Titlul de proprietate, modalitatea de emitere atunci când persoana care a formulat cerere de reconstituire a decedat dupa validarea cererii si înainte de emiterea titlului. Aplicabilitatea dispozitiilor art.8 si 13 din Legea 18/1991.

Sentinţă civilă 1920 din 09.07.2012


R O M Â N I A

JUDECATORIA MOTRU

Sentinta civila nr. 1920

Sedinta publica de la 09 Iulie 2012

Fond funciar

Titlul  de  proprietate, modalitatea de emitere atunci  când persoana care a formulat cerere de  reconstituire a decedat dupa validarea cererii si înainte de  emiterea titlului. Aplicabilitatea dispozitiilor art.8 si 13 din Legea 18/1991.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. ……../263/2012 reclamantii B. V., B. E. R., B. G. T. si B. A. E. în contradictoriu cu pârâta P. M. si intimatele Comisia Locala de Fond Funciar S. si Comisia Judeteana de Fond Funciar G., au solicitat rectificarea adeverintelor de proprietate ……. din 16.11.2000, ….. din 15.12.2003, …… din 16.09.2004, ……. din 23.11.2004 si a titlului de proprietate nr. …… din 2.10.2007 în sensul ca aceste acte de proprietate trebuie completate cu mostenitorii defunctului B. C. D., asa cum s-a procedat în adeverinta de proprietate ……… din 3.04.1996.

În motivarea cererii au aratat reclamantii ca în baza HCJ Gorj ……din 15.12.1991 au fost emise mai multe acte de proprietate dupa autorul B. C. D. decedat la 8.12.1993.

Ca, în actele contestate a fost mentionata doar pârâta P. M. care, cu rea credinta, a declarat pe proprie raspundere ca este unica mostenitoare a autorului B. C. D..

Ca, în mod eronat Comisia Locala S. a indicat ca unic mostenitor al defunctului B. C. D. doar pe pârâta cu toate ca anterior fusesera mentionati atât P. M. cât si B. I..

Ca, B. I. a decedat la data de 9.05.2001 ramânând ca mostenitori B. V., sotie supravietuitoare, B. E. R., fiica si B. R., decedat la 14.04.2003 având ca mostenitori pe B.G. T. si B. A. E..

În drept cererea a fost motivata pe dispozitiile art. 58 din Legea 18/1991 si art. 112 C.pr.civ.

În dovedirea cererii reclamantii au depus la dosarul cauzei înscrisuri (filele 5-34).

Legal citata pârâta a formulat întâmpinare solicitând respingerea cererii.

A aratat în aparare pârâta ca nu este posibila rectificarea unor acte de proprietate întrucât dispozitiile art. III din Legea 169/1997 reglementeaza expres si limitativ situatiile în care se poate constata nulitatea absoluta a actelor juridice emise cu încalcarea procedurilor judiciare.

Ca, actiunea reclamantilor reprezinta de fapt o anulare a unor acte de proprietate supuse termenului general de prescriptie de 3 ani.

Pe cale de exceptie pârâta a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active si a lipsei de interes a reclamantilor, exceptia inadmisibilitatii actiunii si a prescriptiei dreptului la actiune.

S-a aratat în motivarea exceptiilor ca terenurile mentionate în cuprinsul actelor de proprietate contestate provin de la autoarea B. A., autoare fata de care B. I. a renuntat la mostenire asa cum reiese din certificatul de mostenitor 836 din 14.09.1987.

Ca, dreptul la actiune este prescris fiind depasit termenul de trei ani, iar actiunea este inadmisibila pentru ca se solicita îndreptarea unor erori materiale.

În virtutea rolului activ consfintit de dispozitiile art. 129 alin. 5 C.pr.civ. instanta a solicitat de la intimata comisia locala sa comunice daca pârâta P. M. a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate precum si actele care au stat la baza emiterii tuturor adeverintelor de proprietate si a titlului de proprietate.

Cu adresa nr. …….. din 14.05.2012 intimata comisia locala a comunicat instantei ca pârâta nu a formulat cerere de reconstituire, ca s-a formulat cerere de reconstituire de B. C. D., fiind comunicate totodata actele care au stat la baza emiterii adeverintelor de proprietate.

Având în vedere faptul ca la dosarul cauzei nu au fost depuse toate adeverintele de proprietate contestate, s-a revenit la comisia locala de fond funciar solicitând sa fie înaintate copii dupa adeverintele de proprietate ……./1996 si ………/2000.

Cu adresa nr. 2676 din 5.06.2012 au fost comunicate catre instanta doar procesul verbal de punere în posesie aferent adeverintei de proprietate nr. 526 din 3.04.1996, cu mentiunea ca cele doua adeverinte nu se regasesc în arhiva comisiei locale.

Adeverinta de proprietate …… din 16.11.2000, fila 65, a fost depusa la dosar de pârâta.

Întrucât din actele si lucrarile dosarului si sustinerilor aparatorilor partilor a rezultat ca a avut loc o tranzactie în temeiul adeverintei de proprietate nr. …… din 3.04.1996, instanta a solicitat de SC C. SA sa comunice aceasta adeverinta.

Cu adresa nr. 966 din 27.06.2012 au fost comunicate cele solicitate, filele 75-76.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Având în vedere petitul cererii de chemare în judecata prin care se solicita rectificarea unor acte emise în procedura de reconstituire a dreptului de proprietate, înscrisurile depuse la dosar de intimata comisia locala precum si dispozitiile art. 84 C.pr.civ. instanta va aprecia cererea de chemare în judecata ca fiind o actiune prin care se solicita constatarea nulitatii absolute a actelor de proprietate emise de intimate si indicate în cererea de chemare în judecata.

Potrivit dispozitiilor art. 137 C.pr.civ. instanta va analiza mai întâi exceptiile invocate de pârâta.

Cu privire la exceptia inadmisibilitatii cererii instanta apreciaza ca cererea de chemare în judecata este o actiune în constatare nulitate absoluta acte proprietate emise în procedura instituita de Legea 18/1991, cerere apreciaza în acest sens conform art. 84 C.pr.civ.  Asadar, o asemenea cerere este admisibila în principiu, exceptia inadmisibilitatii urmând sa fie respinsa.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale active si a lipsei de interes a reclamantilor instanta apreciaza ca neîntemeiate aceste exceptii urmând sa le respinga pentru cele ce urmeaza:

Din actele si lucrarile dosarului rezulta ca reclamantii sunt urmasii lui B. I., fiul lui B. C. D., persoana care a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate.

Interesul, ca cerinta necesara pentru existenta dreptului la actiune, se regaseste în persoana reclamantilor, reclamanti care au un interes legitim, personal, direct, nascut si actual în promovarea prezentei cereri de chemare în judecata.

Astfel, reclamantii au un interes legitim, urmarind afirmarea unui drept subiectiv recunoscut de lege, un interes personal si direct pentru ca urmaresc un folos practic evident. De asemenea este nascut si actual pentru ca, daca reclamantii nu ar recurge la actiune, s-ar expune la un prejudiciu.

De asemenea, reclamantii au calitate procesuala activa pentru ca sunt titularii dreptului în raportul juridic dedus judecatii.

Exceptia prescriptiei invocata de pârâta nu poate fi retinuta întrucât, asa cum s-a aratat mai sus, se vor avea în vedere motive de nulitate absoluta, nulitate careia nu-i este aplicabil termenul general de prescriptie.

În aceste conditii va fi respinsa aceasta exceptie.

Asupra fondului cauzei:

B. C. D., autorul partilor, a formulat o cerere de reconstituire înregistrata sub nr. ……… din 19.03.1991, cerere care a fost validata prin HCJ Gorj nr. ……. din 16.12.1991, pozitia 564 pentru suprafata de 4,79 ha.

În urma acestei validari a fost emisa initial adeverinta de proprietate nr. ……… din 3.04.1996 pentru autor B. C. D. cu mostenitori pârâta P. M. si B. I.autorul reclamantilor.

B. C. D.,  a decedat la 8.12.1993.

Din probatoriul administrat rezulta ca nici reclamantii si nici pârâta nu au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, singura persoana care a formulat o asemenea cerere fiind autorul B. C. D..

Dupa emiterea adeverinte de proprietate din anul 1996 au fost emise si alte acte de proprietate: adeverinta ………. din 16.09.2004 (filele 24-26), adeverinta ……… din 23.11.2004 (filele 27-29), titlul de proprietate …….. din 2.10.2007, adeverinta de proprietate ……. din 15.12.2003 (filele 31-33) si adeverinta de proprietate ……. din 16.11.2000 (filele 65-66). Adeverinta ……. a fost emisa pentru autor B. D., iar celelalte acte de proprietate mentionate mai sus au fost emise pentru autor B. C. D. cu mostenitori P. D. M..

Potrivit dispozitiilor art. 8 alin. 3 din Legea 18/1991 stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere prin eliberarea unui titlu de proprietate. Art. 13 din acelasi act normativ stabileste ca titlul de proprietate ca act final al procedurii de reconstituire se emite cu privire la suprafata de teren determinata, pe numele tuturor mostenitori, urmând ca ei sa procedeze potrivit dreptului comun.

Asa cum s-a aratat mai sus, art. 13 alin. 3 din Legea 18/1991 stabileste ca titlul de proprietate se emite cu privire la suprafata de teren determinata, pe numele tuturor mostenitori, însa aceasta dispozitie nu poate fi interpretata decât în sensul ca titlul de proprietate se emite pe numele tuturor mostenitori care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate cu mentiunea ca cererea de reconstituire nu poate fi facuta direct în fata instantei de judecata ci respectându-se procedura instituita prin Legea 18/1991, situatie în care cererea de chemare în judecata nu poate fi asimilata unei cereri de reconstituire.

Concluzia se impune printr-o interpretare sistematica a textului mentionat anterior, care succede dispozitiile de principiu cuprinsa în art. 8 alin. 3 din acelasi act normativ, dispozitie potrivit careia stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere.

Aceasta interpretare este, totodata, în spiritul Legii 18/1991 care a lasat la dispozitia persoanelor interesate exercitarea dreptului de a solicita reconstituirea dreptului de proprietate.

De altfel, art. 13 alin. 3 din Legea 18/1991 dispune în final ca mostenitorii pe numele carora s-a emis titlul de proprietate sa procedeze ulterior potrivit dreptului comun.

Din toate aceste mentiuni legale rezulta ca ratiunea emiterii titlului de proprietate pe numele tuturor mostenitorilor nu este aceia de a-i cuprinde în titlu pe toti succesorii, indiferent daca au cerut sau nu reconstituirea dreptului de proprietate, ci numai de a dispune prin aceiasi procedura de reconstituire în legatura cu persoanele care au formulat cereri de reconstituire, o eventuala individualizare a loturilor cuvenite mostenitorilor ce au formulat cerere („suprafata de teren determinata”), urmând sa se realizeze pe calea dreptului comun.

Analizând actele atacate în prezenta cauza prin prisma considerentelor aratate mai sus instanta retine mai întâi faptul ca adeverinta de proprietate …….. din 16.11.2000 a fost emisa corect pentru autor B. D..

În acelasi timp instanta retine ca reclamantii nu au contestat adeverinta de proprietate 526 din 3.04.1996.

De asemenea, instanta retine ca reclamantii si pârâta nu au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate asa încât, tinând cont ca validarea s-a facut pentru autor B. C. D., adeverinta …. din 16.09.2004 (filele 24-26), adeverinta ….. din 23.11.2004 (filele 27-29), titlul de proprietate …… din 2.10.2007 si adeverinta de proprietate ….. din 15.12.2003 (filele 31-33) sunt emise cu nerespectarea actelor preliminare asa încât cererea reclamantilor va fi privita ca întemeiata în parte urmând sa fie admisa în parte si sa se constate nulitatea absoluta a acestor acte de proprietate cu obligarea celor doua intimate sa emita noi acte de proprietate pentru autor B. C. D. urmând ca reclamantii si pârâta sa iese din indiviziune potrivit dreptului comun.

Va fi respinsa cererea de constatarea nulitatii absolute a adeverintei de proprietate……… din 16.11.2000.

Domenii speta