Acţiune în constatare

Sentinţă civilă 14800 din 26.11.2012


Operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 14800/2012

Şedinţa publică  din  26 Noiembrie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol  fiind pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din 19.11.2012, în cauza civilă  privind pe reclamanţii  CI, JE, JCM, JGA, JDF, în contradictoriu cu pârâţii CED, DE, CM, VAI, având ca obiect acţiune în constatare.

Mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunţării din 19.11.2012, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa pentru a da posibilitatea părţilor să depună la dosar concluzii scrise a amânat pronunţarea în cauză la data de 26.11.2012.

Procedura  de citare este legal îndeplinită din ziua dezbaterilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă , se constată depuse la dosar concluzii scrise de către reclamanţi şi note de şedinţă de către pârâta CM după care , instanţa deliberând pronunţă următoarea sentinţă.

INSTANŢA

Prin cererea formulată pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu sub nr. 12338/318/2012, reclamanţii  CI, JE, JCM, JGA, JDF,  au chemat în judecată pe pârâţii CED, DE, CM, VAI, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa  să se constate dreptul reclamanţilor de proprietate asupra construcţiei edificate pe terenul proprietatea acestora (casă cu 5 camere şi dependinţe), situat în Tg. Jiu, str…., jud. Gorj, în baza dreptului de accesiune.

În motivare arată că acest imobil a aparţinut autorului reclamanţilor ŞS zis B, ulterior fiind confiscat de către stat pe timpul regimului comunist, că odată cu apariţia legilor fondului funciar, au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, fiind eliberat  titlul de proprietari nr. 1321021/1996, pentru imobilul teren de la această adresă,  că înainte de eliberarea titlului de proprietate, SC L SA (unitate de stat) care deţinea imobilul, a procedat la vânzarea acestuia către SC H SRL, astfel încât,  au fost nevoiţi să cheme în judecată cele două societăţi, într-un proces de revendicare şi de constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare încheiat între acestea. Mai arată reclamanţii că în anul 2004  în timpul derulării procesului, SC H a vândut imobilul teren şi construcţie către A M şi A M A, motiv pentru care am i-au chemat în judecată şi pe cei doi, solicitând şi constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare dintre SC H şi A M şi AM, că în cel de-al treilea ciclu procesual, în dosarul nr.2267/318/2006, prin sentinţa civilă nr.7769/07.11.2007 pronunţată de Judecătoria Tg. Jiu s-a constatat nulitatea contractului de vânzare cumpărare dintre-SC L şi SC H, însă doar cu privire la teren, că  prin decizia nr. 1068/09.12.2008 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, s-a constatat irevocabil, nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare încheiat între SC H şi AM şi A M,  autentificat sub nr…/26.04.2004 de BNP T I,  instanţa obligând pe A M şi pe A M să le lase în deplină proprietate şi liniştită posesie terenul respectiv. Mai arată reclamanţii că în prezent sunt proprietarii terenului în suprafaţă de 4200 mp situat în Tg-Jiu, str. …, judeţul Gorj, aşa cum rezultă din titlul de proprietate nr.1321021/1996 şi decizia nr. 1068/09.12.2008 pronunţată de Curtea de Apel Craiova , solicitând să se constate faptul că reclamanţii  sunt şi proprietarii construcţiei edificate pe acest teren în baza dreptului de accesiune, arătând că această construcţie este veche, în stadiu avansat de degradare , urmând a fi demolată după ce se va constata dreptul reclamanţilor de proprietate  că , atât SC H SRL, cât şi SC L SA, au trecut prin procedura falimentului, fiind în acest moment dizolvate şi radiate din Registrul Comerţului, ceea ce înseamnă că singurii care ar mai putea emite pretenţii asupra acestei construcţii sunt foştii asociaţi ai SC H SRL, respectiv pârâţii din prezenta cauză.

Acţiunea a fost întemeiată  pe dispoziţiile  art. 482 C.civ, art.492 C.civil.

Reclamanţii depune precizare la acţiune  prin care evaluează provizoriu casa la suma de 5000 lei , depunând taxă judiciară de timbru la această valoare.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, respectiv, decizia nr. 1068/09.12.2008 pronunţată de Curtea de Apel Craiova  în dosarul nr. 2267/318/2006, proces verbal din 10.01.2005 al Adunării Generale a Asociaţiilor SC H SRL, procură generală judiciară autentificată sub nr. … din 31 mai 2007 la BNP SB ,certificatul de calitate de moştenitor nr. .. din 31 mai 2007 emis de BNP SB, precizări şi note de şedinţă , la care ataşează un  set de înscrisuri, respectiv decizie de impunere din 16.12.2011,titlu de proprietate nr.1321021/26.03.1996, act de vânzare-cumpărare din 12.08.1927, act de vânzare-cumpărare  din 22 iulie 1927, proces verbal din 1953, referat emis de Comisia Raională Novaci, hotărârea nr. 1965/26.02.1996, adresa nr. 3852 din 16.05.1997, notificare  ,4 extrase privind impozitul pe clădiri, adresa nr. 230/297/24.02.1999, 5 schiţe, raport de evaluare  activ aparţinând SC L SA GORJ, chitanţă 0421687, contract de vânzare-cumpărare  din 07.09.1995, factura nr. 2166, schiţa bunului imobil cu număr cadastral 5286, proces verbal de predare primire dintre SC L SA şi SC H SRL,  contract de vânzare-cumpărare  autentificat sub nr. ..din 26.04.2004  la BNP TI, adresa nr. 40824/2005, decizia nr. 884A din 21.09.2005 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 2467/2005, decizia nr. 629 a Curţii de Apel Craiova din  dosarul nr. 6113/CIV/2005, comunicare din dosarul nr. 2/318/1996 şi sentinţa nr. 404/04.04.2007 , schiţă, sentinţa nr. 190/10.05.2005 din dosarul nr. 460/2005 al Tribunalului Gorj, s.c nr. 333din 14 noiembrie 1997 din dosarul nr. 5276/1997 al Tribunalului Gorj, decizia nr. 1068/09.12.2008 pronunţată de  Curtea de Apel Craiova în dosarul  nr. 2267/318/2006, încheierea nr. 76C din 28.01.2009 şi decizia nr. 124 din 09.04.2009 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 4892/95/2006.

Reclamanta J E depune la dosarul cauzei în data de 12.11.2012 note de şedinţă la care ataşează  decizia nr.21/CIV/2003, schiţă teren , contract de vânzare-cumpărare  autentificat sub nr. 2733/26.04.2004, raport de expertiză efectuat în dosarul nr.2873/P/2001, adresele 80789/02.09.2004, 1817/VIII/2005, ordonanţa din 26.04.2005 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu, decizia nr. 213/03.03.2006, întâmpinare depusă în dosarul nr. 8000/318/2010, decizia nr. 629/13.02.2006, decizia nr.884A/21.09.2005, decizia nr. 3108/01.11.2006, s.c nr. 7469/28.09.2011, decizia nr. 380/23.02.2012,cerere reconvenţională formulată de reclamanţii în dosarul nr. 8000/318/2010 la acţiunea promovată de A M A în acelaşi dosar. Pârâta DM ( fostă C) a învederat instanţei că actualmente se numeşte C şi nu D. Reclamanţii depun la dosar  precizare la acţiune ( fila 154).Reclamanţii  depun la dosar concluzii scrise .

Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa reţine următoarele :

Reclamanţii sunt moştenitorii autorului ŞS, care a deţinut un teren în suprafaţă de 4200 mp situat în Tg-Jiu, strada …, judeţul Gorj, împreună cu o casă cu 5 camere şi dependinţe, imobile situate pe acelaşi teren . Aceste imobile au fost folosite de către SC L SA, care le-au vândut către SC H SRL, societăţi ai căror administratori au fost pârâţii din cauza de faţă. Ulterior încheierii acestor contracte reclamanţilor li s-a eliberat titlul de proprietate  şi întrucât nu au reuşit să intre în posesia  bunurilor au formulat acţiune în revendicare , un alt capăt de cerere fiind constatarea nulităţii contractului de vânzarea-cumpărare nr. 2733/2004 încheiat între SC H SRL şi A M A şi A M, cauză ce a fost înregistrată la judecătoria Tg-Jiu sub nr. 3852/1996. Aceste litigiu a parcurs mai multe cicluri procesuale, fiind soluţionat irevocabil, prin decizia nr. 1068 pronunţată în data de 09.12.2008 de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 2267/318/2006. A reţinut instanţa , în considerente hotărârii că, încă din anul 1997 prin sentinţa civilă nr. 333, Tribunalul Gorj a admis acţiunea în revendicare şi a obligat cele două societăţi să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie imobile casă cu 5 camere şi dependinţe şi terenul în suprafaţă de 4395 mp, motivând că reclamanţii au făcut dovada că sunt proprietari atât pe teren , cât şi pe construcţii. Instanţa constată că în  dispozitivul deciziei instanţa de recurs se pronunţă doar asupra terenului în suprafaţă de 4200 mp,  fără a se mai pronunţa şi asupra casei cu 5 camere şi dependinţe.

În acest  sens, instanţa apreciază autoritatea de lucru judecat cunoaşte, două manifestări procesuale – respectiv, aceea de excepţie procesuală şi aceea de prezumţie, mijloc de probă de natură să demonstreze modalitatea în care au fost dezlegate anterior anumite aspecte litigioase în raporturile dintre părţi, fără posibilitatea de a se statua diferit, prezumţie care protejează ordinea şi stabilitatea juridică şi care conduce la evitarea contrazicerilor între considerentele hotărârii judecătoreşti. În cauza de faţă , deşi Curtea de Apel Craiova s-a pronunţat în dispozitiv doar cu privire la terenul revendicat , în considerentele aceleiaşi decizii , reţine cu putere de lucru judecat că reclamanţii sunt proprietari şi asupra casei cu 5 camere şi dependinţe situate pe acelaşi teren.

Aceiaşi opinie a fost împărtăşită şi de către Curtea Constituţională în Decizia I din 1995, care a constatat faptul că este unanim recunoscut, în practică şi doctrină, că puterea de lucru judecat ce însoţeşte actele jurisdicţionale, se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijină acesta. Această susţinere conduce la concluzia că nu se poate  repune în discuţie o problemă de drept tranşată irevocabil între reclamanţi şi alte părţi, respectiv, cele două societăţi în care pârâţii au fost administratori. Actul jurisdicţional, (ca orice act juridic, în general) produce pe lângă efecte obligatorii între părţi, întemeiate pe principiul relativităţii, şi efecte de opozabilitate faţă de terţi.

Ca element nou apărut în ordinea juridică şi în cea socială, hotărârea nu poate fi ignorată de către terţi, sub motiv că nu au participat în procesul finalizat prin adoptarea ei. Nu se poate face confuzie între principiul relativităţii efectelor hotărârii judecătoreşti (care presupuse într-adevăr, ca obligativitatea acestor efecte şi autoritatea lucrului judecat să se impună numai părţilor) şi principiul opozabilităţii aceloraşi efecte (care se manifestă în relaţia cu terţii, interzicând acestora să le ignore şi să le încalce, câtă vreme nu fac dovada unei alte realităţi juridice). De aceea, nu se poate susţine că hotărârile nu produc nici un efect asupra pârâţilor pentru că, nefiind parţi în proces, nu-i sunt opozabile, altfel, s-ar pretinde de fapt să li se recunoască  posibilitatea ignorării unor acte jurisdicţionale intrate în puterea lucrului judecat, ca şi cum acestea nu ar exista .

Instanţa constată că pârâţii prin avocat , deşi  după  terminarea dezbaterilor în cauză de la termenul de judecată din data de 19.11.2012, li s-a adus la cunoştinţă prin reprezentantul ales că  în această cauză s-a amânat pronunţarea pentru data de 26.11.2012, pentru a se  depune concluziile scrise, în data de 22.11.2012 înregistrează prin serviciul registratură note de şedinţă prin care indică doi martori propuşi de CM în calitate de reclamantă în dosar. Instanţa constată că CM are calitatea de pârâtă şi nu de reclamantă, iar cu privire la administrarea acestei probe la niciunul din termenele de judecată nu s-a solicitat a se încuviinţa o astfel de probă. Unul din principiile  prioritare în  soluţionarea unui proces echitabil îl constituie principiul contradictorialităţii şi soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil. În baza acestui principiu instanţa pune în discuţia părţilor orice cerere  formulată de părţi sau din oficiu , în timpul desfăşurării procesului pentru a nu se aduce atingere dreptului de apărare al acestora. Rolul activ al judecătorului nu primează în faţa principiului contradictorialităţii , astfel încât atât timp cât procesul s-a desfăşurat cu procedura de citare legal îndeplinită şi respectarea dreptului la apărare a fiecărei părţi, instanţa nu este ţinută fie să se pronunţe pe o cerere de probatorii care nu a  fost solicitată la nici un termen de judecată , ci este doar invocată după închiderea dezbaterilor, cu atât mai mult să repună o cauză pe rol pentru discutarea acestor probatorii invocate în afara termenului legal procedural acordat. Procedând astfel , s-ar ajunge la situaţia ca ,instanţa, fie să încalce dreptul de apărare al părţilor, fie să conducă în mod deliberat la tergiversarea soluţionării cauzei.

Având în vedere faptul că prin decizia irevocabilă nr.1068/2008 a Curţii de Apel Craiova s-a reţinut cu putere de lucru de judecat că reclamanţii sunt proprietari şi asupra casei cu cinci camere şi dependinţe, constatând că  această acţiune a fost formulată împotriva unor persoane care ar putea să nege dreptul de proprietate al reclamanţilor, în baza art.111 C.p.c, coroborat cu art. 482 şi 492-494 Cod civil, instanţa va admite acţiunea şi va constata dreptul reclamanţilor de proprietate asupra imobilelor casă cu 5 camere şi dependinţe  situate pe terenul din Tg-Jiu , strada … .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamanţii  CI, JE, JCM, JGA, JDF, toţi cu domiciliul ales  la Cabinet de Avocat … în contradictoriu cu pârâţii CED, DE, CM, VAI .

Constată dreptul de proprietate al reclamanţilor asupra imobilelor casă cu 5 camere şi dependinţe situate pe terenul din Tg-Jiu , strada …, nr…, judeţul Gorj .

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. 

Pronunţată în şedinţa publică  din  26 Noiembrie 2012, la Judecătoria Tg-Jiu.

Preşedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU