Fara titlu

Hotărâre 9699 din 02.06.2009


Dosar nr. 26339/212/2008

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 9699

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 02.06.2009

Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect uzucapiune / accesiune, acţiune formulată de reclamantii CE si CG  in contradictoriu cu piritii CL prin P

Acţiunea este timbrată cu taxa judiciară de timbru 2124,84 lei şi timbru judiciar 1,5 lei

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă reprezentantul reclamanţilor, avocat DG, şi pentru pârâţi avocat AP .

Procedura este legal îndeplinită  .

S-a făcut referatul cauzei expus oral de grefierul de şedinţă, care S-a făcut referatul cauzei expus oral de grefierul de şedinţă.

Reprezentantul reclamanţilor depune taxa judiciară de timbru 1974,84 lei pe care instanţa o anulează .

Nemaifiind alte probe, cereri sau excepţii de formulat, instanţa acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul reclamanţilor solicită admiterea acţiunii . Solicită instanţei să constate că reclamanţii au dobândit dreptul de proprietate asupra terenului prin uzucapiune de lungă durată şi prin joncţiunea posesiilor cu autorii lor şi asupra construcţiilor prin accesiune imobiliară, astfel cum au fost identificate în raportul de expertiză efectuat în cauză . Apreciază că din probatoriile administrate acţiunea a fost dovedită , în sensul că s-a făcut dovada unei posesii continue , netulburată , neviciată şi sub nume de proprietar. Fără cheltuieli de judecată.

Reprezentantul pârâţilor solicită respingerea acţiunii, apreciind că reclamanţii prin probele administrate nu au făcut dovada fără echivoc a îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute de lege. Astfel, deşi se invocă joncţiunea posesiei cu cea a autorilor reclamanţilor, apreciază că în cauză nu s-a făcut dovada posesiei exercitate de autorii reclamanţilor, făcându-se vorbire doar despre o casă cu două camere. În concluzie apreciază că pe de o parte nu sunt îndeplinite condiţiile posesiei, iar imobilul nu este identificat Fără cheltuieli de judecată..

INSTANŢA

Prin cererea inregistrata sub nr. 26339/212/2008pe rolul JC reclamantii CE si CG au  solicitat ca in contradictoriu cu piritii CL si CP PRIN P sa se constate ca au dobindit dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de circa 5000 mp situat in intravilanul comunei Lumina prin prescriptia achizitiva si dreptul de proprietate saupra constructiilor edificate pe acest teren prin accesiune .

In motivarea cererii reclamantii arata ca sotii PD si PF au dobindit ina nul 1954 un teren de circa 5000 mp pe care au edificat anexe ggospodaresti.Arata reclamantii ca autorii lor sustin ca terenul respectiv ar fi facut parte dintr-un lot de teren de 4,8 ha cu care ar fi fost improprietarit PD dupa al doilea razboi mondial, dar nu exeista un titlu de proprietate care sa permita localizarea terenului.Se arata ca sotii P au decedat, iar reclamanta CE este fiica acestora.Se sustine ca reclamanta a locuit tot timpul cu parintii sai, iar in 1964 s-a casatorit cu CG cu care a locuit in imobil.Sustin reclamantii ca atit ei cit si autorii lor au stapinit imobilul continuu, neintrerupt si sub nume de proprietar.

In drept au fost invocate disp art. 482 si urm, 1846 si urm c.civ.

Piritii nu au formulat intimpinare .

In sustinera cererii reclamantii au administrat proba cu inscrisuri ,proba testimoniala si proba cu expertiza tehnica imobiliara .

In cauza s-a depus situatia juridica a imobilului cu adresa nr. 1931/25.02.2009 si raportul de expertiza tehnica imobiliara intocmit de ing.CM .

Analizind actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :

Reclamantii ocupa un teren de 5000 mp situat in comuna L, Pe teren este edificata o constructie –anexa gospodareasca in suprafata de 152 mp .Inaintea lor terenul a fost ocupat de catre paritnii reclamantei. Imobilul a fost ocupat in mod continuu , pasnic si sub nume de proprietar de catre reclamanti si de catre autorii lor.

Astfel martorul IV  arata :”In 1965 reclamantii aveau un imobil compus din teren de 5000 mo , o casa cu 2 camere si un saivan.. ”, iar martorul CG arata “ I-am apreciat pe reclamanti ca proprietarii imobilului .Anterior reclamantilor , in imobil au locuit parintii lui CE .”

Imobilul ,teren ,nu face parte din domeniul public ci din domeniul privat al orasului  (conform adresei nr. 1931/25.02.2009 -situatia juridica,fila 35) reclamantul figurind in registrul fiscal din 1971 (adresa nr779-istoricul de rol fila 20).

Potrivit  art.1847 c.civ. “Pentru a se prescrie se cere o posesie continua ,neintrerupta ,netulburata ,publica si sub nume de proprietar “

Prescriptia achizitiva ( uzucapiunea )este modul de dobindire a proprietatii sau a altor drepturi reale prin posesia neintrerupta asupra unui imobil pe o perioada si in conditiile prevazute de lege .Conditiile cerute de lege pentru a interveni uzucapiunea de 30 de ani sint :posesia utila si exercitarea posesiei neintrerupt timp de 30 de ani .

Termenul de 30 de ani este prevazut in partea finala a art. 1890 c.civ. in care se arata ca cel ce invoca prescriptia nu e obligat sa produca vreun titlu si nu i se poate opune reaua credinta .

Prin urmare ,simplul fapt al implinirii termenului de 30 de ani duce la dobindirea dreptului de proprietate prin uzucapiune ,adica starea de fapt se transforma intr-o stare de drept si se consolideaza in drept de proprietate .

Potrivit art.1860 c.civ “Orice posesor posterior are facultatea ,spre a putea opune prescriptia ,sa uneasca posesia sa cu posesiunea autorului sau .“

Deci pentru invocarea  jonctiunii posesiilor este necesara indeplinirea a doua conditii si anume :sa fie vorba despre doua sau mai multe  posesii utile ,iar posesia sa fie transmisa in baza unui raport juridic valabil .

Dreptul la optiune cu privire la jonctiunea posesiilor a fost instituit de legiuitor din aceleasi ratiuni pentru care a recunoscut si dreptul de optiune cu privire la uzucapiune, respectiv consolidarea situatiilor de fapt prin transformarea lor in situatii de drept in scopul cresterii gradului de securitate a circuitului civil.

In cauza de fata atit posesia reclamantei cit si posesia parintilor reclamantei sint doua posesii utile ,iar reclamanta a dobindit posesia in baza calitatii sale de mostenitoare parintilor.

Accesiunea consta in incorporarea materiala a unui lucru considerat mai putin important intr-un lucru considerat mai important.

Principiul accesiunii este inscris in art 488 c.civ. potrivit caruia”tot ce se uneste si se incorporaza cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului”

Potrivit art.492 c.civ. ‘Orice constructie ,plantatie sau lucru facut in pamint sau asupra pamintului sint prezumate a fi facute de catre proprietarul acelui pamint cu cheltuiala sa si ca sint ale sale ,pina ce se dovedeste in contra.”

In conceptia legiuitorului lucrul mai important il reprezinta terenul , asa incit proprietarul terenului devine prin accesiune si proprietar al constructiei , plantatiei sau altei lucrari edificate pe terenul respectiv  - superficies solo cedit.

Fata de cele expuse instanta constata ca in cauza sint indeplinite conditiile prevazute de art.1847,1890,si 492 c.civ. astfel ca va admite actiunea si va constata ca reclamantii au dobindit dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 5000 mp prin efectul uzucapiunii de lunga durata si al jonctiunii posesiilor si dreptul de proprietate asupra constructiilor  prin efectul accesiunii imobiliare .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite actiunea civila formulata de reclamantii CE si CG, in contradictoriu cu piritii CL prin P si CL alCL

Constata ca reclamantii au dobindit dreptul de proprietatea asupra terenului in suprafata de 5000 mp situat in com L, cu vecinii : la N – drum comunal , la S – teren proprietate de stat , la E – str Morilor , la V – teren proprietate de stat , prin efectul uzucapiunii de lunga durata si al jonctiunii posesiilor.

Constata ca recalamantii au dobindit dreptul de proprietate asupra constructiilor edificate pe terenul descris mai sus prin efectul accesiunii imobiliare .

Cu recurs in 15 zile de la comunicare .

Pronuntata in sedinta publica azi, 2.06.2009.

Red.jud.F.M./01.07.2009

Dact.R.A.R./ 03.08.2009/6ex