Uzucapiune

Sentinţă civilă 2780 din 12.10.2012


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI Dosar nr. 4112/260/2011

SENTINŢA CIVILĂ nr. 2780/2012 Şedinţa publică de la 12 OCTOMBRIE 2012-C43 PARTAJ JUDICIAR

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 06.05.2011 sub nr. 4112/260/2011, reclamanta a solicitat instanţei ca în contradictoriu cu pârâta UAT să se constate că a dobândit prin uzucapiune suprafeţele de 776 mp teren curţi construcţii şi 790 mp teren arabil situat în Moineşti, str., iar prin edificare construcţiile casă şi cămară situate în Moineşti.

De asemenea, reclamanta a solicitat ieşirea din indiviziune în contradictoriu cu pârâtul în ceea ce priveşte bunurile rămase după defuncta, decedată la data de 12.04.2000.

în motivare, reclamanta a arătat că la data de 12.04.2000 a decedat, cu ultimul domiciliu în Moineşti, , moştenitori legali cu vocaţie succesorală rămânând reclamanta şi pârâtul în calitate de fii ai defunctei.

Reclamanta a arătat că, în timpul vieţii defuncta a dobândit şi a stăpânit în mod paşnic imobilele menţionate în cererea de chemare în judecată. în dovedirea acţiunii reclamanta a depus la dosar înscrisuri.

în drept, au fost invocate dispoziţiile art. 728 cod civil.

Acţiunea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,15 lei.

La termenul din 15.12.2011 reclamanta a solicitat introducerea în cauză a pârâtului.

Legal citaţi pârâţii nu au depus întâmpinare.

La termenul din 16.02.2012 instanţa a pus în vedere reclamantei prin apărător să achite taxa judiciară de timbru în cuantum de 1533 lei pentru capătul de cerere privind uzucapiunea precum şi taxa judiciară de timbru în cuantum de 2633 lei pentru capătul de cerere privind partajul, sub sancţiunea anulării cererii de chemare în judecată.

La termenul din 12.10.2012 instanţa a invocat excepţia insuficientei timbrări a acţiunii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 2 alin. 1 din Legea nr. 146/1997, acţiunile şi cererile evaluabile în bani se taxează la valoare.

Potrivit art. 3 lit. c din Legea nr. 146/1997, cererile pentru stabilirea calităţii de moştenitor se timbrează cu 501ei/moştenitor, iar stabilirea masei succesorale cu 3% la valoarea masei succesorale.

De asemenea, potrivit art. 20 alin. 1 din Legea nr. 146/1997, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar potrivit alin. 3 din aceeaşi lege neîndeplinirea obligaţiei de plată până lk termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii.

Deşi la termenul din 16.12.2012, instanţa a pus în vedere reclamantei prin apărător să achite taxa judiciară de timbru în cuantum de 1533 lei pentru capătul de cerere privind uzucapiunea precum şi taxa judiciară de timbru în cuantum de 2633 lei pentru capătul de cerere privind partajul, sub sancţiunea anulării cererii de chemare în judecată, reclamanta Dimitriu Petruţa nu s-a conformat.

Faţă de situaţia reţinută mai sus, instanţa va admite excepţia insuficientei timbrări şi va anula cererea de chemare în judecată având ca obiect uzucapiune şi ieşirea din indiviziune, ca insuficient timbrată.