Validare poprire

Hotărâre 3398/2017 din 14.12.2017


SENTINŢA CIVILĂ Nr. /2017

Şedinţa publică din 14 Decembrie 2017

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE:

Grefier:

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe creditoarea BT SA şi pe terţul poprit SC A P SRL şi debitorii BI, B I, CMI B I, având ca obiect validare poprire.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică lipsesc părţile.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care a arătat că prezenta cauză se află la primul termen de judecată, cererea de chemare în judecată fiind comunicată în etapa scrisă a procesului civil, conform art. 201 Cod Procedură Civilă, şi că debitorii şi terţul poprit nu au formulat întâmpinare, după care;

Instanţa, din oficiu, conform prevederilor art. 131 Cod proc.civ. verifică competenţa generală, materială şi teritorială de soluţionare a cauzei, iar în conformitate cu prev. art. 714 Cod procedură civilă raportat la art. 651 Cod Procedură Civilă, constată că este competentă să judece prezenta cerere.

Instanţa, în baza art. 258 raportat la art. 255 alin. 1 Cod procedură civilă, încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, după care, nemaifiind alte probe de administrat, instanţa reţine cauza în pronunţare.

INSTANŢA

Deliberând, asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată pe rolul Judecătoriei Lugoj la data de 16.10.2017, sub nr. dosar 3417/252/2017, creditoarea BT S.A. a formulat în contradictoriu cu terţul poprit SC AP SRL şi debitorii BI, B I, C M IB I, cerere de validare a popririi pentru suma 378.842,31 Euro (la cursul BNR din ziua plaţii) şi 21.842,31 lei instituită de Birou Executorului Judecătoresc R C în dosarul de executare silită nr. 604/RC/2016 în care a solicitat poprirea sumelor de bani datorate debitorilor B I şi B I, de terţul poprit.

În motivarea în fapt a cererii, se arată că în data de 14.11.2016 a fost începută executarea silită prin toate formele permise delege a titlului executoriu Contract de Credit nr.  din 22.04.2008, Act adiţional nr. /15.07.2010, Act adiţional nr. /13.04.2011, Contract de garanţie reală mobiliară asupra creanţelor existente sau viitoare şi soldului contului curent nr. /CES/01/22.04.2008, Contract de fidejusiune încheiat cu B I şi B I, împotriva debitorilor CMI B I, B I şi B I, de către BEJ R C, încuviinţată prin încheierea nr. 5727/14.11.2016 pronunţată de către Judecătoria Brăila în dosar nr. /196/2016, încheierea nr. /31.03.2017 pronunţată de către Judecătoria Lugoj în dosar nr. /252/2017 şi prin încheierea nr. /28.09.2017 pronunţată de către Judecătoria Lugoj în dosar nr. /252/2017.

În continuare, creditoarea a arătat că la data de 12.09.2017, în baza art. 780 şi urm. Cod Procedură Civilă, prin adresa de înfiinţare a popririi comunicată către SC A P SRL, cu sediul în, str. nr. , ap. , Sector , conform dovezilor ataşate, BEJ RC a dispus înfiinţarea popririi asupra sumelor pe care terţul poprit le datorează debitorilor, în baza Contractului de închiriere nr. /13.11.2014.

Se arată că între B I, BI şi SC AP SRL s-a încheiat contractul de închiriere din 31 octombrie 2014, înregistrat sub nr. /13.11.2014, cu privire Ia imobilul situat în, str. nr. . jud., proprietatea soţilor B I şi B I. Din contract, cap V - Chiria, rezultă că acesta este valabil până în anul 2034. fapt confirmat şi de Adresa nr.  din 12.01.2017 emisă de ANAF-

Urmare a primirii adreselor de înfiinţare a popririi, terţul poprit nu a dat curs obligaţiilor sale legale aşa cum decurg din prevederile art. 786 Cod procedură civilă, motiv pentru care devin aplicabile prevederile art. 789 Cod procedură civilă.

Având în vedere ca terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce-i revin pentru instituirea popririi eliberând suma urmăribilă debitorului poprit, creditoarea a sesizat instanţa de executare în vederea validării popririi.

Cererea se întemeiază pe dispoziţiile art. 786, 789, din Codul de Procedură Civilă.

Cererii de chemare în judecată i-au fost anexate înscrisuri (f. 16-38) constând în: Contractul de închiriere din 31 octombrie 2014, înregistrat sub nr. /13.11.2014; Certificat de Înregistrare al SC A P SRL; Adresa nr.  din 12.01.2017 emisă de ANAF,; cererea de validare poprire formulate de BEJ R C; încheierea nr. /14.11.2016 pronunţată de către Judecătoria Brăila în dosar nr. /196/2016, încheierea nr. /31.03,2017 pronunţată de către Judecătoria Lugoj în dosar nr. /252/2017 şi încheierea nr. /28.09.2017 pronunţată de către Judecătoria Lugoj în dosar nr. /252/2017; Adresa de înfiinţare a popririi din 12.09.2017 şi dovada de comunicare; Contractul de credit nr.  din 22.04.2008, Act adiţional nr. /15.07.2010, Act adiţional nr. /13.04.2011, Contract de garanţie reală mobiliară asupra creanţelor existente sau viitoare şi soldului contului curent nr. /CES/01/22.04.2008, Contract de fidejusiune încheiat cu B l şi B I.

Cererea a fost legal timbrată cu 20 de lei taxă judiciară de timbru (f. 38).

Terţul poprit şi debitorii, legal citaţi, nu au depus întâmpinare.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Între creditoare şi debitori a fost încheiat contractul de credit nr./22.04.2008, modificat prin Actul adițional nr. /15.07.2010 şi Actul adițional nr. /13.04.2011, Contractul de garanție reală imobiliară asupra încasărilor şi soldul contului curent nr. /CES/01/22.04.2008, Contractul de fidejusiune din data de 15.07.2010 încheiat între B T SA în calitate de creditor şi B I în calitate de fidejusor şi Contractul de fidejusiune din data de 15.07.2010 încheiat între B T SA în calitate de creditor şi B I în calitate de fidejusor.

 Prin cererea înregistrată la BEJ R C, creditoarea a solicitat executarea silită în baza titlurilor executorii sus menționate împotriva debitorilor CMI B I, B I şi B I.

Executarea silita a fost incuviintată prin încheierea nr. din data de 14.11.2016 pronunţată de Judecatoria Brăila în dosarul nr. /196/2016 şi încheierea nr.  din data de 31.03.2017 pronunțată de Judecătoria Lugoj în dosar nr. /252/2017.

La data de 19.09.2017 executorul judecatoresc a comunicat tertului poprit SC A P SRL adresa de înfiintare a popririi, solicitând infiintarea popririi asupra tuturor sumelor de bani pe care trebuie să le plătească către debitorii B I şi B I cu titlu de chirie, până la concurenţa sumei de 378.842,31 Euro, la care se adaugă suma de 21.842,31lei .

Instanţa reţine că poprirea este modalitatea de executare prin care creditorul urmăreşte sumele de bani datorate debitorului de către o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente

În drept, potrivit art. 790 alin. 1 C.pr.civ., dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Potrivit art. 787 alin. 1 C.pr.civ., în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat: 1. să consemneze suma de bani, dacă creanţa poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului judecătoresc, în cazul popririi înfiinţate pentru realizarea altor creanţe decât cele arătate la pct. 2; 2. să plătească direct creditorului suma reţinută şi cuvenită acestuia, în cazul sumelor datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de alocaţie pentru copii, precum şi în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii. La cererea creditorului, suma îi va fi trimisă la domiciliul indicat sau, dacă este cazul, la reşedinţa indicată, cheltuielile de trimitere fiind în sarcina debitorului.

Textul de lege reglementează două condiţii esenţiale ce se impun a fi analizate la aprecierea temeiniciei cererii: calitatea de debitor a terţului poprit faţă de debitorul poprit, precum şi neexecutarea de către terţul poprit a obligaţiilor privind efectuarea popririi.

Din înscrisurile depuse la dosar rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorilor în temeiul contractului de închiriere încheiat la data de 31.10.2014, pe o perioadă cuprinsă între 31.10.2014-30.10.2034, înregistrat la AJFP B sub nr. /13.11.2014, însă cu toate acestea terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau în această calitate, refuzând să procedeze la indisponibilizarea sumei şi consemnarea sa la dispoziţia executorului judecătoresc.

Aşadar, întrucât terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau în această calitate, refuzând să consemneze sumele datorate de către terţul poprit debitorilor, în limita creanţei datorate de către aceştia din urmă creditoarei, instanţa constată că cererea de validare a popririi este întemeiată şi pe cale de consecinţă o va admite.

Văzând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite  cererea formulată de creditoarea BTS.A., cu sediul, str. nr. , jud. , înregistrată la sub nr., CUI 0, cu sediul procesual ales la, cu sediul in, B-dul  nr. , judeţul , în contradictoriu cu debitorii B I, , domiciliat în, str. nr., jud., B I, domiciliată în, str. nr. , bl. , apt. , jud., C M IB I, având CIF, înregistrată în cu sediul în, str.  nr. , bl. , ap.  judeţul, şi terţul poprit SC A P SRL, , cu sediul in, str. nr., ap. , .

Validează poprirea înfiinţată de BEJ R C prin adresa de înființare a popririi emisă la data de 12.09.2017 în dosarul de executare nr. /C/2016, pentru suma totală de 378.842,31 Euro (la cursul BNR din ziua plății) la care se adaugă suma de 21.842,31 lei cheltuieli de executare, conform titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. /22.04.2008, modificat prin Actul adițional nr. /15.07.2010 şi Actul adițional nr./13.04.2011, Contract de garanție reală imobiliară asupra încasărilor şi soldul contului curent nr. /CES/01/22.04.2008, Contract de fidejusiune din data de 15.07.2010 încheiat între BT SA în calitate de creditor şi B I în calitate de fidejusor şi Contract de fidejusiune din data de 15.07.2010 încheiat între BT SA în calitate de creditor şi B I în calitate de fidejusor.

Obligă terţul poprit să plătească creditoarei suma datorată debitorilor B I şi B I în limita sumei de 378.842,31 Euro (la cursul BNR din ziua plăţii) reprezentând credit restant, dobândă restantă, penalităţi şi alte comisioane, la care se adaugă suma de 21.842,31 lei cheltuieli de executare.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu apel în termen de 5 zile de la comunicarea sentinţei, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Lugoj.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14.12.2017.

Domenii speta