Plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului

Sentinţă civilă 1739 din 07.06.2012


SENTINŢA CIVILĂ nr. 1739/07 IUNIE  2012 PENSIE ÎNTREŢINERE

Judecator:Patrasc Balan Mihai Cristinel cod. 140

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată în data de 23.02.2012 pe rolul Judecătoriei Moineşti, sub nr. xxx, reclamanta xxx a chemat în judecată pârâtul xxx, solicitând obligarea acestuia la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului xxx, în raport cu venitul minim pe economia naţională, începând cu data formulării acţiunii şi până la majoratul acestuia.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că este salariată a xxx iar pârâtul lucrează fără forme legale.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Reclamanta a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Instanţa reţine că potrivit art. 499 alin. 1 cod civil “tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar, să dea întreţinere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea sa profesională“, descendentul având drept de întreţinere atât timp cât se află în nevoie, neputându-se întreţine din munca sa, cât timp este minor, precum şi pentru perioada în care, devenind major, se află în continuarea studiilor.

Din cuprinsul cererii de chemare în judecată rezultă că pârâtul lucrează fără forme legale.

La stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere se vor avea în vedere prevederile art. 529 cod civil, potrivit cărora când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii şi o jumătate pentru trei sau mai mulţi copii.

Cuantumul lunar al pensiei de întreţinere trebuie stabilit astfel încât să asigure un just echilibru între nevoile de întreţinere ale reclamantului şi cheltuielile obiectiv necesare pe care le are pârâtul, instanţa apreciind că stabilirea unui cuantum al pensiei de întreţinere de 130 lei lunar, raportat la venitul minim brut pe economia naţională de 700 lei, respectiv 530 lei net pentru anul 2012 stabilit prin H.G. 1225/2011, şi totodată având în vedere că pârâtul nu mai are în întreţinere şi alţi copii minori, este de natură a asigura păstrarea acestui echilibru, motiv pentru care va dispune în acest sens.

În consecinţă, instanţa va admite cererea formulată de reclamantă şi va dispune obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere către reclamantă şi în favoarea minorului xxx, născut la xxx, în cuantum lunar de 130 lei, indexabilă de drept, trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei, începând cu data de 23.02.2012, data introducerii acţiunii şi până la majoratul acestuia.