Contestatie la executare

Sentinţă civilă 580 din 23.02.2009


S.c. nr. 580/23 februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe, astfel cum a fost ea calificată la termenul din …………., contestatoarea ………….. a formulat contestaţie împotriva tuturor actelor de executare efectuate împotriva sa de intimata ………….., solicitând suspendarea executării  precum şi anularea titlului executoriu şi a oricărui act de executare întrucât executarea silită este netemeinică şi nelegală.

În motivarea contestaţiei contestatoarea a arătat că în temeiul dosarului de executare nr. ,………… s-a început executarea silită prin licitaţie aşa cum rezultă din adresa nr. …….., că în publicaţia de vânzare data afişării este trecută 15 iunie 2008, deci cu 30 zile  mai înainte de emiterea publicaţiei.

S-a mai arătat că imobilul în discuţie se referă la spaţiul de desfacere compus din restaurant, grădină şi alee de acces, că de mai multe ori a solicitat să i se comunice copia dosarului de executare concomitent cu dovada titlului de proprietate cu privire la suprafaţa de teren aferentă, dar nu i s-a comunicat nici titlul executoriu şi nici înştiinţarea de plată.

A mai arătat contestatoarea că suspendarea executării este justificată de faptul că nu i s-a comunicat titlul executoriu şi înştiinţarea de plată, nu i s-a spus ce reprezintă suma de 400661 lei, nu i s-a comunicat titlul de proprietate asupra terenului şi nici dosarul de executare.

În drept contestatoarea a invocat dispoziţiile art. 168 şi urm. c.pr.fiscală, iar în dovedire a depus la dosar înscrisuri.

Intimata ………… a depus la dosar copia dosarului de executare.

La data de 19 august 2008 contestatoarea a formulat o cerere completatoare prin care formulează contestaţie la executare şi împotriva procesului-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile nr. 108417/31 iulie 2008 şi a procesului-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile nr. 108568/5 august 2008.

În motivarea acestei cereri s-a arătat că deşi era formulată o contestaţie la executare, s-a procedat la adjudecarea bunului cu încălcarea tuturor motivelor invocate în respectiva contestaţie.

Prin încheierea din 21 august 2008 instanţa a dispus suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare.

La data de 4 septembrie 2008 contestatoarea a depus o nouă cerere completatoare prin care a solicitat anularea formelor de executare şi a titlului în dosarul de executare nr. ………. şi înregistrat sub numărul 108430/31 iulie 2008 referitor la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri înregistrat la aceeaşi data şi comunicat la data de 24 august 2008.

În motivarea acestei cereri contestatoarea a arătat că concomitent cu executarea silită asupra bunurilor imobile s-a început executarea silită şi asupra bunurilor mobile ce constituie inventarul restaurantului, stabilindu-se că debitul datorat este de 300342,86 lei.

A mai arătat contestatoarea că această datorie face parte din executarea silită la care se referă şi dosarul de executare nr. 203314 privind restaurantul şi că procedând şi la executarea mobiliară şi la cea imobiliară intimata a fracţionat titlul executoriu, emiţând două titluri executorii separate pentru cele două categorii de bunuri urmărite.

În drept contestatoarea a invocat dispoziţiile art. 172-173 c.pr.fiscală şi art. 399 şi urm. c.pr.civ.

Prin încheierea din 13 noiembrie 2008 instanţa, stabilind cadrul procesual al cauzei, a luat act de precizările apărătorului contestatoarei în sensul că în cauza de faţă se contestă toate actele de executare efectuate împotriva contestatoarei de către intimată.

La acelaşi termen intimata şi adjudecatarul au invocat excepţia de tardivitate a introducerii contestaţiei faţă de o parte a actelor de executare.

Prin încheierea din 26 ianuarie 2009 instanţa a dispus disjungerea contestaţiei la executare formulată împotriva actelor de executare efectuate până la data de 12 iulie 2008 de contestaţia la executare formulată împotriva actelor de executare efectuate după data de 12 iulie 2008, iar prin sentinţa civilă nr. /……… a respins contestaţia la executare formulată împotriva actelor de executare efectuate până la data de 12 iulie 2008 ca tardiv formulată.

Astfel, prin prezenta hotărâre instanţa urmează a se pronunţa doar asupra contestaţiei la executare formulată împotriva actelor de executare efectuate după data de 12 iulie 2008.

Analizând cauza sub acest aspect, instanţa reţine că împotriva contestatoarei s-a pornit executarea silită de către intimata ………. pentru recuperarea unor sume de bani reprezentând creanţe ale bugetului local.

În cadrul respectivei executări silite s-au efectuat mai multe acte de executare până la data de 12 iulie 2008, acte faţă de care instanţa s-a pronunţat în sensul că contestaţia la executare este tardiv formulată.

După data de 12 iulie 2008 s-a emis publicaţia de vânzare din data de 15 iulie 2008 prin care se anunţă desfăşurarea licitaţiei pentru vânzarea imobilului Spaţiu de desfacere aparţinând contestatoarei la data de 31 iulie 2008. Este adevărat că la finalul publicaţiei apare ca dată a afişării data de 15 06 2008, dar faţă de toate celelalte date din cuprinsul publicaţiei, care se referă la luna iulie 2008 aceasta apare ca o simplă eroare materială care, în condiţiile nedovedirii vreunei vătămări pentru contestatoare, nu poate atrage nulitatea relativă a actului respectiv.

Realizarea publicităţii prin anunţuri într-un cotidian naţional de largă circulaţie, într-un cotidian local, în pagina de internet sau, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi prin alte modalităţi prevăzute de lege s-a făcut în cauza de faţă prin publicarea actului de executare contestat în cotidianul local OBIECTIV din data de 21 iulie 2008(fila 91 din dosar), enumerarea din textul de lege invocat (art. 162 c.pr.fiscală) fiind una exemplificativă şi nu una restrictivă, obligatorie şi cumulativă.

S-au mai întocmit de asemenea procesul-verbal de licitaţie nr. 108417/31 iulie 2008 şi procesul-verbal de adjudecare nr. 108568/5 august 2008, acte cu privire la care contestatoarea nu a dovedit niciun motiv de nelegalitate sau netemeinicie, imobilul supus executării silite fiind adjudecat în favoarea ……………….

Întrucât suma rezultată din vânzarea imobilului nu a acoperit creanţa, împotriva contestatoarei s-a pornit şi executarea silită asupra bunurilor mobile, întocmindu-se în acest sens procesul-verbal de sechestru nr. 108430/31 iulie 2008 faţă de care de asemenea nu s-a dovedit niciun motiv de nelegalitate, acesta fiind întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 152 c.pr.fiscală (OG 92/2003).

În aceste condiţii instanţa constată că actele de executare efectuate după data de 12 iulie 2008 au fost întocmite cu respectarea dispoziţiilor legale, motiv pentru care contestaţia la executare, astfel cum a fost ea completată de contestatoare şi calificată de instanţă va fi respinsă ca nefondată.

.