Validare poprire

Sentinţă civilă 13319 din 08.02.2011


Dosar nr. 13319/271/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1439/2011

Şedinţa publică de la 08 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE M.C.R.

Grefier M.R.

Pe rol pronunţarea hotărârii cauzei Civil privind pe creditor SC  A.T. SRL împotriva terţ poprit BANCA T. SRL, debitor SC M. T. SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR G. M. R. IPURL, având ca obiect validare poprire

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă nimeni.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că fondul cauzei s-a dezbătut în şedinţa publică din data de 01.02.2011 când părţile prezente au pus concluzii ce s-au consemnat în încheierea de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când s-a amânat pronunţarea hotărârii pentru azi 08.02.2011, dată la care s-a şi soluţionat.

Se constată că a parvenit la dosar prin Serviciul Registratură concluzii scrise formulate de părţi.

 

INSTANŢA

Prin cererea  inregistata la instanta la data de 18.08.2009,  petenta – creditoare SC A. T. SRL in contradictoriu cu intimatele SC M. T. SRL – debitoare si  BANCA T. – tert poprit, a solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta, sa dispuna validarea popririi  infiintate la cererea creditoarei urmaritoare, in dosarul executional nr  510/E/2009 al SEJ B.,  asupra sumelor de bani eliberate  de tertul poprit BANCA T. cu incalcarea obligatiilor ce ii reveneau  privind infiintarea popririi  asupra  debitoarei  SC M. T. SRL, pana la concurenta sumei de 944.602,63 lei plus cheltuieli de executare, cu cheltuieli de judecata si cu amendarea tertului poprit  conform art. 460.2 c.pr.civ.

In motivarea cererii se arata urmatoarele -  in cadrul dosarului executional nr  510/E/2009 al SEJ B., in baza titlului executoriu constand in fila CEC  seria BTRL 1 BB 425483, emisa la data de 14.04.2009, pentru suma de 221.340 euro, creditoarea SC A. T. SRL a declansat procedura de executare silita impotriva debitoarei SC M. T. SRL, prin instituirea popririi asupra sumelor de bani pe care debitoarea le deruleaza prin contul bancar deschis la tertul poprit  BANCA T.. 

Executorul judecatoresc a emis adresa de infiintare a popririi la data de 08.05.2009, aceasta fiind comunicata tertului poprit, insa tertul poprit nu si-a indeplinit  obligatiile care ii reveneau de a indisponibiliza  sumele datorate  debitorului urmarit, ori cele care i se vor datora, declarandu-le poprite  in masura necesara realizarii  obligatiei ce se executa silit, respectiv pana la concurenta sumei de 944.602,63 lei.

Banca a comunicat executorului judecatoresc la data de 01.06.2009  ca nu exista disponibilitati in contul debitoarei urmarite, situatie care se mentine si in prezent, nefiind efectuata nici o poprire.

Petenta creditoare arata ca, contrar celor aratate de banca, debitoarea SC M. T. SRL derueaza incasari si plati, insa nu prin  propriul cont bancar, ci prin contul Cabinetului avocatial C. O., deschis la aceeasi banca.

In drept au fost invocate prevederile art. 456 c.pr.civ., iar in probatiune s-au anexat inscrisuri.

Prin intampinare, fila 20, intimata debitoare SC M. T. SRL a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata, cu cheltuieli de judecata. In motivare se arata ca titlului executoriu constand in fila CEC  seria BTRL 1 BB 425483, emisa la data de 14.04.2009, pentru suma de 221.340 euro , a fost anulat ca urmare a  admiterii opozitiei la executare, prin sent civ nr 7490 din 25.11.2009 pronuntata de Judecatoria Oradea in dosarul nr  7485/271/2009, hotararea fiind executorie. In consecinta, titlul executoriu care a stat la baza popririi fiind desfiintat, se impune respingerea prezentei cereri de validare a popririi.

Prin intimpinare, fila 17, intimata  -tert popit  B. T., a solicitat respingerea  cererii de validare a popririi formulate de  creditoare. In motivare, se arata ca banca si-a indeplinit obligatiile care ii reveneau in calitate de tert poprit, instituind poprirea asupra tuturor conturilor bancare  al caror titular este debitoarea, insa in acestea nu exista disponibilitati. In calitate de tert poprit, banca nu poate institui popire asupra conturilor altor titulari – in speta contul Cabinetului avocatial C. O. -  la care nu se refera titlul executoriu si care nu au fost solicitate nici de catre executorul judecatoresc.

Ca urmare a deschiderii procedurii insolventei  fata de debitoarea SC M. T. SRL,  prin incheierea nr 1866/F din 25.06.2010 in dosarul nr 5008/111/2010 al Tribunalului Bihor,  aceasta a fost citata in continuare prin lichidatorul judiciar  G. M. R.  IPURL. La data de 10.11.2010, creditoarea SC A. T. SRL si-a depus declaratia de creanta in dosarul de insolventa.

Fata de deschiderea procedurii insolventei debitoarei  SC M. T.  SRL  si avand in vedere ca la data de 10.11.2010, creditoarea SC A. T. SRL si-a depus declaratia de creanta, la termenul de judecata din 01.02.2011, instanta a invocat si a pus in discutia partilor suspendarea judecarii prezentei cereri de validare a popririi, in temeiul art. 36 din Legea nr 85 din 2006.

Creditoarea SC A. T. SRL s-a opus suspendarii, aratand ca prin promovarea prezentei cereri de validare a popririi,  tinde la obtinerea unui titlu executoriu fata de banca tert poprit, motiv pentru care judecata poate continua, chiar daca impotriva debitoarei SC A. T. SRL a fost deschisa procedura insolventei.

Creditoarea a invederat instantei, ca prin  decizia nr 782/C din 20.12.2010, pronuntata de  Curtea de Apel Oradea in dosarul nr 7485/2717C/2009 – R , ca urmare a admiterii recursului, s-a dispus desfiintarea sent civ nr 7490 din 25.11.2009 pronuntata de Judecatoria Oradea in dosarul nr  7485/271/2009, sentinta prin care, ca urmare a opozitiei la executare, a fost anulata fila CEC seria BTRL 1 BB 425483, emisa la data de 14.04.2009, pentru suma de 221.340 euro – cauza fiind trimisa spre rejudecare la Judecatoria Oradea. In consecinta, exista un titlu executoriu valabil, actele de executare silita pot fi continuate, iar poprirea poate fi validata, cu atat mai mult cu cat debitoarea deruleaza in continuare plati prin intermediul contului bancar al Cabinetului avocatial C. O., sens in care depune  un extras de cont din data de 25.03.2010.

Analizand actele si lucrarile dosarului se retin urmatoarele

Titlul executoriu care sta la baza actelor de executare silita efectuate in cadrul dosarului executional nr  510/E/2009 al SEJ B.,  consta in fila CEC  seria BTRL 1 BB 425483, emisa la data de 14.04.2009, pentru suma de 221.340 euro.

 Calitatea de creditoare – urmaritoare in acest dosar o are petenta  SC A. T. SRL, debitoarea urmarita este intimata  SC M. T. SRL iar tertul poprit este BANCA T..

 Poprirea asupra  sumelor de bani pe care debitoarea le deruleaza prin contul bancar, a fost instituita pin adresa emisa de executorul judecatoresc la data de  08.05.2009 si transmisa tertului poprit.

Potrivit prevederilor art. 456 c.pr.civ., in termen de 15 zile de la comunicarea popririi,  tertul poprit este obligat  sa consemneze sumele de bani si sa trimita dovada executorului. Obiectul executarii silite prin poprire  face atat soldul creditor al contului, cat si incasarile viitoare, care urmeaza a fi indisponibilizate  in masura necesara realizarii creantei, iar tertul poprit  nu poate face nici o alta plata sau operatiune  care ar putea diminua suma indisponibilizata. – art. 457 c.pr.civ.

Prin adresa nr  4283 din 28.05.2009, fila 9 de la dosar, banca tert poprit a comunicat executorului judecatoresc  lipsa oricaror disponibilitati banesti in contul bancar al societatii debitoare.

Creditoarea arata ca nici pana in prezent nu a fost indisponibilizata vreo suma de bani in contul deschis de creditoarea  SC M. T. SRL la  BANCA T. – aspect necontestat de catre intimate.

Potrivit art. 460 c.pr.civ., daca tertul poprit nu isi indeplineste  obligatiile ce ii revin  pentru efectuarea popririi, inclusiv in cazul in care, in loc sa consemneze suma urmarita, o elibereaza  debitorului poprit, creditorul, in termen de 3 luni de la data cand tertul poprit  trebuia sa consemneze sau sa  plateasca suma urmarita, poate sesiza instanta de executare, in vederea validarii popririi.

Daca, din probele administrate, rezulta  ca tertul poprit  datoreaza sume de bani debitorului, instanta  va da o hotarare de validare a popririi, prin care va obliga tertul poprit sa plateasca creditorului , in limita creantei,  suma datorata debitorului.  Dupa validarea popririi, tertul poprit va proceda la  consemnarea sumelor  aratate in hotararea de validare, iar in caz de nerespectare a acestei obligatii, executarea silita se va face impotriva tertului poprit pe baza hotararii de validare care constituie titlu executoriu – art. 460 c.pr.civ.

Din analiza textului de lege, rezulta conditiile de admisibilitate a actiunii avand ca obiect validarea popririi

- existenta unui titlu executoriu valabil – conditie indeplinita, titlul constand in fila CEC  seria BTRL 1 BB 425483, emisa la data de 14.04.2009, pentru suma de 221.340 euro.

-  debitoarea urmarita sa aiba cont deschis la banca tert poprit  -  aspect necontestat de nici unul dintre parti

- ulterior infiintarii popririi, in speta data de  08.05.2009, debitoarea urmarita sa fi derulat incasari prin contul bancar

- banca tert poprit sa nu isi fi indeplinit obligatiile care ii reveneau in calitate de tert poprit, aceea de a indisponibiliza soldul creditor al contului bancar inclusiv incasarile viitoare si de a consemna aceste sume la dispozitia creditoarei urmaritoare, permitand efectuarea de catre debitoare a altor plati, in favoarea altor creditori decat creditoarea urmaritoare, in frauda  drepturilor si intereselor acesteia din urma.

Ultimele doua  conditii nu a fost dovedite de petenta creditoare, desi  în baza art. 1169 C.civ. cel care face o propunere în faţa instanţei trebuie să o dovedească, iar potrivit art. 129 alin. 1 Cod de procedură civilă, părţile au îndatorirea să urmărească desfăşurarea şi finalizarea procesului, să-şi probeze sustinerile.

Creditoarea a depus doua extrase de cont – filele 10 si 70 de la dosar, prin care intelegea sa dovedeasca reaua credinta atat a debitoarei urmarite care ar fi efectuat plati in mod preferential catre alti creditori decat creditoarea urmaritoare, cat si a tertului poprit, care ar fi permis debitoarei sa deruleze operatiuni de plati prin intermediul contului bancar al Cabinetului avocatial C. O., in frauda intereselor creditoarei urmarite.

 Nici unul dintre aceste  inscrisuri nu vor putea fi retinute de instanta, primul  fiind din data de 17.04.2009, anterior datei infiintarii popririi - 08.05.2009 – iar cel de al doilea, din data de 25.03.2010 , fiind emis de BANCA C.  R., nu de tertul poprit BANCA T..

Fapul ca societatea debitoare nu detine disponibilitati banesti si se afla in incapacitate de plata,  rezulta chiar din deschiderea procedurii de insolventia fata de aceasta, la cererea altor creditori decat  creditoarea urmaritoare din prezenta cauza.

Intrucat petenta creditoare nu a  facut dovada indeplinirii conditiilor de admisibilitate pentru admiterea cererii de validare a popririi, cererea acesteia umeaza a fi respinsa, conform dispozitivului prezentei hotarari.

Mai trebuie amintit  faptul ca  in urma deschiderii procedurii insolventei  fata de debitoarea SC M. T. SRL,  prin incheierea nr 1866/F din 25.06.2010 in dosarul nr 5008/111/2010 al Tribunalului Bihor si a depunerii declaratiei de creanta de catre creditoarea SC A. T. SRL, la data de 10.11.2010,  in conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr  85 din 2006,  se suspenda toate actiunile judiciare si extrajudiciare in vederea recuperarii creantelor fata de debitoare. In consecinta, creditoarea isi va putea recupera creanta doar in cadrul procedurii insolventei, executarea silita prin poprire urmand a fi supendata, iar eventualele sume care ar  intra in contul  bancar  al debitoarei, vor  fi la dispozitia administratorului judiciar.

Chiar daca procedura de insolventa a fost deschisa fata de debitoare, instanta  nu a procedat la suspendarea judecarii prezentei cereri,  intrucat prin admiterea cererii de validare a popririi, creditoarea urmaritoare a urmarit obtinerea unui titlu executoriu , nu fata de debitoare – fata de aceasta detine titlul executoriu constand in fila CEC – ci fata de tertul poprit, in conditiile art. 460, al. 4 c.pr.civ.  Solutionarea cererii de validare a popririi, in ceea ce il priveste pe tertul poprit, nu este impiedicata de deschiderii procedurii insolventei  fata de debitoarea SC M. T. SRL. Insa, pentru considerentele mai sus aratate, instanta retine ca  creditoarea nu a dovedit culpa tertului poprit in indeplinit obligatiilor care ii reveneau, aceea de a indisponibiliza soldul creditor al contului bancar inclusiv incasarile viitoare si de a consemna aceste sume la dispozitia creditoarei urmaritoare, permitand efectuarea de catre debitoare a altor plati, in favoarea altor creditori decat creditoarea urmaritoare, in frauda  drepturilor si intereselor acesteia din urma – in consecinta nu sant indeplinite conditiile pentru validarea popririi.

In baza art. 274 c.pr.civ., respinge cererea intimatei debitoare SC M. T. SRL privind cheltuielile de judecata constand in onorariu avocatial, nefiind justificat prin chitanta de plata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de chemare in judecata formulata de petenta – creditoare SC A. T. SRL  cu sediul in  ………. in contradictoriu cu intimatele SC M. T. SRL – debitoare, prin administratorul judiciar  G. M. R. IPURL  cu sediul iin………….  si  BANCA T. – tert poprit cu sediul in ……...

Fara cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta de judecata azi, 08.02.2011.

Preşedinte,Grefier,