Validare poprire

Sentinţă civilă 444 din 26.01.2018


JUDECĂTORIA PLOIEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR:xxx

Şedinţa publică din xx.xx.2018

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE:

GREFIER:

Pe rol se află soluționarea cauzei civile privind pe petentul B.E.J. D.M., pe creditoarea R., pe debitoarea R.V. şi pe terţul poprit R.G.V.C.J., având ca obiect „validare poprire”.

Dezbaterile în fond şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de xx.xx.xxxx, când a hotărât următoarele:

 

INSTANŢA

Asupra acţiunii civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploieşti sub nr.xxxx/281/2017 la data de xx.xx.xxxx, petentul B.E.J. D.M., în contradictoriu cu creditoarea R., debitoarea R.V. şi pe terţul poprit R.G.V.C.J., a solicitat validarea popririi înfiinţată prin adresa petentului din data de xx.xx.xxxx în dosarul de executare nr.xxx/2017.

În motivarea în fapt a cererii, s-a arătat că, prin sentinţa civilă nr.xxxx din data de xx.xx.xxxx, pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosarul nr.xxxx/281/2015, debitoarea R.V. a fost obligată să plătească creditoarei suma de 202 lei reprezentând debit.

Având în vedere că debitoarea nu şi-a îndeplinit de bunăvoie obligaţia prevăzută în titlu, la data de xx.xx.xxxx, creditoarea a adresat petentului, cerere de executare silită, încuviinţată prin încheierea din data de xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosarul nr.xxxx/281/2017.

La data de xx.xx.xxxx, petentul a arătat că s-a solicitat către terțul poprit, înfiinţarea popririi asupra veniturilor debitoarei, însă terţul poprit nu a înţeles să se conformeze obligaţiilor prevăzute de lege şi nu a dat curs dispoziţiei de poprire, astfel încât petentul a fost nevoit să promoveze prezenta acţiune.

Astfel, s-a solicitat admiterea cererii şi validarea popririi înfiinţată prin adresa petentului din data de xx.xx.xxxx, emisă în dosarul de executare nr.xxx/2017, cu obligarea terţului poprit la plata sumei de 525,69 lei (152 lei reprezentând debit, 50 lei reprezentând cheltuieli de judecată, 299,65 lei reprezentând cheltuieli de executare, 24,04 lei reprezentând onorariu executor, sumă ce include TVA).

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.790 Cod procedură civilă.

În susţinere, au fost depuse înscrisurile aflate la filele nr.14-25 din dosar. 

Deşi legal citaţi, terţul poprit şi debitoarea nu au depus întâmpinare şi nu s-au prezentat în faţa instanţei pentru a-şi preciza poziţia procesuală.

În susţinerea cererii, petentul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosar, probă pe care, apreciind-o ca fiind pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei, instanţa a încuviinţat-o.

Analizând cererea dedusă judecăţii, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea formulată de creditoarea R., înregistrată la B.E.J. D.M. sub nr.xxx din xx.xx.xxxx, s-a solicitat executarea silită împotriva debitoarei R.V., în baza titlului executoriu constând din Sentinţa civilă nr.xxx/2015 pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosar nr.xxx/281/2015, definitivă prin neapelare, pentru plata sumei de 152 lei reprezentând debit şi a sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Prin încheierea nr.xxxx pronunţată de Judecătoria Ploieşti la data de xx.xx.xxxx în dosar nr.xxxx/281/2017, s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite formulată de către B.E.J. D.M. şi s-a încuviinţat executarea silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.xxx/xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosar nr.xxx/281/2015, precum şi a titlurilor executorii care se vor emite de către executorul judecătoresc, pentru realizarea creanţei, în toate formele de executare prevăzute de lege.

De asemenea, prin încheierea emisă la data de xx.xx.xxxx în dosar execuţional nr.xxx/2017, s-a stabilit suma de 323,69 lei cu titlu de cheltuieli de executare silită, până la momentul procedural respectiv.

Totodată, prin adresa emisă către terţul poprit, la data de xx.xx.xxx, B.E.J. D.M. a dispus înfiinţarea popririi asupra veniturilor, prezente şi viitoare, cuvenite debitoarei R. V., în cota prevăzută de lege, până la achitarea debitului total de 525,69 lei, sumă compusă din 152 lei reprezentând debit, 50 lei reprezentând cheltuieli de judecată, 299,65 lei reprezentând cheltuieli de executare, 24,04 lei reprezentând onorariu executor, sumă ce include T.V.A.. Adresa de înfiinţare a popririi a fost comunicată terţului poprit R.G.V.C.J. la data de xx.xx.xxxx, prin depunere la cutia poştală, conform dovezii existente în dosarul de executare silită, (fila nr.22), însă terţul poprit nu şi-a îndeplinit, în termenul de 5 zile prevăzut de dispoziţiile art.787  alin.(1) Cod procedură civilă, obligaţiile instituite de acest text de lege.

Prin adresa emisă către debitoare, la data de xx.xx.xxxx, aceasta a fost înştiinţată că s-a luat măsura popririi sumelor care îi revin de la terţul poprit R.G.V.C.J., precum şi măsura popririi conturilor debitoarei, deţinute la CEC Bank, până la achitarea debitului total de 525,69 lei, sumă compusă din 152 lei reprezentând debit, 50 lei reprezentând cheltuieli de judecată, 299,65 lei reprezentând cheltuieli de executare, 24,04 lei reprezentând onorariu executor, sumă ce include T.V.A.. Înscrisurile emise în dosarul de executare silită nr.xxx/2017 al B.E.J. D.M. au fost comunicate debitoarei, la data de xx.xx.xxxx, prin depunere la cutia poştală.

Potrivit dispoziţiilor art. 787 alin.(1) pct. 1 Cod procedură civilă: „În termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat: 1. să consemneze suma de bani, dacă creanţa poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului judecătoresc, în cazul popririi înfiinţate pentru realizarea altor creanţe decât cele arătate la pct. 2”.

În conformitate cu dispoziţiile art. 790 alin.(1) Cod procedură civilă: „Dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile care îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.” iar, potrivit alineatului (4) al aceluiaşi articol: „Dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează sume de bani debitorului, instanţa va da o hotărâre de validare a popririi, prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi”.

Conform dispoziţiilor art. 792 alin.(2) Cod procedură civilă: „După validarea popririi, terţul poprit va proceda, după caz, la consemnarea sau plata prevăzută la art. 787, în limita sumei determinate expres în hotărârea de validare. În caz de nerespectare a acestor obligaţii, executarea silită se va face împotriva terţului poprit, pe baza hotărârii de validare, în limita sumei ce trebuia consemnată sau plătită”.

În esenţă, pentru înfiinţarea popririi, textul legal impune două condiţii esenţiale şi anume: 1) să existe o creanţă rezultată dintr-un raport obligaţional creat între creditor şi debitorul poprit, iar în cauză s-a făcut această dovadă, existând un titlu executoriu, reprezentat de Sentinţa civilă nr.xxxx/2015 pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosar nr.xxxx/281/2015, definitivă prin neapelare; 2) să existe o creanţă rezultată dintr-un raport obligaţional creat între debitorul poprit şi terţul poprit, ultimul fiind dator primului, situaţie dovedită de către petent, în urma verificărilor efectuate în evidenţele O.N.R.C..

Faţă de dispoziţiile legale anterior menţionate şi, având în vedere că, din probele administrate în cauză, a rezultat că terţul poprit îi datorează periodic sume de bani debitoarei R.V., dar nu şi-a îndeplinit, în termenul de 5 zile, reglementat de dispoziţiile art. 787 alin.(1) Cod procedură civilă, obligaţiile instituite de acest text legal, instanţa apreciază că cererea de validare a popririi este întemeiată şi o va admite.

Având în vedere considerentele expuse anterior, instanţa va admite cererea de validare a popririi formulată de petentul B.E.J. D.M., în contradictoriu cu creditoarea R., debitoarea R.V. şi terţul poprit R.G.V.C.J..

Pe cale de consecinţă, instanţa va valida poprirea înfiinţată de către B.E.J. D.M., prin adresa emisă la data de xx.xx.xxxx, în dosarul de executare nr. xxx/2017, asupra veniturilor obţinute în calitate de salariat al terţului poprit R.G.V.C.J., de către debitoarea R.V..

Astfel, va obliga terţul poprit R.G.V.C.J. să reţină 1/3 din veniturile lunare nete cuvenite debitoarei R.V. şi să plătească aceste sume creditoarei R., în limita sumei de 525,69 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de validare a popririi formulată de petentul B.E.J. D.M., în contradictoriu cu creditoarea R., debitoarea R.V. şi terţul poprit R.G.V.C.J..

Validează poprirea înfiinţată de către B.E.J. D.M., prin adresa emisă la data de xx.xx.xxxx, în dosarul de executare nr. xxx/2017, asupra veniturilor obţinute în calitate de salariat al terţului poprit R.G.V.C.J., de către debitoarea R.V.. 

Obligă terţul poprit R.G.V.C.J.să reţină 1/3 din veniturile lunare nete cuvenite debitoarei R.V. şi să plătească aceste sume creditoarei R., în limita sumei de 525,69 lei.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Ploieşti.

 Pronunţată astăzi, xx.xx.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Domenii speta