Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1559 din 20.10.2008


Contestaţie la executare - sentinţa civilă nr. 1559/20.10.2008 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin cererea de chemare în judecată, contestatoarea P.A.R, în contradictoriu cu intimatul Cabinet de Avocatură V.L.V., a solicitat constatarea inexistenţei debitului ce reprezintă onorarii avocat potrivit contractului de asistenţă juridică încheiat cu acest cabinet, ca urmare a neefectuării prestaţiilor la care s-a angajat, încetarea executării silite şi suspendarea executării până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a contestaţiei.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a arătat că între părţi s-a încheiat un contract de asistenţă juridică având ca obiect redactări de acte de executare a trei hotărâri judecătoreşti şi că, potrivit art. 133 alin.1 din Statutul profesiei de avocat, onorariile se stabilesc liber între avocat şi client, în limitele legii şi ale statului profesiei, iar în urma încheierii acestui contract s-a redactat notificarea adresată debitoarei şi cerere începerii executării silite, în urma primirii acestora debitoarea a înţeles să-şi achite datoriile pe care le avea faţă de contestatoare.

Prin sentinţa civilă nr. 1559/20.10.2009 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc a fost respinsă contestaţia la executare formulată de către contestatoarea P.A.R. , reţinându-se că potrivit art. 399 alin. 3 C.proc.civ., în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de către o instanţă judecătorească se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac, instanţa urmând a analiza aceste apărări de fond, întrucât nici o dispoziţie legală nu prevede o cale de atac împotriva contractului de asistenţă juridică, care este titlu executoriu conform art. 30 alin. 3 din Legea nr. 51/1995.

Titlul executoriu îl reprezintă contractul de asistenţă juridică încheiat între părţi, care are ca obiect: 1) redactări acte de executare a trei hotărâri judecătoreşti; 2) asistenţă şi reprezentare la debitorul A.S.A; 3) reprezentare la executorul judecătoresc, fiind stabilit un onorariu de 3.750 lei, din care 150 lei onorariu fix şi 3.600 onorariu de succes după încasarea sumei.

Instanţa analizând dosarul de daune înaintat, constată că intimata a notificat pe debitorul S.A-R.A.S.A., în vederea achitării daunelor, iar debitorul a înţeles că achite datoriile pe care le avea faţă de contestatoarea P.A.R., ca urmare a notificării adresată de către intimat, care, prin urmare, şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul de asistenţă juridică încheiat, neavând relevanţă că ulterior notificării debitul a fost achitat de bună voie. Astfel, obligaţia care stă în sarcina avocatului la încheierea unui contract de asistenţă juridică este una de diligenţă, nu de rezultat, doar în cazul onorariului de succes, care apare în completarea onorariului fixat, se poate stabili o obligaţie de rezultat, cum a fost cea prevăzută în cauză, în care apare menţiunea că onorariul de succes se obţine după încasarea sumei.

Rezultatul prevăzut în contractul de asistenţă juridică - încasarea sumei - fiind atins ca urmare a demersurilor îndeplinite de către intimată, aceasta are dreptul la onorariu de succes, onorariile fiind stabilite liber între avocaţi şi client, potrivit art. 133 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat şi conform art. 969 C.civ.

Sentinţa civilă nr. 1559/20.10.2008 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc a rămas definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului declarat de către contestatoarea P.A.R. prin decizia civilă nr. 498/03.03.2009 a Tribunalului Suceava, prin care s-a reţinut că în urma notificării făcute de către intimată, debitorul a înţeles să-şi achite datoria pe care o avea faţă de recurentă, astfel că obiectul contractului de asistenţă juridică fiind îndeplinit de una din părţi, celeilalte părţi (recurentei) îi revenea obligaţia colaterală de a plăti "onorariul de succes", iar cum obligaţia nu a fost realizată, în mod corect s-a format dosarul de executare silită.