Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 15628 din 10.12.2012


OPERATOR 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU;TÂRGU JIU

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 15628/2012

Şedinţa publică de la 10 Decembrie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea SC V T SRL

Şi pe intimaţii BEJ MCI şi  COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE ROMÂNIA SA, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  a răspuns pentru contestatoare administrator PG , lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă , reprezentanta  contestatoarei depune la dosar  în copie adresa nr. 109004/03.12.2012 după care nemaifiind alte cereri de formulat şi constatând cauza în stare de judecată, s-a acordat părţilor cuvântul  pe fond.

Reprezentanta contestatoarei solicită admiterea  contestaţiei  la executare ,aşa cum a fost formulată.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tg-Jiu sub nr. 17345/318/2012, pe contestatoarea SC VT SRL , în contradictoriu cu intimaţii BEJ MCI şi  COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE ROMÂNIA SA, a formulat contestaţie împotriva  formelor de executare silită întreprinse de BEJ MCI  în dosarul nr. 439/G/2012 .

În motivarea cererii s-a arătat că prin înfiinţarea popririi nr. 439/G/2012, se invocă  faptul că datorează o creanţă în cuantum de 1580,30 lei ce se compune din 875 lei debit datorat şi 705,30 lei cheltuieli de executare , că formele de executare sunt netemeinice şi nelegale, întrucât procesul verbal de contravenţie de care face vorbire executorul a fost dat în debit la ANAF şi a fost achitat , solicitând ca suma datorată bugetului general consolidat de stat să fie eşalonată pe o perioadă de 36 de luni, că nu este culpa petentei faptul că s-a dat spre executare şi executorului şi petenta a şi achitat, trebuind să verifice aceste susţineri, înainte de întocmirea dosarului de executare.

În dovedire depune înfiinţarea popririi, proces verbal de cheltuieli , procesul verbal de contravenţie, încheierea 893/2012.

Intimata creditoare depune întâmpinare prin care solicită respingerea contestaţiei, arătând că s-a executat suma de 875 lei ce reprezintă cota de 25% din amenda aplicată, iar cheltuielile de executare sunt în baza prevederilor legale, solicitând judecarea în lipsă şi ataşând notificarea către petentă şi procesul verbal de contravenţie.

În cauză s-a înaintat dosarul de executare silită 439/G/2012 al BEJ MCI, taxa de timbru aferentă cererii, delegaţie de reprezentare, adresă către ANAF şi fişa sintetică totală, răspunsul ANAF 109004/03.12.2012.

Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa reţine următoarele:

Petenta a fost sancţionată contravenţional , încheindu-se procesul verbal de contravenţie nr. 2250690/06.05.2009 în baza art. 8 alin. 2 din OG 15/2002, reţinându-se că în acea dată în localitatea Răchiţi nu a făcut  dovada achitării rovinietei la auto B…. Astfel amenda în cuantum de 3500 lei este împărţită în suma de 2625 lei ca venit la bugetul de stat şi suma de 875 lei în contul DRDP. Susţinerile petentei ,cum că aceste sume au fost achitate nu sunt reale , întrucât suma de 2625 lei a fost achitată aşa cum rezultă din adresa 109004/2012 în data de 08.04.2009 şi în data de 19.07.2012, în contul ANAF. Ceea ce nu a dovedit petenta este plata sumei de 875 lei în contul intimatei creditoare  pentru care la cererea creditoarei din 13.03.2012 s-a întocmit dosarul de executare silită nr. 439/G/2012 al BEJ MCI. În acest dosar s-a dispus înfiinţarea popririi din data de 05.06.2012 , adresă primită de către  contestatoare încă din  data de 14.06.2012. Acelaşi executor mai întocmeşte o adresă de înfiinţare poprire pe care i-o comunică din nou contestatoarei în data de 11.10.2012 pentru a achita suma de 875 lei debit şi 705,3 lei cheltuieli de executare. Cu privire la cuantumul cheltuielilor de executare se reţine că acestea sunt detaliate şi solicitate în baza  Ordinului Ministerului Justiţiei 2550/2006 în limitele legale. Având în vedere că suma achitată către Finanţele din Gorj nu are legătură cu suma de 875 lei , solicitată  de intimata creditoare prin executare silită şi cum până la soluţionarea prezentei contestaţii debitoarea nu a făcut dovada plăţii sumei solicitate , în baza art. 399 şi urm. C.p.c, se va respinge contestaţia la executare ca neîntemeiată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia la  executare formulată de contestatoarea SC VT SRL, cu sediul în …, în contradictoriu  cu  intimaţii BEJ MCI, cu sediul în … şi COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE ROMÂNIA SA,  cu sediul în …

 Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică  din  10 Decembrie 2012, la Judecătoria Tg-Jiu.

Preşedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU