-plângere contravenţională-

Sentinţă civilă 556 din 21.05.2009


-plângere contravenţională-

SENTINŢA CIVILĂ NR.556

Şedinţa Publică din 21 mai 2009

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. /198/2009, petenta SC SRL, cu sediul în  ,  în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA-DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CRAIOVA, cu sediul în  , a formulat plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie nr.2300652/19.08.2008, solicitând anularea acestuia .

În motivarea plângerii, petenta arată că în data de 19.08.2008 autoturismul cu nr. B.69.000, proprietatea Volksbank Leasing, utilizator SC SRL a fost sancţionat nejustificat de către organele DRDP Craiova, pentru lipsa rovinetei, deoarece în perioada respectivă, exista în vigoare Ordin al Ministerului Finanţelor, prin care toate autoturismele puteau să circule pe drumurile publice fără a achita tariful de utilizare a drumurilor publice.

În dovedirea plângerii, petenta a depus copie  proces verbal.

Intimata a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii şi a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Petenta a depus la dosar o precizare a plângerii prin care a solicitat în principal anularea procesului verbal şi ,în subsidiar, cenzurarea amenzii aplicate.

Plângerea a fost iniţial înregistrată pe rolul Judecătoriei Rm.Vâlcea iar prin sentinţa civilă nr.1532/25.02.2009 pronunţată de această instanţă s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Brezoi.

Instanţa a pus în vedere prin adresă petentei să depună la dosar împuternicire din partea SC Volksbank Leasing şi Ordinul Ministerului Finanţelor la care au făcut referire în plângere.

Petenta a depus la dosar concluzii scrise însoţite de împuternicire şi Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 244/2008.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie nr.2300652/19.08.2008 (f.3), SC  Volksbank Leasing SA a fost sancţionată  contravenţional cu amendă de 1500 lei,  reţinându-se în sarcina acesteia faptul că a circulat cu  autovehiculul cu nr. B.69. , pe DN 7 , km 188+900m Seaca fără a deţine rovinetă valabilă, întrucât conducătorul auto nu a prezentat documentul personalizat care face dovada achitării tarifului de utilizare.

Procesul verbal conţine menţiunea „cond. Auto  ” şi menţiunea acestuia „factura de la rovinetă se află la sediul societăţii” şi a fost încheiat în lipsa petentei.

A formulat plângere împotriva procesului verbal SC SRL, în calitate de utilizator al vehiculului, care şi-a motivat  plângerea  în sensul că nu avea obligaţia de a achita tariful de utilizare întrucât în acea perioadă exista un Ordin al Ministerului Finanţelor prin care era suspendată obligaţia de plată a rovinetelor.

Totodată  a invocat nulitatea absolută a procesului verbal pentru încălcarea dispoziţiilor art. 16,17 şi 19 din OG 2/2001.

A solicitat petenta anularea procesului verbal sau cenzurarea amenzii aplicate.

La cererea instanţei, petenta a depus la dosar procură din partea SC Volksbank Leasing IFN SA, pentru formularea şi susţinerea prezentei contestaţii.

Intimata a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii.

Examinând procesul verbal de contravenţie, prin prisma motivelor de nulitate invocate, instanţa reţine că acestea sunt nefondate.

Astfel, instanţa constată că procesul verbal de contravenţie conţine toate datele de identificare ale contravenientei şi agentului constatator, descrierea faptei, temeiul juridic al aplicării sancţiunii, numele , prenumele şi CNP-ul conducătorului auto şi obiecţiunile acestuia.

Ca urmare, nu este incidentă în cauză nici o încălcare a textelor de lege menţionate.

Dealtfel, aşa cum s-a stabilit în recurs în interesul legii de către instanţa supremă, numai încălcarea dispoziţiilor art. 17 din OG 2/2001 poate atrage nulitatea absolută a procesului verbal, în timp ce încălcarea dispoziţiilor art. 16 sau 19 pot atrage doar nulitatea relativă a acestuia şi doar dacă se dovedeşte din partea petentei o vătămare.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului verbal instanţa reţine următoarele:

Din procesul verbal rezultă că , la momentul controlului, conducătorul auto nu a prezentat documentul personalizat ce face dovada achitării tarifului şi a menţionat că acesta s-ar afla la firmă.

Potrivit art. 1^1 din OG 15/2002, rovinieta valabilă este:

a) rovinieta-ecuson, al cărei model este prevăzut în normele metodologice, aplicată la loc vizibil, pe partea interioară a parbrizului, însoţită la bordul vehiculului, prin grija utilizatorilor ai căror conducători auto au obligaţia să îl prezinte, la cerere, organelor de control abilitate, de următorul document:

(i) pentru utilizatorii persoane fizice - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau în copie legalizată;

(ii) pentru utilizatorii persoane juridice - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original, sau o copie a acestuia ştampilată şi semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul "Conform cu originalul";

b) rovinieta matcă-cupon, alcătuită din matca aplicată în partea stânga-jos a parbrizului vehiculului şi a cărei perioadă de valabilitate cuprinde ziua în care se efectuează verificarea, care asigură, prin tarifele plătite, dreptul de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România şi care este însoţită, la bordul vehiculului, de cuponul cu aceeaşi serie având înscris numărul de înmatriculare al vehiculului, cupon care va fi prezentat în mod obligatoriu de către conducătorii auto, la cerere, organelor de control abilitate.

Astfel, petenta avea obligaţia nu numai de a avea achitat tariful de utilizare ci şi de a deţine asupra sa dovada achitării acestuia.

Prin plângere însă, petenta recunoaşte că nu avea achitat tariful de utilizare şi invocă faptul că în acea perioadă această obligaţie de plată era suspendată printr-un Ordin al Ministerului Finanţelor.

Deşi instanţa i-a pus în vedere petentei să facă dovada acestor susţineri, aceasta nu s-a conformat.

A depus petenta la dosar Ordinul Ministerului Transporturilor nr.244/2008 pentru aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale, ordin care se referă la nivelul şi modalitatea de achitare a tarifului de utilizare, fără a se prevedea vreo suspendare a plăţii acestor tarife.

Ca urmare, instanţa constată că petenta avea obligaţia achitării acestui tarif şi a recunoscut că nu s-a achitat de această obligaţie legală, nedovedind vreo cauză legală exoneratoare de plată.

Pentru toate aceste considerente, instanţa apreciază plângerea petentei ca neîntemeiată şi o va respinge.

PENTRU  ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge  plângerea formulată de petenta SC SRL, cu sediul în , în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA- DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CRAIOVA, cu sediul în .

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 21.05.2009, la sediul Judecătoriei Brezoi.