Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 4162 din 17.06.2013


R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. 4160/318/2012

ÎNCHEIEREA nr. 4162

Şedinţa din camera de consiliu de la 17 iunie 2013

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ANA MARIA NICOLCESCU

Grefier: LĂCRĂMIOARA GRIGORIE

Pe rol fiind judecarea cererii formulate în temeiul art. 499 C. pr. civ. de petentul C. N., în contradictoriu cu intimaţii S.C. R. IFN S.A. şi B. E. J. A. O. C. ŞI O. D..

La apelul nominal făcut în camera de consiliu a răspuns avocat O. D. pentru petent, lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că intimatul Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi O. C. şi O. D. a depus la dosar adresă prin care a comunicat faptul că referatul întocmit în cauză nu poate fi asimilat cu o acţiune de chemare în judecată, astfel încât nu înţelege să timbreze şi nu poate fi chemat în judecată în calitate de parte, după care,

Instanţa invocă, din oficiu, excepţia netimbrării cererii de acordare despăgubiri formulată de intimatul B. E. J. A. O. C. ŞI O. D şi, nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe excepţiile invocate în cauză, cât şi pe cerere.

Avocat O. D. pentru petent solicită admiterea excepţiei netimbrării cererii de acordare despăgubiri, respingerea excepţiei invocate de intimatul B. E. J. A. O. C. ŞI O. D şi admiterea cererii formulate, în sensul eşalonării debitului pe o perioadă de 6 luni, conform dispoziţiilor art. 499 C. pr. civ.

JUDECATA

Prin cererea înregistrată la data de 27.03.2012 pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu, sub nr. 4160/318/2012, petentul C. N. a solicitat, în contradictoriu cu intimaţii S.C. R. IFN S.A. şi B. E. J. A. O. C. ŞI O. D, să se dispună încuviinţarea ca plata datoriei stabilită şi comunicată prin somaţia din 23.03.2012, în dosarul de executare nr. 250/E/2010 să se plătească din veniturile sale lunare pe timp de 6 luni, în temeiul art. 499 C. pr. civ.

În motivarea cererii, petentul a arătat că suma de 30.793 lei este stabilită de titlul executoriu – contract de credit pentru nevoi personale nr. 648834/01.09.2008 şi cheltuielile de executare efectuate de executor până în prezent.

Petentul a precizat că solicită eşalonarea plăţii datoriei pe o perioadă de 6 luni, întrucât, în prezent, nu dispune de întreaga sumă de bani pe care este obligat să o plătească integral în termen de o zi de la primirea somaţiei emisă în data de 22.03.2012, fiind bolnav.

În drept, petentul a invocat dispoziţiile art. 499 C. pr. civ.

În conformitate cu dispoziţiile art. 112 C. pr. civ., petentul a depus la dosar următoarele înscrisuri: somaţie, comunicare, scrisoare medicală, chitanţa privind achitarea taxei judiciare de timbru (filele 5-8).

La solicitarea instanţei, B. E. J. A. O. C. ŞI O. D a depus la dosar înscrisurile din dosarul de executare nr. 250/E/2010, în copie certificată (filele 16-61).

În şedinţa publică din data de 08.05.2012, reprezentanta petentului a depus la dosar, în copie, plângerea împotriva refuzului executorului judecătoresc, citaţie, chitanţă depunere numerar, adeverinţă cu privire la salariul petentului (filele 64-67), iar ulterior a depus la dosar copia sentinţei civile nr. 9918/05.07.2012 a Judecătoriei Tg-Jiu (filele 74-75).

La data de 10.04.2013, B. E. J. A. O. C. ŞI O. D a depus la dosar referat prin care a arătat că au fost înregistrate mai multe contestaţii la executare de către petent, care au fost făcute cu rea credinţă, pentru a nu achita cheltuielile de executare; a solicitat respingerea cererii şi obligarea contestatorului la 1000 lei despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării silite. A solicitat, totodată, să fie obligat petentul la plata unei amenzi de la 50 lei la 700 lei pentru introducerea contestaţiei cu rea credinţă.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 404 alin. 2 C. pr. civ.

În şedinţa publică din data de 13.05.2013, reprezentanta petentului a depus la dosar chitanţe ce atestă faptul că petentul a achitat suma de 14.000 lei, precizându-şi cererea în sensul că solicită ca suma ce a mai rămas de achitat să fie eşalonată pe o perioadă de 6 luni (filele 90-95).

În temeiul art. 137 alin. 1 Cod de procedură civilă, instanţa va analiza cu prioritate excepţiile invocate în cauză, reţinând următoarele:

Prin adresa emisă de B. E. J. A. O. C. ŞI O. D şi înregistrată la dosar la data de 14.06.2013, intimatul a arătat că nu înţelege să timbreze cererea pentru acordare despăgubiri, invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive (fila 101).

Astfel, instanţa reţine că neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii, potrivit art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru coroborat cu art. 35 alin. 5 din Ordinul nr. 760/C/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997.

Prin urmare, având în vedere şi dispoziţiile art. 20 alin. 1 din Legea nr. 146/1997, care stabilesc că taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, instanţa va admite excepţia netimbrării cererii de acordare despăgubiri formulată de B. E. J. A. O. C. ŞI O. D, invocată din oficiu şi va anula cererea ca netimbrată.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de B. E. J. A. O. C. ŞI O. D, instanţa o apreciază neîntemeiată, urmând a o respinge, întrucât acesta este unul dintre subiecţii pasivi ai raportului juridic dedus judecăţii, fiind persoana care emite actele de executare supuse analizei instanţei, astfel încât, în lipsa unei dispoziţii contrare, cu efect obligatoriu, nu există temei pentru scoaterea acestei părţi din judecată.

Pe fondul cererii, instanţa reţine că la data de 22.03.2012 a fost emisă somaţia nr. 250/E/2010 pe numele debitorului C N, în baza titlului executoriu contract de credit pentru nevoi personale nr. 648834/01.09.2008 încheiat între S.C. R IFN S.A. şi C N, cu privire la debitul în sumă de 30.793 lei (fila 5).

Ulterior, pe parcursul soluţionării cauzei, petentul C N a achitat o parte din debitul datorat intimatei S.C. R IFN S.A., conform chitanţelor ataşate la dosar (filele 66, 90, 93).

Potrivit art. 499 C. pr. civ., după primirea somaţiei, debitorul poate cere instanţei de executare în termen de 10 zile de la comunicare, să-i încuviinţeze ca plata integrală a datoriei, inclusiv dobânzile şi cheltuielile de executare, să se facă din veniturile imobilului urmărit sau din alte venituri ale sale pe timp de 6 luni.

Instanţa constată însă că din actele de executare nu se evidenţiază iniţierea procedurii de executare silită imobiliară, pentru a fi incidente în cauză aceste dispoziţii.

Pentru considerentele expuse, instanţa urmează să respingă cererea principală formulată de petentul C N.

De asemenea, instanţa va respinge şi cererea formulată de B. E. J. A. O. C. ŞI O. D privind obligarea petentului la plata unei amenzi judiciare, reţinându-se că prin promovarea prezentei cereri neîntemeiate, petentul şi-a exercitat un drept procesual ce îi este conferit de dispoziţiile art. 499 alin. 1 C. pr. civ., astfel încât nu se poate reţine reaua - credinţă, pârâtul nefăcând dovada contestaţiilor la executare repetitive, ce ar fi fost formulate de petent.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a B. E. J. A. O. C. ŞI O. D.

Admite excepţia netimbrării cererii privind despăgubirile.

Respinge cererea principală formulată de petentul C N, domiciliat în …………………., în contradictoriu cu intimaţii S.C. R IFN S.A., cu sediul în ……………………, şi B. E. J. A. O. C. ŞI O. D, cu sediul în ………………………...

Anulează cererea privind despăgubirile formulată de B. E. J. A. O. C. ŞI O. D., ca netimbrată.

Respinge cererea privind amenda judiciară formulată de B. E. J. A. O. C. ŞI O. D..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.06.2013.

Preşedinte,

ANA MARIA NICOLCESCU

Grefier,

LĂCRĂMIOARA GRIGORIE

Red. A.N./Tehn. L.G.

2 ex. - 20 iunie 2013