Reconstituire titlu proprietate

Sentinţă civilă 5596 din 29.08.2013


Dosar nr. 9324/318/2009

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa civilă  Nr. 5596

Şedinţa publică din 29 August 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE PARASCHIVA CATRINOIU

Grefier IRINA ŢĂPUŞ

Pe rol fiind judecarea acţiunii formulată de reclamanta Lătescu P. Maria în contradictoriu cu pârâţii Comisia Locală Tg-Jiu pentru aplicarea Legii 18/1991, Comisia Judeţeană Gorj pentru aplicarea Legii 18/1991, S.C. Coremi S.A. Craiova prin lichidator judiciar Reco Reorganizare IPURL, SC Eduard SRL, SC Cami SRL prin lichidator Cabinet Individual Practician în Insolvenţă Albu, Municipiul Tg-Jiu reprezentant prin Consiliul Local al Municipiului Tg-Jiu, SC SUCCES NIC COM SRL – Tg-Jiu, şi SC EURODACOS SRL şi cu chemaţii în garanţie Boşcor Gheorghe şi Boşcor Alina Florentina.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, reclamanta fiind reprezentată de procurator Crîng Anişoara asistată de avocat Homescu Florin,  pârâta SC Succes Nic COM SRL fiind reprezentată de consilier juridic Găman Elena, iar SC Eurodacos SRL fiind reprezentată de avocat Manta Monica.

Procedura  de citare  este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că reclamanta a indicat sediul actual al pârâtei SC Reco Reorganizare IPURL, după care, avocat Homescu Florin pentru reclamantă depune la dosar adresa nr. 33.307/27.08.2013 emisă de Comisia Locală Tg-Jiu de Fond Funciar şi răspunsul la această adresă, solicitând totodată efectuarea unei contraexpertize întrucât expertiza extrajudiciară este contrazisă de acel plan parcelar.

Instanţa pune în discuţie cererea privind efectuarea unei contraexpertize.

Avocat Manta Monica se opune aceste cereri, apreciind-o ca inutilă şi ducând la tergiversarea nejustificată a cauzei, susţinând că s-a răspuns la obiecţiuni şi că o nouă contraexpertiză nu ar putea releva nimic nou.

Consilier juridic Găman Elena se opune acestei cereri, considerând-o inutilă.

Instanţa respinge cererea privind efectuarea unei contraexpertize, având în vedere probele existente la dosar, după care, invocă şi pune în discuţie excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor S.C. Coremi S.A CRAIOVA, reprezentată de lichidator judiciar recoredrganizare SPRL Craiova, SC Eduard SRL, prin lichidator judiciar SC BV Consulting SRL SC Cami SRL, prin lichidator judiciar Cabinet Individual Practician în insolvenţă Albu, Municipiul Tg-Jiu,  prin Consiliul Local Tg-Jiu, unind excepţia cu fondul.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe excepţie şi pe fond.

Avocat Homescu Florin, pentru reclamantă, solicită admiterea plângerii , anularea in parte a HCJ nr.  4781 din 24.08.2007  şi reconstituirea suprafeţei de teren identificată prin raportul de expertiză, iar in privinţa suprafeţei de 1.347 mp  solicită reconstituirea dreptului de proprietate, in raport de răspunsul Comisiei Locale.  De asemenea, solicită respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor,  lăsând la aprecierea instanţei soluţia privind cererea de chemare în garanţie. Solicită, totodată, acordarea cheltuielilor de judecată.

Avocat Manta Monica pentru pârâta SC Eurodacos SRL învederează instanţei că societatea pe care o reprezintă are interes in cauză dobândit prin actul de adjudecare şi în consecinţă are calitate procesuală şi interes, având in vedere că pe o parte din suprafaţa in litigiu a făcut investiţii.  Cu privire la fondul cauzei, solicită respingerea acţiunii faţă de SC Eurodacos SRL, precizând că există o corespondenţă in timp a actelor translative de proprietate şi că suprafaţa de 5.855 mp este proprietatea SC Eurodacos prin actul de adjudecare din 2007. Mai arată că  suprafaţa de 7.855,44 mp este justificată prin contractul de vânzare cumpărare din anul 2005 şi că ambele suprafeţe se regăsesc în certificatul de atestare a dreptului de proprietate. Lasă la aprecierea instanţei soluţia privind cererea de chemare in garanţie. Solicită, totodată, acordarea cheltuielilor de judecată.

Consilier juridic Găman Elena pentru SC Succes Nic COM SRL arată că excepţia pe care a invocat-o a fost in raport de cererea principală, insă pe parcursul dosarului a formulat cerere de chemare in garanţie intrucât societatea pe care o reprezintă a avut calitatea de cumpărător de bună credinţă şi s-a constatat că suprafaţa cumpărată se suprapune parţial pe 1.514 mp cu terenul chemaţilor în garanţie.  Cu privire la fondul cauzei, solicită respingerea acţiunii , cu cheltuieli de judecată, iar in ceea ce priveşte cererea de chemare in garanţie, solicită admiterea acesteia.

INSTANŢA

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu, sub nr. 9324/318/2009, reclamanta Lătescu P. Maria a chemat în judecată pârâtele Comisia Locală Tg-Jiu pentru aplicarea Legii 18/1991 şi  Comisia Judeţeană Gorj pentru aplicarea Legii 18/1991, solicitând instanţei ca prin sentinţa  ce  se va pronunţa  să se dispună modificarea în parte a HCJ nr. 4781/24.08.2007,  respectiv nr. curent 4 din tabelul anexă la aceasta, ca fiind netemeinică şi nelegală, în sensul reconstituirii dreptului său de proprietate şi pentru diferenţa de 30.336 m.p. teren situat în intravilanul Municipiului Tg. Jiu, cartier Romaneşti nr. 4, 5 şi 8, jud. Gorj şi obligarea în solidar a celor două intimate la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de introducerea şi susţinerea prezentei cauze, potrivit actelor justificative de la dosar.

În motivarea  acţiunii  reclamanta  a  arătat că bunica paternă, Bistreanu V. Alexandra, a cărei unică moştenitoare legală este în calitate de nepoată de fiică, această calitate şi întinderea drepturilor sale succesorale fiindu-i stabilite prin certificatul de moştenitor nr. 179 din 22.02.1993, eliberat de fostul Notariat de Stat Judeţean Gorj în dosarul succesoral nr. 490/1993, a fost proprietara a trei curele de teren situate în intravilanul Municipiului Tg. Jiu, cartier Romaneşti nr. 4, 5 şi 8, jud. Gorj, cu precizarea că cele de la nr. 4 şi 5 formează un singur trup de teren, fiind limitrofe, că tatăl acesteia, Lupulescu Vasile, împreună cu alte persoane, prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat la 29.05.1903 cu Constantin Gărdescu, autentificat sub nr. 1948/29.05.1903, a dobândit în indiviziune cu aceştia terenurile precizate în cuprinsul contractului, că străbunicul său matern, Lupulescu Vasile, în baza actului de partaj voluntar încheiat cu ceilalţi cumpărători, transcris sub nr. 2860 din 03.09.1903, a dobândit în deplină şi exclusivă proprietate din terenurile cumpărate, terenul în suprafaţă de „cincisprezece pogoane si trei sute stânjeni pătraţi pe lângă Ion Tiţa în lungime din apa Jiu viu spre răsărit până în şos. comunală Botorogi", că după decesul acestuia, terenul a fost împărţit între cei trei copii ai săi, prin actul de partaj voluntar încheiat între aceştia la 09.08.1938, prin care autoarea sa, Bistreanu Alexandra, a dobândit în deplină şi exclusivă proprietate partea de apus a terenului, precizată în lotul nr. I, lit. a din act, în suprafaţă de peste patru hectare, cu lăţimea de 47,5 m.l., care se învecinează la răsărit cu D.N.66 Tg. Jiu - Craiova şi Ta apus cu râul Jiu, că din acest teren, autoarei sale, Bistreanu Alexandra, prin procesul-verbal de punere în posesie din 07.12.1998 şi titlul de proprietate nr. 1349349 din 23.03.1999 i s-a restituit suprafaţa de 2.437 m.p. teren, situat în tarlaua 1, parcelele 31,32, 33, 34, 35 şi 36, care se învecinează la est cu D.N. 66 şi la vest cu Iazul Morii, că prin cererea de reconstituire înregistrată la Primăria Municipiului Tg. Jiu sub nr. 30760/16.09.2005 a solicitat în calitate de moştenitoare legală a acesteia, reconstituirea  dreptului său de proprietate şi pentru diferenţa de teren care face parte din cureaua de teren proprietatea autoarei sale, Bistreanu Alexandra, în suprafaţă de 30.390 m.p., care se învecinează la est cu Iazul Morii şi la vest cu râul Jiu, situată în continuarea suprafeţei de teren restituită.

A mai arătat  reclamanta  că prin H.C.J. nr. 4781 din 24.08.2007, care nu i-a fost comunicată şi despre existenţa şi conţinutul căreia a luat cunoştinţă prin avocatul său ales în dosarul civil nr. 5754/318/2009 al Judecătoriei Tg. Jiu, la termenul de judecată din 19.06.2009,, i s-a reconstituit dreptul de proprietate numai pentru suprafaţa de 7.951 m.p. din acest teren, situată în tarlaua 100, parcela 12, care se învecinează la est cu Iazul Morii şi la vest cu D.e. 39, iar, ulterior, i s-a eliberat pentru această suprafaţă de teren procesul-verbal de punere în posesie din 11.02.2008 şi titlul de proprietate nr. 1510967, motiv pentru care solicit modificarea acestei hotărâri, respectiv nr. curent 4 din tabelul anexă la hotărâre, care o priveşte pe reclamantă, în sensul reconstituirii dreptului său de proprietate şi pentru diferenţa de teren nereconstituită în suprafaţă de 22.799 mp., care se învecinează la est cu D.e. 39 şi la vest cu râul Jiu, că prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat de bunicul său matern, Bistreanu Constantin, decedat la 20.02.1981, a cărui moştenitoare legală este în calitate de nepoată de fiică şi prin subrogarea în drepturile defunctei sale bunici, şi respectiv mame, Bistreanu Alexandru şi Tomulescu Veronica, în care sens depune în copie certificatul de moştenitor nr. 365 din 11.05.1981, eliberat de fostul Notariat de Stat Judeţean Gorj şi certificatul de moştenitor nr. 148 din 29.10.2004, eliberat de Notarul Public Anica Merişescu, cu soţii Dumitru şi Ecaterina Popescu a dobândit în proprietate un teren silişte de casă situat în vatra fostei comune Iaşi, sat Romaneşti, jud. Gorj, în prezent în intravilanul Municipiului Tg. Jiu, cartier Romaneşti nr. 4, jud. Gorj, cu lăţimea de 8,6 m.l., care se învecinează la est cu D.N. 66 şi la vest cu râul Jiu, iar, prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu soţii Toma şi Măria Talabă a dobândit un teren cu lăţimea de 7 m.l., situat în vatra aceleiaşi localităţi, în prezent în intravilanul Municipiului Tg. Jiu, cartier Romaneşti nr. 5, jud. Gorj, care face corp comun cu terenul precizat mai sus, şi se învecinează la est cu Iazul Morilor şi la vest cu râul Jiu, că din această a doua curea de teren, formată din cele două terenuri precizate mai sus, autoarei sale Bistreanu Alexandra i s-a restituit, cu procesul-verbal de punere în posesie din 07.12.1998 şi titlul de proprietate nr. 1349349 din 23.03.1999, suprafaţa de 1.482 m.p. situată în tarlaua 1 parcelele 16, 17, 20 şi 21, care se învecinează la est cu D.N. 66 şi la vest cu Iazul Morii, că pentru diferenţa de teren, în suprafaţă de 8.925 m.p. cu lăţimea de 15,6 m.l., care se învecinează la est cu Iazul Morii şi la vest cu râul Jiu, petenta, Lătescu Maria a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate prin cererea precizată mai sus, iar prin H.C.J. Gorj nr. 4781 din 24.08.2007, ce face obiectul prezentei plângeri i s-a reconstituit dreptul de proprietate numai pentru suprafaţa de teren de 1.528 , m.p., situată în tarlaua 100, parcelele 1/6 şi 15, care se învecinează la est cu Iazul Morii şi la vest cu S.C. COREMI S.A., iar, ulterior a fost pusă în posesie prin procesul-verbal din 11.02.2008 şi i s-a eliberat titlul de proprietate nr. 1510967 din 27.02.2008, nu şi pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 7.537 m.p., care se învecinează la vest cu râul Jiu, motiv pentru care solicită modificarea acestei hotărâri şi reconstituirea dreptului său de proprietate şi pentru această suprafaţă de teren în baza disp. art. 8 şi urm. din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea fiind întemeiată în drept pe disp. art. 51 din aceeaşi lege.

În drept şi-a întemeiat  prezenta pe dispoziţiile legale arătate şi disp. art. 274 şi 277 C. pr. civ.

În dovedire a  depus la  dosarul cauzei chitanţa nr.  03635698/09.07.2009, adresa nr. 24932/17.06.2009, hotărârea  nr. 4781, tabel nominal, o cerere către domnul primar,  schiţa terenului,  certificatul de moştenitor nr. 179/22.02.1993, certificatul de moştenitor nr. 365/11.05.1981, certificatul de moştenitor nr. 148/29.10.2004, act de vânzare, titlul de proprietate  nr. 1349349/23.03.1999,  titlul de proprietate nr. 1510967/27.02.2008, proces verbal de punere în posesie, ) fila 5 – 34 dosar).

În şedinţa publică din 29.10.2009, s-a încuviinţat expertiza tehnică extrajudiciară, solicitată de către avocat Stănică Constantin,  în vederea dovedirii faptului că asupra unei părţi din terenul în litigiu, i-a fost reconstituit dreptul de proprietate petentului, sub condiţia că în lucrarea de specialitate să se stabilească dacă terenurile cu  privire la care petentului i-a fost deja reconstituit dreptul de proprietate, se regăsesc în actele de proprietate  deţinute de acesta.

În data  de  11.01.2010, s-a  depus întâmpinare de către pârâta Coremi S.A Craiova, solicitând respingerea  acţiunii pentru următoarele considerente: Invocă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a SC Coremi SA Craiova, motivat de  faptul că prin cererea introductivă reclamanta le-a chemat în judecată în calitate de detentor a două suprafeţe de teren : de 2.340 mp şi respectiv 4.781 mp., că SC Coremi SA Craiova a deţinut în proprietate pe raza judeţului Gorj mai multe suprafeţe de teren totalizând 246.958 mp conform CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE seria M10 nr. 0068 emis de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului la data de 23.04.1993, că dreptul de proprietate a fost înregistrat în registrul de transcripţiuni din cadrul Notariatului de Stat Gorj sub nr. 927 din 03.02.1994, că în prezent SC Coremi SA Craiova nu mai deţine nici o suprafaţă de teren pe raza judeţului Gorj, acesta fiind înstrăinat către diverse persoane fizice şi juridice înainte şi în timpul procedurii de lichidare judiciară.

Pentru termenul de 01.07.2011, pârâta SC Succes Nic Com SRL a formulat întâmpinare invocând în apărare  excepţia procesuală peremtorie a lipsei  calităţii sale procesuale pasive, motivat  de  faptul că societatea nu poate sta ca pârâtă în acest dosar deoarece, având în vedere faptul că obiectul dosarul dedus judecăţii este modificarea H.C.J. Gorj şi reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991, act normativ care prevede că "în scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia,..., în fiecare comună, oraş sau municipiu, se constituie, prin ordinul prefectului, o comisie condusă de primar", astfel încât societatea nu poate avea calitatea de parte care să procedeze sau să fie obligată la reconstituirea dreptul de proprietate al petentei pentru suprafaţa solicitată.

 În drept, şi-a întemeiat prezenta întâmpinare pe dispoziţiile art. 115-118 Cod procedură civilă.

La  data  de 01.07.2011, s-a încuviinţat proba  expertizei specialitatea  topografie, pentru identificarea  terenului în litigiu, numind  expert  în cauză  pe  domnul  Toacsen Pantelimon Claudiu, încuviinţând propunerile  de obiective  ale reclamantei, urmând  ca  expertul să  răspundă la  aceste obiective.

La  data  de 30.11.2011 s-a  depus  raportul de  expertiză tehnică judiciară întocmit  de  domnul expert Toacsen Ion.

În cauză reclamanta  la termenul din 16.12.2011 a formulat  obiecţiuni  la  expertiză  depuse prin avocat Dondera  Florin Daniel.

La termenul din 22.03.2012, s-a  reluat adresă către  domnul expert Toacsen P.Ion, pentru  a  reface  raportul de  expertiză în sensul  de a răspunde la obiectivele nr. 1 şi 4 formulate  de  pârâta SC EURODACOS SRL aflate la  fila 269 -270 şi la  obiecţiunea  nr. 4  formulată  de  reclamantă  la primul  raport  de  expertiză aflat la  fila  234.

La  data  de 30.04.2012, s-a  depus  raportul de  expertiză tehnică judiciară (completare  la  raportul de  expertiză) întocmit  de  domnul expert Toacsen Ion.

În data  de 18.06.2012, SC BV Consulting  SPRL a  formulat precizare, motivat  de  faptul că prin sentinţa nr. 313 din data de 16.03.2010 a fost închisă procedura insolvenţei în dosarul 81/95/2005 pe rolul Tribunalului Gorj, că conform art. 136 din Legea 85/2006 "prin închiderea procedurii, judecătorul-sindic, administratorul/lichidatorul şi toate persoanele care i-au asistat sunt descărcaţi de orice îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi".

La  termenul din 06.12.2012, s-a  suspendat judecarea cauzei în  baza  disp. art. 242 pct.2, C. pr. civ., până la  noi stăruinţe.

La  data  de 07.02.2013 s-a  reluat  adresa către  domnul  expert  Toacsen P. Ion, pentru  a  răspunde  şi la obiecţiunea  nr. 4 formulată de  reclamantă, la primul  raport  de  expertiză, aflat la  fila  234, aplicându-i domnului expert  amendă judiciară în sumă de 30 lei în baza  art. 1081 , pct. 2, lit. c, iar potrivit  art. 108 5 c. pr. civ. cel obligat  la  amendă va putea  formula cerere  de  reexaminare în termen de  15  zile  de la  data comunicării prezentei încheieri.

La  termenul din data  de  18.04.2013,  s-a emis adresă către Comisia Locală Tg-Jiu de Fond Funciar pentru a preciza dacă pentru cele trei suprafeţe de teren solicitate de reclamantă prin cererea înregistrată sub nr. 3836/07.08.2001 s-a dispus înscrierea  în anexa 39 la Legea 1/2000 şi a se menţiona dacă în rezerva Primăriei Tg-Jiu există teren disponibil. De asemenea, se va solicita Comisiei Locale Tg-Jiu să depună la dosar planurile cadastrale întocmite înainte de anul 1958, s-a introdus în cauză chemata în garanţie Boşcor Alina Florentina, urmând ca ambii chemaţi în garanţie să fie citaţi cu copie de pe cererea de chemare în garanţie, s-a pus în vedere reprezentantei SC Succes NIC COM SRL să timbreze cererea de chemare în garanţie cu taxă de timbru în sumă de 15.574,90 lei şi timbru judiciar de 5 lei, sub sancţiunea anulării cererii ca netimbrată.

La data  de  09.05.2013,  s-a  depus  întâmpinare  de  către chemaţii în garanţie Boşcor Gheorghe şi Boşcor Alina – Florentina, motivat  de  faptul că  prin cererea de chemare în garanţie formulată, pârâta SC SUCCES NIC COM SRL a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, în situaţia admiterii cererii principale, să dispună nezoluţiunea parţială a Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 186 din 26.05.2008 în ceea ce priveşte suprafaţa de 1514 m.p., precum şi obligarea noastră la plata sumei de 1.146.390 lei reprezentând preţul plătit pentru întreaga suprafaţă de teren de 6096 m.p. ce a făcut obiectul vânzării, că în susţinerea cererii, SC SUCCES NIC COM SRL a arătat că în anul 2009, reclamanta Lătescu P. Maria a formulat o acţiune în revendicare, solicitând reconstituirea dreptului său de proprietate pentru suprafaţa de teren ele 30.336 m.p., reclamanta susţinând că s-ar suprapune parţial (1514 m.p.) cu terenul ce a făcut obiectul Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 186 din 26.05.2008.

Au mai  arătat chemaţii în garanţie PE CALE DE EXCEPŢIE, că invocă excepţia tardivităţii formulării cererii de chemare în garanţie, în raport de dispoziţiile art. 61 alin. 1 Cod Procedură Civilă, că potrivit art.61 alin. 1 Cod Pr. Civilă "(1) Cererea va fi făcută în condiţiile de formă pentru cererea de chemare în judecată. Cererea făcută de pârât se va depune o dată cu întâmpinarea; când întâmpinarea nu este obligatorie, cererea se va depune cel mai târziu la prima zi de înfăţişare", că faţă de data formulării cererii de chemare în garanţie respectiv data de 16.11.2011 şi având în vedere faptul că acţiunea a fost formulată data de 16.07.2009, este evident că cererea de chemare în garanţie este mult în afara termenului prevăzut în mod imperativ de dispoziţiile rt.61 alin. l Cod Pr. Civ., că raţiunea pentru care legiuitorul a introdus acest termen imperativ are în vedere acordarea posibilităţii chematului în garanţie de a formula parări împotriva reclamantului care invocă un drept cu privire la bunul pentru care acesta este chemat în calitate de garant, că în speţa dedusă judecăţii părţile se judecă de aproximativ 4 ani fără ca să li se dea în vreun fel posibilitatea de a formula apărări cu privire la revendicarea suprafeţei de 1514 m.p. înstrăinată de aceştia interior naşterii litigiului, respectiv în anul 2008, că prin urmare, faţă de momentul la care a fost formulată şi comunicată cererea de chemare în garanţie, consideră că aceasta este tardivă, situaţie faţă de care vă solicită admiterea excepţiei tardivităţii formulării cererii de chemare în garanţie şi să respingeţi cererea ca fiind tardiv formulată, că în situaţia în care se va respinge excepţia tardivităţii înţeleg să invoce excepţia prescripţiei dreptului de a formula cererea de chemare în garanţie, că cererea de chemare în garanţie pentru evicţiunea cumpărătorului împotriva vânzătorului se prescrie în termenul general de prescripţie de 3 ani, că trebuie avut în vedere că atât în practică cât şi în doctrină  părerea este unanimă în sensul că termenul de prescripţie începe să curgă de la data la care se produce evicţiunea, că în speţa dedusă judecăţii, presupusa evicţiune se putea produce cel mai târziu în anul 2009, la data la care reclamanta a introdus acţiunea, iar cererea de chemare în garanţie ne-a fost comunicată 1-a data de 19.04.2013 este evident că s-a prescris dreptul pârâtei de a solicita chemarea noastră în garanţie, că, prescripţia dreptului de a formula cererea de chemare în garanţie este sancţiunea care intervine împotriva cumpărătorului care a stat în pasivitate, fără să-şi exercite dreptul de a chema în judecată pe garant pentru ca acesta să-1 apere împotriva tulburărilor provocate de un terţ, că obligaţia de garanţie a vânzătorului trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, una dintre acestea fiind necesitatea unei acţiuni în justiţie intentată de către un terţ, în majoritatea cazurilor evicţiunea fiind rezultatul unei acţiuni în justiţie.

A mai  arătat  că în cauză, acţiunea formulată de reclamantă a fost introdusă la data de 16.07.2009, termen de la care începe să curgă termenul de prescripţie, posibilitatea pârâtei SC SUCCES NIC COM SRL de a solicita, chemarea în garanţie s-a prescris la data de 15.07.2012, termen la care s-au împlinit 3 ani de la data la care s-a născut dreptul material la acţiune al pârâtei, că cererea de chemare în ;garanţie este prescrisă şi solicită a o respinge, că atât cererea principală formulată de reclamantă, cât şi cererea de chemare în garanţie formulată de pârâtă sunt nefondate, că subsemnaţii au dobândit suprafaţa de teren de 6096 m.p. cu număr cadastral 3251, înscrisă în CF nr. 13568 a mun. Târg Jiu, în baza Actului de Adjudecare nr.546 din data de 23.10.2006, în urma procesului verbal de licitaţie din data de 28.09.2006, că la data adjudecării, imobilul a fost intabulat în CF nr. 13568 a localităţii Târgu-Jiu, iar la momentul la care a fost adjudecat, acest imobil era liber de orice sarcini, aşa cum rezultă şi din extrasul de carte funciară nr. 25781 din data de 24.11.2006. În drept şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art. 115 din Cod. proc. civ.

La  data  de 30.05.2013 SC SUCCES NIC COM SRL a depus  răspuns la întâmpinarea chemaţilor în garanţie BOŞCOR GHEORGHE şi BOŞCOR ALINA-FLORENTINA, motivat  de  faptul că aşa cum a arătat, şi în cererea de chemare în garanţie formulată împotriva garanţilor BOŞCOR GHEORGHE şi BOŞCOR ALINA -FLORENTINA, au solicitat onoratei instanţe de judecată ca, prin hotărârea ce se va pronunţa să se rezolve parţial, în ceea ce priveşte suprafaţa de 1.514 mp, suprafaţă de teren care este deţinută în proprietate de societate şi care a fost dobândită conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 186 din 26.05.2008 încheiat între chemaţii în garanţie şi subscrisa şi, având drept obiect terenul a cărui revendicare face obiectul acţiunii principale, şi să fie obligaţi pârâţii - chemaţii în garanţie, să le plătească suma aferentă acestei suprafeţe de teren, precum şi repararea prejudiciului suferit de societate ca urmare a evicţiunii, că sub aspectul invocării de către chemaţii în garanţie a excepţiei tardividăţii formulării cererii de chemare în garanţie, solicită respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată, că faţă de data promovării/înregistrării acţiunii reclamantei LĂTESCU MARIA, respectiv 16 iunie 2009, nu se poate raporta acest termen la termenul de promovare a cererii de chemare în garanţie, că în acest sens învederează instanţei de judecată faptul că societatea a fost introdusă în cauză pentru termenul din 06 iunie 2011, când s-a dispus, conform extras ECRIS, ,.se va introduce în cauză S.C. SUCCES NIC COM S.R.L".

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor S.C. Coremi S.A, SC Eduard SRL, SC Cami SRL, Municipiul Tg-Jiu şi SC Succes Nic Com SRL – Tg-Jiu, excepţie pe care o va admite cu următoarea motivare:

Calitatea procesuală pasivă reprezintă identitatea dintre persoana pârâtului şi cel obligat la raportul juridic dedus judecăţii.

Întrucât obiectul litigiului este plângere împotriva hotărârii Comisiei Judeţene Gorj, calitate procesuală pasivă au Comisia Locală de Fond Funciar şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar, potrivit art. 44 ind.2 alin.2  din Legea 1169/1997/1991, acestea având atribuţii în reconstituirea dreptului de proprietate. Potrivit art. 5 din HG 890/2005 comisiile locale analizează cererile de reconstituire , verifică actele de proprietate şi înaintează propuneri de validare şi invalidare a dreptului de proprietate, iar Comisia  Judeţeană, potrivit art. 6 din  HG 890/2005, verifică legalitatea propunerilor înaintate de Comisia Locală şi validează sau invalidează aceste propuneri.

Pârâţii care folosesc o parte din terenul în litigiu sunt detentori faţă de petentă, aceştia neavând atribuţii în procesul de reconstituire.

Susţinerea pârâţilor, în sensul că au interes în această cauză pentru că au acte de proprietate pentru terenul în litigiu, nu are relevanţă în acest litigiu. Interesul de a-şi dovedi proprietatea se justifică într-o eventuală acţiune în revendicare, în care se analizează titlurile de proprietate ale părţilor.  Dacă am considera că detentorii au calitate procesuală pasivă într-o plângere împotriva hotărârii de validare sau invalidare, ar trebui ca aceştia să fie obligaţi faţă de petentă, inclusiv la cheltuieli de judecată.

Introducerea în cauză a detentorilor în astfel de cauze, numai pentru opozabilitate, nu este nici în interesul petentului, pentru că acesta ar putea fi obligat (în funcţie de soluţia dată) şi la cheltuielile de judecată efectuate de detentori.

În concluzie, calitatea procesuală pasivă a detentorilor nu poate fi justificată prin faptul că aceştia deţin acte de proprietate pe teren, obligaţia instanţei, în litigiile având ca obiect „ plângere împotriva HCJ” fiind aceea de a verifica îndreptăţirea petentului la reconstituirea dreptului de proprietate şi nu de a verifica legalitatea actelor detentorilor.

Pe fondul cauzei, instanţa constată următoarele:

Prin HCJ nr. 4781/24.08.2007 anexa 38 poziţia 4 s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea petentei în calitate de moştenitoare a autoarei Bistreanu Alexandra, pentru suprafaţa de 7.951 mp.

Considerând că suprafaţa reconstituită nu reprezintă suprafaţa totală din actele vechi de proprietate, petenta  a formulat plângerea pentru modificarea hotărârii Comisiei Judeţene în sensul reconstituirii dreptului de proprietate pentru diferenţa până la 30.336 mp.

Din raportul de expertiză întocmit în cauză, instanţa reţine că terenul în litigiu se regăseşte parţial în actele de proprietate ale reclamantei.

Terenurile identificate de expert au suprafaţa de 85-21 mp şi respectiv 27.077 mp, identificate în anexa 1 la raport.

Din aceste terenuri, reclamanta face dovada proprietăţii conform actelor vechi de proprietate, pentru suprafaţa de 2.536 mp din suprafaţa identificată de 8.521 mp şi pentru suprafaţa de 5.035 mp din suprafaţa identificată de 27.077 mp, aceste terenuri fiind individualizate în anexa 2 la raport.

Expertul concluzionează că din suprafaţa de 2.536 mp, numai suprafaţa de 304 mp este liberă, restul suprafeţei de 735 mp, 207 mp şi 572 mp, identificate în anexa 3 sunt ocupate de SC Succes Nic COM SRL, iar suprafaţa de 718 mp este ocupată de SC Eduard SRL (terenuri colorate pe schiţă cu culoarea galbenă).

De asemenea, expertul concluzionează că, din terenul de 5.034 mp suprafaţa de 4.754 mp individualizată în anexa 3 (colorată cu culoarea portocalie), este ocupată de SC Eurodacos SRL, iar suprafaţa de 281 mp individualizată în anexa 1 (colorat cu portocaliu) este ocupat de CET Tg-Jiu.

În răspunsul la obiecţiuni, expertul precizează că vechiul curs al Jiului a fost stabilit în baza planurilor cadastrale din anul 1958, limita de vest a terenurilor reclamantei fiind stabilită în funcţie de această limită a râului Jiu, iar actele depuse de reclamantă, privind pe numiţii Vâlceanu şi Moga nu au relevanţă pentru că terenul acestora se află la circa 330 m spre nord, iar vechiul curs al Jiului nu a fost paralel cu şoseaua naţională Tg-Jiu-Filiaşi (actualul DE 66) şi nu se poate astfel stabili că şi terenul reclamantei are aceeaşi lungime cu terenul nominalizat în actul de partaj al lui Vâlceanu şi Moga.

Din adresa nr. 33.307/27.08.2013 emisă de Comisia Locală de Fond Funciar Tg-Jiu reiese că terenul în suprafaţă de 1.374 mp situat în tarlaua 100 parcelele 26 şi 82, conform planului anexă, poate fi atribuit, având în vedere că acesta este inclus parţial în fâşia de teren care a aparţinut autorilor reclamantei.

De asemenea, Comisia Locală precizează că terenul ocupat de societăţile comerciale ce au calitatea de părţi în dosar, identificat prin expertiză, se poate atribui, prin compensare pe un alt amplasament aflat la dispoziţia Comisiei Locale Tg-Jiu.

Din coroborarea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei cu raportul de expertiză întocmit în cauză de către expertul tehnic judiciar Toacsen Ion, se reţine că reclamanta a făcut dovada că este persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate parţial, pentru suprafaţa de 2.536 mp inclusă în suprafaţa de 8.521 mp, solicitate de reclamantă, şi pentru suprafaţa de 5.035 mp inclusă în suprafaţa de 27.077 mp, solicitată de reclamantă.

În consecinţă, urmează să se dispună anularea HCJ nr. 4781 din 24.08.2007 poziţia 4 din tabelul anexă întrucât , în mod eronat, s-a validat doar suprafaţa de 7.571 mp, să se reconstituie dreptul de proprietate şi pentru suprafaţa de 7.571 mp din care 1.374 mp pe amplasamentul menţionat de Comisia Locală prin adresa nr. 33.307/27.08.2013, iar restul de 6.197 mp se va atribui, prin compensare, pe un alt amplasament aflat la dispoziţia Comisiei locale, de aceeaşi calitate cu terenul identificat în raportul de expertiză.

Referitor la cererea de chemare în garanţie formulată de SC Succes Nic COM SRL, instanţa constată următoarele:

Potrivit art. 60 C.pr.civ.”partea poate să cheme în garanţie o altă persoană împotriva căreia ar putea să se îndrepte, în cazul în care ar cădea în pretenţii cu o cerere în garanţie sau despăgubire”.

Având în vedere că s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a SC Succes Nic COM SRL, aceasta nemaifiind parte in dosar, cererea de chemare în garanţie rămâne fără obiect.

Cu aceste considerente, instanţa va admite  excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor S.C. Coremi S.A CRAIOVA, reprezentată de lichidator judiciar Reco Reorganizare SPRL Craiova, SC Eduard SRL, prin lichidator judiciar SC BV Consulting SRL, SC Cami SRL, prin lichidator judiciar Cabinet Individual Practician în insolvenţă Albu, Municipiul Tg-Jiu,  prin Consiliul Local Tg-Jiu şi SC Succes Nic Com SRL – Tg-Jiu, şi în consecinţă, va respinge acţiunea faţă de aceştia, pe excepţie,  va admite în parte plângerea faţă de Comisia Locală de fond funciar a Mun. Tg- Jiu şi faţă de Comisia Judeţeană Gorj, va anula parţial HCJ nr. 4781 din 24.08.2007 poziţia 4 din tabelul anexă şi va dispune reconstituirea dreptului de proprietate, în favoarea petentei, şi pentru suprafaţa de 7.571 mp, în natură, din care  suprafaţa de 1374 mp pe amplasamentul stabilit de Comisia locală conform adresei nr. 33307/27.08.2013, iar pentru suprafaţa de 6197 mp, prin compensare, pe un alt amplasament aflat la dispoziţia Comisiei locale, de aceeaşi calitate cu terenul identificat în raportul de expertiză.

Potrivit art. 5 şi 6 din HG nr. 890/2005, comisiile locale analizează cererile de reconstituire şi verifică în mod riguros actele de proprietate, iar Comisia Judeţeană verifică legalitatea propunerilor înaintate de Comisiile Locale.

Având în vedere că cele două comisii nu şi-au îndeplinit obligaţiile stabilite de lege, în temeiul art. 274 C.pr.civ. vor fi obligate, în solidar, la plata sumei de 1.000 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expert.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor S.C. Coremi S.A CRAIOVA, reprezentată de lichidator judiciar Reco Reorganizare SPRL Craiova, cu sediul în Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 66,judeţul Dolj, SC Eduard SRL, prin lichidator judiciar SC BV Consulting SRL cu sediul în  Tg-Jiu, strada Griviţei la Complex  Comercial Runcu, nr. 32, bl.4, sc.2,ap.17, judeţul Gorj, SC Cami SRL, prin lichidator judiciar Cabinet Individual Practician în insolvenţă Albu, Municipiul Tg-Jiu,  prin Consiliul Local Tg-Jiu, cu sediul în Tg-Jiu, bd. Constantin Brâncuşi, nr. 19, judeţul Gorj, SC Succes Nic Com SRL – Tg-Jiu, cu sediul în Tg-Jiu, strada Unirii, nr. 120, judeţul Gorj şi în consecinţă, respinge acţiunea faţă de aceştia, pe excepţie.

Admite în parte plângerea faţă de Comisia Locală de fond funciar a Mun. Tg- Jiu, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj şi faţă de Comisia Judeţeană Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj.

Anulează parţial HCJ nr. 4781 din 24.08.2007 poziţia 4 din tabelul anexă.

Dispune reconstituirea dreptului de proprietate, în favoarea petentei Lătescu P. Maria domiciliată în Bucureşti, str. Elev Ştefănescu, sector 2, nr. 10, bl. 465, sc.A, et.4,ap.30, în natură, şi pentru suprafaţa de 1374 mp pe amplasamentul stabilit de Comisia locală conform adresei nr. 33307/27.08.2013, iar pentru suprafaţa de 6197 mp, prin compensare, pe un alt amplasament aflat la dispoziţia Comisiei locale, de aceeaşi calitate cu terenul identificat prin raportul de expertiză.

Respinge cererea de chemare în garanţie ca rămasă fără obiect.

Obligă Comisia Locală şi  Comisia Judeţeană, în solidar, la  plata sumei de  1000 lei cheltuieli de judecată.

Cu recurs  în 15 zile  de la  comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 29 August 2013, la Judecătoria Târgu-Jiu. 

Preşedinte,

PARASCHIVA CATRINOIU

Grefier,

IRINA ŢĂPUŞ

Red.P.C. /tehnored. A.B. 3 Septembrie 2013