Calea de atac în acţiunile privind validarea popririi

Decizie 577 din 12.09.2011


Prin Decizia nr. 577/12.09.2011 Curtea de Apel Ploiesti a admis recursul, a casat decizia Tribunalului Prahova si a trimis dosarul la acelasi tribunal pentru solutionarea cauzei ca instanta de apel si nu de recurs.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre Curtea a retinut ca este fondata critica întemeiata pe disp. art. 304 pct.1 Cod proc.civila, respectiv ca instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale. În sectiunea -Poprire-, respectiv art. 452 si urm. Cod proc.civila, nu sunt stabilite caile de atac, mai ales ca validarea popririi se dispune de prima instanta de judecata conform art. 400 alin.1 Cod proc.civila, potrivit caruia contestatia se introduce la instanta de executare.  Potrivit art. 373 alin.2 din acelasi cod, instanta de executare este judecatoria în circumscriptia careia se va face executarea, în afara cazurilor în  care legea dispune altfel.

Având în vedere faptul ca, asa cum s-a mai aratat, în Sectiunea poprire, respectiv art. 452 si urm. Cod proc.civila, nu sunt stabilite caile de atac, devin aplicabile disp.art. 282 alin.1 si art. 299 Cod proc.civila.

Curtea apreciaza ca, în cauza de fata, nu se aplica criteriul valoric la cuantumul debitului, tinând cont si de faptul ca, de câte ori legiuitorul a dorit sa suprime apelul, a facut-o explicit, iar în lipsa unor mentiuni exprese referitoare la calea de atac, hotarârea este supusa normelor de drept comun în materie, respectiv art. 282 si 299 Cod proc.civila.

Ca atare, în spetele având ca obiect validare poprire, caile de atac sunt apel si recurs, nu numai recurs, cum s-a dispus în cauza de fata.

În ceea ce priveste motivul de recurs  ce vizeaza faptul ca, prin hotarârea data, instanta a încalcat formele de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 105 alin.2 Cod proc. civila, respectiv art. 304 pct.5 Cod proc. civila, Curtea va retine ca acesta este  fondat, având în vedere faptul ca recurenta a formulat aceasta cerere de amânare a cauzei în vederea comunicarii a motivelor de apel pe data de 7.12.2010, data când s-a si pronuntat decizia civila, cerere ce a mai fost formulata si pe data de 4.11.2010.

Instanta de apel era obligata sa se conformeze dispozitiilor art. 1141 alin.2 Cod proc.civila, potrivit caruia presedintele va dispune sa se comunice pârâtului odata cu citatia copie de pe cerere si de pe înscrisuri, iar art. 291 alin.1 Cod proc.civila prevede ca, în situatia în care intimatul nu a primit în termenul prev.de art. 1141 comunicarea motivelor de apel si a dovezilor invocate, va putea cere la prima zi de înfatisare un termen, la care sa depuna întâmpinare.

Din practicaua deciziei civile reiese ca tribunalul a respins cererea creditoarei de comunicare a unei copii de pe motivele de recurs, întrucât la dosar nu exista acest exemplar pentru comunicare.

Rezulta ca instanta Tribunalului Prahova a încalcat dispozitiile prev.de art. 1141 si art. 291 alin.1 Cod proc.civila.

Se va respinge critica întemeiata pe disp.art. 304 pct.7 Cod proc.civila, întrucât hotarârea putea fi modificata pentru acest motiv numai daca exista contradictie între considerente si dispozitiv, exista contradictie între considerente, lipseste motivarea solutiei sau aceasta este superficiala.

În speta, recurenta nu a aratat în concret ce motiv de recurs  nu a fost analizat de instanta de recurs a Tribunalului Prahova, motiv pentru care critica apare ca nefondata.

Cu privire la critica potrivit careia hotarârea pronuntata a fost data cu încalcarea sau cel putin aplicarea gresita a legii, conform art. 304 pct.9 Cod proc.civila, Curtea va retine ca art. 304 pct.9 vizeaza doua ipoteze, respectiv hotarârea este lipsita de temei legal atunci când, din modul în care este redactata hotarârea, nu se poate determina daca legea a fost sau nu corect aplicata, iar cea de-a doua ipoteza este când hotarârea a fost data cu încalcarea sau aplicarea gresita a legii, ceea ce ar însemna ca instanta a recurs la textele de lege aplicabile spetei, dar fie le-a încalcat în litera sau spiritul lor, fie le-a aplicat gresit.

Întrucât în cauza de fata caile de atac sunt apel si recurs, urmeaza a se analiza de catre instanta de apel daca este admisibila validarea popririi, în situatia în care debitorul nu are disponibil banesc în contul deschis la tertul poprit.

Referitor la sustinerea recurentei ca au fost încalcate disp.art. 452 alin.2 pct.c Cod proc.civila, 454 alin.2, 456-457 alin.2 si 3 si art. 563 alin.1 si 564 Cod proc.civila, urmeaza ca instanta de apel sa verifice daca au fost sau nu încalcate aceste texte de lege, potrivit sustinerilor facute de recurenta.

Fata de toate aceste considerente, Curtea, în baza disp.art. 312 alin.3 coroborat cu art. 304 pct. 1, 5 Cod proc.civila, va admite recursul, va casa decizia Tribunalului Prahova si va trimite dosarul la acelasi tribunal pentru solutionarea cauzei ca instanta de apel si nu de recurs.

Domenii speta