Art.208-209 c.p.

Sentinţă penală 216 din 02.03.2009


SENTINŢA PENALĂ NR. 216 din 02 martie 2009

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea nr.314/P/2008 s-a dispus trimiterea in judecată a inculpatului …. ....., antecedente pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută., de art.208 alin.1- 209 alin.1 lit.g si i Cod penal.

S-a reţinut, în esenţă,  prin actul de sesizare al instanţei, in sarcina inculpatului, că în noaptea de 12/13-11-2006, prin efracţie a pătruns in magazinul aparţinând ........... TULCEA, de unde a sustras mai multe mărfuri.

Situaţia de fapt din rechizitoriu s-a stabilit în baza următoarelor mijloace de probă: depoziţii de martorii coroborate cu raportul de constatare tehnico-ştiinţifică dactiloscopică nr.19893/20-12-2006 al Serviciul Criminalistic din castrul I.P.J.Tulcea.

În cursul urmăririi penale, partea vătămată ........... Tulcea s-a constituit parte civilă in cauză cu suma de 2.100 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase.

În cursul cercetării judecătoreşti a fost audiat inculpatul care nu a recunoscut săvârşirea faptei.

S-au încuviinţat in apărare inculpatului, proba cu martori, probă în cadrul căreia au fost audiaţi martorii ........... şi ............

Au mai fost audiaţi martorii ..........., ..........., ..........., care şi-au menţinut declaraţiile date in cursul urmăririi penale.

La termenul de judecată din data de 04 noiembrie 2008, inculpatul prin apărător, a solicitat încuviinţarea probei cu expertiza medico-legală prin care să se stabilească dacă putea săvârşi fapta cu mâna dreaptă, argumentând necesitatea probei prin prisma faptului că este stângaci, probă respinsă de către instanţă ca nefiind utilă soluţionării cauzei.

Analizând cauza in raport cu probele administrate, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 13 noiembrie 2006 numita ..........., administrator al ........... TULCEA, a sesizat Poliţia municipiului Tulcea, reclamând că la data de 13-11-2006, în jurul orei 05,40, a fost înştiinţată de către angajata societăţii, ..........., despre faptul că autori necunoscuţi, prin efracţie, au pătruns in magazinul situat pe …….., de unde au sustras mai multe bunuri, respectiv ţigări, băuturi alcoolice, cafea, cartele telefonice, obiecte de îmbrăcăminte si altele, fiind creată o pagubă în valoare de 1436 lei.

La locul săvârşirii faptei, lucrătorii Politiei municipiului Tulcea au constatat că o fereastră de serviciu prezenta urme de forţare, iar in magazin au fost găsite mai multe mărfuri răvăşite, numita ........... reclamând dispariţia mai multor bunuri de pe rafturile din magazin şi din încăperea cu destinaţie de depozit. De la locul săvârşirii faptei au fost ridicate 16 urme papilare, din care cinci de pe o cutie cu ouă Kinder aflată în depozitul magazinului, una de o cutie de gumă Winterfresh abandonată pe jos in magazin.

Verificările efectuate în Automatic Fingerprint Identification System (A.F.I.S.) au concluzionat că unele dintre amprentele ridicate din zona de interes a autorului aparţin inculpatului …. ......

Urmare a efectuării examenului dactiloscopic comparativ realizat prin tehnica juxtapunerii imaginii urmelor papilare găsite la locul săvârşirii faptei cu impresiunile digitale aparţinând inculpatului … ....., prin raportul de constatare tehnic-ştiinţifică dactiloscopicănr.19893/20-12-2006 al Serviciului Criminalistic din cadrul I.P.J.TULCEA s-a concluzionat că urmele papilare ilustrate pe fişa cazului în fotogramele nr.4, 7, 9 ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului au fost create de către inculpatul … ......

De menţionat este faptul că urmele papilare ilustrate in fotogramele 4 şi 7 reprezintă urme papilare ridicate de pe suprafaţa cutiei cu ouă Kinder, iar fotograma nr.9 reprezintă o urmă ridicată de pe suprafaţa cutiei cu gumă Winterfresh.

Proba ştiinţifică mai sus menţionată a concluzionat următoarele:

- în cazul urmei papilar prezente in fotograma nr.,4 s-au evidenţiat un număr de 14 elemente individuale caracteristice coincidente având următoarea frecvenţă: 8 bifurcaţii de creste papilare, trei începuturi de creste papilare, două creste papilare aderente şi un sfârşit de creastă papilară;

- în situaţia urmei ilustrată in fotograma nr.7 au fost evidenţiate 14 elemente individuale caracteristice coincidente ale crestelor papilare din care: cinci contopiri de creste papilare, cinci începuturi de creste papilare, două sfârşituri de creste papilare, un fragment papilar şi un punct papilar;

- în cazul urmei papilare ilustrată în fotograma nr.9 au fost identificate 12 elemente individuale caracteristice coincidente: trei contopiri de creste papilare, trei începuturi de creste papilare, două sfârşituri de creste papilare, două bifurcaţii de creste papilare, o creastă papilară aderentă şi un pod papilar (anastomoză).

În drept, faţă de situaţia de fapt astfel reţinută se constată că fapta inculpatului …..... care in noaptea de 12/13-11-2006, prin efracţie, a pătruns in magazinul aparţinând ........... TULCEA, de unde a sustras mai multe mărfuri, întruneşte din punct de vedere obiectiv si subiectiv, elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.208-209 lit.g, i Cod penal.

Vinovăţia inculpatului a fost dovedită prin prisma probelor ştiinţifice administrate in cauză şi prin depoziţiile martorilor audiaţi in cauză, inculpatul negând in totalitate săvârşirea faptelor, arătând că la acel moment se afla cu prietena sa ..........., la domiciliul său, martoră care i-a confirmat apărarea.

Instanţa urmează a înlătura din probatoriul administrat depoziţiile martorilor ..........., întrucât depoziţia sa prezintă un grad ridicat de subiectivism, însăşi martora precizând că este intr-o relaţie de prietenie cu inculpatul de cinci ani de zile.

Din examinarea depoziţiei martorului ........... (fila 40 din dosar) a rezultat că inculpatul s-a întors acasă in data de 13-11-2006, in jurul orelor 02-00 dimineaţa, astfel că inculpatul nu a probat că pe parcursul întregii nopţi s-a aflat exclusiv in locaţia indicată de către el. acelaşi caracter de subiectivism este dat şi de depoziţiile martorilor ..........., mama inculpatului şi ..........., cumnata inculpatului, aceasta din urmă neştiind ce interval de timp a stat inculpatul la socrii săi in noaptea de 12/13 noiembrie 2006.

Văzând proba ştiinţifică administrată in cauză, respectiv raportul de constatare dactiloscopică, instanţa concluzionează că inculpatul este autorul faptei. De menţionat este faptul că pentru stabilirea identităţii este necesar ca examenul comparativ al urmelor să scoată in evidenţă un număr minim de detalii sau puncte caracteristice coincidente, capabil să conducă la concluzia certă de identificare. Cu toate că nu există o regulă generală privind numărul acestor detalii, în plan mondial este recunoscut faptul că există identitate şi în cazul a opt puncte coincidente. La noi în ţară însă, practica, a impus aşa numita regulă a „celor 12 puncte coincidente”.

Atât literatura de specialitate cât şi practica au demonstrat că identitatea dactiloscopică nu trebuie să se bazeze în exclusivitate pe determinări cantitative, ci şi pe determinări calitative. Astfel,  nu este absolut obligatorie stabilirea a 12 puncte coincidente existând detalii extrem de valoroase care se pot întâlni cu frecvenţe foarte reduse. Unul dintre aceste detalii este anastomoza regăsită în fotograma nr.9. Cum urmele papilare care au fost create cu certitudine de către inculpat au fost ridicate din sfera de interes a autorului furtului, mai precis de pe o cutie abandonată in magazin, se concluzionează că fapta a fost săvârşită de către acesta. Mai retine instanţa că alibiul invocat in apărare de către inculpat a fost infirmat în cursul urmăririi penale cu tehnica poligraf de unde a rezultat că răspunsurile date de către inculpat si martori, răspunsuri relevante cauzei, au evidenţiat modificări semnificative care sun interpretate ca indic cerţi ai comportamentului simulat.

La individualizarea pedepsei cer va fi aplicată inculpatului, instanţa va avea in vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei, prev. de art.72 cod penal,m respectiv gradul de pericol social concret al faptei săvârşite care aduce atingere patrimoniului persoanei, împrejurările comiterii faptei prin reţinerea acelor stări ce califică furtul, persoana inculpatului care nu are antecedente penale fiind la primul conflict cu legea penală.

Reţinându-se împrejurări ce pot constitui circumstanţe atenuante legale instanţa va da eficientă dispoziţiilor art.74 lit.a cod penal şi art.76 lit.c cod penal urmând a fi condamnat inculpatul la o pedeapsă de un an închisoare.

In baza art. 71 Cod penal, se vor  interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-2-a lit. b Cod penal.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 81 Cod penal, şi apreciind că scopul pedepsei poate fi atins si fără executarea acesteia, instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare pe o durata de 3 ani reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 cod penal.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal in condiţiile art. 359 Cod pr. penală, asupra consecinţelor revocării suspendării condiţionate.

In baza art. 71 alin. 5 Cod penal, se va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate.

Se va respinge ca nefondată acţiunea civilă formulată de partea civilă ……….. Tulcea, întrucât aceasta nu a făcut dovada întinderii prejudiciului cauzat conform art.1169 cod civil, acţiunea civilă alăturată procesului penal fiind guvernată de regulile din planul dreptului material civil.

Constatând îndeplinite condiţiile prev. de art. 191 Cod pr. penală va fi obligat inculpatul la plata sumei de 520 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 200 lei onorariu avocat din oficiu se va vira din fondul MJ către BA Tulcea pentru avocat …

Domenii speta