Popriri

Sentinţă civilă 2350 din 12.09.2012


Dosar nr.7521/270/2011

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2350

Şedinţa publică de la 12 Septembrie 2012

INSTANŢA

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea Înregistrată pe rolul Judecătoriei Oneşti sub nr.7521/270/2011 din data de 21.12.2011, creditoarea Banca Românească S.A. Membră a Grupului Naţional Bank of Greece - prin Sucursala Bacău, in contradictoriu cu terţul poprit Schitul Sihăstria Crucii şi cu debitorul N.M., a formulat cerere de validare a popririi, solicitând obligarea terţului poprit să-i plătească acesteia in limita creanţei sale sumele datorate debitorului poprit N.M..

De asemenea, a solicitat obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

In motivarea cererii, creditoarea a arătat că a acordat debitorului N.M. un credit bancar in sumă de 6500 euro, in baza contractului de credit bancar nr.B0026197/11.09.2008. Deoarece debitorul nu şi-a respectat obligaţiile de plată asumate prin contractul de credit, s-a recurs la recuperarea debitului pe calea executării silite, formându-se dosarul de executare silită nr.449/2010 aflat pe rolul BEJ Plumbu Sergiu Sebastian.

Din informaţiile obţinute de executorul judecătoresc, Nacu Mitică este salariat al Schitului Sihăstria Crucii. Prin adresa nr.449/2010 din 23.11.2010, executorul judecătoresc a dispus terţului poprit Schitul Sihăstria Crucii înfiinţarea popririi fără somaţie asupra tuturor sumelor de bani datorate debitorului N.M.. Terţul poprit nu s-a conformat art.456 Cod proc. civ. şi nu a efectuat in termen de 15 zile poprirea asupra disponibilităţilor in lei sau altă monedă şi asupra bunurilor mobile incorporale ale debitorului.

Acţiunea este legal timbrată cu taxa judiciară de timbru de 10 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

In drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.453-460 Cod proc. civ.

Prin sentinţa civilă nr.204/20.01.2012 Judecătoria Oneşti şi-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei in favoarea Judecătoriei Moineşti.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti la data de 24.02.2012.

Terţul poprit Schitul Sihăstria Crucii a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca inadmisibilă, întrucât executorul judecătoresc a identificat şi stabilit in mod greşit terţul poprit. Acesta putea fi instituţia de unde debitorul este îndreptăţit să-şi primească drepturile băneşti. Schitul Sihăstria Crucii nu are personalitate juridică, astfel că nu putea avea cont in bancă de unde să-i plătească drepturile băneşti debitorului.

începând cu data de 1.03.2011, debitorul N.M. nu mai are calitatea de prepus al Schitului Sihăstria Crucii, acesta funcţionând de la acea dată in Centru Eparhial Tomis, cu sediul in mun. Constanţa.

Prin urmare, Schitul Sihăstria Crucii era practice in imposibilitatea să se conformeze dispoziţiilor art.546 Cod proc. civ.

A fost ataşat la dosarul cauzei in copie certificată dosarul de executare silită nr.449/2010 aflat pe rolul BEJ Plumbu Sergiu Sebastian

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a constatat următoarele:

In baza contractului de credit bancar nr.B0026197/l 1.09.2008, creditoarea Banca Românească S.A. Membră a Grupului Naţional Bank of Greece - Sucursala Bacău a acordat debitorului N.M. un credit pentru nevoi personale in valoare de 6500 euro pe o durată de 120 de luni.

întrucât debitorul a incălcat clauzele contractuale prin neplata ratelor, conform graficului de rambursare, anexă la contractul de credit, creditoarea a formulat cerere de executare silită impotriva debitorului, cerere Încuviinţată prin încheierea Judecătoriei Iaşi din data de 29.07.2010, pronunţată in dosarul nr.20872/245/2010. S-a constituit dosarul de executare silită nr.449/2010 aflat pe rolul BEJ Plumbu Sergiu Sebastian.

Prin adresa nr.449/2010 din 23.11.2010, BEJ Plumbu Sergiu Sebastian a dispus terţului poprit Schitul Sihăstria Crucii înfiinţarea popririi asupra tuturor sumelor de bani ale debitorului N.M.până la concurenţa sumei de 6257,17 euro /la cursul BNR din ziua plăţii efective, reprezentând debit şi 3478,17 lei cheltuieli de excutare silită.

Terţul poprit nu s-a conformat art.456 Cod proc. civ. şi nu a efectuat in termen de 15 zile poprirea asupra disponibilităţilor in lei sau altă monedă şi asupra bunurilor mobile incorporale ale debitorului.

Art.452 Cod proc. civ. prevede că sunt supuse executării silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

Potrivit art.454 Cod proc. civ. poprirea se înfiinţează fără somaţie, prin adresă însoţită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 452, înştiinţându-se totodată şi debitorul despre măsura luată, iar art.456 din acelaşi cod dispune că în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat:

a)  să consemneze suma de bani sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului, în cazul popririi prevăzute la art. 453 alin. 1;

b) să plătească direct creditorului suma reţinută şi cuvenită acestuia, în cazul popririlor prevăzute de art. 453 alin. 2. La cererea creditorului suma îi va fi trimisă la domiciliul indicat sau, dacă este cazul, la reşedinţa indicată, cheltuielile de trimitere fiind în sarcina debitorului.

Deşi din adeverinţa nr.78/9.09.2008 (fila 32) rezultă că debitorul N.M. ar fi salariatul Schitului Sihăstria Crucii, prin întâmpinare, această instituţie a comunicat că nu poate fi terţ poprit întrucât nu are personalitate juridică şi nu este instituţia ce este Îndreptăţită să plătească drepturile băneşti ale debitorului.

In vederea lămuririi cauzei, instanţa a dispus emiterea unei adrese către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, la care este arondat Schitul Sihăstria Crucii pentru a comunica dacă N.M. este salariatul terţului poprit.

Această instituţie a comunicat instanţei că la data de 1.04.2011 PC Ierom Macarie a solicitat ieşirea din Eparhia Romanului şi Bacău, altfel spus incetarea contractului individual de muncă cu Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, urmând a fi angajat in cadrul Arhiepiscopiei Tomisului. Prin adresa nr.945/6.07.2012 a Centrului Eparhial Roman, i-a fost comunicat debitorului că solicitarea i-a fost acceptată.

Din adresa de mai sus rezultă că debitorul N.M. a avut calitatea de salariat al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului şi nu al Schitului Sihăstria Crucii.

Prin urmare, instanţa constată că in mod greşit prin adresa 449/2010 din 23.11.2010, BEJ Plumbu Sergiu Sebastian a dispus terţului poprit Schitul Sihăstria Crucii Înfiinţarea popririi asupra tuturor sumelor de bani ale debitorului, deoarece această instituţie nu se conformează cerinţelor de la art.452 Cod proc. civ., neavând calitatea de angajator al debitorului şi nici aceea de plătitor al drepturilor băneşti ale acestuia.

Pentru aceste considerente, in baza art.460 alin.2 Cod proc. civ., va respinge cererea creditoarei de validare a popririi şi va desfiinţa poprirea înfiinţată prin adresa nr.449/2010 din 23.11.2010 a B.E.J. Plumbu Sergiu Sebastian, privind pe terţul poprit Schitul Sihăstria Crucii.

Domenii speta