Drept civil . Partaj succesoral. Anulare certificat de moştenitor.

Sentinţă civilă 2951 din 20.09.2010


Prin actiunea introdusă la această instanţă la data de 07.01.2010 si înregistrată sub nr. 83/202/2010, reclamantul M. I., a chemat în judecată pe pârâta T. L, pentru ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se dispună iesirea din indiviziune asupra imobilului ,compus din casă de locuit si teren aferent în suprafaţă de 280  m.p. , conform cotelor detinute , precum si obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea actiunii reclamantul a arătat că , în baza certificatului de moştenitor nr. 146/17.05.1999 detin cota de 1/ 2 din imobil cealaltă cotă de 1 / 2  fiind deţinută de T. L.- pârâta în cauză.

Se mai arată că, întrucât nu s-a ajuns la o înţelegere cu pârâta în ce priveşte partajarea  acestui imobil şi pentru că nimeni nu este obligat a rămâne în indiviziune , conf.art. 728 Cod Civil ,  solicită sistarea stării de indiviziune.

În drept reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe disp.art. 728 Cod.Civil si art. 274 C.proc.civ.

În dovedirea actiunii reclamantul a înţeles să se folosească de proba cu  expertize şi înscrisuri.

A depus în copie următoarele: certificatul de mostenitor autentificat sub nr. 146/17.05.1999 de B.N.P. Mitache Adriana  ; certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele si Taxele Locale nr.10066/01.09.2009 emis de Primăria Mun.Călăraşi, Serv.Impozite si Taxe, un act de vânzare cumpărare datat 24.12.1921 .

În şedinţa publică din 01.02.2010 a solicitat ataşarea dosarului nr. 5101/202/2009 al acestei instanţei, între aceleaşi părţi.

Prin întâmpinarea-cerere reconventională depusă la dosarul cauzei, pârâta  T L, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună admiterea numai în parte a  acţiunii introductive si anularea certificatului de moştenitor  nr. 146/17.05.1999 în sensul că masa succesorală  rămasă de pe urma soţilor lor nu este cea reliefată prin acest certificat , restul îmbunătăţirilor fiind edificate de aceasta  şi de soţul ei , apreciind că i se cuvin , aceste îmbunătăţiri fiind evaluate la 15.000 lei.; şi compensarea cheltuielilor de judecată ocazionate cu acest proces.

În motivarea cererii reconventionale pârâta arată că a fost căsătorită cu T G  din 24.06.1966 si până la decesul acestuia din urmă respectiv 04.02.1989 , din această relaţie de familie nerezultând copii.

A mai arătat că defunctul său soţ  a avut o soră, T.A., prin căsătorie cu reclamantul, devenind M. A., soră care a decedat la aprox. 3 ani după data decesului defunctului T. G. şi că  părinţii respectiv socrii pârâtei detineau cu titlu de proprietate un imobil situat în C., compus din 280 m.p. şi o casă de locuit din  chirpici acoperită cu tablă, compus din 280 m.p.  şi o casă de locuit din chirpici acoperită cu tablă compusă din 2 camere aflate pe un hol, imobilul nu avea coş, sobe de teracotă si nici dusumele , acestea din urmă fiind edificate de pârâtă şi de soţul acesteia-în timpul căsătoriei, la mutarea în imobil.

Apreciază pârâta că reclamantei nu i se cuvine decât jumătate din acest imobil vechi  iar restul constructiilor  sunt edificate de aceasta şi de soţul acesteia  respectiv: - a drişcuit tot imobilul; a reparat spatele casei  cu turnarea temeliei ( subzidire) , a stropit imobilul pe exterior ; a edificat alte două camere în completarea imobilului vechi ( a câte 3/3,3 ) ; a edificat o verandă ; a edificat două garaje si o bucătărie de vară ; a acoperit imobilul cu tablă.

După decesul soţului pârâtei s-a dezbătut succesiunea rămasă de pe urma soţiei lui, conform certificatului de moştenitor  nr.188/28.03.1990 eliberat de N.S.J. Călăraşi, în dosarul  notarial nr. 234/1990 iar la data de 15.03.2009 a pus două geamuri şi uşă din termopan, apreciind toată această operă de edificare de 15.000 lei.

În această situaţie, pârâta arată că nu se poate opune admiterii actiunii deoarece reclamantului i se cuvine jumătate din masa succesorală rămasă de pe urma defunctilor socrii prin sotia supravieţuitoare  dar această masă succesorală era cu totul alta  ( 2 camere şi un hol pe 280 m.p. si nu 4  camere , două holuri, cămară , bucătărie de vară, două garaje şi o magazie ).

În dovedirea cererii reconventionale si în combaterea actiunii principale  pârâta-reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriul reclamantei, martori raport de expertiză imobiliară.

Au fost depuse în copie următoarele: certificatul de moştenitor nr. 188/28.03.1990, testamentul nr. 4247/1989, certificatul de căsătorie C g nr. 0421214 (filele 16-19 din dosar)

În şedinţa publică din  15 februarie 2010 reclamantul a ridicat excepţia  prescripţia dreptului de a formula actiune în anularea certificatului de moştenitor  nr. 146/17.05.1999 având în vedere că de la data eliberării acestuia şi până la introducerea  acţiunii au trecut  mai mult de trei ani – excepţie unită cu fondul. Punând în discuţie  excepţia pârâta a solicitat să fie respinsă ca neîntemeiată .Cu privire la exceţia ridicată , instanţa reţine că  pârâta-reclamantă nu are calitatea de moştenitor în certificatul a cărui anulare o cere, act faţă de care  are calitatea de terţ .

Prin cererea reconvenţională  se contestă  întinderea masei succesorale  rămase de pe urma defunctei M. A. , pretinzând că asupra  unor bunuri, pârâta are dreptul de proprietate. Sub acest aspect acţiunea pârâtei este guvernată de regulile  aplicabile acţiunii reale , imprescriptibilă din punct de vedere extinctiv . Pentru aceste considerente excepţia ridicată a fost privită ca neîntemeiată si respinsă ca atare.

Pe fondul cauzei  , pentru stabilirea întinderii masei partajabile au fost audiaţi doi martori pentru pârâtă.

Deşi şi reclamantului i-a fost admisă  proba testimonială a fost decăzut din administrarea ei pentru că nu a prezentat martorii .

La dosarul cauzei reclamantul a depus înscrisuri din care rezultă că anume perioade de timp a locuit în mun.C.: în perioada  1974-1976 şi 1980-1984 şi începând din 21.04.2009 până în prezent-

Printr-un memoriu depus la dosarul cauzei , leagă aceste perioade de timp cu ajutorul financiar acordat soacrei sale la efectuarea lucrărilor de îmbunătăţire a imobilului.A mai susţinut că a plătit taxele si impozitele datorate statului.

Din răspunsurile date de pârâtă la interogatoriu rezultă că aceasta nu recunoaşte nici un  fel de contribuţie a reclamantului la efectuarea unor lucrări de îmbunătăţire la imobilul rămas de pe urma soţului său, aşa cum este acesta descris ( imobilul) în certificatul de moştenitor nr.188/1990.

De asemenea, cu martorii audiaţi în cauză –S. T. si C. E., pârâta face dovada că imobilul rămas de pe urma defunctului T. G. se compune din 1 construcţie din gard, învelită cu tablă , compus din 4 camere , 2 holuri, cămară, bucătărie de vară anexă. Însă , acest imobil moştenit  la rândul său de către T.G. era compus doar din 2 camere si o sală, construcţie  din gard, celelalte camere şi anexe fiind construite  ulterior de către pârâtă şi soţul său, fără contribuţia reclamantului.

Coroborând aceste probe cu datele ce rezultă din raportul de expertiză  întocmit de expertul th.G.J. instanţa va reţine că masa succesorală rămasă de pe urma defunctei M.A.  nu este cea menţionată în certificatul de moştenitor nr.146/1999 ci mult mai mică.

Ea se compune din casă de locuit formată din două camere şi un antreu ( construcţie – din anul 1922, din gard ) şi din suprafaţa de teren de 175 m.p. ( din măsurători)  faţă de 280 m.p. din acte-

În raport cu această întindere a masei partajabile certificatul de moştenitor este anulabil, motiv pentru care se va dispune în acest sens.

Urmează a se constata că asupra acestui imobil descris în raportul de expertiză în capitolul „Concluzii” pct.1 şi 2 , părţile au drepturi egale de 1 fiecare.

Urmează a constata că valoarea de circulatie a imobilului de mai sus, fără lucrările de îmbunătăţire  aduse de pârâtă este de 20.746,80 lei, din care valoarea drepturilor casei bătrâneşti ( poz.1,2,3 -2 camere +antreu-conform raportului de expertiză ) este de 9.137, 48 lei.

Valoarea totală a terenului aferent în suprafaţă de 175,56 m.p.  este de 11.609,32 .

Urmează a mai constata că valoarea  îmbunătăţirilor aduse de pârâtă imobilului de mai sus este de 19.332 lei si constau din încăperile –pozitia nr. 4,5,6,7,8( magazie )  9 şi 10 ( două garaje, precum şi lucrările de construcţii executate în încăperile de la poziţia 1,2,3 şi poziţia  6 şi 7 – din raportul de expertiză .

Urmează a constata că imobilul nu este comod partajabil .Văzând dispozitiile art. 728Cod Civil precum si pe cele ale art. 673 C.proc.civ. , instanţa urmează a dispune iesirea din indiviziune a părţilor cu privire la masa partajabilă.

Urmează a atribui imobilul în valoare de 20.746,80 lei compus din casa de locuit formată din 2 camere +antreu+teren în suprafaţă de 175,5 m.p. pârâtei T.L. , părţile fiind de acord în acest sens.

Urmează a obliga pârâta către reclamant la plata a 1 din c/val acelui  imobilul, ce reprezintă dreptul său succesoral în sumă de 10.373,40 lei.

Conform art.276 C.proc.civ., urmează a compensa cheltuielile de judecată, şi a  obliga pe pârâtă către reclamant la 1409,5 lei-cu acest titlu.

Acţiunea principală şi cererea reconventională au fost legal timbrate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea introdusă de reclamantul M. I., domiciliat în mun.C., jud.C. împotriva pârâtei T.L. , domiciliată în mun.C., jud.C..

Respinge excepţia  prescripţiei dreptului la acţiune în anularea Certificatului de Moştenitor nr. 146/1999 .

Admite în parte cererea reconvenţională  formulată de pârâta T. L. împotriva pârâtului M. I..

Anulează certificatului de moştenitor  nr. 146 din 17 mai 1999 eliberat de BNP Mitache Adriana , din municipiul Călăraşi , numai cu privire la o parte din masa succesorală rămasă de pe urma defunctei M.A. , în ce priveşte suprafaţa de teren aferent imobilului situat în mun.C., care este de 175 m.p. şi nu 280 m.p. menţionată în acte , precum şi în ce priveşte casa de locuit  care se compune din două camere şi  un antreu .

Constată că asupra imobilului descris mai sus – ( un raport de expertiză  tehnică G.J. – capitolul „Concluzii” pct.1 şi 2 ) părţile au drepturi egale în cotă de 1/2 fiecare .

Constată că valoarea de circulatie a imobilului de mai sus, fără lucrările de îmbunătăţire aduse de pârâtă este de 20.746,80 lei  din care : valoarea casei  bătrâneşti-( poz.1.2.3-2 camere +antreu- conform raportului de expertiză) este de 9.137, 48 lei-

Valoarea totală a terenului aferent , în suprafaţă de 175, 50 m.p. este de 11.609, 32 lei.

Constată că valoarea îmbunătăţirilor  aduse de pârâtă imobilului de mai sus este de 19.332,32 lei şi constau din  încăperile poz: 4,5,6,7,8  ( magazie)  9 şi 10 ( 2 garaje)  , precum şi lucrările de  construcţii executate în încăperile  poz: 1, 2 şi 3 şi poz. 6 şi 7 .

Constată că imobilul în litigiu nu este comod partajabil .

Dispune iesirea din indiviziune a părţilor cu privire la imobilul ce constituie  masa partajabilă.

Atribuie imobilul , în valoare de 20.746,80 lei ( casă din 2 camere +antreu+teren de 175,5 m.p.) situat în C., pârâtei T. L.-

Obligă pârâta către reclamant la plata c/val dreptului său de 1/1 /2 din  respectivul imobil , în sumă de 10.373, 40 lei.

Compensează cheltuielile de judecată şi obligă  pe pârâtă către reclamant la 1409,5 lei, cu acest titlu.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 20.09.2010.