Anulare titlu de proprietare. Eroare parcele cadastrale

Sentinţă civilă 703 din 17.02.2009


Dosar nr. 1476/221/2008

SENTINŢA CIVILĂ NR. 703/2009

Şedinţa publică din data de 17.02.2009

Pe rol se află amânarea pronunţării în cauza civilă privind pe reclamanţii G. S. şi G. E.a, în contradictoriu cu pârâţii P. R. ş.a., având ca obiect – rectificare de carte funciară şi anulare titlu de proprietate.

Se constată că dezbaterile în fond şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 10.02.2009, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

JUDECĂTORIA,

Asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă sub nr. 1476/221/07.03.2008, precizată ulterior, reclamanţii G. S. şi G. E. au solicitat ca, în contradictoriu cu pârâţii P. R., P.A., CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA, COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGII 18/1991 Deva şi COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR, să se pronunţe o hotărâre prin care:

-să se dispună rectificarea înscrierii din CF nr. 570 Cristur, în sensul înscrierii numărului topografic corect de 556-560/79/2, în loc de nr. top. 556-560/78, cum greşit s-a trecut, acest din urmă nr. top. aparţinând de CF 569/1 Cristur, titulari fiind pârâţii de rang I;

- în contradictoriu cu ceilalţi pârâţi, să se dispună anularea parţială a titlului de proprietate nr. 5908/25, în sensul includerii în tarlaua (sola) nr. 4 şi a parcelelor nr. 205, în suprafaţă de 423 mp, nr. 204, în suprafaţă de 74 mp şi nr. 203, în suprafaţă de 403 mp sau emiterea unui titlu suplimentar pentru suprafaţa totală de 900 mp, ce se regăseşte în parcelele cu nr. top. 203, 204 şi 205;

În fapt, reclamanţii arată că sunt proprietari ai imobilului înscris în  CF 570 Cristur, iar pârâţii P. sunt proprietari ai imobilului înscris în CF 569/1 Cristur; că, dintr-o eroare, la înscrierea în CF, numerele topografice ale imobilelor au fost inversate; că, în aceste împrejurări, există o evidentă neconcordanţă cu situaţia reală de carte funciară.

În fine, în ce priveşte al doilea capăt de cerere, reclamanţii arată că, deşi a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la întreaga suprafaţă de teren intravilan ce formează grădina casei, în titlul de proprietate ce le-a fost eliberat, nu au fost incluse parcelele cu nr. top. 204, 205 şi 203; că aceste parcele sunt proprietatea lor, aşa încât reconstituirea trebuia să le includă şi pe acestea.

În drept, s-au invocat disp. art. 35 indice 1 al. 1 din Legea 7/1996, art. 27 al. 2 din Legea 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare.

Capătul de cerere referitor la rectificarea de carte funciară a fost timbrat cu suma de 8 lei şi 0,3 lei timbru  judiciar (f.

Pârâtul Consiliul Local al municipiului Deva a formulat întâmpinare (f. 4-5) prin care, în principal, a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, faţă de disp. art. 20 al. 1, 21 al. 1 şi 2 din Legea 215/2001 republicată, imobilul din litigiu nefiind în patrimoniul municipiului Deva; că acest imobil a făcut obiectul Legii 18/1991, împrejurare în care doar Comisia Locală de Aplicare a Legii 18/1991 poate avea calitate procesuală pasivă.

În subsidiar, pârâtul a arătat că nu se opune admiterii acţiunii de faţă, în situaţia în care din probatoriul ce se va administra, va reieşi veridicitatea susţinerilor reclamanţilor.

În drept, s-au invocat disp. art. 115 cod pr. civ., Legea 7/1996 republicată şi Legea 18/1991.

Pârâta COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR a formulat întâmpinare prin care, în principal, a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive cu privire la primul capăt de cerere, iar în privinţa celui de-al doilea, a arătat că nu se opune admiterii acţiunii de faţă, în situaţia în care din probatoriul ce se va administra, va reieşi veridicitatea susţinerilor reclamanţilor.

În fapt, arată că, prin adresa nr. 1755/2008, Primăria municipiului Deva i-a comunicat faptul că, la întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie ,i, respectiv, la emiterea titlurilor de proprietate (emise atât pe numele reclamanţilor, cât şi pe cel al pârâţilor P. R. şi P. A., au fost comise două erori materiale care au constat în înscrierea greşită a numerelor cadastrale care definesc terenul cuprins în intravilan; că, în aceste împrejurări, apreciază că se impune anularea ambelor titluri.

În drept, s-au invocat prevederile legii fondului funciar, art. 115 şi 116 cod pr. civ.

Pârâta COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGII 18/1991 Deva a formulat întâmpinare (f. 40-41), prin care a arătat nu se opune admiterii acţiunii de faţă, în situaţia în care din probatoriul ce se va administra, va reieşi veridicitatea susţinerilor reclamanţilor.

Astfel, a arătat că inversarea numerelor topo a avut loc în momentul editării registrului cadastral al proprietarilor din localitatea Cristur, iar greşeala a fost preluată şi transmisă şi în momentul întocmirii celor două titluri de proprietate.

În drept, s-au invocat disp. art. 115 cod pr. civ., Legea 18/1991 republicată.

La termenul de judecată din data de 27 mai 2008, reclamanţii şi-au precizat acţiunea, în sensul solicitării constatării nulităţii absolute parţiale şi a titlului de proprietate nr. 86687/456 emis pe numele pârâtei P.R. (f. 42).

Pârâţii P. R. şi P.A. au formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională (f. 49) prin care au arătat că sunt de acord cu admiterea acţiunii reclamanţilor.

Pe cale de reconvenţională, au solicitat a se constata nulitatea absolută parţială  a titlului de proprietate nr. 86687/456, în sensul de a cuprinde în acest titlu, parcelele 206 şi 207, în loc de cele cu nr. top. 205, 204 şi 203.

Astfel, aceştia au arătat că, la întocmirea proceselor-verbal de punere în posesie şi a emiterii titlurilor de proprietate, numerele cadastrale au fost inversate cu cele proprietatea reclamanţilor şi invers.

În cauză s-a dispus efectuarea unui raport de expertiză topografică.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

1. Potrivit disp. art. 137 al. 1 cod pr. civ., instanţa va anliza mai întâi, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliul Local al municipiului Deva, invocată prin întâmpinare.

Astfel, art. 52 al. 2 din Legea 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare prevede că: ” Comisia judeteana şi cea locală au, în limitele competentei lor şi prin derogare de la dispoziţiile Codului de procedura civilă, calitate procesuala pasiva şi, când este cazul, activa, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar sau, pe baza unui mandat convenţional, de către unul dintre membri, nefiind obligatorie asistarea prin avocat”.

Prin urmare, Consiliul Local al municpiului Deva nu are calitate procesuală pasivă în cauza de faţă, împrejurare în care excepţia invocat este întemeiată, urmând a fi respinsă acţiunea faţă de acesta.

2. În ce priveşte fondul litigiului.

Prin Titlul de proprietate nr. 5908/25/14.05.1993 emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Hunedoara, reclamantului G. F. S., i s-a reconstituit dreptul de proprietate cu privire la  suprafaţa totală de 1,1560 ha teren pe raza satului  Cristur, printre care şi asupra parcelelor cadastrale nr. 206 şi 207, în suprafaţă de 640 mp şi, respectiv, 370 mp ( f. 111).

Aceste parcele figurează înscrise în cartea funciară nr. 570 Cristur, sub numărul topografic (556-560)/78, cu o suprafaţă tabulară de 2572 mp, după cum urmează:

-B 8,9 – G. S. şi

-B 7,10 – soţia G. E. – 1/1 parte construcţii, cota de 400/2572 parte teren, moştenire 1969 şi cota de 200/2572 parte teren.

Prin Titlul de proprietate nr. 86.687/456/17.03.2005 emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Hunedoara, pârâtei P. S. R., i s-a reconstituit dreptul de proprietate cu privire la  suprafaţa totală de 1229 mp teren pe raza satului  Cristur, respectiv, asupra parcelelor cadastrale nr. 203 –în suprafaţă de 143 mp; nr. 204 – în suprafaţă de 72 mp  şi nr. 205, în suprafaţă de 1014 mp ( f.112).

Aceste parcele figurează înscrise în cartea funciară nr. 569/1 Cristur,  sub numărul topografic (556-560)/79/2, cu o suprafaţă tabulară de 250 mp, după cum urmează:

-B 4 – statul Român – în cotă de 1/1 parte teren;

-B5 – P. A. şi

-B6 – P. R. – 1/1 părţi construcţii.

După cum rezultă din răspunsul  Comisiei Locale  pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Deva, nr. 1751/03.04.2008 (f.15), precum şi din cuprinsul raportului de expertiză topografică  întocmit în cauză de expert V. I. (f. 104-113), la emiterea titlurilor de proprietate anterior menţionate s-a săvârşit o eroare în ce priveşte numerele cadastrale ale parcelelor atribuite familiilor G. şi P., în sensul că, în realitate, parcelele cadastrale nr. 203, 204 şi 205 trebuiau atribuite reclamanţilor, în timp ce parcelele cadastrale nr. 206 şi 207 trebuiau atribuite pârâţilor.

Totodată, s-au constatat erori şi în privinţa  suprafeţelor acestor parcele, în sensul că:

-parcela nr. 203 – cu profilul curţi construcţii intravilan, are o suprafaţă reală de 409 mp;

-parcela nr. 204 – cu profilul fânaţ, are o suprafaţă reală de 74 mp;

-parcela nr. 205 – cu profilul arabil intravilan – are o suprafaţă reală de 481 mp;

-parcela nr. 206 – cu profilul arabil intravilan, are o suprafaţă reală de 533 mp şi

-parcela nr. 207 – cu profilul curţi construcţii intravilan, are o suprafaţă reală de 598 mp.

În fine, greşita atribuire a acestor parcele, a determinat  şi o înscriere eronată în cartea funciară, în sensul că în CF nr. 570 Cristur – s-a notat parcela topografică (556-560)/78, în loc de parcela topografică nr. (556-560)/79/2 – în suprafaţă de 964 mp, iar în CF nr. 569/1 Cristur – s-a notat parcela topografică nr. (556-560)/79/2, în loc de parcela topografică nr.  (556-560)/78 – în suprafaţă de 1131 mp.

Faţă de cele ce preced, văzând în drept prev. art. III alin.1 lit. a din Legea nr. 169/1997 – cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 35 ind.1 din Legea nr. 7/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se constată că, atât acţiunea principală, cât şi cererea reconvenţională sunt întemeiate, urmând a fi admise.

Prin urmare, se va dispune anularea Titlului de proprietate nr. 5908/25/14.05.1993 emis pe numele reclamantului G. F. S. în ce priveşte parcelele cadastrale nr. 206 şi 207, în suprafaţă de 640 mp şi, respectiv, 370 mp.

Totodată, se va dispune eliberarea unui nou titlu de proprietate în favoarea reclamantului, cu privire la următoarele suprafeţe de teren:

-parcela nr. 203 – cu profilul curţi construcţii intravilan, are o suprafaţă reală de 409 mp;

-parcela nr. 204 – cu profilul fânaţ, are o suprafaţă reală de 74 mp şi

-parcela nr. 205 – cu profilul arabil intravilan – are o suprafaţă reală de 481 mp;

Se va dispune şi rectificarea cărţii funciare nr. 570 Cristur, după cum urmează:

-în foaia de avere,  în loc de parcela  topografică (556-560)/78 – în suprafaţă de 2572 mp, se va trece parcela topografică nr. (556-560)/79/2 – în suprafaţă de 964 mp;

-în foaia de proprietate, se vor trece:

oG. S. – 1/1 părţi teren;

oG.  E. şi G. S. – 1/1 părţi construcţii.

Se va dispune, în acelaşi timp, şi anularea Titlului de proprietate  nr. 86.687/456/17.03.2005 - emis în favoarea pârâtei P. S. R., şi eliberarea unui nou titlu de proprietate în favoarea acesteia, cu privire la următoarele suprafeţe de teren:

-parcela nr. 206 – cu profilul arabil intravilan, în suprafaţă reală de 533 mp şi

-parcela nr. 207 – cu profilul curţi construcţii intravilan, în suprafaţă reală de 598 mp.

Se va dispune şi rectificarea cărţii funciare nr. 569/1 Cristur, după cum urmează:

-în foaia de avere,  în loc de parcela  topografică (556-560)/79/2 – în suprafaţă de 250 mp, se va trece parcela topografică nr. (556-560)/78 – în suprafaţă reală de 1.131 mp;

-în foaia de proprietate, se vor trece:

oP.R. – 1/1 părţi teren;

oP.R. şi P. A. – 1/1 părţi construcţii.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecată

Pentru aceste motive,

În numele legii,

HOTĂRĂŞTE.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâtul Consiliul Local al municipiului Deva.

Admite, atât acţiunea civilă precizată, înaintată de reclamanţii G. S. şi G. E., domiciliaţi în Cristur, nr. 108, jud. Hunedoara, în contradictoriu cu pârâţii:

1.P. R.,

2.P. A., ambii domiciliaţi în Cristur, nr. 106, jud. Hunedoara,

3.COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGII 18/1991 DEVA, cu sediul în Deva, str. Piaţa Unirii, nr. 4, jud. Hunedoara şi

4.COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR HUNEDOARA,  cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara, cât şi cererea reconvenţională formulată de

pârâţii – reclamanţi reconvenţionali P. A. şi P. R., în contradictoriu cu reclamanţii – pârâţi reconvenţionali G. S. şi G. E. şi cu pârâţii COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGII 18/1991 DEVA, COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR HUNEDOARA.

În consecinţă:

Dispune anularea Titlului de proprietate nr. 5908/25/14.05.1993 emis pe numele reclamantului G. F. S. în ce priveşte parcelele cadastrale nr. 206 şi 207, în suprafaţă de 640 mp şi, respectiv, 370 mp.

Dispune eliberarea unui nou titlu de proprietate în favoarea reclamantului, cu privire la următoarele suprafeţe de teren:

-parcela nr. 203 – cu profilul curţi construcţii intravilan, în suprafaţă reală de 409 mp;

-parcela nr. 204 – cu profilul fânaţ, în suprafaţă reală de 74 mp şi

-parcela nr. 205 – cu profilul arabil intravilan, în suprafaţă reală de 481 mp.

Dispune  rectificarea cărţii funciare nr. 570 Cristur, după cum urmează:

-în foaia de avere,  în loc de parcela  topografică (556-560)/78 – în suprafaţă de 2572 mp, se va trece parcela topografică nr. (556-560)/79/2 – în suprafaţă de 964 mp;

-în foaia de proprietate, se vor trece:

oG. S. – 1/1 părţi teren;

oG.  E. şi G. S. – 1/1 părţi construcţii.

Dispune anularea Titlului de proprietate  nr. 86.687/456/17.03.2005 - emis pe numele pârâtei P.S. R., şi eliberarea unui nou titlu de proprietate în favoarea acesteia, cu privire la următoarele suprafeţe de teren:

-parcela nr. 206 – cu profilul arabil intravilan, în suprafaţă reală de 533 mp şi

-parcela nr. 207 – cu profilul curţi construcţii intravilan, în suprafaţă reală de 598 mp.

Dispune  rectificarea cărţii funciare nr. 569/1 Cristur, după cum urmează:

-în foaia de avere,  în loc de parcela  topografică (556-560)/79/2 – în suprafaţă de 250 mp, se va trece parcela topografică nr. (556-560)/78 – în suprafaţă reală de 1.131 mp;

-în foaia de proprietate, se vor trece:

oP. R. – 1/1 părţi teren;

oP.R. şi P.A. – 1/1 părţi construcţii.

Respinge, atât acţiunea principală formulată de reclamanţii G. S. şi G. E., cât şi cererea reconvenţională formulată reclamanţi şi, respectiv, pârâţii P. A. şi P. R., în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA, cu sediul în Deva, str. Piaţa Unirii, nr. 4, jud. Hunedoara.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Fără  cheltuieli de judecată.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 17.02.2009.

Preşedinte, Grefier,

Red. 8 ex., LD/MMG

23.02.2009