Evacuare - Art. 1034 alin. (1) c. proc. civ. stabileşte că procedura specială a evacuării se aplică litigiilor privind evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foştii locatari sau alte persoane. Noţiunile folosite în cad

Hotărâre 5893 din 20.09.2019


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 29.03.2019 sub nr. .../299/2019 pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti reclamanta L&R SRL în contradictoriu cu pârâta GMC SRL a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună evacuarea pârâtei din spaţiul situat în Bucureşti, str. ..., sector 1, precum şi acordarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, la data de 15.04.2016, între părţi a fost încheiat contractul de închiriere având ca obiect spaţiul menţionat, în schimbul unei chirii lunare în cuantum de 1.680 de euro, iar, ulterior, la data de 09.01.2019, a fost întocmit actul adiţional nr. 2 prin care s-a convenit schimbarea duratei contractului, până la data de 01.05.2019.

În continuare, a susţinut că pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a chiriei, motiv pentru care s-a procedat la rezilierea de plin drept a contractului.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 1013 şi urm., art. 1037 C. proc. civ., art. 1522 şi art. 1535 C. civ.

În dovedirea cererii, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată (fila 4).

Pârâta nu a formulat întâmpinare.

În temeiul art. 258 alin. (1) rap. la art. 255 alin. (1) C. proc. civ., instanţa a încuviinţat pentru reclamantă proba cu înscrisuri, socotind-o admisibilă potrivit legii şi concludentă.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în prezenta cauză, reţine următoarele:

În fapt, la data de 14.04.2016 a fost încheiat contractul de închiriere pentru spaţiu de birouri între reclamantă, în calitate de proprietar, şi pârâtă, în calitate de chiriaş, având ca obiect, potrivit art. 1.1, folosinţa spaţiului situat în Bucureşti, str. ..., corp ..., sector 1 (filele 9-13).

Prin actul adiţional nr. 2 din data de 09.01.2019, părţile au convenit ca termenul contractului de închiriere să înceteze la data de 01.05.2019 (fila 15).

Prin notificarea nr. 49N din data de 22.02.2019, reclamanta a notificat pârâta cu privire la rezilierea de drept a contractului de închiriere ca urmare a neplăţii chiriei (filele 40-44).

În drept, art. 1034 alin. (1) C. proc. civ. stabileşte că procedura specială a evacuării se aplică litigiilor privind evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foştii locatari sau alte persoane. Noţiunile folosite în cadrul procedurii speciale a evacuării sunt definite în alin. (2) al art. 1034 C. proc. civ. Astfel, lit. a) defineşte locaţiunea drept „orice locaţiune scrisă sau verbală, incluzând şi sublocaţiunea”. Potrivit lit. b), locatarul este „locatarul principal, chiriaş sau arendaş, sublocatarul sau un cesionar al locatarului, indiferent dacă persoana care solicită evacuarea este locatorul sau sublocatorul ori dobânditorul imobilului”, iar, în temeiul lit. c), locatorul este „locatorul principal, sublocatorul, cesionarul şi dobânditorul imobilului”. Totodată, în conformitate cu lit. f), proprietarul este „titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, inclusiv locatarul”.

Art. 1038 alin. (1) C. proc. civ. arată că „Atunci când dreptul locatarului de a folosi un imobil s-a stins ca urmare a încetării locaţiunii prin expirarea termenului, prin acţiunea locatorului, prin neplata chiriei sau a arenzii, precum şi din orice altă cauză şi locatorul doreşte să intre în posesia imobilului, acesta va notifica locatarul, în scris, prin intermediul executorului judecătoresc, punându-i în vedere să elibereze şi să-i predea liber imobilul, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării notificării”. În continuare, art. 1040 C. proc. civ. dispune că „Dacă locatarul sau ocupantul notificat în condiţiile prezentului titlu refuză să evacueze imobilul ori dacă locatarul a renunţat la dreptul său de a fi notificat şi a pierdut, din orice motive, dreptul de a folosi imobilul, locatorul sau proprietarul va solicita instanţei să dispună, prin hotărâre executorie, evacuarea imediată a locatarului sau ocupantului din imobil, pentru lipsă de titlu”.

Raportând situaţia de fapt reţinută în speţă la dispoziţiile legale precizate rezultă că dreptul pârâtei de a folosi imobilul din str.  ... nr. 21 a încetat la data de 22.02.2019, prin notificarea de reziliere. Prin urmare, pârâta nu mai beneficiază de un titlu pentru ocuparea imobilului menţionat, motiv pentru care reclamanta, în calitate de proprietar şi locator, este îndrituită să obţină eliberarea spaţiului. În această ordine de idei, reclamanta a notificat pârâta prin executor judecătoresc cu privire la obligaţia de evacuare a imobilului (fila 44).

Din aceste considerente, instanţa urmează să admită cererea şi să dispună evacuarea pârâtei din imobilul situat în Bucureşti, str.  ... nr. 21, corp A, sector 1.

În cazul cheltuielilor de judecată, art. 453 alin. (1) dispune că „Partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cererea celeilalte părţi, la plata cheltuielilor de judecată”.

În prezenta cauză, reclamanta a făcut dovada achitării sumei de 100 de lei cu titlu de taxă judiciară de timbru (fila 4).

Având în vedere soluţia asupra cererii principale, instanţa urmează să oblige pârâta la plata către reclamantă a sumei de 100 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamanta L&R SRL, având sediul ales în sector 1, Bucureşti,  ..., în contradictoriu cu pârâta  GMC SRL, având sediul în sector 3, Bucureşti, Calea ... , et. subsol şi punct de lucru în sector 1, Bucureşti, str.  ... nr. 21, bl. corp A.

Dispune evacuarea pârâtei din imobilul situat în Bucureşti, str. ... nr. 21, corp A, sector 1.

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 100 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţarea s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 20.09.2019.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Domenii speta