Alte cereri- încălcarea dreptului de acces la muncă

Sentinţă civilă 971/2015 din 26.02.2015


Cod operator: 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 971/2015

Şedinţa publică de la 26 Februarie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol fiind soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul D. C., în contradictoriu cu pârâţii Societatea C.E. O. SA şi O. L., având ca obiect alte cereri încălcarea dreptului de acces la muncă.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru reclamant procurator B. P., pârâtul O. L., iar pentru pârâta C.E. O  a răspuns consilier juridic P. B. M.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care, reprezentanta pârâtei C.E. O a depus la dosar extras din Contractul Colectiv de muncă pe anii 2013-2014, înscrisuri faţă de care reprezentantul reclamantului a arătat că nu solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea observării.

Totodată, nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat  si probe de administrat, constatând cauza în stare de judecată, instanţa  o retine  spre soluţionare şi acordă cuvântul părţilor.

Reprezentantul reclamantului a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, constatarea nulităţii de drept a dispoziţiilor art. 199 alin. (1), (2) şi (3) din Contractul Colectiv de Muncă pe 2013 - 2014 la nivel de S.C. CE. O. S.A şi anularea adresei cu nr. 20600/31.07.2014.

Reprezentanta pârâtei  SCEOSA a solicitat respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată pentru motivele inserate în întâmpinare şi înscrisurile depuse la dosar.

Pârâtul O. E. a solicitat respingerea acţiunii.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la data de 06.10.2014 pe rolul Tribunalului Gorj-Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, sub nr., reclamantul D. C. a  chemat in judecata  pârâţii S C.E. O SA şi O. L., solicitând ca prin sentinţa ce se pronunţa să se dispună anularea pontajului din zilele de 4, 5, 6, 7 şi 8 august 2014, constatarea că reclamantul a fost prezent la locul de muncă,  înlocuirea acestui pontaj cu pontajul ca prezent pentru zilele de 4, 5, 6, 7 şi 8 cu pontaj de 8 ore pentru fiecare din aceste zile de muncă,  constatarea nulităţii de drept a dispoziţiilor art. 199 alin. (1), (2) şi (3) din Contractul Colectiv de Muncă pe 2013 - 2014 la nivel de S.C. CE. OLTENIA S.A, precum şi  anularea adresei cu nr. 20600/31.07.2014.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că s-a prezentat la locul de muncă, conform contractului individual de muncă şi fişei postului pentru a presta activitatea prevăzută în fişa postului, respectiv de maşinist la U.M.C. – R. – C E.O însă în zilele de 4, 5, 6, 7 august 2014, maistrul - C.F.L.-ist O. L. a refuzat să-i permită exercitarea activităţii şi să îşi îndeplinesc atribuţiunile de serviciu.

A menţionat reclamantul că această situaţie s-a repetat în fiecare zi de 4, 5, 6 şi 7 august 2014, în care U.M.C. – R. – C E.Oprin maistrul C.F.L.-ist O. L. i-a refuzat dreptul de muncă sub motivaţia că şefii săi, ing. M. I. şi şef carieră G. I, i-au transmis să nu-l primească la muncă şi să-l trimită la cursurile de agent de securitate de pază la fostul sediu al fostei E.M.C. - MOTRU care era la o distanţă de 8 km de locul de muncă.

A precizat reclamantul că C.E.O a organizat cursuri de calificare în meseria de

agent de pază cu locul de desfăşurare în clădirea fostei E.M.C. - MOTRU ce se află

la 8 km depărtare de locul meu de muncă. Cu privire la urmarea acestor cursuri reclamantul a relatat faptul că  a contestat trimiterea sa şi obligarea la efectuarea acestui tip de curs, invocând prin contestaţia adresată angajatorului U.M.C.  R. – C E.O, dispoziţiile Codului Muncii art. 41 - 45 inclusiv, dispoziţiile art. 3, 4, 5 şi 6 din Codul Muncii, precum şi dispoziţiile art. 41 din Constituţia României.

A invocat în contestaţia de faţă reclamatul dreptul de a-şi alege singur, fără a fi obligat şi forţat în nici un fel de nimeni profesia, calificarea şi felul muncii.

A menţionat reclamantul că nimeni nu-l poate forţa să se califice într-o meserie pe care nu o agreează, care nu i se potriveşte şi care nu corespunde cu principiile sale, cu aptitudinile sale, cu opiniile şi gândirea sa, în concluzie meseria, cursurile de agent de pază/securitate necorespunzând tipului de meserie/ ocupaţie ce ar urma să le urmez şi să le prestez în mod liber şi neforţat.

Reclamantul a menţionat că potrivit art. 3 Codul Muncii alin. (1) „Libertatea Muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.

(2)Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze.

Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă, ori într-o anumită profesie, oricare ar fi aceasta.

Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) (2) şi (3) este nul de drept."

A mai învederat reclamantul că  în cursul lunii august 2014 nu i s-au plătit drepturile salariale până la data de 15 septembrie 2014, fiind lipsit de singurele venituri pentru familia sa.

Mai mult decât atât a susţinut reclamantul că este în permanent  ameninţat la serviciu că i se va desface contractul individual de muncă, fiind exercitate asupra sa tot felul de hărţuiri, persecuţii, tracasări, şicanări, punându-se presiune asupra sa, de natură să-i creeze un stres continuu prin care îi este afectată capacitatea de muncă, puterea de concentrare şi atenţie pentru exercitarea atribuţiunilor de serviciu, afectându-i atât sănătatea fizică cât şi cea psihică, punându-i în pericol siguranţa la locul de muncă.

În drept, reclamantul  şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Codului Muncii de la art. 3 alin. (1), (2), (3) şi (4), art. 5, 6, art. 40 alin, (1) lit."c", art. 7, 11, 38, art. 195 - 198, art. 201 -207, art. 266-275;art. 16 alin. (1) şi (2), art. 20, 22 alin. (1) şi (2), art. 41, art. 42 alin. (1) din Constituţia României;art. 4, 11, 14 şi 17 din Convenţia pentru Drepturile şi Libertăţile Fundamentale ale Omului;O.G. 137/2000 şi Dispoziţiile Legislaţiei Uniunii Europene cu privire la Dreptul Muncii şi Relaţiile dintre angajatori şi salariaţi cu privire la afectarea sănătăţii şi capacităţii de muncă a salariaţilor datorate cauzelor care induc afectaţiuni de stres asupra salariaţilor.

Reclamantul a depus la dosar, în copie xerox următoarele înscrisuri: C.I.M. nr. 16898/31.05.2012, decizie 1750/31.05.2012, act adiţional nr. 4/01.04.2013, fişa postului, adresă cu nr. 1627/468/04.08.2014  ,adresa nr. 20600/31.07.2014, notă de salarizare - 08/2014, cartelă de masă, adresă nr. 7203/09.09.2014, Certificat de înscriere nr. 03/01.09.2003,S.C. nr. 17/29.07.2003 - dosar nr. 24/PJ/2003, extras Statut A.S.C.D.O.A. – MOTRU, procură specială de reprezentare dată de A.S.C.D.O.A. - MOTRU domnului B. M. Paul, procură specială dată de subsemnatul A.S.C.D.O.A. – MOTRU,  diplomă licenţă a domnului B. M. P şi cerere adeziune ca membru al A.S.C.D.O.A. – MOTRU.

 Pârâta C.E.O a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

A arătat pârâta că reclamantul  D. E. este salariat al C.E. O  SA. – S. D. M. Tg-Jiu în cadrul Unităţii Miniere de Carieră R, fiind încadrat în funcţia de maşinist staţie de acţionare, potrivit contactului individual de muncă nr. 16898/31.05.2012.

Potrivit art. 40 alin. 1 din Codul Muncii, angajatorul are dreptul să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii. Având în vedere planul de management al societăţii privind înlocuirea treptată şi graduala cu salariaţii proprii a personalului contractual care sigură serviciile de pază a patrimoniului, Unitatea Minieră de Carieră R a selectat un număr de 28 de salariaţi pentru a participa la programul de formare profesională pentru calificarea în meseria de agent de securitate.

A arătat pârâta că urmare a adresei nr. 5510/30.07.2014 emisă de Direcţia Resurse Umane din cadrul societăţii, prin care s-a stabilit modul de desfăşurarea a cursurilor de calificare în meseria de agent de securitate, Unitatea Minieră de Carieră R a notificat salariatului cu adresa nr. 20600/31.07.2014 că este nominalizat pentru a participa la cursurile de calificare în meseria de agent de securitate, precizându-se că aceste cursuri sunt organizate cu scoaterea personalului din producţie pe o perioadă de 90 de zile, în regim de delegaţie. Urmare a referatului de necesitate a trimiterii în delegaţie întocmit de şeful sector M. l., reclamantul a fost delegat, prin ordinul de deplasare nr. 9307/04.08.2014, pentru a participa la cursurile de calificare în meseria de agent de securitate începând cu perioada 04-08.08.2014 până la 29.08.2014.

A precizat pârâta UMC R CE O. că fişa pentru evidenţa timpului lucrat şi nelucrat pe luna august, pentru ticului drepturilor salariale, s-a întocmit în baza fişei de pontaj/prezenţă înaintată de către responsabilul desemnat pentru supravegherea cursurilor, respectiv d-na G. M.

Având în vedere responsabilitatea postului ocupat, potrivit fisei postului, reclamantul responsabil pentru realizarea tuturor sarcinilor ce îi sunt stabilite, fiind sarcină de serviciu orice dispoziţie scrisă primită de la conducerea unităţii.

De asemenea a menţionat pârâta UMC R. CEO că prin nerespectarea ordinului de deplasare nr. 299307/04.08.2014, reclamantul a încălcat obligaţiile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2013-2014 încheiat la nivelul Societăţii C.E. O S.A. la art. 26 pct. 29 "să execute orice alte îndatoriri ce la revin în temeiul dispoziţiilor legale şi ale prezentului contract colectiv" şi pct. 31 "să respecte programele de pregătire profesională şi de perfecţionare a pregătirii stabilite şi aprobate".

Potrivit art. 199 alin. (1) din Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2013-2014 încheiat la nivelul Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A., "salariaţii sunt obligaţi să urmeze cursurile de calificare, recalificare, specializare sau perfecţionare a cunoştinţelor profesionale ori de câte ori acestea sunt destinate conversiei profesionale necesară pentru păstrarea calităţii de salariat".

La art. 194 din Contractul Colectiv de Muncă sunt stabilite obiectivele principale urmărite prin formarea profesională:

a)Adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă;

b)Obţinerea unei calificări profesionale;

c)Actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;

d) Reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice;

e)Dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne , necesare pentru realizarea activităţilor profesionale;

 F)Prevenirea riscului şomajului;

g)Promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale.

A concluzionat pârâta UMC R CE Oltenia că prin selectarea pentru a participa la formarea profesională s-a urmărit protejarea salariatului de urmările măsurilor impuse de organizarea şi funcţionarea unităţii, având în vedere planul de management al societăţii privind înlocuirea treptată şi graduala cu salariaţii proprii a personalului contractual care asigură serviciile de pază a patrimoniului.

Pârâtul O. E. a formulat întâmpinare prin care a solicitat  respingerea cererii formulată de reclamantul Dragomir Cristinel ca nefondată.

A arătat pârâtul că este încadrat în funcţia de conducător formaţie de lucru în cadrul C. R. din luna octombrie 2012, iar în perioada 14.07 - 04.08.2014 s-a aflat în concediu de odihnă, fiind  plecat din localitate. La venirea din concediul de odihnă, începând cu data de 04.08.2014, în carnetul de pontaj pe care pârâtul O. E. îl gestionează, a găsit programarea în delegaţie pentru participarea la cursuri de agent de securitate a maşinistului D. C.

 A relatat că delegaţia respectivă a fost întocmită pentru perioada 04.08.2014 - 29.08.2014 şi a fost semnată de şeful unităţii miniere de carieră ing. I. G.

A menţionat pârâtul O. E. că au fost prelucraţi de către conducerea unităţii că o parte dintre salariaţi sunt programaţi să participe la cursuri de perfecţionare în meseria de agent de securitate, şi că prezenţa acestora la aceste cursuri este obligatorie, salariaţii fiind pontaţi în delegaţie pe toată perioada desfăşurării acestor cursuri. A susţinut că  nu a făcut altceva decât să-şi exercite atribuţiile de serviciu, să respecte programarea întocmită de conducerea sectorului şi a unităţii prin personalul din subordine, şi să aduc la cunoştinţa personalului din subordine dispoziţiile primite de la şefii ierarhici.

Pârâtul O. E. a depus la dosar, în copie xerox, următoarele înscrisuri: înştiinţarea 20600/31.07.2014, ordinul de deplasare (Delegaţie) 299307/04.08.2014, cererea de concediere perioada 14.07.2014/04.08.2014, nr. 17131/26.06.2014.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti,tribunalul a încuviinţat reclamatului şi pârâtului O. E proba testimonială în cadrul căreia au fost adiaţi martorii Ţ I, O. F, propuşi de reclamant şi L. V. şi B. C. propuşi de pârâtul O. E, declaraţiile acestora fiind consemnate, semnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, probatoriul administrat şi dispoziţiile legale aplicabile, tribunalul urmează să admită în partea acţiunea de faţă cu următoarea motivare:

Reclamantul D. C.  este angajat în cadrul pârâtei C.E. O – UMC R în funcţia de maşinist.

Prin adresa nr. 20600/31.07.2014, comunicată reclamantului la data de 1 august 2014, pârâta  i-a adus la cunoştinţă reclamantului faptul că începând cu data de 4 august 2014 a fost nominalizat să participe la cursurile de calificare în profesia de agent de securitate, aceste cursuri fiind organizate la sediul fostei EMC Motru, cu scoaterea din producţie, în regim de delegaţie. Prin aceeaşi adresă, reclamantului i s-a adus la cunoştinţă şi faptul că refuzul participării la aceste cursuri constituie abatere disciplinară, conform art. 199 alin. 2 din Contractul colectiv de muncă.

Reclamantul a învederat încă de la data primirii acestei adrese faptul că nu este de acord să participe la aceste cursuri, astfel că s-a  prezentat la serviciu . În perioada 4-8 august 2014, pârâtul O. L, care îndeplineşte funcţia de conducător formaţie de lucru, nu l-a pontat însă ca fiind prezent la serviciu întrucât fusese informat de superiorii săi că reclamantul urma să participe la cursurile de calificare în perioada  4 august – 29 august 2014.

Atât adresa nr. 20600/31.07.2014, cât şi pontajul din perioada 4-8 august 2014 au fost contestate de reclamant, acesta susţinând că nu avea obligaţia de a urma cursurile de perfecţionare şi că din moment ce s-a prezentat la locul de muncă, nu putea fi trecut nemotivat în foaia colectivă de prezenţă.

În primul rând, instanţa constată că adresa nr. 20600/31.07.2014 nu produce nici un efect juridic prin ea însăşi. Ea reprezintă o simplă comunicare făcută reclamantului cu privire la participarea la cursuri de calificare organizate de pârâtă, fără alte consecinţe juridice. Prin urmare, acest capăt de cerere urmează a fi respins de instanţă.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind anularea pontajului pentru perioada 4-8 august 2014, este necesar să se stabilească dacă reclamantul avea obligaţia de a participa la aceste cursuri, aşa cum susţine pârâta C.E. O SA. Aceasta a învederat faptul că din moment ce reclamantul fusese nominalizat să participe la cursurile de calificare, iar acestea erau organizate în regim de delegare, reclamantul nu putea să refuze să participe la aceste cursuri. În acest sens, pârâta invocă dispoziţiile cuprinse în art. 199 alin. 2 din Contractul colectiv de muncă.

La rândul său, reclamantul consideră că aceste dispoziţii din contractul colectiv de muncă  încalcă dispoziţiile art. 3 din Codul muncii şi solicită instanţei să constate nulitatea acestora.

Potrivit art. 199 alin. 1 din Contractul colectiv de muncă, salariaţii sunt obligaţi să urmeze cursuri de calificare, recalificare, specializare sau perfecţionare a cunoştinţelor profesionale ori de câte ori acestea sunt destinate conversiei profesionale destinată păstrării calităţii de salariat. Alineatul 2 prevede că salariaţii care nu acceptă participarea la aceste cursuri  fără o motivare temeinică, vor fi trecuţi pe un post inferior, corespunzător nivelului pregătirii lor profesionale, dacă există un asemenea post vacant. Dacă salariatul nu acceptă trecerea pe un post inferior sau nu există un asemenea post vacant, se va proceda la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Tribunalul observă că refuzul participării reclamantului la cursul de  calificare în profesia de agent de securitate nu constituie abatere disciplinară potrivit art. 199 din Contractul colectiv de muncă. Acest articol trebuie interpretat în sensul că în situaţia în care activitatea angajatorului impune  conversia profesională, pentru păstrarea calităţii de salariat este obligatoriu ca angajatul să participe la cursuri de calificare, recalificare, specializare sau perfecţionare a cunoştinţelor profesionale. Atât reclamantul, cât şi pârâta interpretează eronat dispoziţiile art. 199 din Contractul colectiv de muncă atunci când consideră că în salariatul nu ar putea refuza participarea la cursurile de calificare. Ori, dispoziţiile alineatului 2 prevăd consecinţele acestui refuz, respectiv ca reclamantul să fie trecut pe un post compatibil cu pregătirea profesională sau încetarea raporturilor de muncă, în lipsa unui astfel de post vacant. În ultima ipoteză, concedierea salariatului ar interveni potrivit art. 61 lit. d din Codul muncii, ca urmare a faptului că acesta nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat şi nu ca urmare a săvârşirii unei abateri disciplinare.

Instanţa constată că dispoziţiile art. 199 din Contractul colectiv de muncă nu încalcă dispoziţiile art. 3 din Codul muncii, aşa cum susţine reclamantul, întrucât nu impun acestuia să urmeze cursurile de perfecţionare într-o meserie pe care acesta nu o doreşte, motiv pentru care va respinge ca neîntemeiat capătul de cerere privind nulitatea acestor dispoziţii.

De asemenea, Tribunalul nu împărtăşeşte argumentul prezentat de pârâtă că participarea la cursuri a reclamantului avea regim de delegare. Potrivit art. 43 din Codul muncii, delegarea reprezintă exercitarea temporară din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiunilor de serviciu în afara locului de muncă. Ori, participarea la cursurile de calificare profesională nu presupune exercitarea unor sarcini de serviciu, corespunzătoare atribuţiunilor de serviciu în afara locului de muncă.

În realitate, participarea reclamantului la cursurile de calificare profesională intră în sfera formării profesionale a acestuia, astfel cum este reglementată atât prin dispoziţiile art. 194 lit. lit. b din Contractul colectiv de muncă, dar şi art. 192 alin. 1 lit. d din Codul muncii. Pârâta, în calitate de angajator, şi-a îndeplinit obligaţiile  de a asigura participarea reclamantului la cursurile de calificare profesională.

Pe de altă parte, conform art. 39 alin. 1 lit. g din Codul muncii, reclamantul are dreptul de acces la formare profesională, nicio dispoziţie legală neimpunând o asemenea obligaţie. În mod evident, prin refuzul de a particip la cursurile de calificare, reclamantul şi-a asumat anumite consecinţe, cum ar fi aceea de a nu putea ocupa un post de agent de securitate. Este însă dreptul său să facă acest lucru, nimeni neputând fi obligat să se califice într-o anumită meserie.

Instanţa apreciază astfel că pârâta avea obligaţia de a-l primi pe reclamant la lucru, în condiţiile în care acesta îi adusese la cunoştinţă refuzul de a participa la cursurile organizate.

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, rezultă că reclamantul s-a prezentat la serviciu, chiar dacă nu a primit nicio sarcină din partea conducătorului de formaţie. În consecinţă, va fi obligată pârâta C.E. O SA să rectifice foaia colectivă de prezenţă întocmită pentru luna august 2014, urmând ca reclamantul să fie pontat în perioada 4-8 august 2014 cu o ore de lucru/zi.

Va fi respinsă acţiunea faţă de pârâtul O. L, având în vedere că acesta fusese informat de către superiorii săi cu privire la faptul că reclamantul trebuia să se afle la cursurile de calificare în perioada 4-8 august 2014. Ori, nu i se putea pretinde pârâtului să analizeze dacă participarea la cursurile de formare profesionale este sau nu obligatorie.

Opinia asistenţilor judiciari este conformă cu prezenta hotărâre.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul D. C., ,  în contradictoriu cu pârâta C.E. O SA.

Obligă pârâta C.E. O SA să rectifice foaia colectivă de prezenţă întocmită pentru luna august 2014, urmând ca reclamantul să fie pontat în perioada 4-8 august 2014 cu opt ore de lucru/zi.

Respinge capetele de cerere vizând nulitatea dispoziţiilor art. 199 alin. 1, 2 şi 3 din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi anularea adresei nr. 20600/31.07.2014.

Respinge acţiunea faţă de pârâtul O. L.

Cu drept  de  apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce  se va depune la  Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică din 26.02.2015, la Tribunalul Gorj.