Modificarea suprafeţelor tabulare. Alipirea imobilelor învecinate . Stabilirea liniei de graniţa.

Sentinţă civilă 2361 din 04.06.2008


Tip : Sentinta civila

Nr./Data 2361 (04.06.2008)

Dosar nr. 5777/221/2007

Autor : Judecatoria Deva

Domenii asociate : Cadastru. Intabulare

Modificarea suprafeţelor tabulare. Alipirea imobilelor învecinate . Stabilirea liniei de graniţa.

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii reclamanţilor C.D.şi C.R.N. împotriva pârâţilor M.L., M.I. , M.E., S.E., B.P.I., C.L. (fostă B.), G.G., M.D.E., M.E., M.E., N.C.şi N.C.A., având ca obiect modificarea înscrierilor din CF 2210/a Deva, CF 2210/b Deva şi CF 2210 Deva dispunerea alipirii parcelelor proprietatea reclamanţilor, atribuirea unui număr top. nou, respectiv 910/4 şi stabilirea liniei de graniţă.

Grefiera de şedinţă a făcut referatul cauzei arătând că în prezenta cauză s-a amânat pronunţarea în data de 28.05.2008, pentru astăzi, ora 14.

Concluziile orale au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 28.05.2008 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

I. Obiectul acţiunii :

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecatoriei Deva sub nr.5777/221/13.11.2007, reclamanţii C.D.şi C.R.N.au chemat în judecată în calitate de pârâţi pe M.L. , M.I. , M.E. , S.E. , B.P.I., C.L. (fostă B.), G.G., M.D.E., M.E., M.E., N.C.şi N.C.A., solicitând instanţei :

- să dispună modificarea înscrierilor în CF 2210/a Deva, A+1, nr. Top. 3114/4/1, CF 2210/b Deva, A+1, nr. Top. 3114/4/3, A+2, nr. Top. 3114/4/4 şi CF 2210 Deva, A+6, nr. Top. 3114/4/5, în sensul constatării că suprafaţa reală a acestor parcele nu este de 7034 cât figurează în evidenţele de carte funciară ci de 8199 mp ;

- să se dispună ca aceste parcele să primească un număr top. nou, potrivit evidenţelor cadastrului comunitar de pe lângă Consiliul Local Deva, respectiv 910/4 ;

- să se stabilească linia de granită cu vecinii, pârâţi în prezenta acţiune, potrivit dimensiunilor reale ale terenului;

Acţiunea a fost timbrată cu 27 lei (chitanţa de la fila 3).

II. Situaţia de fapt expusă de părţi şi temeiurile de drept invocate:

Expunând situaţia de fapt reclamanţii au arătat că sunt proprietarii terenurilor ce fac obiectul acţiunii, respectiv :

- în cotă de 168/1350 mp din terenul înscris în CF 2210/a Deva, nr. Top. 3114/4/1 ;

- în întregime asupra terenurilor înscrise în CF 2210/b Deva, nr. Top. 3114/4/3, în suprafaţă tabulară de 1162 mp, nr. Top. 3114/4/4, în suprafaţă tabulară de 2831 mp ;

- în cotă de 2873/6643 mp din terenul înscris în CF 2210 Deva, A+6, nr. Top. 3114/4/5

Deasemenea au mai arătat că parcelele sunt învecinate şi au fost cumpărate în perioade diferite, făra a se efectua măsurători dar, ulterior, când s-au făcut măsurătorile s-a constat că suprafaţa acestor parcele este în realitate cu 1165 mp mai mare decât suprafaţa tabulară.

In privinţa vecinilor, reclamanţii arată că nu există vreo neînţelegere, aceştia recunoscând limitele de proprietate dar au fost chemaţi în judecată doar pentru a se stabili definitiv şi clar linia de hotar.

Acţiunea a fost întemeiată în drept pe prevederile art. 35 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare şi pe prevederile art. 584 Cod civil.

Pârâţii M.L. , M.I. , M.E. , S.E. , B.P.I., C.L. (fostă B.), G.G., M.D.E., M.E., M.E., N.C.şi N.C.A. au depus întâmpinări prin care s-au declarat de acord cu admiterea acţiunii (f. 52-63)

III. Probele administrate :

In probaţiune s-a depus un raport referitor la o expertiză extrajudiciară efectuată de dl. Cizmaş Miron, expert tehnic judiciar (f. 4-25). Raportul este însoţit de procese-verbale de vecinătăţi (f.21-25), Contractul de vânzare-cumpărare autentificat prin Incheierea BNP Vereş Elena, sub nr. 1274/31.08.2005 (f. 83), Contractul de vânzare-cumpărare autentificat prin Incheierea BNP Stef Ovidiu Ioan, sub nr. 2404/31.07.2006 (f. 84), Incheierea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 25750/10.01.2008 (f. 85), extras CF 2269 N Deva (f. 86), Actul de ieşire din indiviziune având ca obiect imobilul înscris în CF 2210/a Deva (f. 87).

La solicitarea instanţei Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a comunicat copii de pe cărţile funciare 2210, 2210/a şi 2210/b Deva (f. 42-51).

Instanţa a dispus din oficiu ataşarea Dosarului nr. 2277/1999 a Judecătoriei Deva în care a fost pronunţată Sentinţa civilă nr. 5139/2000 în baza căreia au fost deschise cărţile funciare CF 2210/a Deva şi CF 2210/b Deva şi s-a stabilit suprafaţa parcelei 3114/4/5 care a fost reînscrisă în CF 2210 Deva.

La solicitarea reclamanţilor, instanţa a încuviinţat efectuarea unei expertize pentru identificarea topo-cadastrală a terenului în litigiu şi a dispus din oficiu clarificarea neconcordanţelor dintre concluziile raportului de expertiză întocmit de expert tehnic judiciar Boldoc Floarea, concluzii care au stat la baza Sentinţei civile nr. 5139/2000 şi cele din raportul referitor la expertiză extrajudiciară efectuată de expert tehnic judiciar Cizmaş Miron.

Raportul a fost depus la filele 110-121 iar răspunsul la obiecţiunile formulate din oficiu de instanţa a fost depus la fila 188.

La solicitarea instanţei Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a furnizat informaţiile necesare pentru clarificarea unor neconcordanţe din raportul de expertiză întocmit în prezentul dosar (f. 144-145) şi a comunicat şi actele care au stat la baza dezmembrării parcelei cu nr. top 3113/4/5 (f. 146-188).

IV. Constatările şi concluziile instanţei :

IV. 1 Prin acţiunea formulată, reclamanţii au solicitat, în esenţă, modificarea suprafeţelor a patru parcele înscrise în trei cărţi funciare, respectiv CF 2210/a, CF 2210/b şi CF 2210 Deva, alipirea acestora, atribuirea unui număr cadastral unic şi înscrierea într-o singură carte funciară ca proprietate devălmasă a reclamanţilor şi stabilirea liniei de graniţă a imobilului în contradictoriu cu vecinii, pârâţi în prezenta acţiune.

IV. 2 Referitor la situaţia CF 2210/a Deva :

La data introducerii acţiunii terenul evidenţiat în CF 2210/a Deva (f. 43-44), având nr. top. 3114/4/1 era descris în Partea I a cărtii ca fiind teren arabil în suprafaţă de 1350 mp.

In Partea a II-a a cărţii, sub B 1 şi B 2 erau înscrişi soţii B.P.I. şi B.L.au o cotă de 1182/1350 mp iar sub B 3 şi B 4 erau înscrişi reclamanţii C.D.şi C.R.N.au o cotă de 168/1350 mp.

Prin urmare, la data introducerii acţiunii în această carte erau întabulaţi mai mulţi coproprietari, situaţie în care dezlipirea parcelei reclamanţilor s-ar fi putut face doar într-o acţiune având ca obiect sistarea coproprietăţii tabulare.

Prin Incheierea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 25750/10.01.2008 (f. 85), dată după introducerea acţiunii, s-a dispus dezlipirea din CF 2210/a Deva a unei parcele din imobilului cu nr. Top. 3114/4/1, înscris sub A+1 şi transcrierea acesteia în CF 2629 N (f. 86), având ca proprietari pe C.D.şi pe C.R.. Noua parcelă având o suprafaţă de 168 mp determinată conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului a primit nr. cadastral 5518 iar sub B 1 şi B 2 din CF 2629 N a fost înscris dreptul de proprietate devălmasă a soţilor C.D.şi C.R.N.

Prin aceeaşi încheiere s-a dispus reînscrierea în CF 2210/a Deva a vechii parcele cu o suprafaţă mai mică, având ca proprietari pe B.P.I. şi B.L..

In raportul de expertiză, referitor la această carte funciară, expertul a arătat în concluzii că ar fi înscris însă sub acelaşi număr top. Top. 3114/4/1 în CF 2210/a Deva (a se vedea în acest sens concluziile de la fila 116).

Faţă de această situaţie instanţa a cerut expertului să reverifice şi să arate în ce carte funciară şi sub ce număr cadastral este înscris în prezent imobilul (adresa de la fila 134).

Deasemenea s-au solicitat informaţii şi de la Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (adresa de la f. 135)

Prin răspunsul dat (f. 144-145) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a arătat că imobilul cu nr. Top. 3114/4/1 a fost dezmembrat în două imobile, unul cu număr cadastral 5517, înscris sub A+2 şi altul cu număr cadastral 5518, înscris sub A+3.

Primul a fost reînscris în CF 2210/a Deva iar al doilea a fost transcris în CF 2629 N.

Expertul a arătat şi el că în prezent imobilul este cel identificat cu nr. cadastral 5518 înscris în CF 2629 N ( a se vedea răspunsul de la filele 198-199).

Faţă de această situaţie, deşi reclamanţii nu şi-au precizat acţiunea indicând noua carte funciară şi noul număr cadastral al imobilului, având în vedere scopul urmărit prin prezenta acţiune, instanţa se va pronunţa cu privire la imobilul cu nr. cadastral 5518 înscris sub A+1 în CF 2629N.

Constatând că acest imobil este proprietatea exclusivă a reclamanţilor şi că are o suprafaţă reală identică cu suprafaţa tabulară va admite cererea de alipire a acestei parcele la celelalte parcele aflate în proprietatea exclusivă a reclamanţillor.

IV. 3 Referitor la situaţia CF 2210/b Deva (f. 50-51) :

Terenul evidenţiat în CF 2210/b Deva, având nr. Top. 3114/4/3, înscris în Partea I sub A+1, are o suprafaţă tabulară de 1162 mp, iar terenul cu număr top. 3114/4/4, are o suprafaţă tabulară de 2831 mp.

Sub B 3 şi B 4 sunt întabulaţi reclamanţii.

Fiind proprietatea exclusivă a reclamanţilor, singurele probleme care se impuneau a fi clarificate erau legate de determinarea suprafeţelor reale ale celor două parcele.

Iniţial expertul a făcut o identificare globală arătând că ambele parcele au o suprafată reală de 3949 mp iar ulterior a comunicat că parcela cu nr. top. 3114/4/3 are o suprafaţă reala de 1149 mp iar parcela cu nr. top. 3114/4/4 are o suprafaţă reală de 2800 mp (f. 198-199).

Constatând că acest imobil este proprietatea exclusivă a reclamanţilor iar suprafaţa reală diferă de suprafaţa tabulară şi constatând că sunt îndeplinite şi cerinţele art. 33 alin. (3) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi ale art. 89 alin. (5) şi (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor-Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, instanţa va admite cererea şi va dispune modificarea suprafeţelor conform constatărilor expertului şi alipirea la celelalte parcele proprietatea reclamanţilor.

IV. 4 Referitor la situaţia CF 2210 Deva (f. 45-49):

Analizând CF 2210 Deva se constată că iniţial, în Partea I, sub A+1 a fost înscris imobilul cu nr. top. 3114/4.

Conform înscrierii de sub B 16, imobilul de sub A+1, a fost împărţit în patru parcele înscrise sub A+2-6, în baza Sentinţei civile nr. 5133/2000 pronunţată de Judecătoria Deva în Dosarul nr. 2277/1999.

Inscrierea s-a făcut după cum urmează :

-sub A+2 a fost înscrisă parcela cu număr top. 3114/4/1 în suprafaţă tabulară de 1350 mp ;

- sub A+3 a fost înscrisă parcela cu număr top. 3114/4/2 în suprafaţă tabulară de 1130 mp ;

- sub A+4 a fost înscrisă parcela cu număr top. 3114/4/3 în suprafaţă tabulară de 1162 mp ;

-sub A+5 a fost înscrisă parcela cu număr top. 3114/4/4 în suprafaţă tabulară de 2831 mp ;

- sub A+6 a fost înscrisă parcela cu număr top. 3114/4/5 în suprafaţă tabulară de 6643 mp.

Conform înscrierii de sub B 19 şi B 20 imobilul de sub A+2 a fost transcris în CF 2210/a Deva.

Conform înscrierii de sub B 17 imobilul de sub de sub A+3 a fost transcris în CF 2210/c Deva

Conform înscrierii de sub B 16 imobilul de sub A+4-5 a fost transcris în CF 2210/b Deva.

In concluzie, în această carte funciară nu a mai rămas decât imobilul înscris sub A+6, cu nr. top. 3114/4/5 în suprafaţă tabulară de 6643 mp.

In Partea a II-a a cărţii funciare, sub B 19 ş B 20 sunt înscrişi reclamanţii cu o cotă de 2873/6643 mp.

In raportul întocmit de expertul Cizmaş Miron, referitor la acest teren se reţine că reclamanţii folosesc din acest teren o suprafaţă de 4109,77 mp iar diferenţa este folosită de M.L. , M.I. , M.E. şi S.E.(f.8).

In raportul de expertiză întocmit în cursul judecăţii de expert Coţolan Ana, răspunzând solicitării instanţei, a arătat că în cazul expertizei întocmite în Dosarul nr. 2277/1999, în baza căreia s-a pronunţat Sentinţa civile nr. 5133/2000, expertul a identificat greşit terenul şi prin urmare a greşit şi suprafeţele.

In privinţa imobilului cu nr. top. 3114/4/5 înscris sub A+6 în CF 2210 Deva, expertul arată că suprafaţa reală este de 7073 mp şi nu de 6643 mp cum apare în mod greşit în cartea funciară.

Din această suprafaţă reală, o parcelă în suprafaţă de 2991 mp, cu nr. cadastral. 5662 mp, a fost transcrisă în CF 2735 N Deva

Pentru a clarifica neclarităţile din raportul de expertiză şi cele din CF 2210 Deva în care reclamanţii deşi păreau a fi proprietari exclusivi figurau totuşi cu o cotă de 2873/6643 mp din terenul înscris în CF 2210 Deva, A+6, nr. Top. 3114/4/5, instanţa a solicitat explicaţii din partea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

In răspunsul dat (a se vedea răspunsul de la f. 144-145), Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a arătat că operaţiunea de dezmembrare a imobilului cu nr. top. 3114/4 înscris in CF 2210 Deva a fost efectuată în baza Sentinţei civile nr. 5133/2000 pronunţată de Judecătoria Deva în Dosarul nr. 2277/1999 şi a expertizei efectuate în cauză.

CF 2735 N Deva a fost deschisă pentru a se înscrie Titlul de proprietate nr. 44393/45.

Imobilul cu nr. top. 904/8 în suprafaţă de 2991 mp a fost identificat ca fiind o parte din imobilul înscris în CF 2210 Deva, sub A+6, cu nr. top. 3114/4/5.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a mai arătat că find vorba despre un titlu de proprietate emis în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi nu a unei operaţiuni obişnuite de dezlipire a unei parcele, nu a fost întocmită documentaţia conform prevederilor art. 83-85 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor-Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006.

Din informaţiile comunicate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară instanţa a constatat că deşi o parcelă de 2991 mp identificată ca fiind o parte din imobilul înscris în CF 2210 Deva, sub A+6, cu nr. top. 3114/4/5 a fost înscrisă într-o altă carte funciară, respectiv CF 2735 N Deva, în cartea veche nr. 2210 Deva nu s-a făcut nicio menţiune iar justificarea OCPI a fost în sensul că potrivit prevederilor art. 31 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Ministerului nr. 633/2006, în cazul imobilelor înscrise în cărţile funciare deschise în baza Decretului-lege nr. 115/1938 şi care fac obiectul legilor funciare,legilor fondulkule nu se vor mai face nici un fel de menţiuni, dacă aceste cărţi nu au fost actualizate după adoptarea acestor legi.

Instanţa constată că, în speţă, CF 2210 Deva nu figura în evidenţele Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Deva ca intrând sub incidenţa legilor fondului funciar iar după apariţia Legii nr. 18/1991, în baza Sentinţei civile nr. 5133/2000, s-au efectuat chiar operaţiuni de dezmembrare a imobilului înscris în această carte funciară, astfel încât susţinerea potrivit căreia nu ar fi trebuit făcute menţiuni cu privire la deschiderea CF 2735 N Deva, nu poate fi întemeiată pe prevederile art. 31 din Regulament.

De altfel în art. 58 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare se arată în mod expres că în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare sau, după caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii din vechiul Regat în cărţi de publicitate funciară, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărţile funciare sau, după caz, în cărţile de publicitate funciară, vor continua sa fie făcute în aceste cărţi.

Deasemenea, potrivit prevederilor art. 79 alin. (2) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 633/2006, în cazul cărţilor funciare care au devenit neutilizabile, deschise în baza Decretului-lege nr. 115/1938, nemaifiind posibila efectuarea operaţiunilor de carte funciară, se vor deschide cărţi funciare noi, pe baza unei încheieri a registratorului, a referatului întocmit de către asistentul-registrator sau referent prin care se atesta imposibilitatea folosirii acestora, cu acordul celor interesaţi, la cerere sau din oficiu, cu respectarea prevederilor art. 59 din lege.

In speţă însa, în privinţa CF 2210 Deva nu s-a constatat în condiţiile arătate mai sus că ar intra sub incidenţa legilor fondului funciar şi ar fi imposibilă efectuarea operaţiunilor de carte funciară dar totuşi nu s-a efectuat operaţiunea de dezlipire a parcelei transcrise în CF 2735 N Deva.

In concluzie, instanţa apreciază că deşi opreaţiunea de transcrriere a parcelei nu a fost operata, în speţă, reclamanţii sunt singurii proprietari asupra terenului care a mai rămas în CF 2210 Deva, în măsura în care nu se suprapune cu cel înscris în CF 2735 N Deva.

Această suprafată , conform raportului de expertiză este de 4082 mp.

Constatând că suprafaţa reală diferă de suprafaţa tabulară şi constatând că sunt îndeplinite şi cerinţele art. 33 alin. (3) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi ale art. 89 alin. (5) şi (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor-Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, instanţa va admite cererea şi va dispune modificarea suprafeţei conform constatărilor expertului şi alipirea la celelalte parcele proprietatea reclamanţilor.

IV. 5 Referitor la solicitarea reclamanţilor de a se dispune ca toate parcele mai sus menţionate să primească un număr cadastral unic, respectiv 910/4 şi să se dispună înscrierea într-o singură carte funciară ca proprietate devălmasă a reclamanţilor, instanţa constată că parcelele sunt proprietatea exclusivă a reclamanţilor, sunt alăturate iar vecinii recunosc şi respectă dreptul acestora cu privire la terenul delimitat conform planului de situaţie care constituie Anexa grafică nr. 1 la Raportul de expertiză prin punctele 1-2-3-4-8-9-10-11-12-13-14-1 (a se vedea planul de la f. 120 şi procesele-verbale de vecinătăţi de la filele 21-25).

In raportul de expertiză se constată că terenul ce face obiectul material al acţiunii este identificat în baza de date a Cadastrului Comunitar de pe lângă Consiliul Local Deva sub nr. cadastral 910/4.

Faţă de această situaţie instanţa, având în vedere situaţia de fapt expusa mai sus şi prevederile art. 1 alin. (3), art. 9, art. 11, art. 17 alin. (2), art. 19, art. 42-44 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, prevederile art. 584 Cod civil, prevederile art. 41 şi art. 83-85 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 633/2006, va admite cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea reclamanţilor C.D.şi C.R., împotriva pârâţilor : M.L., M.I. , M.E., S.E., B.P.I., C.L. (fostă B.), G.G., M.D.E., M.E., M.E., N.C.şi N.C.A.

Constată că suprafaţa reală a terenului înscris în CF 2210/b Deva, sub nr de ordine A+1, nr. top. 3114/4/3, este de 1149 mp şi nu de 1162 mp cum figurează în prezent în cartea funciară iar a nr. top. 3114/4/4, înscris sub A+2, este de 2800 mp şi nu de 2831 mp cum figurează în prezent în cartea funciară.

Constată că suprafaţa reală a terenului înscris în CF 2210 Deva, sub A+6, nr. top. 3114/4/5, este de 7073 mp şi nu de 6643 cât figurează în cartea funciară.

Constată că suprafaţa reală a parcelei de teren rămasă în proprietatea reclamanţilor după deschiderea CF 2735 N Deva, este de 4082 mp.

Constată că suprafaţa reală a parcelei cu nr. cadastral 5518 înscrisă sub A+1 în CF 2629N corespunde suprafeţei tabulare de 168 mp.

Dispune modificarea înscrierilor din Partea I, de sub A+1 şi de sub A+2 a CF 2210/b Deva şi de sub A+6 din CF 2210 Deva în sensul consemnării suprafeţelor reale ale imobilelor determinate prin măsurătorile efectuate de expert Coţolan Ana, delimitate conform planului de situaţie care constituie Anexa grafică nr. 1 la Raportul de expertiză.

Dispune alipirea imobilelor mai sus arătate, atribuirea numărului cadastral unic 910/4 şi întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului ca proprietate devalmaşa a recalamanţilor.

Imobilul va fi delimitat conform planului de situaţie care constituie Anexa grafică nr. 1 la Raportul de expertiză întocmit de expert Coţolan Ana, prin punctele 1-2-3-4-8-9-10-11-12-13-14-1.

Raportul de expertiză întocmit de expert Coţolan Ana în acest dosar, face parte din prezenta hotărâre.

Obligă Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a Judeţului Hunedoara să efectueze operaţiunile de carte funciară necesare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

Cu drept de recusr în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi 04.06.2008, ora 14.

Notă : Sentinţa civilă nr. 2361/04.06.2008 a devenit irevocabilă prin neexercitarea recursului

Domenii speta