Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 2315 din 11.09.2012


Judecătoria Moineşti

Sentinţa civilă nr.2315/11.09.2012

Prin cererea înregistrată la data de ... pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. de dosar .. 7260/..., contestatoarea SC ... SA a solicitat în contradictoriu cu intimatul CV., anularea actelor de executare emise în cadrul dosarului de executare nr. .../... al BEJ B.J., restabilirea situaţiei anterioare executării şi suspendarea executării silite până la soluţionarea în mod irevocabil a cauzei.

A arătat contestatoarea că prin sentinţa civilă nr. .../... pronunţată de Tribunalul ... în dosarul nr. .../.../..., irevocabilă prin decizia civilă nr. .../.. .a Curţii de Apel ..., a fost obligată la plata către intimat a unei sume reprezentând cota de 5% din profitul net realizat pe fiecare din anii 2005,2006,2007, sumă ce urma a fi reactualizată în raport de indicele de inflaţie.

în primul rând, creanţa pentru a fost începută executarea este incorectă, a fost stabilită printr-un raport de expertiză contabilă efectuat în cursul executării silite ale cărui concluzii de asemenea sunt contestate deoarece expertul nu a luat în calcul faptul că suma ce urma a fi executată izvora din raporturi de muncă, situaţie în care trebuiau să fie calculate toate taxele şi impozitele aferente acestei sume, urmând ca executarea să aibă loc doar pentru diferenţa între cota de 5% din profit şi sumele stabilite cu titlul de taxe şi impozite.

De asemenea, executorul judecătoresc nu le-a adus la cunoştinţă că va fi efectuat acest raport de expertiză, pentru a putea formula propriile apărări, situaţie în care le-a fost încălcat dreptul la apărare şi principiul contradictorialitătii.

Pe de altă parte, lipseşte mandatul executorului judecătoresc, fapt ce atrage nelegalitatea executării silite deoarece toate cererile de executare silită au fost formulate de către mandatarul creditorilor, respectiv SCA ..., prin avocat D.D., deşi în cadrul dosarelor de executate nu se regăseşte mandatul avocatului sau contractul de asistenţă juridică încheiat cu creditorii.

Astfel, nu a existat un mandat valabil din partea creditorilor pentru începerea executării silite, ceea ce duce la anularea executării.

A mai precizat contestatoarea că actele de executare sunt nelegale pentru nerespectarea formelor prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii, respectiv nu cuprind domiciliul debitorului ori al creditorului, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 388 Cod procedură civilă.

s-a mai invocat şi faptul că procesele verbale de constatare a cheltuielilor de executare, reprezentând onorariu executor judecătoresc şi onorariu avocat, au fost încheiate în mod abuziv şi nelegal deoarece onorariile sunt excesive raportat la activitatea prestată, sens în care trebuie ca acestea să fie reduse de către instanţă.

1

Cu privire la cererea de suspendare a executării silite până la soluţionarea irevocabilă a prezentei cauze, a arătat contestatoarea că este absolut necesar să fie stabilite cu exactitate sumele nete ce trebuie executate, acest lucru putând a fi efectuat doar printr-un raport de expertiză contabilă, sumele ce se execută în momentul de fată nefiind corect stabilite.

De asemenea, dacă nu s-ar admite această cerere, în ipoteza admiterii contestaţiei la executare, modalitatea de restabilire a situaţiei anterioare ar fi deosebit de dificilă.

Pe de altă parte, s-a constatat că în temeiul aceluiaşi titlu executoriu şi pentru acelaşi creditor, au fost întocmite mai multe dosare de executare silite, iar pentru o parte a creditorilor, sumele ce sunt executate silit, au fost deja achitată voluntar, anterior începerii executării.

In concluzie, se impune admiterea contestaţiei, anularea actelor de executare, restabilirea situaţiei anterioare executării şi suspendarea executării silite.

In drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 399, art. 274 alin. 3, art. 371 \ art. 388 alin. Îşi 2, art. 403 Cod procedură civilă.

In susţinerea cererii s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, precum şi cu orice alt mijloc de probă a cărei necesitate ar reieşi din dezbateri.

Intimatul a formulat întâmpinare prin apărător, prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondată, arătând în esenţă că a existat un mandat valabil acordat avocatului în cadrul executării silite, că deşi i-a fost comunicată contestatoarei expertiza contabilă efectuată în cadrul executării silite, aceasta nu a contestat-o, sumele stabilite de către expert au fost corect calculate, iar onorariile executorului judecătoresc şi ale avocatului din faza executării silite sunt proporţionale cu munca efectuată.

A fost ataşat dosarul de executare nr. .../... al BEJ B.J., a fost citată pârâta cu menţiunea de a se prezenta personal la interogatoriu şi s-a solicitat SCA ... să prezinte la dosar o dovadă care să ateste calitatea de mandatar convenţional al creditorului în cadrul executării silite, solicitare la care s-a răspuns printr-o adresă prin care în esenţă se refuză prezentarea înscrisului (fila 118).

Din actele şi lucrările dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. .../... pronunţată de Tribunalul ... în dosarul nr. ...I...I... a fost respinsă acţiunea formulată de mai mulţi reclamanţi, printre care şi intimatul din prezentul dosar, în contradictoriu cu SC ... SA, contestatoarea.

Prin decizia civilă nr. 935/06.06.2011 pronunţată de Curtea de Apel ... în dosarul nr. .../.../... a fost admis recursul formulat împotriva sentinţei menţionată mai sus, şi a fost obligată contestatoarea să plătească recurenţilor, printre care şi intimatul, proporţional cu perioada lucrată, partea cuvenită din cota de profit de 5% pentru perioada 2005-2007, sumă actualizată cu indicele de inflaţie de la data plăţii.

Prin mandatar av. D.D., din cadrul SCA ..., s-a solicitat executorului judecătoresc B.J., în numele intimatului, punerea în executare a sentinţei civile

2

nr. .../... a Tribunalului ..., astfel cum a fost modificată prin decizia civilă nr. .../... a Curţii de apel....

La cerere a fost ataşată împuternicire avocaţială nr. .../..., precum şi chitanţa nr. .../....

Prin încheierea din data de ... din dosarul nr. ...12601... al Judecătoriei Moineşti a fost admisă cererea de încuviinţare silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa Tribunalului.

In aceste condiţii a fost format dosarul de executare nr. .../... al BEJ B. J., dosar în cadrul căruia s-a dispus efectuarea unei expertize contabile care a stabilit că suma pe care trebuie creditorul să o recupereze prin executare silită este în cuantum de 8952 lei.

Ulterior a fost întocmit procesul verbal nr. .../... prin care au fost stabilite cheltuieli de executare şi a fost emisă somaţia prin care i s-a pus în vedere contestatoarei să achite suma de 2477 lei reprezentând cheltuieli de executare şi suma de 8952 lei reprezentând debit.

Executorul judecătoresc a recurs la măsura popririi conturilor contestatoarei, singura unitate bancară care a procedat în consecinţă fiind BCR SA care a şi virat suma de bani solicitată pentru mai multe dosare de executare, nu doar cel de faţă (fila 86).

La data de ... a fost încheiat un proces verbal conform căruia intimatului i-a fost înmânată suma de 8952 lei, dată la care s-a dispus şi închiderea executării.

Potrivit art. 373l alin. 1 Cod procedură civilă „ cererea de executare silită, însoţită de titlul executoriu, se depune la executorul judecătoresc, dacă legea nu prevede altfel. Acesta, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii, va solicita instanţei de executare încuviinţarea executării silite, înaintându-i în copie cererea de executare şi titlul respectiv".

Astfel, în faza executării silite creditorul solicită executorului judecătoresc începerea executării, cerere ce poate fî formulată şi prin reprezentantul său legal sau convenţional, în cea de a doua ipoteză regăsindu-se asistarea şi reprezentarea părţii de către avocat.

Conform art. 29 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 „avocatul înscris în tabloul baroului are dreptul să asiste şi să reprezinte orice persoană fizică sau juridică, în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândeşte dată certă prin înregistrarea în registrul oficial de evidenţă" şi potrivit art. 108 din Statutul profesiei de avocat, dreptul avocatului de a asista, a reprezenta ori a exercita orice alte activităţi specifice profesiei se naşte din contractul de asistenţă juridică, încheiat în formă scrisă între avocat şi client sau mandatarul acestuia, forma scrisă a contractului fiind cerută ad probationem.

Se mai reţine că în contractul de asistenţă juridică sunt prevăzute în mod expres activităţile pentru care avocatul este mandatat, iar în baza acestuia, avocatul se legitimează faţă de terţi prin împuternicire avocaţială întocmită conform anexei II la Statut.

In conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin 2 din Legea 51/1995 „ Actele întocmite de avocat pentru legitimarea faţa de terţi a calităţii de reprezentant au

3

forţa probantă deplină până la înscrierea în fals.", însă în cauză în împuternicirea avocaţială ce reprezintă înscrisul cu care avocatul se legitimează faţă de terţi nu este emisă şi pe numele creditorului intimat.

Pe de altă parte, chiar şi în situaţia în care creditorul ar fi fost menţionat pe împuternicirea avocaţială depusă la dosar, instanţa reţine că tot nu s-ar fi făcut astfel dovada deplină că respectiva societate civilă de avocaţi ar fi avut drept de reprezentare a părţii, atât timp cât, existând dubii referitoare la această calitate, s-a solicitat societăţii să prezinte la dosar o copie conformă cu originalul a contractului de asistenţă, cu respectarea elementelor de confidenţialitate, solicitare care nu a fost dusă la îndeplinire, situaţie care echivalează cu lipsa calităţii de reprezentant.

De asemenea, dispoziţiile art. 108 alin 4 din Statutul profesiei de avocat potrivit cu care „Contractul de asistenţă juridică se consideră a fi fost încheiat în mod tacit dacă clientul a achitat onorariul menţionat în cuprinsul acestuia, achitarea acestui onorariu valorând acceptarea contractului de către client, caz în care data încheierii contractului este considerată a fi data menţionată în cuprinsul contractului." nu sunt aplicabile în speţă întrucât încheierea actului juridic reprezentat de contractul de asistenţă juridică este guvernată de regula tempus regit actum, această prevedere neputând fi aplicată retroactiv pentru convenţiile încheiate anterior intrării în vigoare.

Această prevedere a intrat în vigoare la data de 15 septembrie 2011, prin publicarea Hotărârii nr. 15 din 2011 a UNBR în Monitorul Oficial al României nr. 658 Partea I din 15.09.2011, neputând produce efecte retroactive pentru convenţii încheiate la data de 1.06.2011-cum este cazul în speţă. Mai mult, în cauză, debitoarea a contestat inclusiv efectuarea plăţii onorariului de avocat.

Mai mult, intimatul a fost citat cu menţiunea de a se prezenta la interogatoriu, probă care a fost admisă tocmai pentru ca partea să lămurească dacă a acordat sau nu mandat avocatului pentru executare, dar intimatul nu s-a prezentat, neprezentare care în baza art. 225 Cod procedură civilă instanţa o consideră ca fiind început de dovadă în folosul părţii potrivnice.

Pe de altă parte, este adevărat că în cadrul contestaţiei la executare a fost depusă împuternicire avocaţială de către aceiaşi Societate civilă de avocaţi dar din cuprinsul acesteia rezultă că mandatul a fost acordat strict pentru reprezentarea intimatului în cadrul dosarului de faţă şi nu în cursul executării silite.

Coroborând acest lucru cu toate celelalte motive prezentate mai sus, instanţa constată că în cauză nu s-a făcut dovada că SCA ... ar fi avut mandat acordat din partea intimatului creditor pentru începerea executării silite, situaţie în care nu există o cerere din partea creditorului de executare a titlului executoriu, drept pentru care întreaga executare este lovită de nulitate.

Deoarece executarea silită contestată în prezenta cauză este nulă pentru lipsa manifestării de voinţă a creditorului de recuperare pe această cale a debitului, instanţa nu va mai analiza celelalte motive invocate de contestatoare în cuprinsul contestaţiei.

4

In ce priveşte cererea de întoarcere a executării instanţa reţine că aceasta se analizează doar în raport de creditor şi debitor, primul fiind obligat la a restitui tot ce a primit în baza unei executări anulate, total sau parţial, intimatul primind în urma executării suma de 8952 lei, sumă pe care va fi obligat să o restituie către contestatoare ca urmare a admiterii cererii de întoarcere a executării.

5