Revizuire civilă

Sentinţă civilă 80 din 01.02.2013


R  O  M    N  I  A

JUDECĂTORIA  ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

 Dosar nr. 80/270/2013

 Înreg. 09.01.2013 - revizuire civilă -

SENTINŢA CIVLĂ NR.

Şedinţa publică din data de 01.02.2013

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

Preşedinte – 

Grefier – 

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect revizuirea sentinţei civile nr. 3813 din 27.11.2012,  formulată de compartimentul executări civile al Judecătoriei Oneşti privind pe petenta ----

La apelul nominal făcut în şedinţă publică  au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile aflate la dosar ca fiind concludentă, pertinentă şi utilă soluţionării cauzei şi, nemaifiind alte cereri, constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 09.01.2013 sub nr. 80/270/2013, compartimentul executări civile al Judecătoriei Oneşti a înaintat propunerea de revizuire a sentinţei civile nr. 3813 din 27.11.2012, pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 6123/270/2012.

În motivare se arată că la data pronunţării sentinţei civile menţionate, --- a depus la dosarul nr. 5526/270/2011 dovada că ----  a executat sancţiunea obligării la 10 ore muncă în folosul comunităţii.

În drept, au fost invocate prevederile art. 322 pct. 5 din codul de procedură civilă.

În dovedirea cererii au fost ataşate dosarele nr. 5526/270/2011 şi nr.6123/270/2012 ale Judecătoriei Oneşti. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 36 din O.G. nr. 2/2001, modif., art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 şi art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995 cererea este  scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

Părţile, deşi legal citate, nu s-au prezentat în faţa instanţei la strigarea cauzei.

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile aflate la dosar, ca fiind concludentă, pertinentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele: 

Prin sentinţa civilă nr. 2827/29.09.2011 pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 5526/270/2011 instanţa a admis acţiunea formulată de ---şi a înlocuit amenda contravenţională în cuantum de 200 de lei aplicată prin procesul verbal seria JR nr. 641647 din data de 25.06.2011 contravenientului --- Iosif cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii pe o durată de 10 ore.

Având în vedere această sentinţă, compartimentul executări civile al instanţei a emis mandatul de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii nr. 132/01.11.2011.

Nefiind efectuată munca în folosul comunităţii dispusă de instanţă ---a sesizat instanţa cu înlocuirea acestei sancţiuni cu amendă, cerere ce a format obiectul dosarului nr. 6123/270/2012 soluţionat de Judecătoria Oneşti prin sentinţa civilă nr. 3813/27.11.2012 în sensul admiterii şi înlocuirii muncii în folosul comunităţii cu amendă în cuantum de 200 de lei.

Prin adresa nr. 13048/1/26.11.2012  --- a comunicat instanţei că numitul --- a efectuat un număr de 10 de ore de muncă în folosul comunităţii, conform mandatului de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii nr. 132/01.11.2011.

Instanţa reţine că în speţă este incident cazul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 7 Cod procedură civilă, astfel că, în temeiul art. 327 Cod procedură civilă, va admite prezenta cerere, va anula sentinţa civilă nr. 3813/27.11.2012 pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 6123/270/2012, iar pe fond, va constata executată sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii pe o durată de 10 de ore dispusă în sarcina intimatului --- prin sentinţa civilă nr. 2827/29.09.2011, pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 5526/270/2011.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Admite propunerea înaintată de compartimentul executări civile al Judecătoriei Oneşti privind revizuirea sentinţei civile nr. 3813 din 27.11.2012.

Anulează sentinţa civilă nr. 3813 din 27.11.2012, pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 6123/270/2012.

Pe fond, constată executată sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii pe o durată de 10 ore dispusă în sarcina intimatului --- prin sentinţa civilă nr. 2827 din 29.09.2011, pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 5526/270/2011.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 01.02.2013.

 

PREŞEDINTE, GREFIER,