Menţinere validare poprire

Sentinţă civilă 1805 din 02.07.2012


Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.2689/324/2012 din 06.06.2012 creditoarea C de A de S G în contradictoriu cu debitoarea VM şi terţul poprit P N , jud. G  a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se menţină poprirea înfiinţată pe drepturile băneşti pe care  debitoarea le are de primit de la terţul poprit.

În fapt, în motivarea acţiunii creditoarea a arătat că, debitoarea figurează în evidenţele sale cu suma de  1165 lei reprezentând fond asigurări de sănătate , aşa încât s-a emis titlul executoriu şi adresă de înfiinţare a popririi pe salariul debitoarei pe care a comunicat-o  către terţului poprit, unde debitoarea îşi desfăşoară activitatea.

Mai arătă creditoarea că, terţul poprit nu a dat curs solicitărilor sale .

În drept îşi întemeiază cererea pe disp. art.  150 din OG 92/2003.

În dovedirea cererii a solicitat proba cu acte , sens în care a depus la dosar următoarele: adresă de înfiinţare a popririi nr.10632/15.03.2012 şi înştiinţarea debitoarei despre înfiinţarea popririi înregistrată sub nr.10633/15.03.2012, titlul executoriu nr.34067/04.10.2011 dosar  de executare 567/2011  şi  confirmarea de primire a actelor de executare.

 Debitoarea, a depus la dosar o cerere prin care a recunoscut debitul şi a arătat că a achitat suma de 500 lei din totalul debitului datorat, solicitând totodată acordarea unui termen mai lung pentru achitarea diferenţei.

Terţul poprit a formulat întâmpinare prin care a arătat că debitoarea este salariata acestuia, că a  achitat deja suma de 500 lei şi că începând cu data de 26.06.2012 urmează să se reţină datoria din salariul angajatei.

Din examinarea actelor depuse la dosar rezultă că, debitoarea figurează cu debitul în suma de 1165  lei reprezentând fond asigurări de sănătate şi că, pentru recuperarea acestui debit s-a declanşat executarea silită prin emiterea titlului executoriu înregistrat sub nr. 34067/04.10.2011, urmată de formularea cererii de înfiinţare a popririi nr.10632/15.03.2012 către terţul poprit PN-A  jud. G, unde debitoarea este salariată.

 Nici terţul poprit şi nici debitoarea nu au răspuns creditoarei, aşa încât aceasta s-a adresat instanţei în temeiul art. 150 din OUG 92/2003.

Astfel, creditoarea a emis adresă de înfiinţare a popririi pe care comunicat-o terţului poprit în condiţiile art. 149 alin 5 C.proc. fiscală.

Terţul poprit nu s-a conformat disp. art 149 alin 9 lit a din C.proc. fiscală şi nu a reţinut suma de bani pe care o datora debitoarei pentru a o plăti creditoarei.

Conform dispoziţiilor art.150 alin.1 C.proc. fiscală daca terţul poprit înştiinţează organul de executare ca nu datorează vreo suma de bani debitorului urmărit, precum si in cazul in care se invoca alte neregularităţi privind înfiinţarea popririi, instanţa judecătorească in a cărei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul terţului poprit, la cererea organului de executare ori a altei părţi interesate, pe baza probelor administrate, va pronunţa menţinerea sau desfiinţarea popririi.

Se constată că, actele de executare şi anume somaţia şi titlul executoriu sunt întocmite cu respectarea art. 141 şi respectiv art.145 din OG 92/2003 şi că în mod corect s-a emis adresă de înfiinţare a popririi conform art. 149 alin 5 din acelaşi act normativ.

Având în vedere cele mai sus arătate,  instanţa constată că în speţă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.150 alin 1 C.proc. fiscală , creditoarea făcând dovada debitului, iar terţul poprit nu a reţinut această sumă şi nu a virat-o în contul creditoarei contrar dispoziţiilor legale menţionate.

S-a făcut de asemenea dovada cu adresa nr.14049/26.05.2012 emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă G că debitoarea figurează ca salariată cu contract de muncă pe durată nedeterminată la terţul poprit.

Instanţa va avea însă în vedere că debitoarea a achitat o parte din debit şi anume suma de 500 lei, aşa cum rezultă din chitanţa seria FS nr. 103202 din data de 13.06.2012 .

Cererea debitoarei în sensul de a i se acorda un termen mai lung în vederea achitării întregului debit este neîntemeiată deoarece este incert dacă va achita sau nu debitul şi s-ar tergiversa recuperarea debitului.

Având în vedere motivele expuse, instanţa priveşte cererea ca fiind fondată în parte urmând să o admită ca atare.

În consecinţă, va dispune menţinerea popririi înfiinţată de creditoare  până la concurenţa sumei de 665  lei care a mai rămas de achitat.

Domenii speta