Asigurări sociale de sănătate

Sentinţă civilă 1858 din 09.03.2012


Rezumatul speţei:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei  Brăila contestatoarea AB a solicitat anularea somaţiei, titlului executoriu şi  procesului verbal emise de intimata Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Brăila.

A fost solicitată şi suspendarea executării acestor acte până la soluţionarea contestaţiei care a fost admisă prin încheiere.

S-a arătat de contestatoare că este ilegală executarea sa silită întrucât nu a obţinut nici un venit pentru perioada la care se referă aceste acte de executare. În susţinerea cererii sale a fost invocată de contestatoare Decizia Curţii Constituţionale a României cu nr. 335/2011, aceasta apreciind că executarea sa silită de către intimată este abuzivă. 

În drept au fost invocate prevederile art. 172-173 şi următoarele din OG nr. 92/2003, art. 242 şi art. 403 alin. 1 din Codul de Procedură Civilă.

Intimata a formulat întâmpinare solicitând respingerea ca nefondată a contestaţiei. S-a arătat de intimată că în conformitate cu prevederile art. 172 din OG nr. 92/2003 contestaţia este limitată la controlul actelor de executare iar actele administrative contestate cuprind toate menţiunile prevăzute la art. 46 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.  Obligaţiile de plată ale contestatoarei au fost stabilite raportat la veniturile impozabile comunicate prin protocolul nr. P5282/96896/30.10.2007 încheiat între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din care rezultă că, contestatoarea a realizat venituri impozabile.

În privinţa sumelor datorate intimata a arătat că revine obligaţia virării contribuţiei către bugetul asigurărilor sociale de stat conform prevederilor art. 211 din Legea nr. 95/2006 care este sub forma unei cote de 6,5% ce se aplică asupra veniturilor impozabile conform prevederilor art. 257 alin. 2 din Legea nr. 95/2006 în referire la prevederile art. 51 alin. 2 lit. e din OG nr. 150/2002.

Intimata a mai arătat că revenea contestatoarei obligaţia conform prevederilor art. 261 alin. 5 din Legea nr. 95/2006 de a pune la dispoziţia organelor de control ale ANAF sau ale caselor de asigurări după caz documente justificative şi actele de evidenţă necesare în vederea stabilirii obligaţiei la fond iar intimata a aflat de existenţa acestor obligaţii de plată doar la momentul încheierii protocolului nr. P5282/96896/30.10.2007.

Analizând probatoriile administrate în cauză instanţa constată că, contestatoarea este executată silit de intimată în privinţa sumei de 452,36 lei reprezentând contribuţie datorată la fondul asigurărilor sociale de sănătate şi majorări de întârziere şi în privinţa sumei de 688,56 lei reprezentând contribuţie datorată la fondul asigurărilor sociale de sănătate şi majorări de întârziere, contestatoarea fiind somată prin somaţiile cu acelaşi număr emisă la aceeaşi dată cu titlurile executorii  să achite aceste sume iar prin procesele verbale contestate s-a stabilit în sarcina sa obligaţia plăţii cheltuielilor de executare.

În astfel de cazuri intimata procedează la măsuri de executare silită conform prevederilor art. 216 din Legea nr. 95/2006 şi ale art. 36 din Ordinul CNAS nr. 617/2007.

Chiar şi în această situaţie măsurile de executare silită se efectuează în temeiul unui titlu de creanţă ce devine titlu executoriu conform prevederilor art. 141 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală. Într-o astfel de situaţie, deşi există prevederi speciale în cuprinsul art. 259 alin. 4 din Legea nr. 95/2006, acest act normativ nu specifică faptul că urmărirea silită poate fi executată în lipsa unui titlu de creanţă.

 Rezultă din cuprinsul titlului executoriu că executarea silită a contestatoarei a avut drept temei titlul de creanţă cu nr. 123456 dar intimata nu a făcut dovada existenţei acestui titlu de creanţă şi nici a comunicării lui către contestatoare pentru ca aceasta să fie în măsură să îşi exercite dreptul de contestare a acestora conform prevederilor art. 205 din OG nr. 92/2003.

Rezultă din cuprinsul titlului executoriu că executarea silită a contestatoarei a avut drept temei titlul de creanţă cu nr. 78910 dar intimata nu a făcut dovada existenţei acestui titlu de creanţă şi nici a comunicării lui către contestatoare pentru ca aceasta să fie în măsură să îşi exercite dreptul de contestare a acestora conform prevederilor art. 205 din OG nr. 92/2003.

În cadrul dosarului de executare depus în copie de intimată se regăsesc deciziile de impunere A1 şi A2 care nu au fost avute în vedere la executarea silită a contestatoarei prin titlurile executorii contestate.

Se impunea comunicarea acestor titluri de creanţă contribuabilului şi după rămânerea lor definitivă prin neatacare sau respingerea acţiunii conform art. 205 din OG nr. 92/2003 să fie emis titlul executoriu, somaţia şi celelalte acte de executare. În acest mod contestatoarea a fost pusă în imposibilitatea exercitării căii legale de atac prevăzută de art. 205 din OG nr. 92/2003 întrucât creanţa stabilită a fost pusă direct în executare silită.

În condiţiile în care procedura executării silite s-a efectuat fără existenţa unor titluri de creanţă care, pe cale de consecinţă, nu au fost comunicate contestatoarei, se constată de instanţă că executarea silită s-a efectuat cu încălcarea prevederilor legale, motiv pentru care contestaţia urmează a fi admisă iar actele de executare silită contestate vor fi anulate.