Perfectare act

Sentinţă civilă 683 din 12.09.2012


Dosar nr.864/829/2012

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.683/2012

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 12.09.2012

Complet format din:

PREŞEDINTE : STOICA MARILENA DANIELA

Cu participare:

GREFIER : BUŢUCAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”perfectare act” formulată de reclamanta P.M., în contradictoriu cu pârâtul P. M.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns avocat Alexa Angela Serafina, pentru reclamantă, şi pârâtul P. M., lipsă fiind reclamanta P.M..

Procedură completă.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă arătându-se că procedura de citare este legal îndeplinită, după care:

Avocat Alexa Angela Serafina depune la dosar certificat de atestare fiscală şi interogatoriul pârâtului.

S-a procedat la identificarea pârâtului P.M. posesor al B.I seria __nr.___, CNP-___, fiul lui ___, domiciliat în ___ judeţul Bacău.

La interpelarea instanţei pârâtul arată că este de acord cu acţiunea formulată de reclamantă.

S-a procedat la luarea interogatoriului pârâtului răspunsurile acestuia fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Avocat Alexa Angela Serafina solicită efectuarea în cauză a unei expertize topo.

Instanţa constată că nu se mai impun efectuarea în cauză a unei expertize topo motivat de faptul că terenul a fost identificat prin ante contractul de vânzare-cumpărare.

La interpelarea instanţei reclamanta, prin apărător arată că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamanta, prin apărător având cuvântul pe fond solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată motivat de faptul că pârâtul a recunoscut înscrisul, a recunoscut faptul că reclamanta stăpâneşte terenul şi plăteşte impozit pentru acesta.

De asemenea arată că nu solicită cheltuieli de judecată

]S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare

I N S T A N Ţ A

 - deliberând -

 Prin cererea înregistrată sub nr 864 pe rolul Judecătoriei Podu-Turcului,  la data de 14.08.2012 reclamanta P.M. a  chemat în judecată pe paratul P. M. , solicitand instantei pentru ca prin hotărâre judecătorească să dispună perfectarea convenţiei de vânzare-cumpărare pentru suprafaţa de 18.900 mp  teren arabil trecut  in T 96, P 4916/5 , TP  nr __.

În motivarea cererii se arată în esenţă, că  la data de 11.04.2011, intre reclamant si paratul a intervenit o intelegere materializata printr-un antecontract de vanzare –cumparare autentificat sub nr __/11.04.2011  prin care acesta din urma vindea reclamantului suprafata de 18.900 mp pe raza com  ___la un  pret de 5.500 lei .

Ulterior, vanzatorul a decedat si succesorii sai  nu au mai depus diligenţe pentru întocmirea actului de vanzare cumparare in forma  autentica.

În susţinerea acţiunii, reclamantul a depus următoarele înscrisuri:copia  antecontractului de vanzare – cumparare şi a solicitat probele cu martori , şi expertiză topocadastrală.

În drept s-au invocat dispoziţiile art.1073, 1075 Cod civil.

Legal citat pârâtul nu  a formulat întâmpinare dar a fost de acord cu admiterea cererii.

In cauza a fost administrata proba cu martori si expertiza topocadastrala atasata la filele 98-101  din dosar.

Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

La data de 11.04.2011, intre reclamanta  in calitate de cumparator si parat in calitate de vanzator a fost incheiat antecontractul de vanzare cumparare( avand ca obiect teren arabil in  suprafata de 18.900 mp situat pe raza com ___, jud Bacau contra sumei de 4500 lei .

Ulterior incheierii acestui act , partile  nu au mai incheiat un contract de vanzare – cumparare.

Instanta a considerat ca nu mai e utila o expertiza topocadastrala in cauza intrucat terenul a fost identificat in antecontractul de vanzare – cumparare ca fiind situat in extravilanul  com ___, Sola 96, Parcela  4916/5.

Vazind dispozitiile art 46 din Leg 18/1991 potrivit carora actele de vanzare cumparare ce au ca obiect terenuri nu sunt valabile in lipsa incheierii lor prin act autentic, precum si dispozitiile art 1075- 1077 Cod Civil instanta urmeaza sa admita cererea reclamantului si sa constate ca fiind perfectat actul de vanzare – cumparare avand ca obiect suprafata de teren arabil de 18.900 mp situat in  extravilanul com Motoseni, jud Bacau situat in extravilanul  _______.

.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamanta P.M., domiciliată în comuna G___, judeţul Bacău, în contradictoriu cu P.M. domiciliat în comuna ___, judeţul Bacău.

Dispune perfectarea convenţiei încheiată la data de 11.04.2011 între

reclamantă, în calitate de cumpărător şi pârât, în calitate de vânzător.

Constată perfectă convenţia de vânzare-cumpărare încheiată la data de

11.04.2011 privind suprafaţa de teren mai sus amintită.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.09.2012.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA DANIELA MARILENA BUŢUCAN DANIELA

Red. SDM/tehnoredact. BD

Ex.4

02.10.2012

2