesuală a acestora, începând cu data de 01.07.2012 în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor de judecată, indiferent de faza de judecată.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, se arată că în baza declaraţiei de asigurat nr.(...) din 07.03.2013 şi potrivit prevederilor art.6 pct.IV din Legea nr.263/2010 cât şi a modificărilor aduse prin Legea nr.250/2007, plata contribuţiilor de asigurări sociale a devenit obligatorie indiferent de venitul realizat cu posibilitatea alegerii acestui venit.

Astfel, venitul lunar asigurat conform Legii nr.263/2010 – pentru perioada de după 01.01.2011- , este cel stabilit în declaraţia de asigurare şi nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35 % din câştigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale. ( pentru anul 2011  suma de 708 lei – 2022x35% iar 31,3 % reprezintă cota de contribuţie de 222 lei, iar pentru anul 2012 suma de 741 lei – 2117x35,5% iar 31,3% reprezentând 232 lei)

Susţine chemata în garanţie, că asiguratul contestator (...) nu a efectuat vreo plată la (...), astfel începerea formelor de executare este legală şi temeinică, deoarece potrivit veniturilor declarate şi înscrise în declaraţia 200, pentru anul 2011 venitul depăşeşte pragul de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale – 8088 lei şi de asemenea şi pentru anul 2012 se depăşeşte acest prag, respectiv 8468 lei.

Potrivit art.411 pct.2 noul C.pr.civilă, s-a solicitat judecata în lipsă.

Alăturat întâmpinării s-a depus în fotocopie: fişa financiară la 02.04.2013, evidenţă documente asigurat, , comunicare de modificare, declaraţie individuală de asigurare nr.(...)/2013, declaraţii 200.(f.57-76)

VI. Potrivit dispoziţiilor art.74 noul C.pr.civilă, prin încheierea de şedinţă din 10.07.2013 s-a încuviinţat în principiu cererea de chemare în garanţie a (...).(f.82)

Prin aceeaşi încheiere de şedinţă, s-a respins cererea privind suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare formulată în temeiul art.718 noul C.pr.civilă, iar argumentele soluţiei de respingere  au fost expuse în conţinutul încheierii de şedinţă.

VII. În temeiul art.254 şi urm. noul C.pr.civilă, s-a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Din oficiu s-a administrat proba cu interogatoriul contestatorului. (f.85)

VIII. Atât cererea privind suspendarea executării silite cât şi contestaţia la executare sunt legal timbrate potrivit art.3 lit.e  şi art.2 alin.2 din Legea nr.146/1997- în vigoare la data formulării contestaţiei la executare -. (f..7,13)

IX. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 15.04.2013, contestatorului (...), i s-a comunicat somaţia nr.(...) emisă la 04.04.2013 şi titlul executoriu nr. (...) emis la 04.04.2013 de intimata (...), prin care a fost somat ca în termen de 15 zile să achite suma de 4092 lei reprezentând contribuţii de asigurări sociale de stat datoare de persoane care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asociere fără personalitate juridică, datorate. (f.14-15)

Analizând conţinutul Titlului executoriu nr. (...) emis la 04.04.2013  şi comunicat contestatorului (f.14), Judecătoria reţine că acesta evidenţiază, existenţa obligaţiei contestatorului (...) de a achita în baza Documentului nr.(...) din 01.01.2010 contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asociere fără personalitate juridică astfel: 3134 lei termen scadent 26.03.2012, 232 lei termen scadent 25.04.2012, 232 lei termen scadent 25.05.2012, 232 lei termen scadent 25.06.2013 şi 232 lei termen scadent 25.07.2012.

În acest context, examinând apărările formulate de contestator, prin care susţine că nu a încheiat cu (...) contract de asigurare, că nu cunoaşte de unde provin aceste obligaţii, că actele de executare nu indică titlul de creanţă în baza căruia s-a stabilit obligaţia de a achita contribuţii de asigurări sociale şi că s-au calculat dobânzi şi penalităţi la dobânzi, Judecătoria reţine următoarele:

Astfel cum contestatorul (...) a recunoscut , cu ocazia interogatoriului administrat la termenul de judecată din 04.09.2013 (f.85) P.F. (...), CIF (...), funcţionează din anul 2009, iar de la data de la care a început activitatea, nu a achitat vreo sumă cu titlu de contribuţii de asigurări sociale.

La data de 07.03.2013, contestatorul (...), s-a prezentat la Casa Teritorială de Pensii a Judeţului (...) şi a depus declaraţia individuală de asigurare conform Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, înregistrată sub nr.(...)  la 07.03.2013, declaraţie semnată de contestator, astfel cum a recunoscut cu ocazia administrării probei cu interogatoriul. (f.85)

Potrivit pct.5 din declaraţie, s-a menţionat că declaraţie priveşte prevederile Legii nr.263/2010 începând cu data de 01.01.2010, cel de pe urmă declarând că se încadrează în categoria persoanei fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice.

Astfel, susţinerea contestatorului, cum că nu cunoaşte de unde provine obligaţia indicată în titlul executoriu şi că actele de executare nu indică decizia în baza căreia s-au calculat, nu au sport probator, fiind evident că titlul executoriu indică cu certitudine că sumele reprezentând contribuţii de asigurări sociale, s-au calculat în baza declaraţiei individuale de asigurat nr.(...) depusă de chiar contestatorul (...) la data de 07.03.2013.(f.31)

De asemenea, susţinerea contestatorului,  că nu datorează suma înscrisă în titlul executoriu, deoarece  nu a încheiat contract cu (...), nu poate fi reţinută de instanţă, deoarece obligaţia privind plata contribuţiilor de asigurări sociale, în situaţia în care se găseşte contestatorul, se face în baza declaraţiei individuale de asigurat, astfel cum prevăd dispoziţiile , art.6^1  alin.(1) din Legea nr.19/2000 – în vigoare în cursul anului 2009 când PF (...) şi-a început activitatea –: Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V care au cel puţin vârsta de 18 ani sunt obligate să se asigure pe baza declaraţiei de asigurare. Declaraţia de asigurare se depune în termen de 30 de zile de la data încadrării în situaţia respectivă la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă. Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declaraţia de asigurare. (2) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III.

Cum contestatorul, nu a făcut dovada că este exceptat de obligaţia depunerii declaraţiei individuale de asigurat potrivit alin.2, acesta avea obligaţia depunerii declaraţiei individuale de asigurat.

Concluzionând, în cauză există un titlu de creanţă, deoarece potrivit art.13 alin.( 2)  din Legea nr.19/2000 – în vigoare până la adoptarea Legii nr.263/2010- (2) Declaraţia individuală de asigurare şi contractul de asigurare socială constituie titluri de creanţă şi devin titluri executorii la data la care creanţa bugetară este scadentă, conform legii. De asemenea, Judecătoria va mai reţine, că potrivit  art.5 pct.IV din Legea nr.19/2000, modificată , în sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: IV. persoanele care se află în una dintre situaţiile următoare:  d) persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.263/2010 ce a abrogat dispoziţiile Legii nr.19/2000 dispoziţiile art.13 din Legea nr.19/2000, au fost cuprinse în conţinutul art.6 din Legea nr.263/2010,  care prevede că  în sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:  IV. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice.

 În conformitate cu prevederile noii legi a  pensiilor - Legea 263/2010 – nivelul minim  al venitului lunar asigurat înscris în declaraţia individuală  de asigurare sau în contractul de asigurare socială este de 35% din valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.  Acest salariu pe anul 2011  a fost de  2.022 lei, în concluzie în cazul persoanelor asigurate individual contribuţia lunară nu poate fi mai mică  de 222 lei (2.022 x 35% x 31,3%),  iar pentru anul 2012 suma de 741 lei – 2117x35,5% iar 31,3% reprezentând 232 lei. Până la data intrării în vigoare a legii privind sistemul unitar de pensii, nu era stabilit un cuantum minim sau maxim pentru aceste forme de asigurare.

Susţinerea contestatorului (...) că nu a cunoscut dispoziţiile legale, nu-l pot absolvi de obligaţiile ce legea i le-a impus, iar contestarea cuantumului creanţei cuprinsă în titlul de creanţă -  reprezentata de  „Declaraţie individuală de asigurare nr.(...) din 07.03.2013” (f.31) nu poate face obiectul prezentei contestaţii la executare, instanţa urmând a nu  o analiza, această apărare putând face eventual, obiectul unei contestaţii împotrivit titlului de creanţă întemeiată pe dispoziţiile art.205 C.pr.fiscală, ce intră în competenţa instanţei de contencios administrativ. În acest sens, contestatorul (...), a recunoscut cu ocazia administrării interogatoriului (f.85), că nu a contestat titlul de creanţă potrivit art.205 C.pr.fiscală, astfel, acest titlul a devenit titlu executoriu.

Concluzionând, somaţia şi titlul executoriu emise de intimata (...) şi comunicate contestatorului (...) la  data de 15.04.2013, cuprind obligaţi stabilite în temeiul  Legii nr.19/2000 şi ulterior în temeiul Legii nr.263/2010 ce a abrogat Legea nr.19/2000 potrivit titlului de creanţă „Declaraţie individuală de asigurare nr.(...) din 07.03.2013” (f.31)

Nu este în căderea judecătoriei ca şi instanţă de executare să se pronunţe dacă sumele pentru care este urmărit debitorul-contestator (...) au fost ori nu corect calculate sau sunt ori nu datorate, competenţa soluţionării unei atare apărări revenind instanţei de contencios administrativ conform art. 218 alin. 2 din OG nr. 92/2003, însă ca şi instanţă de executare, judecătoria, în speţa dedusă judecăţii -  poate verifica prin prisma apărărilor contestatorul (...), cum că nu cunoaşte ce reprezintă suma de 4092 lei - caracterul legal sau nelegal, temeinic sau netemeinic al actelor de executare emise în procedura executării silite.

Judecătoria va reţine potrivit actelor ce compun dosarului de executare,  comunicat de intimată (...) şi a întregului probatoriului administrat, că actele de executare au fost legal emise, iar suma de 4092 lei reprezentând contribuţii de asigurări sociale, are corespondenţă în conţinutul titlului de creanţă reprezentat de „Declaraţie individuală de asigurare nr.(...) din 07.03.2013” (f.31) şi potrivit dispoziţiilor Legii nr.19/2000 şi ulterior ale Legii nr.263/2010.

Astfel, din coroborarea cuprinsului fişei financiare depuse la f.27 de intimată cu „Declaraţia individuală de asigurare nr.(...) din 07.03.2013” (f.31) şi  a dispoziţiilor art.13 din Legea nr.19/2000 – în vigoare pe parcursul anului 2010 - ,  pentru perioada ianuarie 2010 – decembrie 2010, contestatorului (...), i s-a stabilit o contribuţie lunară  de 3 lei potrivit venitului asigurat de 10 lei, astfel cum a declarat la pct.6 din „Declaraţie individuală de asigurare nr.(...) din 07.03.2013” , în total suma de 36 lei . (f., 27, 32)

Ulterior, odată cu abrogarea dispoziţiilor Legii nr.19/2000 în temeiul art.6 din Legea nr.263/2010 şi potrivit declaraţiei 200 privind veniturile realizate pentru anul 2011 de către PF (...) (f.35), în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2011, i s-a stabilit o contribuţie de asigurări sociale lunară de 222 lei – în total suma de 2664 lei (f.27), potrivit pct.7 din „Declaraţie individuală de asigurare nr.(...) din 07.03.2013” (f.32), în procent de 31,3 % şi în temeiul dispoziţiile art.296 ind.18  alin.(3) Cod fiscal – Legea nr.571/2003, care prevăd : „Cotele de contribuţii sociale obligatorii sunt următoarele: a) pentru contribuţia de asigurări sociale: a^1) 31,3% pentru condiţii normale de muncă.

În temeiul aceloraşi dispoziţii legale potrivit declaraţiei 260 privind veniturile realizate pentru anul 2012 de către PF (...) (f.37), pentru  perioada ianuarie 2012 –  iunie 2011, i s-a stabilit o contribuţie de asigurări sociale lunară de 232lei – în total suma de 1392 (f.27), potrivit pct.7 din „Declaraţie individuală de asigurare nr.(...) din 07.03.2013” (f.32), în procent de 31,3 % şi în temeiul dispoziţiile art.296 ind.18  alin.(3) Cod fiscal – Legea nr.571/2003, care prevăd : „Cotele de contribuţii sociale obligatorii sunt următoarele: a) pentru contribuţia de asigurări sociale: a^1) 31,3% pentru condiţii normale de muncă.

Urmează a se reţine că pentru perioada 2011-2012, stabilirea contribuţiei de asigurări sociale a avut drept temei legal dispoziţiile art.6 din Legea nr.263/2010 – lege ce a abrogat Legea nr.19/2000-  datorită faptului că potrivit declaraţiilor 200 şi 260 depuse de contestator la AFP (...), cel de pe urmă potrivit veniturilor înscrise în aceste declaraţii, se încadra în situaţia prevăzută de art.6.

Astfel, cumulând sumele reprezentând contribuţii de asigurări sociale pentru perioada ianuarie 2010 – decembrie 2010 – 36 lei, perioada ianuarie 2011 – decembrie 2011 – 2664 lei şi perioada ianuarie 2012 – iunie 2012 – 1392 lei,  rezultă suma de 4092 lei evidenţiată în somaţia şi titlul executoriu emise de intimata (...), acestea fiind emise legal şi temeinic.

Judecătoria mai reţine că potrivit art.712 alin.2 din noul C.pr.civilă, în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui.

Cum împotriva titlului executoriu reprezentat de „Declaraţie individuală de asigurare nr.(...) din 07.03.2013”,  art.205 C.pr.fiscală, prevede procedura contestaţiei, instanţa în speţă nu a analizat fondul dreptului cuprins în titlu, respectiv modul de calcul al sumelor stabilite în sarcina contestatorului, ci şi-a întemeiat soluţia pe veridicitatea sumelor înscrise în titlul de creanţă ce au corespondenţă în actele de executare, neexercitând atribuţiile instanţei de contencios administrativ, ci a analizat caracterul creanţei, concluzionând că  se poate identifica corespondenţa între suma de 4092 lei înscrisă în cele două acte de executare contestate şi vreo creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

Cu ocazia verificării legalităţii actelor de executare, instanţa trebuie să analizeze toate elementele pe care acestea  trebuie să le cuprindă, şi lipsa cărora atrage nulitatea conform art. 141 alin.4 raportat la art. 46 din O.G. nr. 92/2003 coroborat cu art. 43 din acelaşi act normativ. Printre elementele pe care trebuie să le cuprindă în mod obligatoriu un act de executare emis de organul fiscal de executare figurează şi obiectul care, în speţă, este suma de 4092 lei contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asociere fără personalitate juridică.

Or, dacă se poate identifica obiectul actului emis de AFP prin intermediul titlului de creanţă care a stat la baza emiterii actelor de executare, instanţa nu poate interpreta că actelor de executare  le lipseşte un element intrinsec esenţial– obiectul, şi care se sancţionează cu nulitatea potrivit dispoziţiilor legale invocate mai sus.

Instanţa nu poate împărtăşi susţinerea contestatorului (...), cum că s-au calculat dobânzi şi penalităţi la dobândă, deoarece suma înscrisă reprezintă doar debitul principal aferent perioadei ianuarie 2010 – iunie 2012.

De asemenea, nici susţinerea contestatorului că ar avea de achitat doar 222 lei pentru anul 2011 şi 232 lei pentru anul 2012, nu poate fi reţinută, deoarece contribuţia de asigurări sociale reprezintă 31,3 % din venitul lunar şi care se calculează potrivit art.6 din Legea nr.263/2010.

Pentru motivele expuse, contestaţia la executare formulată împotriva somaţia nr.(...) emisă la 04.04.2013 şi a titlul executoriu nr. (...) emis la 04.04.2013 de către intimată, se va respinge ca neîntemeiată, iar ca o consecinţă a respingerii cererii se va respinge şi petitul privind acordarea de cheltuieli de judecată.

X. În ceea ce priveşte cererea de chemare în garanţie a (...) , formulată de intimata (...), judecătoria reţine privitor la obiectul cererii de chemare în garanţie, că  intimata a solicitat ca în situaţia în care se va admite contestaţia la executare, se vor anula actele de executare şi va fi obligată să achite contestatorului cheltuieli de judecată, , chemata în garanţie să fie obligată să le achite aceste cheltuieli

Instanţa urmează a se pronunţa mai întâi asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale invocată de chemata în garanţie, care face de prisos cercetarea fondului cauzei potrivit art.248 noul  C.pr.civilă.

În drept potrivit art.72 din noul C.pr.civilă, partea interesată poate să cheme în garanţie o terţă persoană, împotriva căreia ar putea să se îndrepte cu o cerere separată în garanţie sau în despăgubiri.

Una din condiţiile esenţiale pentru a fi parte în proces este şi calitatea procesual pasivă, calitate pe care intimata, fiind cea care a formulat cererea de chemare în garanţie,  avea obligaţia să o justifice alături de calitatea procesuală activă, deoarece raportul de drept procesual nu se poate lega, decât între subiecţii activi şi pasivi ai raportului de drept material dedus judecăţii.

Judecătoria reţine că în speţă, contestatorul (...) a solicitat prin contestaţia la executare cu care a investit instanţa, anularea actelor de executare emise de (...), motivat de faptul că nu cunoaşte ce reprezintă suma înscrisă  şi cum s-a calculat şi  de asemenea contestatorul a solicitat şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Se va mai reţine că între intimata (...) şi chemata în garanţie (...), nu există stabilit nici un raport juridic, vis-a-vis de pretenţia ce face obiectul cererii principale, deoarece actele de executare au fost emise de intimată şi nu de chemata în garanţie iar contestatorul nu a contestat titlul de creanţă reprezentat de Declaraţia individuală de asigurat, ce a fost depusă la chemata în garanţie (...).

Mai mult de atât în deplin acord cu chemata în garanţie, potrivit art.V pct.10 din OUG nr.125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executare silită (…) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale caselor de asigurări sociale şi dobândeşte calitatea procesuală a acestora, începând cu data de 01.07.2012 în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor de judecată, indiferent de faza de judecată.

Cum între intimată şi chemata în garanţie nu există un raport juridic legal legat, raportul juridic de drept procesual nici acesta nu este există, motiv pentru care excepţia lipsei calităţii procesual a chematei în garanţie se va admite cu consecinţa respingerii cererii de chemare în garanţie.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul (...) cu domiciliul în (...) în contradictoriu cu intimata (...), cu sediul în (...), ca neîntemeiată.

Admite excepţia lipsei calităţii procesual pasive şi drept consecinţă, respinge cererea de chemare în garanţie  formulată de intimata (...) a (...), cu sediul în (...), ca formulată împotriva unei persoane lipsită de calitate procesual pasivă.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Întorsura Buzăului.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 11.09.2013.

PREŞEDINTE GREFIER

(...) (...)

Reactat.Jud. (...)

Tehnored. (...)..

19.09.2013/ 4 ex