Contestatie la executare . Obligativitatea emiterii si comunicarii Titlului de creanta

Sentinţă civilă 14993/2011 din 17.12.2011


Contestatie la executare . Obligativitatea emiterii si comunicarii Titlului de creanta .

Prin Sentinta civila nr. x/17.12.2011 pronuntata de Judecatoria Brasov în dosarul civil nr. x/197/2011 s-a respins contestatia la executare formulata de contestatoarea MA în contradictoriu cu intimata CASJ  Brasov , privind actele de executare silita constand în  Titlul executoriu nr. x/18.07.2011 si somatia nr. x/18.07.2011 .

În motivarea solutiei adoptate instanta a retinut ca :

Prin contestatia înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. x/197/2011 contestatoarea M. A. domiciliata în ___a solicitat în contradictoriu cu Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Brasov cu sediul în s____jud. Brasov  anularea executarii silite începuta de intimata în dosarul executional nr. 016746/18.07.2011 si pe cale de consecinta anularea tuturor actelor de executare , motivat de faptul ca executarea silita a fost demarata cu nerespectarea în prealabil a dispozitiilor art. 108 din OG nr. 92/2003 întrucat cu privire la fiecare obligatie fiscala exista obligatia emiterii în prealabil. a titlului de creanta , care poate fi contestat conform art. 175 din OG nr. 92/2003. S-a mai aratat ca  potrivit art. 137 din OG nr. 92/2003 titlul executoriu este un titlu de creanta a carui creanta a devenit scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent sau în alt mod prevazut de lege. Întrucat titlul de creanta nu a fost emis contestatoarea a fost privata de procedura administrativa , astfel ca titlul executoriu este nelegal.

Intimata a formulat întampinare prin care a  solicitat respingerea contestatiei ca netemeinica si nelegala , aratandu-se  în cuprinsul întampinarii ca contestatoarea  a obtinut în anul 2006-2007 venituri din cedarea folosintei de bunuri , venituri pentru care avea obligatia de a plati contributia la FNUASS cu toate ca avea calitatea de pensionara atunci. Aceste informatii au fost puse la dispozitia intimatei de catre ANAF, rezultand ca contestatoarea a  declarat aceste venituri la finante , considerand însa ca nu este cazul sa le declare si la CASJ Brasov, fiind pensionara. Reglementarile in vigoare  aplicabile perioadei  2005-2007, respectiv OUG nr. 150/2002 si Legea nr.95/2006 nu prevedeau însa exceptii de la plata de catre pensionari a contributiilor catre FNUASS calculate la veniturile realizate de catre acestia din conventii civile. Intimata a mai aratat ca nu i se poate imputa ca nu i - a adus la cunostinta contestatoarei  existenta debitului , deoarece nici nu a avut cunostinta despre aceste venituri realizate decat dupa preluarea bazelor de date de la ANAF . Obligatia declararii acestor venituri în vederea impunerii catre FNUASS cade în sarcina persoanei care le realizeaza iar CASJ Brasov poate sa-si îndeplineasca obligatia prevazuta de Legea nr. 95/2006 cu privire la informarea contribuabililor despre nivelul obligatiilor catre FNUASS doar in conditiile in care are cunostinta despre acestia si despre nivelul veniturilor realizate de catre ei. Obligatia platii contributiei datorate bugetului FNUASS nu se naste de la data primirii de la CASJ Brasov a scrisorilor /deciziilor de prin care este înstiintat asupra acestor obligatii, nici de la data semnarii vreunui contract , ci la termenele reglementate de actele normative in vigoare.

Intimata a mai precizat ca , întrucat contestatoarea  a fost identificata în baza de date furnizata prin protocol de ANAF cu venituri impozabile din conventii civile , în temeiul art. 35 din Normele Metodologice din 13 august 2007 , aprobate prin Ordinul nr. 617/2007, a fost emisa decizia de impunere cu obligatii de plata aferente anului 2006-2007 , a carei comunicare s-a facut în temeiul prevazut art.44 alin 2 lit. c din OG nr. 92/2003, respectiv prin comunicare prin posta. Întrucat contestatoarea  nu s-a prezentat la sediul CASJ Brasov pentru a achita obligatiile de plata catre FNUASS, s-a procedat la începerea executarii silite prin întocmirea dosarului executional care contine titlul executoriu si somatia. Totodata, neîncheierea unui contract de asigurari sociale de sanatate între contestatoare si CASJ Brasov  nu are relevanta juridica sub aspectul obligatiei platii contributiei la scadenta , aceasta obligatie rezultand din lege.În drept au fost invocate dispozitiile OUG nr. 150/2002, Ordinul Nr. 221/2005, Legea nr. 95/2006, Ordinul Presedintelui CNAS nr. 617/2007, dispozitiile C.pr. fiscala, Ordinul nr. 94/24.01.2006.

Din actele si lucrarile dosarului rezulta urmatoarele

Contestatoarea M. A. a fost identificata în baza de date furnizata prin protocol de ANAF cu venituri impozabile în perioada 2006-2007 , obtinute din cedarea folosintei de bunuri .

Cu privire la aceste venituri contestatoarea  avea obligatia platii contributiei la FNUASS, cu toate ca era pensionara , întrucat OUG nr. 150/2002 modificata si completata si Legea nr. 95/2006 modificata si completata cu aplicare si în anul 2006-2007 nu mai prevedeau exceptii de la plata de catre pensionari a contributiilor catre FNUASS , calculate la veniturile realizate de acestia. Abia din anul 2008 , dupa modificarea Legii nr. 95/2006 prin OUG nr. 93/2008 pensionarii sunt scutiti de plata acestei contributii.  Contestatorul avea obligatia legala de a declara veniturile în vederea impunerii catre FNUASS.

În ceea ce privesc sustinerile contestatoarei  în sensul ca  Titlul de creanta emis de intimata lipseste  instanta a retinut ca sustinerile sunt neîntemeiate întrucat , la data de 30.05.2011 intimata Casa de Asigurari de Sanatate A Judetului Brasov  a  emis Decizia de impunere nr. 61194/30.05.2011cu obligatii de plata aferente anului 2006-2007, a carei comunicare s-a facut în temeiul prevederilor  art.44 alin 2 lit. c din OG nr. 92/2003, respectiv prin comunicare prin posta cu scrisoare recomandata , dovada comunicarii fiind depusa la dosar .

Decizia de impunere , care reprezinta titlul de creanta , a fost emisa pentru suma de ________ lei  reprezentand debitul datorat pe anii 2006  ____ lei ( calculat la 25.01.2007) si 2007 - _________lei ( calculat la data de 25.01.2008 ) , precum si dobanda de ______ lei si penalitati de ____ lei , obligatiile accesorii fiind calculate pana la data de 30.05.2011 , suma totala fiind de _____lei.

Decizia a fost emisa în baza art. 35 din Ordinul nr. 617/2007 si a art. 215 din Legea nr. 95/2006 .

Potrivit art. 35 din Ordinul nr. 617/2007 ( care are corespondent si în legislatia anterioara ) „ În conformitate cu art. 215 alin. (3) din lege si art. 81 din Codul de procedura fiscala, pentru obligatiile de plata fata de fond ale persoanelor fizice care se asigura pe baza de contract de asigurare, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF, titlul de creanta îl constituie, dupa caz, declaratia prevazuta la art. 32 alin. (4), decizia de impunere emisa de organul competent al CAS, precum si hotararile judecatoresti privind debite datorate fondului. Decizia de impunere poate fi emisa de organul competent al CAS si pe baza informatiilor primite pe baza de protocol de la ANAF”. Titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege.

Conform art. 215 alin.3 din Legea nr. 95/2006 obligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate revine  persoanelor fizice „care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din agricultura si silvicultura, venituri din cedarea folosintei bunurilor, din dividende si dobanzi, din drepturi de proprietate intelectuala sau alte venituri care se supun impozitului pe venit sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate cu care au încheiat contractul de asigurare declaratii privind obligatiile fata de fond”.

Conform  Legii nr.95/2006 , în forma în vigoare pentru anul 2006 ( cu corespondent în dispozitiile OG nr. 150/2002 în vigoare pana la data de 14.05.2006 , cand a intrat în vigoare Legea nr. 95/2006) , pensionarii nu erau  exceptati de la plata  contributiilor catre FNUASS calculate la veniturile realizate de catre acestia din  conventii civile .

Instanta a retinut ca nu se poate  imputa intimatei ca nu i-a adus la cunostinta contestatoarei  existenta debitului din anii 2006-2007, deoarece  nu a avut cunostinta despre aceste venituri realizate decat dupa preluarea bazelor de date de la ANAF iar obligatia declararii acestor venituri în vederea impunerii catre FNUASS cade în sarcina persoanei care le realizeaza, adica în sarcina contestatoarei .

De asemenea , CASJ Brasov putea sa-si îndeplineasca obligatia prevazuta de Legea nr. 95/2006 cu privire la informarea contribuabililor despre nivelul obligatiilor catre FNUASS doar în conditiile în care avea  cunostinta despre nivelul veniturilor realizate de catre acestia iar obligatia platii contributiei datorate bugetului FNUASS , de natura celei retinute în sarcina contestatoarei  era prevazuta de Legea nr.95/2006, contributia fiind datorata anual , astfel ca nu se poate sustine ca obligatia de plata se naste la data comunicarii deciziei de impunere.

Întrucat contestatoarea  nu s-a prezentat la sediul CASJ Brasov pentru a achita obligatiile de plata catre FNUASS stabilite prin titlul de creanta  - Decizia de impunere nr. 61194/30.05.2011– la data de 18.07.2011 intimata  a emis titlul executoriu nr. 020326/18.07.2011 ( f 4)  si somatia nr. 020326/18.07.2011 ( f 3) ca si acte începatoare a executarii silite .

Ca atare, Titlul de creanta , Decizia de impunere nr. 61194/30.05.2011 a devenit  titlul executoriu la data la care creanta fiscala a devenit  scadenta prin expirarea termenului de plata astfel cum prevad dispozitiile art. 141 alin 2 din OG nr. 92/2003 , contestatoarea  nefacand dovada ca a formulat contestatie împotriva acestei decizii .

Creanta cuprinsa în titlul executoriu este certa , existenta sa rezultand din cuprinsul deciziei de impunere necontestata ; este lichida , catimea sa rezultand din actul de creanta ; si este exigibila , termenul de plata fiind trecut.

Din actele dosarului reiese ca Titlul executoriu nr. 020326/18.07.2011 si somatia nr. 020326/18.07.2011 au fost emise cu respectarea art. 141  alin. 4 si a art. 145 alin. 2 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala , nefiind dovedite cauze care sa atraga nulitatea acestora , astfel ca  executarea silita a fost începuta cu respectarea dispozitiilor art. 141 din OG nr. 92/2003 .

Întrucat contestatia la executare poate privi doar chestiuni care vizeaza legalitatea formelor de executare si nu chestiuni care privesc decizia de impunere care exista , care a fost comunicata contestatoarei cu scrisoare recomandata si care avea cale de atac separata la organul emitent si întrucat actele de executare silita au foest legal întocmite , iar Titlul de creanta exista si a fost comunicat conform legii, instanta a respins contestatia la executare .