Acţiune formulata de o maniera care face imposibila soluţionarea. Neindicarea obiectului material şi juridic al acţiunii. Constatarea nulitaţii în condiţiile art. 133 Cod pr civila.

Sentinţă civilă 3663 din 24.09.2008


Tip : Sentinta civilă

Nr./Data 3663 (24.09.2008)

Dosar nr. 4045/221/2008

Autor : Judecatoria Deva

Domenii asociate : Chemare în judecată (acţiuni, cereri)

Acţiune formulată de o manieră care face imposibilă soluţionarea. Neindicarea obiectului material şi juridic al acţiunii. Constatarea nulităţii în condiţiile art. 133 Cod pr civila.

Prin acţiunea civilă înregistrată pe roul Judecătoriei Deva sub nr. 4045/221/08.07.2008, reclamantul B.G.a solicitat ca în contradictoriu cu pârâţii F.D.şi F.D. să se dispună anularea unor acte, fără a arăta actele a căror anulare o cere şi fără a arăta cel puţin care este obiectul material al acţiunii.

Constatând că acţiunea este formulată de o manieră care face imposibilă soluţionarea acesteia,  reclamantului i s-a pus în vedere printr-o adresă scrisă:

-să arate actele a căror anulare o cere şi să indice obiectul material al acţiunii, sub sancţiunea aplicării prevederilor art. 133 Cod pr. Civilă;

-să depună actele a căror anulare o cere, cu 5 zile înainte de termenul de judecată sau să arate în posesia cui se află;

-să arate valoarea obiectului acţiunii şi să timbreze la valoare acţiunea, sub sancţiunea aplicării prevederilor art. 155 indice 1 Cod pr civilă;

-să arate cartea funciară în care sunt înscrise imobilele şi să depună extrase CF;

-să propună probe până la primul termen de judecată, sub sancţiunae decăderii;

Reclamantul nu s-a conformat şi a depus o cerere de suspendare a acţiunii până la soluţionarea plângerii penale pe care susţine că ar fi  depus-o împotriva pârâţilor şi o cerere de amânare a judecăţii pentru angajarea unui apărător.

Instanţa, constatând că reclamantul este cel care a iniţiat procedura şi că prin cererea de amânare nu a arătat nici cel puţin care este motivul întemeiat pentru care până la primul termen, stabilit după mai mult de două luni de la data la care a introdus acţiunea nu şi-a asigurat încă asistenţa calificată în dosar şi având în vedere prevederile art. 156 Cod pr civilă şi prevederile art. 723 Cod pr civilă, a respins  cererea de amânare.

Cererea de suspendare a fost respinsă pe motiv că nu a s-a făcut dovada îndeplinirii cerinţelor art. 244 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă.

Prin Sentinţa civilă nr. 3663/24.09.2008, Judecătoria Deva a declarat nulă cererea

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut urmatoarele:

Potrivit prevederilor art. 133 Cod pr civila, cererea de chemare in judecata care nu cuprinde numele reclamantului sau al pârâtului, obiectul ei sau semnatura, va fi declarata nulă. Lipsa semnăturii se poate totusi împlini în tot cursul judecatii. Dacă paratul invoca lipsa de semnatura, reclamantul va trebui sa semneze cel mai târziu la prima zi de infătisare următoare, iar când este prezent in instanta, in chiar sedinta in care a fost invocată nulitatea.

Potrivit prevederilor art. 112 alin. (1) pct. 3 Cod pr civila, cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă obiectul cererii si valoarea lui, după pretuirea reclamantului, atunci când pretuirea este cu putinta. Pentru identificarea imobilelor se va arata comuna si judetul, strada si numărul, iar, in lipsa, vecinătătile, etajul si apartamentul, sau, când imobilul este inscris in cartea funciară, numărul de carte funciară si numărul topografic.

Potrivit prevederilor art. 723 alin. (1) Cod pr civilă, drepturile procedurale trebuie exercitate cu buna-credinta si potrivit scopului in vederea căruia au fost recunoscute de lege.

Accesul la justiţie este un drept fundamental protejat de art. 21 din Constituţia României şi de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului dar acest drept trebuie exercitat cu bună credinţă şi în acord cu scopul pentru care a fost recunoscut.

In speta însă reclamantul a formulat o acţiune ambiguă, făra a indica obiectul juridic şi obiectul material al acţiunii, punând pârâţii în imposibilitatea de a-şi pregăti apararea iar la primul termen de judecată, stabilit după mai mult de două luni de la introducerea acţiunii, reclamantul nu şi-a precizat acţiunea şi a încercat să tergiverseze judecată şi să menţină pârâţii într-o stare de nesiguranţă, solicitând fie amânarea judecăţii pentru angajare de apărător, în condiţiile în care chiar el a iniţiat procedura, fie suspendarea judecăţii pe motiv că ar fi depus o plângere penală.

Fată de cele expuse mai sus, instanţa constatând încălcarea prevederilor legale mai sus citate a declarat nulă cererea de chemare în judecată  formulată de reclamantul B.G..

Soluţia a fost menţinută de Tribunalul Hunedoara.