Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 5392 din 14.06.2011


Dosar nr. 4455/318/2011 Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA  Nr. 5392/2011

Sedinta publica de la 14 Iunie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE CARMEN GEORGETA IOANA STANCULETE

Grefier DANIELA DUMITRESCU

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din data de 08.06.2011 privind solutionarea exceptiei de tardivitate a introducerii contestatiei ridicata de catre intimata ........ în cauza având ca obiect contestatia la executare formulata de catre contestatorii ..............si .......... împotriva formelor de executare silita din dosarul de executare nr.  247/E/2009 al ............., în contradictoriu cu intimatii ......... si  ............

La apelul nominal, facut în sedinta publica, au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita, din ziua dezbaterilor.

Instanta, deliberând asupra exceptiei, pronunta urmatoarea sentinta:

JUDECATA

Prin contestatia la executare înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg.Jiu sub nr. 4455/318/2011 si la data de 16.03.2011, contestatorii ......... si .......... au solicitat instantei, în contradictoriu cu intimatii ..... si  .........., ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna anularea actului de adjudecare din data de 22.04.2010 orele 1100 prin care intimata ..... si-a adjudecat imobilul "spatiul comercial" situat la adresa contestatorilor etaj I, în suprafata de 25,24 m.p. si care apartine societatii contestatoare, anularea procesului-verbal de licitatie imobiliara din data de 22.04.2010, ora 1030 si a tuturor actelor de executare anterioare facute de catre intimatul .................

În motivarea contestatiei, contestatorii au aratat ca prin contractul de împrumut cu garantie imobiliara având numarul de autentificare 7426/24.10.2008 ......... a împrumutat de la ............ suma de 9.600 euro împrumut pe care trebuia restituit integral pâna pe data de 23.02.2009 si pentru acest împrumut a garantat .......... cu spatiul comercial în suprafata utila de 25,24 m.p.

A mai precizat ca ........... i-a dat lui ................ esalonat aproximativ 1.500 euro, iar în data de 26.02.2009 a scos de la CAR suma de 11.000 lei pe care i-a dat lui ..............., în total dându-i 4.500 euro.

Ca, la putin timp, a vrut sa-i mai dea 1.500 euro, dar aceasta nu a mai vrut sa-i primeasca spunându-i ca scopul ei este de a lua "Spatiul Comercial plus garantie si ca a reusit sa însele".

A mai mentionat ca contestatorul .......... a încercat de mai multe ori sa restituie diferenta de 5.100 euro, dar ......... nu a vrut sa-i primeasca spunând ca a aranjat sa preia imobilul.

A mai precizat ca în data de 02.03.2011 au observat în dosarul nr. 25647/318/2010 aflat pe rolul Judecatoriei Tg.Jiu, dosar ce are ca obiect servitutea de trecere, actele pe care le depusese avocatul intimatei ......... înainte cu doua zile, prin registratura, si pe care contestatorii le contesta prin prezenta contestatie.

În drept, contestatia a fost întemeiata pe prev. art. 372 si urmat. C.pr.civ.

La contestatie, s-a anexat, în copie, doua file din buletinul de identitate ale lui  ...., cartile de identitate ale numitilor ..... si .........., proces-verbal licitatie imobiliara încheiat astazi 22.04.20110 orele 1030 de catre ............, contract de împrumut cu garantie imobiliara autentificat sub nr. 7426/24.10.2008 de catre .........., act de adjudecare încheiat azi 22.04.2010 orele 1100 de catre intimatul ............

Intimata ....., prin avocat ............., a depus la dosarul cauzei, în sedinta publica din 04.05.2011, întâmpinare prin care a invocat exceptia tardivitatii introducerii contestatiei.

În motivarea acestei exceptii, s-a aratat ca termenul pentru contestarea actului de adjudecare este potrivit art. 399 C.pr.civ. coroborat cu disp. art. 401 alin. 1 C.pr.civ. de 15 zile, ori, în cauza dedusa judecatii, procesul-verbal de licitatie si actul de adjudecare a fost comunicat contestatorilor în data de 26.04.2010 (data postei) asa cum rezulta din dovada de comunicare a ..........., iar prezenta contestatie s-a formulat la aproape un an de la comunicare.

În concluzie, s-a solicitat respingerea contestatiei ca tardiv formulata.

Cu privire la fondul cauzei, s-a aratat ca împrumutul acordat nu a fost restituit, iar în cazul executarii silite s-a valorificat garantia imobiliara constituita în garantarea creditului astfel ca s-a solicitat respingerea contestatiei, cu cheltuieli de judecata.

În sedinta publica din 04.05.2011, instanta a dispus emiterea unei adrese catre .............. pentru a înainta, în copie certificata, dosarul de executare nr. 247/E/2009.

Dosarul de executare a fost înaintat în data de 18.05.2011.

Contestatorul ....., prin avocat .............., a depus la dosarul cauzei, în sedinta publica din 18.05.2011, note de sedinta solicitând respingerea exceptiei privind tardivitatea introducerii contestatiei aratând ca ei, contestatorii, au aflat de dosarul de executare întocmit de .............. precum si de actele din acest dosar în timpul judecarii cauzei ce a format obiectul dosarului nr. 25647/318/2010 unde au avut calitatea de pârâti când, în timpul judecarii cauzei, aparatorul reclamantei ......... a depus toate actele privind executarea.

Analizând actele existente la dosarul cauzei, instanta urmeaza a admite exceptia privind tardivitatea introducerii contestatiei ridicata de catre intimata ......... si a respinge contestatia ca fiind tardiv introdusa, cu urmatoarea motivare:

Din dosarul de executare înaintat în copie certificata, rezulta ca, la data de 01.06.2009, intimata .......... s-a adresat executorului judecatoresc ................. cu cerere de executare silita prin care a solicitat punerea în executare silita mobiliara, imobiliara, prin poprire a titlului executoriu reprezentat de contractul de împrumut cu garantie imobiliara încheiat sub nr. 7426/24.10.2008 a BNP ........... împotriva debitorilor ......... si .............., ultimul debitor în calitate de garant.

Suma ce urma sa fie recuperata prin executare silita fiind în cuantum de 9.600 euro x 4,1786 lei = 40.115 + cheltuielile de executare.

Nu poate fi retinuta apararea contestatorului ........... în sensul ca nu au avut cunostinta de executarea silita deoarece toate actele de executare au fost comunicate la domiciliul si sediul contestatorilor, potrivit dovezilor aflate în dosarul de executare.

Mai mult, se retine ca procesul-verbal de situatie din 01.10.2009 a fost semnat de catre contestatorul ........, procesul-verbal încheiat la data de 05.12.2009 orele 1100 de catre expertul evaluator ing. ........... a fost semnat de administratorul contestatoarei si anume ...........

Actul de adjudecare încheiat la data de 22.04.2010 a fost comunicat contestatorilor asa cum rezulta din dovezile din dosarul de executare, data comunicarii fiind 26.04.2010, astfel ca este întemeiata exceptia privind tardivitatea introducerii contestatiei întrucât contestatia la executare a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu la data de 16.03.2011 fiind depasit termenul de 15 zile prevazut de art. 401 C.pr.civ.

În baza art. 274 C.pr.civ., urmeaza a fi obligati contestatorii sa plateasca intimatei ............. cheltuielile de judecata potrivit documentelor justificative aflate la dosarul cauzei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite exceptia privind tardivitatea introducerii contestatiei ridicata de catre intimata .............

Respinge contestatia, formulata de catre contestatorii .......... - domiciliat în .......... si ............ - cu sediul în ............, împotriva formelor de executare silita din dosarul de executare nr. 247/E/2009 al ............., în contradictoriu cu intimatii .......... - domiciliata în ............ si ............. - cu sediul în ............., ca fiind tardiv introdusa.

Obliga contestatorii sa plateasca intimatei .........suma de 500 lei, reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 14.06.2011 la Judecatoria Tg.-Jiu.

Presedinte,

CARMEN GEORGETA IOANA STANCULETE Grefier,

DANIELA DUMITRESCU