Validare poprire respinsa ca ramasa fara obiect

Sentinţă civilă 955 din 26.03.2009


SENTINTA CIVILA NR. 955

Sedinta publica din 26 martie 2009

.

S-a luat în examinare cauza civila având ca obiect validare poprire, formulata de creditorul S.C. ...., cu sediul în ....în contradictoriu cu debitoarea ASOCIATIA DE PROPRIETARI ........, si tertul poprit ..........

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns pentru S.C. ........, consilier juridic ......., lipsa fiind debitoarea si tertul poprit.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca s-a solicitat judecata în lipsa, conform art. 242 Cod procedura civila, cererea este legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 10 lei, conform chitantelor cu nr. 6652769/10.02.2009; 6652770/10.02.2009  si timbru judiciar de 0,5 lei ; debitoarea Asociatia de proprietari ......... a depus un înscris prin care a aratat ca debitorul a achitat datoriile catre asociatie; dupa care:

Reprezentantul creditoarei, având cuvântul cu privire la adresa emisa de asociatie, solicita instantei sa ia act ca debitorul a achitat datoriile si solicita obligarea la plata cheltuielilor de judecata, debitul fiind achitat dupa introducerea actiunii.

JUDECATORIA :

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea la data de ......., sub dosar nr. ....., creditoarea SC ........, în contradictoriu cu debitoarea ASOCIATIA DE PROPRIETARI ........ si cu tertul poprit ......... a solicitat instantei, ca prin hotarârea pe care o va pronunta, sa dispuna validarea popririi în mâna tertului poprit a sumei de 146,18 lei, cu cheltuieli de judecata.

În fapt, creditoarea a învederat ca prin sentinta civila nr. ......... pronuntata de Tribunalul ....... în dosarul nr........, debitoarea ASOCIATIA DE PROPRIETARI ...... a fost obligata la plata catre creditoare a sumei de ....... lei, reprezentând contravaloare servicii apa si canalizare, la care se adauga cheltuieli de executare de 5100 lei, reprezentând taxe de timbru, timbru judiciar si onorariu executor. Aceasta sentinta a fost pusa în executare prin B.E.J. .........., formându-se dosarul de executare silita nr. 43/2007, executorul judecatoresc comunicând debitoarei, somatia cu termen de o zi, conform art.387 si urmatoarele din Codul de procedura civila.

Întrucât debitoarea nu a platit suma datorata în termenul prevazut în somatie, executorul judecatoresc, în temeiul art. 452 si urmatoarele din Codul de procedura civila, a procedat la înfiintarea popririi în mâna tertului poprit, pentru suma de 146,18 lei, reprezentând cota parte pentru serviciul de apa si canalizare, suma ramasa neachitata.

În drept, creditoarea si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art. 460 din Codul de procedura civila.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 10 lei si timbru judiciar în cuantum de 0,30 lei.

Atât debitoarea, cât si tertul poprit, desi legal citati, nu au depus întâmpinare si nu s-au prezentat în instanta pentru a propune probe si a formula aparari.

În cauza instanta a încuviintat, la solicitarea creditoarei, proba cu înscrisuri si proba cu interogatoriul tertului poprit.

La dosarul cauzei au fost depuse înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Ulterior primului termen de judecata ( 26.02.2009) debitoarea a depus un înscris ( 18.03.2009 )prin care arata ca tertul poprit ..........CA nu are datorii la apa. Fata de acest înscris creditorul a solicitat respingerea cererii cu cheltuieli de judecata.

Prin sentinta civila nr. ......... pronuntata de Tribunalul ........... în dosarul nr........, debitoarea ASOCIATIA DE PROPRIETARI ......... a fost obligata la plata catre creditoarea SC .........a sumei de 50.254,43 lei reprezentând contravaloare servicii, precum si la plata cheltuielilor de judecata.

Prin cererea înregistrata sub nr. 43/ 2008 la Biroul Executorului Judecatoresc ........., creditoarea SC ........ a solicitat punerea în executare a titlului executoriu mentionat anterior, prin poprire silita asupra veniturilor si conturilor bancare ale debitorilor Asociatiei de Proprietari ..............

Debitoarea a pus la dispozitia creditoarei un tabel cu debitorii sai, ca urmare a neachitarii obligatiilor de întretinere, printre care figureaza  si tertul poprit ......

Adresa de înfiintare a popririi a fost comunicata  tertului poprit la data de 07.11.2008 asa cum rezulta din dovada de comunicare ( f. 12). În conformitate cu art. 460 Cod procedura civila, daca tertul poprit nu-si îndeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni  de la data la care tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, pot sesiza instanta de executare, în vederea validarii popririi.

Textul de lege impune doua conditii esentiale: calitatea de debitor a tertului poprit fata de debitorul poprit, precum si neexecutarea de catre tertul poprit a obligatiilor privind efectuarea popririi.

Cu privire la prima conditie, instanta apreciaza ca aceasta  este îndeplinita, listele de plata depuse la dosar, precum si lipsa tertului poprit la interogatoriu, apreciata de instanta, în temeiul art.225 Cod procedura civila ca având valoarea unui început de dovada scrisa, facând dovada raportului juridic obligational statornicit între debitoare si tertul poprit.

Cu privire la cea de-a doua conditie prevazuta de textul de lege mai sus amintit, tertul poprit, conform art. 456 alin. 1 Cod procedura civila, avea obligatia ca, în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, sa consemneze suma de bani poprita. Având în vedere ca termenul de 15 zile a expirat fara ca tertul sa fi consemnat vreo suma  la dispozitia creditoarei, rezulta ca tertul poprit si-a încalcat obligatiile ce-i reveneau privind efectuarea popririi, astfel încât si aceasta  conditie mentionata în art. 460 Cod procedura civila este îndeplinita.

Fata de cele retinute anterior instanta constata ca tertul poprit .............si-a îndeplinit obligatiile pe care le avea astfel încât instanta va respinge cererea creditoarei ca ramasa fara obiect.

În temeiul art.274 Cod procedura civila, instanta va obliga tertul poprit la plata catre creditoare a sumei de 10,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, pe temeiul culpei sale procesuale, nefacând dovada îndeplinirii obligatiilor care-i reveneau anterior primului termen de judecata.

.