Partaj succesoral

Sentinţă civilă 1023 din 14.10.2009


Dosar nr. 2895/216/2006 partaj succesoral

(Număr în format vechi 1963/2006)

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 1023

Şedinţa publică de la 14 Octombrie 2009

Completul compus din:

Preşedinte : E. T.

Grefier : V. M.

Pe rol, soluţionarea cauzei civile înregistrată sub nr. 2895/216/2006

(nr. în format vechi 1963/2006), având ca obiect partaj succesoral, privind acţiunea formulată de reclamantul L. V., împotriva pârâţilor L. I., G. V., L. A. N. şi U. I.

Fondul cauzei a fost dezbătut în şedinţa publică din 07.10.2009 2009 ocazie cu care susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă,constată:

Prin cererea înregistrată sub nr. 2895/216/3.09.2006 reclamantul L. V. a chemat în judecată pe pârâţii L. I., G.V., U. I. şi L. N., solicitând să se dispună ieşirea din indiviziune a părţilor asupra averii rămasă de pe urma defunctului L. A., cu motivarea că, la data de 23.02.1997, a încetat din viaţă autorul părţilor, moştenirea lăsată de acesta fiind alcătuită din bunurile cuprinse în certificatul de moştenitor nr. 255/29.05.1997 (2.000 mp pădure, cota de 5/8 dintr-o casă din cărămidă cu trei camere, un grajd şi o bucătărie de vară situate pe terenul de 2.400 mp din pct. Acasă) şi certificatul de acţionar la S.C. M. S.A.

S-a mai arătat că cea mai mare parte din averea defunctului a făcut obiectul testamentului autentificat sub nr. 53/10.01.1986 şi că, încă din anul 1986, părţile au intrat în posesia acestor bunuri, excepţie făcând terenul de 2.400 mp situat în pct.,,Acasă” din comuna A. judeţul A., pe care sunt situate toate construcţiile a căror partajare se solicită prin acţiunea de faţă.

Prin cererea reconvenţională depusă la data de 12 decembrie 2006, aşa cum a fost precizată la data de 24 ianuarie 2007, pârâtul L. I. a cerut ca la masa de împărţit să fie aduse şi o casă împreună cu un grajd cu fânar, imobile situate pe un teren de 2.000 mp, altul decât cel de 2.400 mp, şi să se constate că are un drept de creanţă, constând în îmbunătăţire aduse casei situată pe terenul de 2.400 mp, solicitând totodată să se constate că succesiunea defunctului L. A. este grevată de un pasiv constând c/val. cheltuielilor de înmormântare şi pomenile ulterioare pe care le-a suportat în exclusivitate.

În urma probelor administrate în cauză, instanţa a pronunţat încheierea din 11 februarie 2009, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin care a admis în parte şi în principiu atât acţiunea de partaj succesoral a reclamantului L. V., cât şi cererea reconvenţională a pârâtului L. I.

Prin încheierea de admitere în principiu s-a constatat că, la data de 23 februarie 1997, în localitatea A, s-a deschis succesiunea defunctului L. A., moştenitori cu vocaţie succesorală, acceptanţi ai averii lăsate de defunct prin testamentul autentificat sub nr. 53/10 ianuarie 1986, rămânând reclamantul L V. şi pârâţi L. I., G.V., U. I. şi L. N., în calitate de descendenţi de gradul I, cu cotele legal cuvenite, de câte 1/5.

Instanţa a mai constatat că, în afara bunurilor menţionate în testament şi în posesia cărora părţile se află încă din anul 1986, de pe urma defunctului au mai rămas şi următoarele bunuri succesorale, asupra cărora părţile nu s-au partajat până în prezent: certificatul de moştenitor nr. 10909674/1996 şi terenul cu vegetaţie forestieră situat în satul D. din comuna A., pentru care a fost eliberat titlul de proprietate nr. 3927/7.XII.1992.

În ceea ce priveşte pasivul succesoral, instanţa a constatat că acesta se compune din contravaloarea crucii de marmură de la mormântul defunctului L. A. (520 lei) şi a pomenii de 7 ani (500 lei), suportate în exclusivitate de către pârâtul L. I..

În vederea identificării  evaluării bunurilor succesorale s-a dispus efectuarea  unor  expertize  de  specialitate  de  către  expert C. I. (pentru terenul cu vegetaţie forestieră) şi de către expert D. I. (pentru pasivul succesoral).

Din rapoartele de expertiză  întocmite în cauză, a rezultat că valoarea totală a masei succesorală este de 6.729,55 lei (6.720 lei = valoarea terenului cu vegetaţie forestieră şi 9,55 lei = valoarea acţiunilor la S.C. M. ).

Raportat la cota ideală ce revine fiecăruia dintre descendenţii defunctului L. A. (câte 1/5), reiese că fiecărui lot i s-ar cuveni o valoare de câte 1.345,91 lei (6.729,55 : 5).

Întrucât averea defunctului este grevată de un pasiv succesoral, în valoare reactualizată de 1.462,34 lei, aceasta se va scădea din valoarea totală a masei împărţit, rămânând astfel de împărţit o valoare de 5.267,21 lei, din care fiecărui lot îi revine o valoare de câte 1.053,44 lei (5.267,21 : 5).

Ţinând cont că pârâtul L. I. a suportat în întregime valoarea pasivului succesoral, se constată că acesta are de recuperat, de la fiecare dintre cei patru comoştenitori care nu au contribuit la cheltuielile de înmormântare şi pomenile ulterioare, câte 292,46 lei, deci în total acest pârât are de recuperat suma de 1.169,84 lei (292,46 lei  x 4).

În aceste condiţii, valoarea ce i se cuvine acestui pârât va fi mare decât a celorlalţi comoştenitori (1.053,44 lei  + 1.169,84 = 2.223,28 lei).

Potrivit art. 728 din Codul civil, nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune.

Deoarece terenul cu vegetaţie forestieră, ce constituie principalul bun succesoral, nu poate fi divizat şi constatând că niciuna dintre părţi nu şi-a manifestat dorinţa de a-l primi în integralitate, instanţa decide ca acesta se cuvine reclamantului, care a promovat prezenta acţiune.

Astfel, atât terenul cu vegetaţie forestieră cât şi valoarea acţiunilor vor fi atribuite reclamantului L. V., urmând ca acesta să fie obligat să plătească celorlalţi comoştenitori sultă, după cum urmează: pârâtului L. I. suma de 2.223,28 lei şi fiecăruia dintre pârâţii G. V., L.N. şi U. I. câte 1.053,44 lei, în total suma de 5.383,60 lei.

Văzând şi dispoziţiile art. 276 din Codul de procedură civilă;

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte atât acţiunea reclamantului L. V., împotriva pârâţilor L. I., G. V., L.N. şi U. I., cât şi  cererea reconvenţională a pârâtului L. I..

Dispune ieşirea din  indiviziune a părţilor asupra averii rămasă de pe urma defunctului L. A. prin atribuirea în natură reclamantului L. V. a suprafeţei de 2.000 m.p. teren cu vegetaţie forestieră situat în satul D., în valoare de 6.720 lei şi a certificatului de acţionar nr. 10909674/1996 în valoare de 9,55 lei şi obligarea reclamantului să plătească sultă celorlalte părţi după cum urmează: pârâtului L. I. suma de 2.2223, 28 lei şi fiecăruia dintre pârâţii G. V., L. N. şi U. I.câte 1.053,44 lei, cu acelaşi titlu.

Constată a fi compensate cheltuielile de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată azi, 14.X.2009, în şedinţă publică .

PREŞEDINTE GREFIER

E.T. E.T./D.A./13.11.2009/7 ex V.M.