Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 10659 din 13.09.2012


Dosar nr. ........

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU, JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 10659/2012

Şedinţa publică de la 13 Septembrie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE: R.Z.N.

Grefier: E.B.

Pe rol fiind pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din 6.09.2012 privind soluţionarea plângerii contravenţionale formulată de  petenta P. I. D. Întreprindere Individuală, împotriva procesului verbal de contravenţie seria GJ nr. ….., încheiat la data de 18.05.2012, în contradictoriu cu  intimata I.T.M. Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura de citare este  legal îndeplinită, din ziua dezbaterilor.

Deliberând, instanţa pronunţă următoarea sentinţă civilă.

 

I N S T A N Ţ A

 Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu, sub numărul ……., petenta P. I. D. Întreprindere Individuală, a solicitat, instanţei ca, prin sentinţa ce va pronunţa, să dispună  anularea procesului verbal de contravenţie seria GJ nr. ………, încheiat la data de 18.05.2012, de către intimata I.T.M. Gorj şi exonerarea de plata amenzii aplicate în cuantum de 3000 lei.

În motivarea plângerii, petenta  a arătat că, în urma controlului efectuat la data de 17.05.2012 , la punctul său de lucru din satul Runcu, comuna Runcu, jud. Gorj a fost încheiat procesul verbal de contravenţie contestat,  prin care a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 3000 lei  în baza art. 39 alin.6 lit.a  din Legea 319/2006 şi avertisment , reţinându-se faptul că lucrătorii nu au primit toate informaţiile  necesare  pentru riscurile privind securitatea ţi sănătatea în muncă, în sensul că lucrătoarea din subordinea petentei nu a fost instruită la angajare , iar punctul de lucru nu este dotat cu trusă sanitară pentru acordarea primului ajutor.

A susţinut petenta că cele menţionate în procesul verbal contestat nu sunt adevărate  întrucât la data de 26.09.2011 s-a încheiat şi înregistrat  sub nr. contractul individual de muncă al numitei M.I.S., salariata fiind instruită la această firmă specializată, întocmindu-se şi proces verbal în acest sens, iar la data de 10.05.2012 a procedat şi la achiziţionarea unei truse de prim ajutor.

A mai arătat petenta că agentul constatator nu a aşteptat să-i prezinte aceste acte de care a făcut vorbire şi pe care le deţinea la data controlului, procedând la sancţionarea sa.

În drept plângerea nu a fost întemeiată.

În dovedirea plângerii a depus la dosar, în copie, procesul verbal contestat,  proces verbal de control,  înştiinţarea de plată, contract individual de muncă nr. 1/2011, contract de prestări servicii nr. 51/2012, fişa de aptitudini,  decizia din 30.04.2012 şi dovada de comunicare. . 

Plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru conform articolului 36 din OG numărul 2/2001.

Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimata a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca neîntemeiată şi menţinerea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi a cuantumului amenzii aplicate ca fiind temeinice şi legale.

Intimata a mai arătat că, în urma controlului efectuat la punctul de lucru al petentei s-a constatat că aceasta nu a luat măsurile corespunzătoare  ca lucrătorii să primească informaţiile necesare pentru riscurile pentru securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul locului de muncă, nu a efectuat instruirea generală  la locul de muncă, încălcând astfel prevederile art. 16 alin.1 lit.a  din legea 319/2006, coroborate cu art. 81 alin.1,2 şi 3  din HG 1425/2006,  şi nu a prezentat fişele de instruire ale nici unui salariat, motiv pentru care,  petenta a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 3000  lei, .

A mai arătat intimata că motivările formulate de petentă în plângere nu sunt adevărate,  întrucât la data controlului nu a putut prezenta aceste documente ,petenta  necontestând starea de fapt întrucât în obiecţiunile formulate  în procesul verbal recunoaşte acest lucru.

A depus la dosar , procesul verbal de control, anexa la procesul verbal de control ,  procesul verbal de contravenţie contestat , planul de măsuri,  declaraţia numitei P.D., în calitate de  reprezentat legal al petentei  şi adresa  înaintată de petentă intimatei.

În drept au fost invocate prevederile art. 115-118 Cod de procedură civilă iar,  în temeiul art. 242 Cod de Procedură Civilă s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

La solicitarea petentei instanţa a încuviinţat proba testimonială, sens în care a fost ascultată martora M.I.D. , declaraţia acesteia sub prestare de jurământ fiind consemnată în scris şi ataşată la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine:

Prin procesul verbal de contravenţie Seria GJ nr. ………. din 18.05.2012, întocmit de I.T.M.Gorj, petenta  P.I.D. Întreprindere Individuală a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 3000  lei, în temeiul art.  16 alin.1 lit.a  din legea 319/2006, coroborate cu art. 81 alin.1,2 şi 3  din HG 1425/2006,  şi avertisment.

S-a reţinut în acest proces-verbal că la data 17.05.2012 cu ocazia controlului efectuat de către inspectorii de muncă la punctul de lucru al  petentei din satul Runcu, comuna Runcu, jud. Gorj, aceasta nu a luat măsurile corespunzătoare  ca lucrătorii să primească informaţiile necesare pentru riscurile pentru securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul locului de muncă, nu a efectuat instruirea generală  la locul de muncă, nu a avut în dotarea punctului de lucru o trusă pentru acordarea primului ajutor, nu a făcut dovada asigurării controlului medical la angajare şi, periodic, pentru lucrătoarea angajată.

În temeiul art. 39 alin(6) lit. a din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, constituire contravenţii, încălcarea dispoziţiilor art. 10 şi 16 din acelaşi text normativ.

Potrivit art. 10  alin(1) lit. a din Legea nr. 319/2006 angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii si/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente, iar potrivit art. 16 alin(1), angajatorul trebuie sa ia măsuri corespunzătoare, astfel încât lucrătorii si/sau reprezentanţii acestora sa primească, în conformitate cu prevederile legale, toate informaţiile necesare privind riscurile pentru securitate şi sănătate în munca, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul întreprinderii si/sau unităţii, în general, cat şi la nivelul fiecărui post de lucru si/sau fiecărei funcţii.

Conform art. 39 alin(6) din aceeaşi lege, contravenţiile arătate mai sus se sancţionează cu amendă între 3.000 şi 6.000 lei.

Potrivit art. 13 alin(1) lit. j din Legea nr. 319/2006 angajatorul are obligaţia să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical si, după caz, atestarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmează sa o execute şi sa asigure controlul medical periodic si, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării.

Conform art. 39 alin(4) din Legea nr. 319/2006 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, între altele, încălcarea dispoziţiilor prevăzute de art. 13 alin(1) lit. h-m.

În ceea ce priveşte legalitatea procesului-verbal nr. 008951 din18.05.2012, instanţa constată că acesta a fost încheiat cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de art. 16 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Astfel, procesul-verbal conţine data şi locul unde a fost încheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator, datele personale din actul de identitate, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei, indicarea actelor normative incidente, termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea. Procesul-verbal a fost semnat de agentul constatator şi de contravenientă, fiind astfel respectate şi dispoziţiile art. 19 din acelaşi act normativ. De asemenea, instanţa constată că plângerea a fost introdusă în termenul legal prevăzut de art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, având în vedere că procesul-verbal de contravenţie a fost comunicat petentului la18.05.2012, iar plângerea contravenţională introdusă la data de 05.06.2012

În ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal contestat, instanţa urmează a analiza probele prezentate în baza criteriilor arătate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 28.06.2011 în cauza Ioan Pop c. României.

Cu titlu preliminar, plecând de la criteriile deja expuse în cauza Escoubet c. Belgiei, instanţa reţine că măsurile impuse de autorităţi petenţilor, respectiv aplicarea câte unei amenzi contravenţionale în cuantum de 3000 lei pentru încălcarea prevederilor privind sănătatea şi securitatea în muncă se includ în sfera „acuzaţiei în materie penală”.

Reţinând faptul că legiuitorul român a ales să depenalizeze anumite fapte relative la normele de protecţie socială, instanţa apreciază că pentru determinarea aplicabilităţii în cauză a prevederilor art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în continuare „Convenţia”), în latura sa penală, esenţială este analiza naturii faptei imputate precum şi a sancţiunii corespunzătoare, conform legislaţiei naţionale în vigoare.

Astfel, instanţa constată că petentei i s-a aplicat o amendă în baza unei dispoziţii legale cu caracter general, adresate tuturor angajatorilor, care efectuează fapte de comerţ. Mai mult, norma legală incidentă prescrie un anumit comportament şi stabileşte o sancţiune în cazul încălcării sale.

În esenţă, scopul pur preventiv şi sancţionator al amenzii aplicabile, precum şi caracterul general al normei de incriminare sunt două elemente determinante care permit instanţei să aprecieze că în cauză sunt aplicabile garanţiile specifice materiei penale, prevăzute de art. 6 din Convenţie. În acelaşi timp, instanţa apreciază că amenda aplicată petentei prezintă un anumit grad de severitate ce întăreşte caracterul de acuzaţie cu caracter penal adusă acesteia.

În ceea ce priveşte modalitatea concretă în care instanţa a respectat garanţiile prevăzute de art. 6 din Convenţie, echilibrul ce trebuie să existe între prezumţia de nevinovăţie specifică materiei şi prezumţia de legalitate şi validitate a procesului-verbal de contravenţie, existentă în dreptul naţional, instanţa apreciază că invocarea de către instanţe a acestei din urmă prezumţii, cu consecinţa obligării reclamantului la răsturnarea sa, nu este un aspect neobişnuit, având în vedere dispoziţiile naţionale incidente în materia contravenţională. 

Mai mult, prezumţiile de fapt şi de drept sunt comune tuturor sistemelor judiciare, Convenţia neinterzicându-le în principiu. Ceea ce Convenţia impune însă, din perspectiva paragrafului 2 al art. 6 din Convenţie, este tocmai ca o anumită proporţie între acestea şi prezumţia de nevinovăţie instituită în favoarea acuzatului, să fie respectată, fiind necesar a se ţine cont în analiza proporţionalităţii, pe de o parte, de miza concretă a procesului pentru individ şi, pe de altă parte, de dreptul său la apărare. Aplicând acest raţionament în cauză, instanţa constată că implicaţiile concrete ale procedurii asupra petentei  se rezumă la obligativitatea achitării unei amenzi în cuantum de 3.000 lei, fără a exista posibilitatea de a fi înlocuită cu o pedeapsă privativă de libertate în caz de neplată.

Aşadar, în ceea ce priveşte dreptul la apărare, instanţa reţine că s-a oferit petentei ocazia de a-şi prezenta punctul de vedere şi de a depune la dosar cereri sau de a solicita administrarea probelor pe care le apreciază pertinente. Cu toate acestea, instanţa observă că probele administrate la solicitarea petentei, respectiv declaraţia martorei ataşată la dosarul cauzei, nu este de natură să ridice vreun dubiu cu privire la veridicitatea celor consemnate de către agentul constatator. Instanţa apreciază că martora audiată în cauză, având o relaţie apropiată cu petenta, poate avea o percepţie subiectivă asupra evenimentului, cu atât mai mult cu cât aceasta era prezentă la punctul de lucru în momentul constatării faptelor contravenţionale, aceasta fiind chiar angajata în privinţa căreia nu se luaseră măsurile de protecţie şi securitate în muncă. Totodată, la aprecierea percepţiei subiective a martorei, instanţa a avut în vedere şi raportul de subordonare al acesteia faţă de petentă.

În acelaşi timp instanţa nu poate ignora nici declarţia reprezentantei petentei- fila 42- care la data 18.05.2012, înainte de încheierea procesului-verbal de contravenţie a declarat în faţa inspectorilor de muncă că „în domeniul  securităţii şi sănătăţii în muncă, nu am instruit lucrătoarea din subordine, nu am evaluarea riscurilor, plan de prevenire şi protecţie, nu am fişa de aptitudini completată de medicina muncii, nu am în dotare o trusă sanitară pentru acordare prim ajutor”.

În acest sens, instanţa nu poate acorda eficienţă susţinerilor petentei potrivit cărora la data de 02.05.2012 S.C. R.M. S.R.L a procedat la instruirea salariatei întrucât procesul-verbal încheiat nu prezintă un număr de înregistrare care să facă dovada, dincolo de orice dubiu, că a fost întocmit la data respectivă. De asemenea, instanţa nu poate aprecia nici că petenta a avut la punctul de lucru trusa de prim ajutor, ca urmare a depunerii de către aceasta la dosarul cauzei a facturii fiscale nr. 525/10.05.2012, întrucât, pe de o parte, factura este achitată la data de 22.05.2012, iar pe de altă parte, şi în măsura în care petenta achiziţionase o astfel de trusă, aceasta a declarat cu nu o avea la punctul de lucru. Or, obligaţia constă tocmai în avea o trusă de prim ajutor la punctul de lucru la care s-a putea produce un eventual eveniment de muncă.

Prin urmare, instanţa constată că singurele probe pe baza cărora poate pronunţa o hotărâre sunt cele depuse de agentul constatator. În acest context, simplul fapt că procedura contravenţională urmată de instanţă este diferită de cea prevăzută de lege pentru infracţiuni, nu a fost de natură de a o plasa pe petentă într-o situaţie dezavantajoasă faţă de autoritatea care a formulat acuzaţia.

Aşadar, întrucât pe parcursul judecăţii petenta nu au făcut dovada existenţei unei alte situaţii de fapt decât cea menţionată în cuprinsul procesului-verbal de contravenţie şi întrucât în speţă nu se poate reţine existenţa unei cauze de nulitate absolută a acestuia, instanţa constată că forţa probantă a actului în litigiu nu a fost înlăturată, acesta bucurându-se în continuare de prezumţia de legalitate şi temeinicie instituită de lege în favoarea sa.

Referitor la individualizarea sancţiunii, instanţa constată că amenda aplicată petentei este la minimul prevăzut de lege. Cu toate acestea, instanţa observă că încălcarea dispoziţiilor legale nu a avut nicio consecinţă, nu s-a făcut vreo dovadă că petenta ar fi săvârşit fapte similare în trecut, iar faptul că aceasta a luat toate măsurile pentru intrarea în legalitate dovedeşte buna-intenţie a acesteia şi înlăturarea eventualelor pericole viitoare.

În consecinţă, faţă de criteriile arătate în art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, instanţa apreciază că un avertisment este suficient pentru responsabilizarea petentei, instanţa atrăgând atenţia, cu această ocazie, că înlocuirea amenzii contravenţionale cu avertisment nu trebuie să constituie pentru petentă un motiv de a comite fapte similare, ci faptul că instanţa de judecată a apreciat că este necesar să se acorde în acest caz clemenţă, cu avertizarea clară că petenta trebuie să respecte legea în activitatea sa profesională. Totodată, instanţa atrage atenţia petentei că trebuie să aibă o atitudine responsabilă, care presupune în mod obligatoriu conştientizarea faptului că desfăşurarea activităţii acesteia, în lipsa măsurilor de protecţie şi securitate în muncă, poate deveni periculoasă pentru angajaţi, luarea măsurilor de siguranţă fiind indispensabilă.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, instanţa, în temeiul art. 34 alin(1) din O.G. nr. 2/2001, urmează a admite în parte plângerea contravenţională formulată de către petenta P.I.D. Întreprindere Individuală, în contradictoriu cu intimata I.T.M. Gorj, împotriva procesului-verbal seria GJ nr. 008951 din 18.05.2012 şi va înlocui amenda contravenţională de 3000 de lei cu sancţiunea „avertismentului”.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARAŞTE

Admite în parte  plângerea formulată de petenta P.I. D. Întreprindere Individuală,  cu sediul în ………. jud, Gorj, împotriva procesului verbal de contravenţie seria GJ nr. 008951, încheiat la data de 18.05.2012, în contradictoriu cu  intimata I.T.M. cu sediul în …………..jud. Gorj.

Dispune înlocuirea sancţiunii amenzii de 3000 lei aplicate prin procesul-verbal  seria GJ nr. 008951, încheiat la data de 18.05.2012, cu avertisment.

Exonerează petenta de la plata amenzii contravenţionale, în cuantum de 3000 lei.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.09.2012.

PREŞEDINTE,GREFIER,

  ,,,,,,,,,,,,,,,, .,,,,,,,,,,