Validare poprire

Sentinţă civilă 714 din 04.03.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR. 714

Din 04 martie 2009.

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 15.01.2009, sub dosar nr. …., reclamanta – organ de executare  … în contradictoriu cu pârâta - debitoare …. Tulcea şi cu pârâtul - terţul poprit …., a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună validarea popririi în mâna terţului poprit a sumei de 1261, 87 lei.

În motivarea cererii, reclamanta – organ de executare B.E.J. …. a învederat faptul că înfiinţarea popririi s-a făcut în baza dispoziţiilor art. 453 - 454 Cod procedură civilă, în dosarul acestuia de executare nr. 42/2008, în care creditorul ….., în baza titlului executoriu sentinţa civilă nr. …. a Tribunalului …., pronunţată în dosarul nr. …. a solicitat executarea silită pentru recuperarea sumei de 188644, 11 lei reprezentând debit şi cheltuieli de judecată şi executare.

Reclamanta organ de executare a mai precizat faptul că în urma începerii executării silite, s-a constatat că pârâtul - terţ poprit în baza contractului de furnizare a apei potabile şi a legii asociaţiilor de proprietari, datorează suma de 1261, 87 lei reprezentând contravaloarea apei potabile consumată şi neachitată către debitoare.

A mai precizat reclamanta - organ de executare faptul că în conformitate cu prevederile art. 454 alin. 2 Cod procedură civilă a înfiinţat poprirea cu adresa nr. 42/2008 din data de 31.10.2008.

În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către reclamant judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0, 3 lei.

În dovedirea cererii reclamanta – organ de executare a depus la dosarul cauzei în copie: Sentinţa civilă nr. …. pronunţată de …. în dosar nr. …. (f. 3-4), proces verbal din data de 26.02.2008 (f. 5), dovadă comunicare a popririi nr. 42/2008 (f. 6), adresa de înfiinţare a popririi din data de 31.10.2008 (f. 7).

La data de 27.01.2009 reclamanta – organ de executare B.E.J. …. a formulat o cerere prin care a solicitat introducerea în cauză în calitate de intervenient forţat a creditoarei …...

Prin încheierea din data de 11.02.2009, instanţa a luat act de depunerea cererii de intervenţie forţată, intervenientul forţat devenind parte în dosar.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0, 3 lei.

La data de … pârâta debitoare a arătat că pârâtul terţ poprit a achitat integral debitul, depunând la dosarul cauzei dovada achitării debitului, respectiv copie după chitanţa nr. 09677814/9.02.2009 (f. 23).

La data de 3.03.2009, reclamanta - organ de executare a învederat faptul că pârâtul –terţ poprit, la data de … cu chitanţa seria TL BAB nr. 09677814 emisă de Asociaţia de proprietari nr. …, a achitat integral debitul în cuantum de 1400 lei în dosarul de executare nr. 42/2008, motiv pentru care executarea pornită împotriva terţului poprit …. încetează.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin adresa de înfiinţare a popririi din data de 31.10.2008 emisă în dosarul de executare nr. …, s-a pus în  vederea pârâtului - terţ poprit să achite suma de 1080 lei sau să consemneze această sumă în termen de 15 zile conform disp. art. 456 alin. 1 lit. a Cod procedură civilă.

La data de 9.02.2009, pârâtul - terţ poprit cu chitanţa seria …. nr. …emisă de Asociaţia de proprietari nr. …, a achitat integral debitul în cuantum de 1400 lei.

Ca urmare a plăţii efectuate de către pârâtul terţ poprit, reclamanta –organ de executare a încetat executarea pornită în dosarul nr. 42/2008.

Întrucât pârâtul terţ poprit … a achitat integral debitul în cuantum de 1261, 87 lei prin chitanţa seria …., executarea silită pornită împotriva acestuia în dosarul nr. 42/2008 încetând, instanţa va respinge cererea formulată de reclamanta –organ de executare ca rămasă fără obiect.

Pe cale de consecinţă, instanţa va respinge şi cererea intervenientei forţate – creditoare ca rămasă fără obiect, constatând faptul că pretenţiile sale au fost îndestulate prin plata efectuată de pârâtul – terţ poprit.

Instanţa va respinge cererea formulată de intervenienta forţată – creditoare … de obligare a pârâtului - terţ poprit …, la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată întrucât taxele de timbru şi timbrele judiciare au fost datorate în cauză de către reclamanta organ de executare B.E.J. ….

Astfel, atât taxa de timbru şi timbru judiciar aferente cererii introductive cât şi taxa de timbru şi timbru judiciar aferente cererii de intervenţie sunt datorate de către partea care sesizează instanţa cu acestea, în speţă de către reclamanta – organ de executare.

Instanţa mai reţine şi faptul că taxa de timbru aferentă cererii de intervenţie forţată, calculată în baza art. 10 din Legea nr. 146/1997, a fost datorată de către reclamanta – organ de executare, acesteia fiindu-i trimisă a adresă (f. 19) prin care i s-a pus în vedere obligaţia de a achita suma de 10 lei reprezentând taxă de timbru şi timbru judiciar în cuantum de 0, 3 lei sub sancţiunea anulării acestei cereri ca netimbrată.

Faptul că la termenul de judecată din data 4 martie 2009, intervenienta forţată creditoare a înţeles să achite taxa de timbru şi timbrul judiciar datorate de către reclamanta – organ de executare nu are nici o consecinţă juridică asupra persoanei care are calitatea de debitor a acestei taxe.

Mai mult, potrivit principiului general reglementat de către art. 1093 Cod civil oricine poate face plata, acesta putând fi deci efectuată de orice persoană interesată sau chiar de o persoană neinteresată.

Aşadar, taxele de timbru şi timbrele judiciare achitate în dosar puteau fi solicitate cu titlu de cheltuieli de judecată numai de către partea care le-a datorat, deci numai de către reclamanta - organ de executare.

Or, analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către reclamanta – organ de executare rezultă faptul că acesta nu şi-a exprimat voinţa juridică în sensul solicitării de cheltuieli de judecată, motiv pentru care instanţa va respinge ca neîntemeiată solicitarea intervenientei – creditoare de obligare a pârâtului terţ poprit la plata cheltuielilor de judecată întrucât aceste cheltuieli nu au fost efectuate de către ea. 

Va lua act că reclamanta – organ de executare …..

- 1 -