Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 2440 din 20.03.2013


Dosar nr. 2368/318/2013 Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA Nr. 2440

Şedinţa publică din 20 Martie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE : ALEXANDRU BOGDAN POPESCU

GREFIER : ELENA CĂRBUNESCU

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea V.P., în contradictoriu cu intimaţii B.E.J. E.M.şi P.M., având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, s-au prezentat contestatoarea asistată de avocat L.I.C.si M.M., lipsă fiind intimata P.M., reprezentată de avocat O.D. şi reprezentantul intimatului B.E.J. E.M..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care apărătoarele contestatoarei au depus la dosar o precizare a cererii de chemare în judecată, în două exemplare, unul dintre aceste exemplare fiindu-i înmânat reprezentantei intimatei.

Avocat O.D. pentru intimata P.M. a depus întimpinare, în dublu exemplar, însoţită de procesul-verbal încheiat la data de 7.02.2013 de B.E.J. E.M.şi a solicitat instanţei ataşarea dosarelor nr. 15951/318/2008, nr. 2429/318/2011, nr. 4092/318/2012, pentru a stabili dacă dreptul de a cere executarea silită a titlului executoriu s-a prescris.

Câte un exemplar al întâmpinării şi al procesului-verbal s-au înmânat apărătoarelor contestatoarei, care au precizat că nu solicită termen pentru a lua la cunoştinţă de aceste înscrisuri.

Apărătoarele contestatoarei au solicitat respingerea cererii formulate de avocat O.D., privind ataşarea dosarelor mai sus menţionate.

Instanţa, deliberând asupra acestei cereri, a respins-o, nefiind utilă cauzei, la dosar existând sentinţele civile pronunţate în toate aceste dosare.

Avocat O.D. pentru intimata P.M. a solicitat amânarea cauzei pentru ca B.E.J. E.M.să comunice instanţei dacă licitaţia publică din data de 15.03.2013 a avut loc şi cum s-a încheiat, apărătoarele contestatoarei arătând că lasă la aprecierea instanţei, care, după deliberare, a respins solicitarea întrucât ar duce la o tergiversare nejustificată a judecării cauzei.

Instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia tardivităţii, invocată de către intimată prin întimpinare, şi s-a acordat cuvântul apărătorilor părţilor.

Avocat O.D. pentru intimata P.M. a solicitat admiterea excepţiei tardivităţii, şi respingerea ca tardivă a contestaţiei la executare, aceasta fiind introdusă după termenul de 15 zile prevăzut de art. 401 Cod pr. civ.

Apărătoarele contestatoarei au solicitat respingerea ca neîntemeiată a excepţiei tardivităţii, invocată de către intimată, contestaţia fiind introdusă în termen legal.

De asemenea, instanţa a pus în discuţie excepţia prescripţiei  dreptului de a cere executarea silită, invocată de către contestatoare.

Apărătoarele contestatoarei au solicitat admiterea excepţiei prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, întrucât este împlinit termenul de prescripţie de 3 ani, iar cererea de executare formulată de către intimată nu întrerupe curgerea prescripţiei, întrucât s-a perimat.

Avocat O.D. pentru intimata P.M. a solicitat respingerea excepţiei prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, susţinând că în speţă executarea silită a fost suspendată pe parcursul judecării cauzelor având ca obiect partaj şi rectificare carte funciară, astfel încât termenul de prescripţie nu s-a împlinit.

Din oficiu, instanţa a pus în discuţie excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a B.E.J. E.M., excepţie asupra căreia apărătoarele contestatoarei au formulat concluzii de respingere, apreciind că acesta are calitate procesuală pasivă întrucât hotărârea trebuie să-i fie opozabilă.

Avocat O.D. pentru intimata P.M. a arătat că lasă soluţia privind excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a B.E.J. E.M.la aprecierea instanţei.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul în dezbateri asupra fondului cauzei.

Apărătoarele contestatoarei au solicitat admiterea contestaţiei la executare aşa cum a fost formulată si precizată, fără cheltuieli de judecată.

Avocat O.D. pentru intimata P.M. a solicitat respingerea contestaţiei la executare si obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată, depunând totodată la dosar chitanţa de achitare a onorariului de avocat.

INSTANŢA:

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 14.02.2013, contestatoarea V.P., în contradictoriu cu intimaţii B.E.J. E.M.şi P.M., a formulat contestaţie împotriva executării silite începute în dosarul de executare nr. 34/06.07.2010, solicitând instanţei, în principal, să constate prescrierea dreptului de a cere executarea silită, iar în subsidiar să dispună întinderea titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 890/13.02.2009 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosarul nr. 15951/318/2008 şi faţă de creditorul V.I., potrivit sentinţei civile nr. 10181/29.11.2011 pronunţată de Judecătoria  Târgu-Jiu în dosarul nr. 2429/318/2011.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că  prin sentinţa civilă nr. 890/13.02.2009 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosarul nr. 15951/318/2008 a fost obligată să plătească creditoarei P.M. suma de 48.000 lei, în urma desfiinţării contractului de întreţinere nr. 347/17.01.2007.

A menţionat contestatoarea că suma respectivă, împreună cu o diferenţă de preţ, a fost folosită la achiziţionarea unui imobil situat în Târgu-Jiu, unde locuieşte intimata P.M., având drept de uzufruct asupra respectivului imobil.

A susţinut contestatoarea că dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani din momentul când se naşte dreptul de a cere executarea silită, respectiv momentul rămânerii definitive a sentinţei reprezentând titlul executoriu, prescripţia nefiind întreruptă în speţă prin cererea creditoarei formulată în iulie 2010, întrucât cererea s-a perimat după o perioadă de 6 luni, în care creditoarea nu a mai stăruit în aceasta.

A mai precizat contestatoarea că, în subsidiar, solicită ca titlul executoriu să fie extins şi faţă de creditorul V.I., soţul său, a cărui creanţă este privilegiată faţă de creanţa intimatei P.M..

Prin cerere precizatoare, contestatoarea a solicitat desfiinţarea executării silite începute în dosarul de executare nr. 34/06.07.2010 şi a tuturor actelor încheiate după data de 09.03.2011, susţinând în esenţă că cererea de executare formulată la dat de 08.06.2010 este perimată, întrucât creditoarea a dat dovadă de pasivitate, după cum rezultă din înscrisurile aflate în dosarul de executare, iar cererea creditoarei de continuare a executării silite din data de 06.11.2012 nu reprezintă o cerere expresă, actele de executare întocmite ulterior fiind nule.

În drept, contestatoarea a invocat disp. art. 389, art. 399 alin. 1 şi art. 405 Cod pr. civ.

În dovedirea cererii, contestatoarea a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri, iar în susţinere a depus la dosarul cauzei, în copie, sentinţa civilă nr. 890/13.02.2009 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosarul nr. 15951/318/2008, sentinţa civilă nr. 10181/29.11.2011 pronunţată de Judecătoria  Târgu-Jiu în dosarul nr. 2429/318/2011, încheierea nr. 437 C/24.02.2012 pronunţată de Judecătoria  Târgu-Jiu în dosarul nr. 2429/318/2011.

În cauză, intimata P.M. a formulat întâmpinare, solicitând instanţei respingerea contestaţiei la executare ca tardiv introdusă şi respingerea extinderii titlului executoriu faţă de creditorul V.I., soţul contestatoarei, cu cheltuieli de judecată, întrucât dosarul de executare nr. 34/06.07.2010 are la bază titlul executoriu reprezentat de civilă nr. 890/13.02.2009 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosarul nr. 15951/318/2008, iar nu sentinţa civilă nr. 10181/29.11.2011 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosarul nr. 2429/318/2011.

În motivare, a mai susţinut intimata că executarea silită începută în dosarul nr. 34/06.07.2010 a fost suspendată pe durata judecării litigiilor având ca obiect partaj, respectiv rectificare carte funciară, prin care s-a urmărit aducerea bunului imobil de executat în proprietatea exclusivă a debitoarei V.P., astfel că termenul de perimare a început să curgă din momentul rămânerii definitive şi irevocabile a sentinţei civile pronunţată în dosarul nr. 4092/2012.

În drept, intimata a invocat disp. art. 389 alin. 2 Cod pr. civ.

În dovedirea cererii, intimata a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri, iar în susţinere a depus la dosarul cauzei procesul-verbal din data de 07.02.2013.

La solicitarea instanţei, B.E.J. E.M.a comunicat, în copie, dosarul de executare nr. 34/06.07.2010.

Analizând ansamblul materialului probator, instanţa reţine următoarele:

În conformitate cu art. 137 alin. 1 Cod pr. civ., instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond  invocate în cauză, şi anume asupra excepţiei tardivităţii, excepţiei prescripţiei dreptului de a cere executarea silită şi excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a B.E.J. E.M..

În privinţa excepţiei tardivităţii, invocată de către intimata P.M., instanţa apreciază că această excepţie de procedură este neîntemeiată, urmând a fi respinsă ca atare, cu următoarea motivare.

Astfel, arată instanţa că în speţă, contestatoarea a invocat prescripţia dreptului de a cere executarea silită, consecutivă perimării de drept a executării începute în dosarul nr. 34/06.07.2010, perimarea fiind o sancţiune cu caracter general, reglementată de art. 389 Cod pr. civ., care presupune în mod necesar trecerea unui interval de timp de minimum 6 luni de la începerea executării silite, astfel încât termenul de 15 zile de introducere a contestaţiei prevăzut de art. 401 Cod pr. civ. nu este aplicabil.

În privinţa excepţiei prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, invocată de către contestatoare, de asemenea instanţa o priveşte ca neîntemeiată şi o va respinge în consecinţă, pentru motivele ce urmează.

Potrivit art. 405 Cod pr. civ., dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani de la data când acesta se naşte, dacă legea nu prevede altfel, iar prin împlinirea acestui termen orice titlu îşi pierde puterea executorie.

Arată instanţa că pentru producerea efectului sancţionator al prescripţiei este necesar ca pentru titularul dreptului de a cere executarea silită să existe atât voinţa, cât şi posibilitatea reală de a acţiona, în timpul curgerii termenului de prescripţie intervenind anumite împrejurări obiective ce îl pun pe titularul dreptului în imposibilitate de a acţiona, iar dacă prescripţia nu ar fi oprită s-ar ajunge la situaţia în care titularul dreptului să sufere efectul sancţionator fără a i se imputa pasivitatea, iar pentru înlăturarea acestor situaţii sunt prevăzute suspendarea, respectiv întreruperea prescripţiei.

Conform art. 405 ind. 2 alin. 1 Cod pr. civ., cursul prescripţiei se întrerupe, printre altele, pe data recunoaşterii, în orice mod, a datoriei de către debitor, respectiv pe data depunerii cererii de executare, însoţite de titlul executoriu, chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent, efectul fiind acela că după întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie.

Astfel, reţine instanţa că în speţă creditoarea P.M. a formulat cerere de executare silită adresată B.E.J. E.M.la data de 08.06.2010 (fila 20), iar din procesul-verbal de situaţie din data de 16.07.2010 (fila 32), semnat de către contestatoare, aceasta a precizat că nu posedă suma datorată şi solicită plata acesteia prin poprire asupra pensiei, ambele acte fiind întrerupătoare de prescripţie, în sensul dispoziţiilor legale menţionate în paragraful precedent, aşa încât nu poate fi considerat împlinit termenul de prescripţie.

În contextul în care creditoarea a formulat cerere de executare silită anterior împlinirii termenului general de prescripţie de 3 ani, iar imposibilitatea îndestulării creanţei sale s-a datorat lipsei din patrimoniul debitoarei a unor bunuri proprii care să fie executate silit, creditoarea a fost pusă în situaţia de a promova mai multe litigii pentru împărţirea bunului imobil deţinut de către debitoare în proprietate devălmaşă împreună cu soţul său, respectiv pentru rectificarea cărţii funciare cu privire la imobil, pentru a fi consemnată debitoarea ca proprietară exclusivă, litigii finalizate prin sentinţa civilă nr. 10181/29.11.2011 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosarul nr. 2429/318/2011, respectiv sentinţa civilă nr. 7905/23.05.2012 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosarul nr. 4092/318/2012, ambele irevocabile prin neatacarea soluţiei (filele 80-84).

Aşa fiind, apreciază instanţa şi că nu se poate considera perimată cererea de executare silită formulată de către creditoare, atât timp cât nu este îndeplinită condiţia generală ca lăsarea în nelucrare a executării silite să se datoreze culpei creditorului (după cum rezultă din art. 248 Cod pr. civ.), în speţă aceasta manifestând diligenţă în continuarea executării, prin promovarea litigiiilor susmenţionate, respectiv prin cereri de continuare a executării silite (proces-verbal din data de 09.08.2010, fila 49, înscris olograf din data de 26.08.2010, fila 67, proces-verbal din data de 28.10.2010, fila 73, proces-verbal din data de 09.03.2011, fila 74, înscris olograf din data de 06.11.2012, fila 79), în consecinţă fiind lipsite de temei susţinerile contestatoarei în acest sens.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a B.E.J. E.M., invocată din oficiu de către instanţă, calitatea procesuală pasivă presupune identitatea între persoana chemată în judecată şi subiectul pasiv al raportului juridic dedus judecăţii.

Astfel, reţinându-se că, potrivit art. 2 alin. 1 din Legea nr. 188/2000, executorii judecătoreşti sunt învestiţi să îndeplinească un serviciu de interes public, aşa încât nu pot avea calitatea de parte într-o contestaţie la executare în care raporturile juridice sunt stabilite între creditor şi debitor, excepţia invocată din oficiu va fi admisă, în consecinţă urmând a fi respinsă contestaţia faţă de B.E.J. E.M., ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă.

Pe fondul cauzei, arată instanţa că, potrivit art. 399 alin. 1, 2 Cod pr. civ., împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare, iar nerespectarea dispoziţiilor privind executarea silită însăşi sau efectuarea oricărui act de executare atrage sancţiunea anulării actului nelegal.

Prin contestaţia formulată şi precizată, contestatoarea a criticat executarea silită începută în dosarul de executare nr. 34/06.07.2010 al B.E.J. E.M., susţinând, în esenţă, că cererea de executare formulată de creditoare s-a perimat, iar dreptul acesteia de a cere executarea silită este prescris, susţineri înlăturate ca neîntemeiate de instanţă cu motivarea arătată mai sus, astfel încât reţine instanţa că executarea silită şi actele de executare din dosarul menţionat sunt legale.

Totodată, nu poate fi primită solicitarea subsidiară a contestatoarei ca titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 890/13.02.2009 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosarul nr. 15951/318/2008 să fie extins şi faţă de creditorul V.I., soţul său, soluţia contrară fiind lipsită de orice bază legală, în considerarea art. 372 şi urm. Cod pr. civ., atât timp cât executarea silită în nr. 34/06.07.2010 al B.E.J. E.M.a fost începută în temeiul titlului executoriu antemenţionat, V.I. nefiind parte în respectivul raport juridic, creanţa sa provenind din raportul juridic ce face obiectul sentinţei civile nr. 10181/29.11.2011 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosarul nr. 2429/318/2011, prin care a fost obligată debitoarea V.P. să achite acestuia sultă ca urmare a partajului imobilului bun comun.

Pentru toate aceste considerente de fapt şi de drept, instanţa urmează a respinge contestaţia la executare formulată de către contestatoare şi, în temeiul art. 274 alin. 1 Cod pr. civ., a o obliga pe aceasta să plătească intimatei suma de 300 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat.

 PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca neîntemeiată excepţia tardivităţii, invocată de către intimată.

Respinge ca neîntemeiată excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, invocată de către contestatoare.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a B.E.J. E.M., cu sediul în …, invocată din oficiu de către instanţă, şi respinge contestaţia faţă de acesta ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă.

Respinge contestaţia la executare formulată de către contestatoarea V.P., domiciliată în …, în contradictoriu cu intimata P.M., domiciliată în …

Obligă contestatoarea să plătească intimatei suma de 300 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.03.2013.

PREŞEDINTE,  GREFIER,

POPESCU ALEXANDRU BOGDAN CĂRBUNESCU ELENA

Red., tehnored. P.A.B.-jud./22.03.2013, 5 ex.