Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 2049 din 07.03.2013


Dosar nr. 1457/318/2013  Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU,JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 2049/2013

Şedinţa publică de la 07.03.2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE: OTILIA CEZARINA POPESCU

Grefier: ELENA LILIANA PANAIT

Pe rol fiind judecarea contestaţiei formulată de contestatorul N.D., împotriva actelor de executare întocmite în dosarul de executare nr. 65/E/2012 al BEJ C.M.C., în contradictoriu cu intimatul M.D..

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns contestatorul, asistat de avocat B.N. şi intimatul, lipsă fiind reprezentantul BEJ C.M.C..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, reprezentantul contestatorului a depus la dosar ordinul nr. 2561/2012, după care nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul în fond.

Avocat Bobu Nicolae a solicitat admiterea contestaţiei şi a cererii având ca obiect suspendarea executării silite, cu cheltuieli de judecată. S-a susţinut că, faţă de prev. Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2561/2012, pentru modificarea ordinului 2550/2006, onorariul stabilit de expert nu se încadrează în limitele prevăzute de ordinul invocat.

Intimatul a solicitat respingerea contestaţiei.

INSTANŢA

Prin contestaţia înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg. Jiu sub nr. 1457/318/2013, contestatorul N.D. a contestat actele de executare întocmite în dosarul de executare nr. 65/E/2012 al B.E.J. C.M.C. şi a solicitat instanţei ca, prin sentinţa ce se va pronunţa, în contradictoriu cu intimatul M.D. şi B.E.J. C.M.C. să se dispună anularea acestora şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare cu cheltuieli de judecată.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că, prin s.c. nr. 6296/2012, a fost obligat să plătească intimatului, în solidar cu numiţii G.G., G.G.G., G.G.V. şi M.M., suma de 550 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată.

Că, la un simplu calcul aritmetic, împărţind suma de 550 lei, la cinci debitori, rezultă suma de 110 lei pentru fiecare dintre aceştia, astfel că în mod nelegal se urmăreşte recuperarea întregului debit de la contestator.

S-a mai arătat că executarea silită se efectuează fără a fi încuviinţată de instanţa de executare în condiţiile art. 373 şi 373 ind. 1 C. pr. civ.

Contestatorul a contestat şi cuantumul cheltuielilor de executare, arătând că suma de 1000 lei reprezintă aproape dublul sumei urmărite.

În cele din urmă contestatorul a arătat că este de acord să achite suma de 110 lei.

În ceea ce priveşte suspendarea executării silite s-a arătat că este îndeplinită condiţia urgenţei, existând pericolul vătămării drepturilor materiale. 

În drept, au fost invocate prevederile art. 381 şi urm. C. pr. civ. şi art. 404 C. pr. civ.

În dovedirea susţinerilor s-au depus la dosar dovezi de comunicare, somaţia din data de 22.01.2013, proces-verbal de cheltuieli, s.c. nr. 6296/2012,

Contestaţia a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 55 lei, potrivit dovezilor depuse la filele 12 şi 43, iar pentru capătul de cerere având ca obiect suspendarea executării silite s-a achitat cauţiunea în valoare de 155 lei.

Instanţa a solicitat dosarul de executare nr. 65/E/2012, fiind înaintate la dosar: cererea de executare silită formulată de creditorul M.D., cererea de încuviinţare a executării silite, titlul executoriu, încheierea nr. 4275/2012, privind învestirea cu formulă executorie, încheierea nr. 5020/2012 cu privire la încuviinţarea executării silite, raport de expertiză, încheierea din data de 16.01.2013, proces-verbal de cheltuieli, dovezi de comunicare.

Prin cererea depusă la fila 18, intimatul BEJ C.M.C. a solicitat respingerea contestaţiei, arătând că onorariul executorului judecătoresc în cuantum de 1000 lei reprezintă punerea în posesie şi cheltuielile de judecată.

Instanţa, analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarea stare de fapt:

Prin sentinţa civilă nr. 6296/2012 pronunţată de Judecătoria Tg. Jiu au fost obligaţi pârâţii G.G., N.D., N.G., G.G.V. şi M.M. să lase reclamantului M.D. în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 253 mp şi să-i achite, în solidar, suma de 550 lei cu titlul de cheltuieli de judecată.

La data de 10.12.2012 creditorul se adresează BEJ C.M.C. cu cererea depusă la fila 19, solicitând executarea silită a titlului executoriu împotriva debitorilor, cu privire la dispoziţiile referitoare la plata cheltuielilor de judecată.

Prin încheierea nr. 5020/2012 se încuviinţează executarea silită a titlului executoriu, iar la data de 22.01.2013 se emite somaţia de executare către debitorul N.D., solicitându-i acestuia ca, în termen de 5 zile de la primire, să se conformeze dispozitivului hotărârii, în sensul de a achita suma de 550 lei cheltuieli de judecată  şi 1000 lei cheltuieli de executare.

Prin procesul verbal depus la fila 36 din dosar s-au stabilit cheltuieli de executare în cuantum de 1000 lei, potrivit ordinului nr. 2550/2006, incluzând onorariul executor şi cheltuieli reprezentând: consultaţii, înregistrare dosar, formare dosar, redactare adresă, arhivare dosar, comunicare acte de procedură, emitere adresă poprire.

Prin contestaţia de faţă, introdusă în termenul de 15 zile prev. de art. 401 C. pr. civ., somaţia fiind comunicată contestatorului la data de 22.01.2013, contestatorul contestă actele de executare, arătând că nu poate fi urmărit pentru întregul debit, că nu există încuviinţarea executării silite şi că s-au stabilit cheltuieli de executare în cuantum exagerat.

În ceea ce priveşte urmărirea silită a debitorului N.D., instanţa constată că obligaţia stabilită prin titlul executoriu este o obligaţie solidară între debitori, iar potrivit art. 1443 C. civ. obligaţia este solidară între debitori atunci când toţi sunt obligaţi la aceeaşi prestaţie astfel încât fiecare poate fi ţinut separat pentru întreaga obligaţie, iar executarea acesteia de către unul dintre codebitori îi liberează pe ceilalţi faţă de creditor.

Potrivit art. 1447 C. civ. creditorul poate cerere plata oricăruia dintre debitorii solidari, fără ca acesta să îi poată opune beneficiul de diviziune.

Faţă de aceste prevederi legale, instanţa reţine că executarea silită a codebitorului N.D. pentru suma totală de 550 lei este legală.

Potrivit art. 373 indice 1 C. pr civ. executorul judecătoresc, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii de executare, va solicita instanţei de executare încuviinţarea executării silite, înaintându-i cererea de executare şi titlul respectiv.

În speţă, executorul judecătoresc C.M.C. a solicitat Judecătoriei Tg. Jiu încuviinţarea executării silite, iar prin încheierea nr. 5020/2012 (fila 32) instanţa de executare, potrivit art. 373 ind. 1 alin. 2 C. pr civ., a încuviinţat executarea silită a titlului executoriu.

Astfel, susţinerile contestatorului cu privire la inexistenţa încheierii de încuviinţare a executării silite sunt neîntemeiate.

În ceea ce priveşte cheltuielile de executare, instanţa reţine, potrivit procesului-verbal de cheltuieli depus la fila 36, că acestea sunt reprezentate de onorariul executorului judecătoresc, consultaţii, înregistrare dosar, formare dosar, redactare adresă, arhivare dosar, comunicare acte de procedură, emitere adresă poprire.

Din cuprinsul cererii depuse la fila 18, formulată de BEJ C.M.C., rezultă că suma de 1000 lei reprezintă cheltuieli de executare privind punerea în posesie şi executarea silită a cheltuielilor de judecată.

Instanţa reţine că prin cererea de executare silită creditorul a solicitat executarea silită a cheltuielilor de judecată, iar prin somaţia din data de 22.01.2013 s-a solicitat debitorului să se conformeze dispozitivului hotărârii în sensul de a achita cheltuielile de judecată.

Or, nu se poate susţine că s-a perceput un onorariu pentru punerea în posesie, de vreme ce creditorul nu a solicitat executarea titlului sub acest aspect, iar în somaţia de executare nu s-a pus în vedere debitorului obligaţia de a se conforma dispozitivului în ceea ce priveşte punerea în posesie.

Potrivit art. 39 din legea 188/2000 onorariul maxim pentru executarea creanţelor în valoare de până la 50.000 lei este de 10% din valoarea creanţei, iar potrivit anexei la ordinul nr. 2550/2006 în cazul popririi onorariul este în acelaşi cuantum.

Potrivit aceleiaşi anexe onorariul maxim pentru notificarea şi comunicarea actelor de procedură este de 400 lei, pentru consultaţii şi constituirea dosarului de executare este de 200 lei, iar pentru orice alte acte sau operaţiuni prevăzute de lege onorariul este de 200 lei.

Astfel, raportat la valoarea creanţei, onorariul executorului judecătoresc este de 55 lei, respectiv 10% din valoare creanţei de 550 lei, iar toate celelalte cheltuieli constând în notificări şi comunicări acte de procedură şi operaţiuni privind consultarea şi constituirea dosarului de executare nu pot depăşi onorariul maxim de 600 lei, totalul cheltuielilor de executare putând ajunge la valoarea maximă de 655 lei.

În consecinţă, instanţa va anula somaţia de executare şi procesul-verbal de cheltuieli pentru suma de 345 lei, reprezentând cheltuieli de executare, sumă ce excede cheltuielilor de executare pe care debitorul le datorează conform prevederilor reţinute mai sus.

Faţă de aceste considerente, instanţa va admite în parte contestaţia şi va obliga intimatul BEJ C.M.C. la plata sumei de 35,50 lei cheltuieli de judecată către intimat, acesta fiind în culpă procesuală ca urmare a stabilirii cheltuielilor de executare cu nerespectarea prevederilor legii 188/2000 şi ordinului 2550/2006, cu modificările ulterioare.

Va fi respinsă cererea de suspendare a executării silite ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte contestaţia formulată de contestatorul N.D., domiciliat în ……, împotriva actelor de executare întocmite în dosarul de executare nr. 65/E/2012 al BEJ C.M.C., cu sediul în …….., în contradictoriu cu intimatul M.D., domiciliat în …….

Anulează somaţia de executare emisă în data de 22.01.2013 în dosarul de executare nr. 65/E/2012 pentru suma de 345 lei, reprezentând cheltuieli de executare.

Obligă intimatul BEJ să plătească contestatorului suma de 35,50 lei cheltuieli de judecată.

Respinge cererea de suspendare a executării silite.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.03.2013.

PREŞEDINTE

 OTILIA CEZARINA POPESCU

Grefier

 ELENA LILIANA PANAIT

Red. PO/ tehn. E.P. 20 martie 2013/5ex