Obligaţia de a face

Sentinţă civilă 616 din 04.04.2011


Dosar nr. ……./205/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 616/2011

Şedinţa publică de la ……………. 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE …………….

Grefier ……………..

Pe rol judecarea cauzei civile  privind pe reclamantul T.M.D.V., domiciliat în

comuna ……….. judeţul Argeş, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de

procedură în Câmpulung, ……………., judeţul Argeş, la sediul Cabinetului de

avocatură ……… şi pe pârâţii Instituţia Prefectului Judeţului Argeş prin ………..,

prefectul al judeţului Argeş şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Argeş, cu sediul

în Piteşti, ……………, judeţul Argeş, având ca obiect obligaţia de a face.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru reclamant avocat

……….., lipsă fiind pârâţii.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Verificând din oficiu competenţa, conform disp.art. 159 ind.1 al.4 c.proc.civ.,

instanţa constată că este competentă general, material şi teritorial să judece prezenta

cauză, conform disp. art.1 pct.1 c.proc.civ. şi art.53 şi următ din legea 18/1991

republicată.

Avocat ………… pentru reclamant a depus la dosar adresa nr……………,

emisă de Instituţia Prefectului Judeţului Argeş din care rezultă că până în prezent

nu i-a fost eliberat reclamantului titlul de proprietate.

Apărătorul reclamantului a arătat că nu are alte cereri de formulat sau probe

de administrat, situaţie faţă de care, instanţa constată cauza în stare de judecată şi

acordă cuvântul pentru dezbateri de fond.

Avocat …………. pentru reclamant, având cuvântul a solicitat admiterea

acţiunii, obligarea pârâtele să elibereze reclamantului titlul de proprietate pentru

suprafaţa de 486 ha teren cu vegetaţie forestieră reconstituită în numele autorului 

P. I., pe raza comuna ……., conform procesului verbal de punere în posesie

…………/23 noiembrie 2006. Solicită stabilirea de daune cominatorii în sarcina

preşedintelui Comisiei judeţene de fond funciar Argeş în cuantumul ce va fi

apreciat de instanţă, până la semnarea şi eliberarea titlului de proprietate. Arată că

reclamantul a solicitat prin cererea de chemare în judecată daune cominatorii în

sumă de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere. Apărătorul reclamantului a solicitat a

se reţine că deşi Instituţia Prefectului judeţului Argeş a comunicat că sunt de acord

cu eliberarea titlului de proprietate, acest lucru nu se realizează faptic şi se refuză

eliberarea titlului de proprietate, deşi reclamantul a întocmit toată documentaţia

necesară emiterii titlului de proprietate, a făcut costuri şi a luat toate măsurile

necesare în vederea eliberării titlului de proprietate, respectiv a întocmit planul de

amplasament şi delimitare a corpurilor de proprietate, planuri parcelare, avize OCPI 

şi atribuire numere parcelare. Cu cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea introdusă al această instanţă şi înregistrată sub nr.

……………./205/2011 din ……-03-2011, reclamantul T. M. D. Vi., a chemat în

judecată pe pârâţii Prefectul Judeţului Argeş, ……, şi Comisia Judeţeană de Fond

Funciar Argeş solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa pârâţii să fie obligaţi la

eliberarea titlului de proprietate pin care să se ateste reconstituirea dreptului de

proprietate  în numele autorului P…. I…, pentru suprafaţa de 486 ha teren

forestier pe raza comunelor B., C. şi V., conform procesului verbal de punere în

posesie nr. ……… din 23.11.2006, să se stabilească daune cominatorii în cuantum

de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere în sarcina Preşedintelui Comisiei Judeţene

de Fond Funciar Argeş  ……, Prefectul Judeţului Argeş până la semnarea şi

eliberarea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 486 ha teren forestier, precum

şi plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii sale reclamantul a arătat că  prin Hotărârea nr. …/2006,

la poziţiile ….. din anexa nr. 37 şi Hotărârea nr. …./2004, poziţia .. din anexa… şi

Decizia nr. ….. din ….2006, s-a dispus de către Comisia Judeţeană de Fond Funciar

Argeş reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 486 ha teren

forestier în numele autorului P. I. cu moştenitorii T. M. D. V., I. A. M., P. D. S.,

P.Al. I., P. G. şi P. M..

A mai arătat reclamantul că prin procesul verbal de punere în posesie nr.

….din …..-11-2006, modificat conform planului parcelar nr…. din …-03-2009

însuşit de Comisia Locală de Fond Funciar B. prin Hotărârea nr. … din ..-03-2009,

a fost pus în posesie alături de ceilalţi moştenitori ai aceluiaşi autor în condiţiile legii

fondului funciar asupra întregii suprafeţe de teren.

A arătat de asemenea reclamantul că ulterior punerii în posesie a efectuat

măsurători cadastrale şi a întocmit întreaga documentaţie cerută de OCPI, că

Direcţia Silvică Argeş i-a comunicat că nu există nici un impediment la eliberarea

titlului de proprietate  şi cu toate demersurile făcute, în condiţiile în care la rândul

său prefectura confirmă faptul că se poate emite titlul de proprietate acest act nu i-a

fost eliberat până în prezent.

În susţinerea acţiunii sale reclamantul a depus la dosar în copie, cererea

adresată Prefectului Judeţului Argeş la 11 octombrie 2010, adresa nr. …./2010

emisă de Direcţia Silvică Argeş, procesul verbal de punere în posesie nr. …/23

noiembrie 2006 şi harta cadastrală a terenului, procesul verbal prin care terenul a

fost pus la dispoziţia Primăriei B….Comisia Locală de Fond Funciar de către

Ocolul Silvic A…şi adresa nr. …./…-03-2011 emisă de Instituţia Prefectului Argeş.

Pârâţii, deşi legal citaţi nu s-au prezentat în instanţă şi nu au formulat

întâmpinări. De asemenea, din partea pârâţilor nu s-au depus la dosar acte din care

să reiasă că titlul de proprietate ar fi fost întocmit şi eliberat reclamantului.

Din analiza actelor dosarului instanţa reţine că prin hotărârea Comisiei

Judeţene nr. …/2006, nr. 1…/2004 şi decizia …./2006 pe numele autorului

reclamantului s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de

486 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Reclamantul alături de ceilalţi moştenitori  ai aceluiaşi autor, a fost pus în

posesie asupra suprafeţei reconstituite prin procesul verbal de punere în posesie nr.

……./23 noiembrie 2006, terenul fiind pus anterior la dispoziţia Comisiei Locale

de Fond Funciar de Ocolul Silvic A…….

Reiese din actele dosarului (filele 6,9 dosar) că reclamantul s-a adresat

Instituţiei Prefectului pentru eliberarea titlului şi că acest act nu a fost emis până în

prezent.

Direcţia Silvică Argeş, a comunicat prefecturii că nu există litigii cu privire la

suprafaţa de teren reconstituită pe numele autorului reclamantului.

Deşi iniţial Instituţia Prefectului a comunicat reclamantului că urmează a fi

emis titlul de proprietate „în condiţiile legii”, prin adresa nr…./10-03-2011, urmare

a unui nou  memoriu formulat de reclamant, i-a comunicat că „nu se opune

eliberării titlului” în condiţiile respectării unor prevederi din HG 890/2005.

Potrivit dispoziţiilor art. 5 şi 6 din HG 890/2005 cu modificările ulterioare

invocate de altfel şi în adresa menţionată, comisiile locale de fond funciar au

obligaţia de a întocmi documentaţia premergătoare titlului de proprietate iar

comisia judeţeană de a elibera acest titlu pentru suprafeţe de teren asupra cărora a

fost reconstituit dreptul de proprietate.

În condiţiile în care nu se contestă de către pârâţi că această documentaţie

premergătoare a fost întocmită, rezultă că nerespectarea atribuţiilor prevăzute de

art. 6 din HG 890/2005 cu modificările ulterioare, reprezintă o neexecutare a

obligaţiilor legale din partea comisiei judeţene de fond funciar Argeş.

În sensul acestor prevederi legale Comisia Judeţeană de Fond Funciar ca

autoritate administrativă şi preşedintele acestei comisii au obligaţia legală de a emite

titlurile de proprietate pentru cererile validate.

Consideră instanţa că netemeinic se susţine din partea acestor autorităţi că nu

au fost respectate prevederile art. 33 din regulament în condiţiile în care a fost emis

un proces verbal depunere în posesie asupra terenului care, până la proba contrară

face dovada atribuirii în mod legal al amplasamentului la care se referă.

Dincolo de aceste aspecte, chiar dacă prevederile art. 64 din Legea 18/1991,

republicată nu se referă în mod expres la refuzul emiterii titlului de proprietate, 

acest refuz reprezintă în fapt un act contrar propriilor hotărâri (emise de comisia

judeţeană şi menţionate în procesul verbal de punere în posesie) şi deci cenzurabil

pe calea plângerii la instanţă.

Totodată, refuzul acestor autorităţi de a emite titlul de proprietate şi de a-şi

îndeplini astfel obligaţia prevăzută de lege – este de natură a constitui o ingerinţă în

dreptul de proprietate al reclamantului – drept consacrat de art. 1 din Protocolul 1

al CEDO potrivit căruia dreptul de proprietate trebuie să se bucure de o reală

protecţie şi  să fie garantat.

Pentru considerentele sus arătate, instanţa, având în vedere disp. art. 52 şi 54

din legea 18/1991 republicată şi art. 6 din HG 890/2005 cu modificările ulterioare, 

va admite prezenta acţiune aşa cum a fost formulată.

Pe cale de consecinţă, instanţa va obliga pârâţii să elibereze reclamantului

titlul de proprietate pentru suprafaţa de 486 ha teren cu vegetaţie forestieră

conform procesului verbal de punere în posesie …./23 noiembrie 2006, va stabili

în sarcina preşedintelui comisiei judeţene de fond funciar daune cominatorii în

cuantum de 30 de lei / zi de întârziere până la semnarea şi eliberarea titlului de

proprietate  şi va obliga pârâţii la 2500 lei cheltuieli de judecată către reclamant

conform chitanţelor depuse  în acest sens la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea astfel cum a fost formulată, de reclamantul T. M.

D.V., domiciliat în comuna …….judeţul Argeş, cu domiciliul ales pentru

comunicarea actelor de procedură în Câmpulung, ……………….judeţul Argeş, la

sediul Cabinetului de avocatură ….., în contradictoriu cu pârâţii Instituţia

Prefectului Judeţului Argeş prin ……., prefect al Judeţului Argeş şi Comisia

Judeţeană de Fond Funciar Argeş, ambii cu sediul în Piteşti, ……………, judeţul

Argeş.

 Obligă pârâtele să elibereze reclamantului titlul de proprietate pentru

suprafaţa de 486 ha teren cu vegetaţie forestieră, reconstituită de pe urma autorului

P…. I…pe raza comunei ………. conform procesului verbal de punere în posesie

2628/23 noiembrie 2006.

 Stabileşte daune cominatorii în sarcina preşedintelui Comisiei judeţene de

fond funciar Argeş în sumă de 30 lei pe zi de întârziere, până la semnarea şi

eliberarea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 486 ha teren forestier.

 Obligă pârâţii la 2500 lei cheltuieli de judecată către reclamant.

 Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 04 aprilie 2011.

Preşedinte, Grefier