Greşeli materiale. Delimitare faţă de greşeli de judecată

Decizie 1695 din 04.12.2013


Greşeli materiale. Delimitare faţă de greşeli de judecată

-Codul de procedură civilă din 1865 – art. 281 alin. (1)

Potrivit art. 281 alin. (1) Cod procedură civilă,  „Erorile materiale sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale din hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere”.

Din economia textului legal de mai sus, reiese că prin greşeli materiale sunt vizate erorile involuntare strecurate în scris, asupra numelui părţilor, calităţii şi susţinerilor lor sau în efectuarea unor calcule aritmetice.

În consecinţă, nu se poate recurge la procedura îndreptării hotărârii pentru greşeli de judecată, oricât de evidente ar fi ele; pentru corectarea unor asemenea greşeli trebuie folosite căile de atac.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă,

Decizia civilă nr. 1695 din 4 decembrie 2013, G.O.

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Timiş la data de 27.08.2013, reclamanta PORCM a solicitat îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Deciziei civile nr. 2183/A/01.09.1999, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 5417/C/1999, în sensul că, deşi instanţa a admis apelul şi acţiunea reclamantei, a omis numărul topografic 1031, care era în aceeaşi carte funciară şi făcea obiectul acţiunii şi apelului.

Prin Încheierea nr. 636/A/CC din 09.10.2013, dată în camera de consiliu, Tribunalul Timiş a respins cererea formulată de reclamanta PORCM în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Comunei C.M.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a constatat următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 2183/A/01.09.1999, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 5417/C/1999 a fost admis apelul declarat de reclamanta apelantă PORCM împotriva sentinţei civile nr. 439/13.04.1999, pronunţată de Judecătoria Sânnicolau-Mare în dosarul nr. 139/1999, în contradictoriu cu pârâtul intimat Consiliul Local C.M.; a fost schimbată în tot sentinţa apelată în sensul că: a fost admisă acţiunea civilă formulată de reclamanta PORCM împotriva pârâtului Consiliul Local C.M.; s-a constatat că imobilul  înscris în CF nr. 6308 C.M., identificat topografic sub nr. 1032-1033, compus din casa […], curte şi gradină în suprafaţă de 5755 mp a trecut în mod abuziv în proprietatea statului şi s-a dispus rectificarea cărţii funciare precitată în sensul radierii dreptului de proprietate al Statului Român şi de folosinţă al Ministerului Educaţiei Naţionale şi reînscrierii dreptului de proprietate al reclamantei.

Art. 281 alin. (1) Cod procedură civilă permite îndreptarea din oficiu sau la cerere a erorilor sau omisiunilor cu privire la numele, calitatea şi susţinerilor parţilor, a celor de calcul, precum şi a altor erori materiale strecurate în hotărâri judecătoreşti.

Din examinarea conţinutului dispozitivului hotărârii atacate rezultă că nu este vorba de o greşeală materială cu privire la identificarea topografică a parcelei ce a făcut obiectul restituirii, aceasta fiind corect menţionată, ci la inexistenţa dispoziţiilor privitoare la parcela având numărul topografic 1031, ce nu poate fi încadrată în categoria erorilor materiale în accepţiunea dispoziţiilor art. 281 Cod procedură civilă, pe care îşi întemeiază reclamanta apelantă cererea, motiv pentru care a fost respinsă.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs reclamanta PORCM, solicitând admiterea recursului, anularea încheierii atacate şi înscrierea imobilului cu nr. top 1031, casa […], cu curte şi grădină în suprafaţă de 1079 mp din CF nr. 6308 C.M., în corpul deciziei, aşa cum s-a cerut prin acţiune şi s-a admis în tot acţiunea prin corpul Deciziei nr. 2183/A/09.09.1999 a Tribunalului Timiş.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta a arătat că prin acţiune a cerut în proprietate imobilele de pe nr. top 1031, casa cu […], curte şi grădină în suprafaţă de 1079 mp şi de pe nr. top 1032-1033, casa cu […], curte şi grădină în suprafaţă de 5755 mp din CF nr. 6380 C.M., acţiune ce a fost respinsă de Judecătoria Sânnicolau-Mare. Prin apel s-a cerut admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, iar Tribunalul Timiş, prin Decizia civilă nr. 2183/A/01.09.1999, a admis apelul şi a schimbat în tot sentinţa, dar în acelaşi corp al deciziei, unde a admis în tot acţiunea, din eroare nu a înscris imobilul de pe nr. top 1031, casa […], curte şi grădină în suprafaţă de 1079 mp din CF nr. 6308 C.M.

Prin Decizia civilă nr. 1695 din 4 decembrie 2013, Curtea de Apel Timişoara a respins recursul declarat de reclamanta PORCM împotriva Încheierii civile nr. 636/A/CC din 9.10.2013, pronunţată de Tribunalul Timiş.

Pentru a hotărî astfel, Curtea a reţinut următoarele:

Potrivit art. 281 alin. (1) Cod procedură civilă, erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale din hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere.

Din economia textului legal mai sus menţionat, reiese că prin greşeli materiale sunt vizate erorile involuntare strecurate în scris, asupra numelui părţilor, calităţii şi susţinerilor lor sau în efectuarea unor calcule aritmetice.

Prin urmare, nu se poate recurge la procedura îndreptării hotărârii pentru greşelile de judecată, oricât de evidente ar fi ele; pentru corectarea unor asemenea greşeli trebuie folosite căile de atac.

Or, în speţă, în mod judicios tribunalul a stabilit că inexistenţa dispoziţiilor privitoare la parcela cu nr. top 1031 (în dispozitivul hotărârii şi nici în considerentele acesteia pentru că nu a fost atacată cu recurs, iar la acea dată hotărârile neatacate nu se motivau) nu se circumscriu sferei sintagmei „erori materiale”, prevăzută de dispoziţiile art. 281 Cod procedură civilă.

Faţă de cele de mai sus, Curtea a apreciat că încheierea atacată a fost dată cu aplicarea corectă a legii, astfel că, în baza art. 312 alin. (1) Cod procedură civilă a respins recursul reclamantei.