Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 7006 din 14.10.2013


Dosar nr. 8606/318/2013 Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 7006/2013

Şedinţa publică de la 14 Octombrie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE ALEXANDRU BOGDAN POPESCU

Grefier ELENA DOBROMIR CĂRĂVAN

Pe rol fiind judecarea contestaţiei la executare formulate de contestatorul T.D., în contradictoriu cu intimata ...S.R.L. şi terţul poprit S.C. ... S.R.L.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns personal petentul T.D., lipsă fiind  celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, având cuvântul în probaţiune, contestatorul solicită instanţei încuviinţarea probei cu înscrisurile de la dosarul cauzei şi a probei cu expertiză contabilă, depunând şi un înscris în acest sens.

În temeiul art. 255, art. 258 Cod pr. civ., instanţa încuviinţează pentru părţi proba cu înscrisurile de la dosarul cauzei, fiind admisibilă şi aptă să conducă la soluţionarea procesului, respingând însă ca neutilă soluţionării cauzei proba cu expertiză contabilă, întrucât obiectivele vizate sunt relevate prin înscrisurile de la dosar (fila 11).

Instanţa invocă din oficiu excepţia tardivităţii formulării contestaţiei împotriva încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare şi pune excepţia în discuţie, contestatorul formulând concluzii de admitere a excepţiei.

Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat sau excepţii de invocat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri, pe fondul cauzei.

Contestatorul solicită suspendarea executării silite, precum şi admiterea contestaţiei la executare aşa cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată.

INSTANŢA:

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 29.05.2013, sub nr. 8606/318/2013, contestatorul T.D., în contradictoriu cu intimata ...S.R.L. şi terţul poprit S.C. ... S.R.L., a formulat contestaţie împotriva executării silite începute în dosarul de executare nr. 832/E/2013 al B.E.J. B.F., solicitând instanţei suspendarea executării până la soluţionarea contestaţiei, anularea executării silite şi a actelor de executare emise.

În motivarea cererii, a arătat că a încheiat la data de 26.03.2007 cu creditorul … S.R.L. un contract de credit, achiziţionând un laptop în valoare de 1.799,90 lei, suma lunară de plată fiind 100 lei, iar la data de 27.08.2008, respectiv data de 21.12.2009, a retras din acelaşi cont bancar suma de 1.000 lei, respectiv 400 lei.

A susţinut că, deşi a folosit doar suma de 3.199,90 lei, a achitat creditorului suma de 4.604 lei, mai mult cu 1.404,10 lei, executând de bunăvoie obligaţia, aşa încât în mod nelegal s-a început executarea silită împotriva sa pentru suma de 2.432,06 lei reprezentând debit şi 425,67 lei reprezentând cheltuieli de executare silită, acestea din urmă fiind în mod greşit puse în sarcina sa prin încheierea din dat de 19.04.2013 emisă de executorul judecătoresc.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 711-art. 719 Cod pr. civ.

În dovedirea cererii, contestatorul a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri, iar în susţinere a depus la dosarul cauzei, în copie certificată, contract de credit, extras de cont, încheiere, adresă înfiinţare poprire, încheiere executor judecătoresc, chitanţe, carte de identitate (filele 9-20).

Cerea a fost legal timbrată cu suma de 194 lei taxă judiciară de timbru şi 5 lei timbru judiciar (filele 5 verso, 8), respectiv suma de 10 lei şi 0,3 lei timbru judiciar pentru cererea de suspendare a executării silite, fiind depusă şi cauţiune în cuantum de 286 lei (filele 27, 28).

În cauză, terţul poprit S.C. ... S.R.L. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare, arătând că prin adresa emisă la data de 10.05.2013 în dosarul de executare nr. 832/E/2013 al B.E.J. B.F., s-a dispus înfiinţarea popririi asupra venitului lunar realizat de către salariatul său T.D., societatea conformându-se în calitate de terţ poprit şi consemnând sumele reţinute la dispoziţia executorului judecătoresc, nefiind în măsură să conteste legalitatea actelor de executare.

În drept, a invocat disp. art. 205 Cod pr. civ.

În dovedire, a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri, iar în susţinere a depus la dosarul cauzei, în copie, ordine de plată (fila 55).

La solicitarea instanţei, potrivit art. 716 alin. 2 Cod pr. civ., B.E.J. B.F.a comunicat dosarul de executare nr. 832/E/2013 în copie certificată.

Prin încheierea de la termenul din data de 26.06.2013, instanţa a respins ca neîntemeiată cererea contestatorului de suspendare provizorie a executării silite, până la soluţionarea cererii de suspendare (filele 51-52).

Analizând ansamblul materialului probator, instanţa reţine următoarele:

În conformitate cu art. 248 alin. 1 Cod pr. civ., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii formulării contestaţiei împotriva încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare, invocată din oficiu, instanţa reţine că este întemeiată, aşa încât o va admite şi va respinge ca tardiv formulată contestaţia împotriva acesteia, pentru motivele ce urmează.

Astfel, încheierea din data de 19.04.2013, prin care B.E.J. B.F.a stabilit cheltuielile de executare în dosarul execuţional nr. 832/E/2013, a fost comunicată contestatorului la data de 13.05.2013 (fila 6 verso), iar contestaţia la executare formulată de către acesta a fost trimisă prin poştă instanţei la data de 27.05.2013, astfel că a fost depăşit termenul legal de 5 zile prevăzut de disp. art. 714 alin. 2 Cod pr. civ.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării silite, instanţa o priveşte ca neîntemeiată şi o va respinge ca atare, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

În drept, arată instanţa că, potrivit art. 718 alin. 1 Cod pr. civ., până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea, iar suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia sau prin cerere separată.

Pentru a se putea dispune suspendarea, solicitantul trebuie să dea în prealabil o cauţiune calculată la valoarea obiectului contestaţiei, după cum prevede art. 718 alin. 2 Cod pr. civ.

Din analiza acestor texte legale se desprind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru formularea cererii de suspendare a executării silite, cu observaţia că aceste dispoziţii prevăd posibilitatea, iar nu obligaţia instanţei de a dispune această măsură, astfel că instanţa are facultatea de a aprecia asupra oportunităţii suspendării executării silite.

Astfel, trebuie îndeplinită condiţia existenţei unei contestaţii la executare sau a altei cereri privind executarea silită, potrivit art. 718 alin. 1 Cod pr. civ., a depunerii prealabile a unei cauţiuni conform art. 718 alin. 2 Cod pr. civ., şi a invocării unor motive temeinice, de natură a forma convingerea instanţei în sensul necesităţii opririi procedurii execuţionale, în caz contrar riscând producerea unei pagube iminente şi care nu s-ar mai putea repara sau care ar presupune cheltuieli importante pentru remedierea acesteia.

Aşa fiind, apreciază instanţa că suspendarea executării silite este o măsură excepţională, dată fiind necesitatea ca titlul executoriu să fie adus la îndeplinire într-un termen cât mai scurt, iar soluţia asupra unei astfel de cereri nu trebuie să fie motivată pe legalitatea ori nelegalitatea actelor de executare, întrucât s-ar antama fondul cauzei.

Mai reţine instanţa că în speţă, deşi sunt îndeplinite primele două condiţii enumerate anterior, privind existenţa unei contestaţii la executare sau a altei cereri privind executarea silită şi depunerea cauţiunii, contestatorul nu a învederat motive temeinice, de natură a forma convingerea instanţei în sensul necesităţii opririi procedurii execuţionale, în sensul că nu a probat existenţa în concret a vreunei situaţii obiective care să justifice dispunerea unei măsuri de suspendare a executării silite, excepţie de la regula potrivit căreia titlurile executorii trebuie puse în executare într-un termen cât mai scurt.

Aşadar, întrucât nu s-a învederat vreo împrejurare de natură a constitui un motiv considerat de lege ca fiind excepţional şi care să îndreptăţească dispunerea  măsurii prevăzute de art. 718 alin. 1 Cod pr. civ., instanţa apreciind ca neîntemeiată cererea contestatorului de suspendare a executării silite, urmând să o respingă ca atare.

Pe fondul cauzei, arată instanţa că, potrivit art. 711 alin. 1, 3 Cod pr. civ., împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare, putându-se cere, după începerea executării, şi anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea condiţiilor legale.

Astfel, în ceea ce priveşte actele de executare efectuate de către B.E.J. B.F.în dosarul execuţional nr. 832/E/2013, instanţa reţine că acestea sunt emise cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, executarea silită asupra titlului executoriu reprezentat de contractul de credit fiind încuviinţată prin încheierea nr. 2866/26.04.2013 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosarul nr. 6751/318/2013, ulterior fiind întocmite şi comunicate adrese de înfiinţare a popririi şi fiind efectuate verificări privind bunurile debitorului.

Nu poate fi reţinută de către instanţă susţinerea contestatorului în sensul că a adus la îndeplinire de bunăvoie titlul executoriu, din moment ce acesta nu a înţeles să îşi îndeplinească în totalitate obligaţiile stabilite prin titlul executoriu, prin achitarea comisioanelor şi penalităţilor aferente convenţiei de credit semnate şi însuşite de către acesta, aşa cum sunt evidenţiate în sinteza extrasului de cont (fila 11), rămânând un rest de plată de 2.432,06 lei, adică exact suma ce face obiectul cererii de executare silită formulată de către creditoare, şi pentru recuperarea căreia a fost încuviinţată executarea silită.

Pentru toate aceste considerente de fapt şi de drept, instanţa va respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare, iar în temeiul art. 451 şi urm. Cod pr. civ., va respinge ca neîntemeiată cererea contestatorului căzut în pretenţii de obligare a intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia tardivităţii invocată din oficiu de către instanţă şi respinge ca tardiv formulată contestaţia împotriva încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare, emisă la data de 19.04.2013 de către B.E.J. B.F.în dosarul execuţional nr. 832/E/2013.

Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare.

Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatorul T.D., domiciliat în …în contradictoriu cu intimata ...S.R.L., cu sediul în … şi terţul poprit S.C. ... S.R.L., cu sediul în …

Respinge ca neîntemeiată cererea contestatorului de obligare a intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Octombrie 2013.

Preşedinte,

ALEXANDRU BOGDAN POPESCU

Grefier,

ELENA DOBROMIR CĂRĂVAN

Red. ABP

Thred. ED 16 Octombrie 2013/ex. 5