Acţiune în constatare

Sentinţă civilă 1 din 09.09.2008


JUDECĂTORIA CÂMPULUNG

JUDEŢUL ARGEŞ

DOSAR NR.1589/205/2008( NR. VECHI 1604/2008)

SENTINŢA CIVILĂ NR.1639

Şedinţa publică din 09.09.2008

Judecător : ….

Grefier : ……. 

 

 Pe rol soluţionarea acţiunii civile formulată de  reclamanta V. P….. împotriva

pârâtei …. domiciliată în comuna ….judeţul…..pentru constatare acte .

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamanta personal,

pârâta prin procurator V.D.R. .

Procedura legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei, după care, procuratorul pârâtei arată că în prezent

se numeşte B. D. R. , sens în care depune la dosar copia certificatului de căsătorie .

Părţile prezente arată că au încheiat un contract de tranzacţie în vederea

încheierii pe cale amiabilă a litigiului .

Faţă de cele menţionate mai sus, instanţa constată procesul în stare de

judecată şi acordă cuvântul în fond .

Reclamanta, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii, confirmarea

tranzacţiei încheiate cu pârâta .

I N S T A N Ţ A

Prin acţiunea civilă înregistrată la nr. …./205/2008 ( număr în format vechi

…/2008 ) la data … reclamanta V. P. domiciliată în . a chemat în judecată pe pârâta

L.F. domiciliată în ….. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate că

la data de 09.02.2008 reclamanta a cumpărat de la pârâtă următoarele bunuri : o

suprafaţă de teren de 22 arii respectiv 2.200 mp situat în comuna L. , punctul „

Căminul Casei ” , o suprafaţă de teren de 12 arii respectiv 1200 mp situat în

comuna L. , punctul „ Căminul Casei ” , o casă veche , două grajduri şi două odăiţe

, toate situate pe terenurile menţionate mai sus iar aceasta hotărâre să ţină loc de act

de vânzare cumpărare .

Reclamanta a solicitat totodată să se pronunţe instanţa şi asupra faptului că

pârâta a inversat lotul primit prin sentinţa civilă nr…. din 1956 cu lotul numitei S.

P. respectiv pârâta a primit suprafaţa de 34 arii iar cealaltă copărtaşe suprafaţa de 16

arii , cu cheltuieli de judecată .

În motivarea acţiunii reclamanta arată că prin actul sub semnătură privată

intitulat „ chitanţă ” pârâta i-a vândut bunurile menţionate mai sus pentru preţul de

8000 lei ( RON ) , bunuri pe care pârâta le deţinea în deplină proprietate şi posesie

prin moştenire legală aşa cum rezultă din sentinţa civilă nr… din …1956

pronunţată de Tribunalul Popular al Raionului …. .

Mai arată reclamanta că s-au înţeles ca până la data de 10.04.2008 să se

prezinte la notarul public în vederea încheierii actului autentic dar deşi termenul a

expirat pârâta refuză să se prezinte invocând motivul că este bătrână şi bolnavă

motiv pentru care reclamanta se vede nevoită să introducă această acţiune în

vederea obţinerii unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare – cumpărare .

În drept reclamanta îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile art. 111 C.pr.civ. .

În susţinerea acţiunii reclamanta a depus înscrisurile de la filele 06 – 14 dosar

respectiv acte civile pentru reclamantă şi pentru pârâtă , actul de proprietate al

pârâtei şi chitanţa antecontract de vânzare – cumpărare .

La termenul din 17 iunie 2008 a fost depusă procura judiciară prin care a fost

mandatată numita V. D. D. R. să gireze interesele pârâtei L. I. F  .

La termenul din 09.09.2008 reclamanta a prezentat instanţei un contract de

tranzacţie solicitând confirmarea acestuia precum şi un certificat de căsătorie al

procuratorului pârâtei .

Examinând cauza instanţa constată următoarele :

Art. 1704 C.civ. defineşte tranzacţia ca fiind un contract prin care părţile

termină un proces început sau preîntâmpină un proces ce se poate naşte prin

concesii reciproce constând în renunţări reciproce la pretenţii sau în pretenţii noi

săvârşite ori promise de o parte în schimbul renunţării de către cealaltă parte la

dreptul care este litigios ori îndoielnic .

Pentru ca o asemenea tranzacţie să fie validă părţile contractante trebuie să

aibă capacitatea respectiv să îndeplinească condiţiile cerute de lege pentru a dispune

cu titlu oneros de dreptul care formează obiectul concesiei sau de prestaţia promisă

de o parte în schimbul renunţării făcute de cealaltă parte , conform art. 1706 C.civ. .

Pornind de la aceste prevederi legale , verificând contractul de tranzacţie

depus de reclamantă la dosarul cauzei instanţa constată că prin chitanţa intitulată

antecontract de vânzare – cumpărare , act sub semnătură privată aflat la fila 6-7

dosar , părţile au tranzacţionat asupra unor bunuri pentru care vânzătoarea nu

deţine nici un titlu de proprietate valabil .

Conform sentinţei civile de partaj nr. 32 din 09.01.1956 pe care reclamanta o

invocă ca fiind titlul de proprietate al vânzătoarei pârâte pentru bunurile imobile pe

care i le-a înstrăinat , vânzătoarea a primit în lotul său nuda proprietate pentru

suprafaţa de 12 arii şi suprafaţa de 22 de arii şi nuda proprietate pentru suprafaţa de

24 de arii .

Terenurile primite prin sentinţa civilă amintită respectiv suprafaţa de 12 arii şi

cea de 22 de arii se află amplasate în alte puncte de cât cele indicate în

antecontractul de vânzare cumpărare şi în acţiune şi nu corespund cu realitatea din

teren conform schiţei cadastrale de la fila 10 dosar deşi antecontractul a intervenit

între părţi la 09.02.2008 .

Mai mult decât atât însăşi reclamanta recunoaşte în acţiunea introductivă că

între pârâta vânzătoare şi numita S. P.ar fi intervenit un schimb de terenuri pentru

care vânzătoarea nu produce nici un act doveditor .

În acest context instanţa constată că ne aflăm în situaţia în care vânzătoarea a

înstrăinat bunurile altei persoane şi nu cele pentru care aceasta deţine un titlu de

proprietate valabil .

Pârâta vânzătoare nu poate face dovada intrării în posesia efectivă a

terenurilor primite prin sentinţa civilă nr. 32 din 09.01.1956 întrucât la dosar nu

există nici o dovadă că numita E. S. , uzufructuara în posesia căreia au rămas

terenurile înstrăinate de pârâtă a decedat .

Faţă de aceste precizări instanţa constată că părţile au urmărit prin contractul

de tranzacţie depus la dosar realizarea unor scopuri ilicite contrare dispoziţiilor

legale respectiv aceea de a tranzacţiona asupra unor bunuri imobile pentru care nu

se face dovada că sunt proprietatea exclusivă a vânzătoarei .

Mai mult decât atât prin tranzacţie s-a încercat schimbarea conţinutului

actului intitulat chitanţă antecontract de vânzare cumpărare dintr-un contract de

vânzare cumpărare într-un contract de vânzare cumpărare cu clauza de întreţinere şi

de asemenea prin tranzacţie nu s-au lămurit şi încheiat şi drepturile ce se solicitau a

fi tranşate între părţi prin cel de-al doilea capăt de cerere al acţiunii introductive .

Însă părţile nici nu puteau face acest lucru întrucât raportul juridic despre

care se face vorbire nu s-a născut între reclamantă şi pârâtă ci între pârâtă şi o altă

persoană care nici măcar nu a fost chemată în judecată .

Pentru aceste considerente instanţa urmează să respingă cererea de

consfinţire a contractului de tranzacţie ca fiind lovit de nulitate absolută în

conformitate cu dispoziţiile art. 948 C.civ. , nulitate absolută ce poate fi invocată de

instanţă din oficiu .

Urmează a fi respinsă pe fond acţiunea întrucât în ceea ce priveşte capătul de

cerere privind constatarea intervenirii unui contract de vânzare cumpărare între

părţi se constată că bunurile imobile ce au făcut obiectul tranzacţiei nu sunt

proprietatea exclusivă a pârâtei vânzătoare şi de asemenea instanţa constată că nu

sunt îndeplinite nici cerinţele art. 5 teza 10 din Legea 247/2005 în sensul că nu s-a

făcut dovada că pârâta ar refuza încheierea actului de vânzare cumpărare în formă

autentică ci doar dorinţa părţilor de a ascunde faptul că părţile au tranzacţionat

asupra unor bunuri imobile pentru care pârâta nu face dovada proprietăţii .

În ceea ce priveşte cel de-al doilea capăt de cerere instanţa nu se poate

pronunţa prin acţiunea în constatare asupra unui fapt ci numai asupra uni drept ori

nu s-a făcut dovada existenţei unui raport juridic şi nici a faptului că s-a născut un

drept în patrimoniul pârâtei .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E 

Respinge cererea de consfinţirea tranzacţiei .

Respinge acţiunea formulată de  reclamanta V. P.domiciliată ….. împotriva

pârâtei L. F. domiciliată în ……, pentru constatare acte .

Cu recurs în 15 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţă publică , azi 09.09.2008 .

J U D E C Ă T O R ,

. Grefier ,

Red. .. / …

11 septembrie 2008

4 ex.

 

 

 

 

1