Contraventii

Sentinţă civilă 2908 din 19.10.2012


JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

MOTIVAREA SENTINŢEI CIVILE NR. 2908/19.10.2012

; Prin plângerea înregistrată pe rolul J.M. la data de 06.07.2012, sub numărul ..../260/2012, petentul P.Et a solicitat instanţei anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria CP, nr. 2641718, încheiat de către Krtimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean B - F.D.N.E.C la data de 03.07.2012 şi exonerarea sa de plata amenzii contravenţionale aplicate prin procesul-verbal de mai sus, în valoare de 630 lei. în subsidiar, a solicitat instanţei înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea avertismentului.

în motivarea plângerii formulate, petentul a arătat că a fost sancţionat contravenţional de către intimat deoarece a fost depistat cu aparatul radar aflat în mişcare în timp ce circula cu autoturismul înmatriculat sub numărul BC-03-PIF pe drumul naţional DN 2G, din direcţia M -B, având o viteză de 105 km/h. Prin plângerea formulată, petentul a arătat că nu a circulat cu această viteză, aspect pe care 1-a menţionat şi în momentul încheierii procesului-verbal de către agentul constatator, fiind consemnat la rubrica,, Alte menţiuni".

In drept, petentul şi-a întemeiat plângerea pe dispoziţiile art. 31 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001.

în susţinerea plângerii, petentul a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a probei cu martori şi a ataşat plângerii copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria CP, nr. 2641718/03.07.2012 şi copia cărţii de identitate. De asemenea, a solicitat depunerea la dosarul cauzei a certificatului de omologare a aparatului radar, a buletinului de verificare metrologică a aparatului radar şi autorizaţia de operator radar pentru agentul M G.

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar conform dispoziţiilor art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 raportat la art. 15 lit. i) din Legea nr. 146/1997 şi art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995.

La data de 11.09.2012, intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean B -F.D.N.E. C a depus la dosar, prin serviciul registratură, întâmpinare, prin care a arătat că procesul-verbal contestat a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale, solicitând instanţei menţinerea acestuia şi a sancţiunii aplicate.

Intimatul a arătat în întâmpinarea formulată că petentul a circulat cu autoturismul având numărul de înmatriculare BC-05-PIF în localitatea Floreşti, jud. B , cu o viteză de 105 km/h, înregistrată de aparatul radar Autovision, care măsoară viteza atât static, cât şi în mişcare, aflat pe autoturismul cu numărul B-19-YYP.

în drept, intimatul a invocat dispoziţiile art. 115-118 C. pr. civ., ale H.G. nr. 1391/2006 şi ale O.G. nr. 2/2001.

în dovedire, intimatul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a depus la dosar, în copie, filă din registrul radar, buletinul de verificare metrologică nr. 0120873/05.04.2012, eliberat de Institutul Român de Metrologie Legală şi atestatul

operator „Autovision" nr. 014/14.04.2010 eliberat de Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul Rutier pe numele MGI, adresă emisă de către Biroul Român de Metrologie cu referire la dosarul nr. 494/214/2009 aflat pe rolul Judecătoriei Costeşti, înregistrarea pe suport magnetic a faptei contravenţionale săvârşită de petent.

La termenul de judecată de la 19.10.2012, instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisuri.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria CP nr. 2641718, încheiat la data de 03.07.2012 de către intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean B - F.D.N.E. C , petentul P.Et a fost sancţionat cu 9 puncte-amendă în valoare de 630 lei şi reţinerea permisului de conducere deoarece la data de 03.07.2012, orele 1001, a fost înregistrat video de aparatul radar Autovision montat pe autospecializata Dacia Logan cu numărul de înmatriculare B-19-YYP, în timp ce circula cu autoturismul înmatriculat sub numărul BC-05-PIF în localitatea Floreşti, jud. B , cu o viteză de 105 km/h, faptă prevăzută de art. 49 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicată şi sancţionată contravenţional de art. 102 alin. 3 lit. e) din acelaşi act normativ.

Procesul-verbal a fost semnat de către cel sancţionat, iar la rubrica „Alte menţiuni" au fost consemnate obiecţiunile petentului, respectiv că nu circula cu viteza pretinsă de agentul constatator.

La data de 06.07.2011, deci în termenul legal de 15 zile de la încheierea procesului-verbal de contravenţie, petentul P.Et a formulat plângere contravenţională împotriva actului sancţionator.

Analizând conţinutul procesului-verbal de contravenţie conform dispoziţiilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa constată legalitatea acestuia, procesul-verbal cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii. De altfel, nici petentul nu a formulat obiecţii sub aspectul legalităţii procesului-verbal de contravenţie, criticile sale vizând doar situaţia de fapt reţinută prin acesta, despre care a susţinut că nu este conformă realităţii.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa constată că potrivit art. 121 alin.l din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, "Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum şi cea impusă prin mijloacele de semnalizare.'1''

Conform art. 102 alin. 3 lit. e) din O.U.G. nr. 195/2002, „constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni (de la 9 la 20 de puncte amendă) şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.

Potrivit art. 49 alin.l din O.U.G. nr. 195/2002 republicată, limita maximă de viteză în localităţi este de 50 km/h.

Fapta reţinută de agentul constatator prin procesul-verbal contestat întruneşte elementele constitutive ale acestei contravenţii. Petentul nu a făcut dovada celor susţinute prin plângerea contravenţională, în sensul că nu se face vinovat de fapta reţinută în sarcina sa de agentul constatator, şi anume conducerea cu depăşirea vitezei

maxime legale admisă pe sectorul de drum pe care circula, obligaţie ce îi revenea conform art. 129 alin. 1 C.pr.civ. şi art. 1169 C. civil.

Instanţa reţine că menţiunile procesului-verbal de contravenţie se coroborează cu înregistrarea video comunicată de intimat, vizionată şi de către contravenient în şedinţa de judecată de la data de 19.10.2012, conform căreia la data de 03.07.2012, petentul a circulat cu autoturismul cu numărul de înmatriculare BC-05-PIF, având o viteză de 105 km/h, pe un sector de drum pe care viteza maximă admisă era de 50 km/h. Aparatul radar care a efectuat această înregistrare, montat pe autoturismul Dacia Logan cu numărul de înmatriculare B-19-YYP, măsurând viteza atât static, cât şi dinamic, îndeplineşte condiţiile impuse de lege, fiind verificat metrologic, aşa cum rezultă din buletinul de verificare metrologică nr. 01208730 din data de 05.04.2012, eliberat de Institutul Român de Metrologie Legală, aflat la dosarul cauzei ( fila 14).

în ceea ce priveşte înregistrarea depusă la dosarul cauzei de către intimat, instanţa reţine că aceasta îndeplineşte condiţiile impuse de art. 3.5.1 din Ordinul nr. 301 din 23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 021-05 Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor ( cinemometre), conţinând ora şi data efectuării măsurătorii, valoarea vitezei măsurate şi imaginea autovehiculului, cu evidenţierea numărului de înmatriculare al acestuia.

Prin urmare, faţă de cele arătate mai sus, instanţa apreciază că petentul P.Et a săvârşit fapta contravenţională reţinută în sarcina sa prin procesul-verbal de contravenţie, prezumţia de validitate şi temeinicie de care beneficiază acest act nefiind răsturnată.

In ceea ce priveşte sancţiunea aplicată petentului, instanţa apreciază că aceasta este proporţională cu gravitatea faptei săvârşite, câtă vreme, circulând în localitate cu o viteză mult peste limita maximă admisă de lege pentru sectorul de drum respectiv, acesta a nesocotit dispoziţiile legale edictate în vederea asigurării siguranţei participanţilor la trafic, sancţiunea aplicată respectând cerinţele impuse de art. 5 alin. fişj art.21 alin.3 din O.G. nr.2/2001.

Având în vedere cele expuse anterior, în baza art.34 din O.G. nr.2/2001, instanţa va respinge ca neîntemeiată plângerea contravenţională formulată şi va menţine procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria CP, nr. 2641718, încheiat la data de 03.07.2012 de către intimatul Inspectoratul Judeţean de Poliţie B - F.D.N.E. C, ca fiind legal şi temeinic.

iV