Daune cominatorii, inaplicabilitatea art. art. 1516 c. civ. art. 1527 si 1528 c. civ. care se refera la drepturile creditorului in cazul existentei unor raporturi obligationale, in cazul executarii silite in natura a unor obligatii de a face sau de a nu

Hotărâre 19314 din 07.03.2016


Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante la data de … sub nr. v/2106, reclamanta SC PGI SRL in contardictoriu cu  pârâta AP S 1 a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata parata la plata daunelor cominatorii in cuantum de 50 lei/zi intarziere de la data ramanerii definitive a hotararii rezultate ca urmare a neaplicarii dispozitivului sentintei civile nr. 1/2014 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti definitiva la data de 2015 , cu cheltuieli de judecata.

In motivare, s-a aratat ca prin sentinta civila nr. 1/2014 , a JS1, ramasa definitiva prin respingerea apelului , a fost admisa actiunea formulata de reclamanta SC PGI SRL in contradictoriu cu  pârâta AP S 1 , s-a constatat ca neintervenita rezilierea conventiei contractuale nr. a/2010 si a  fost obligata parata la rebransarea reclamantei la reteaua de energie electrica a sediului situat in Bucureşti, insa pana in prezent parata nu a purces in a dispune racordarea la energie electrica a punctului secundar de lucru al reclamantei  si nici la derularea conventiei contractuale nereziliate, asa cum a  dispus instanta.

In drept, s-a invocat art. 1516, art. 1527, art. 1528, art. 1270 C.civ., art. 192 si urm. C.p.c., art. 433, 434, 435 C.p.c.

La data de 28.05.2016, reclamanta a  depus la dosar precizari prin care a aratat ca valoarea obiectului cererii este de 16050 lei, invocand in drept art. 1516 C. civ., art. 1527 C. civ., art. 1528 C. cv., art. 1529 C. civ.

Parata a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiate.

In dovedire, s-a adminstrat proba cu inscrisuri si interogatoriul paratei.

Analizand probele administrate in cauza, instanta retine in fapt si in drept urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 1/2014 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 261/2015 a Tribunalului Bucuresti Sectia a VI a Civila, s-a admis  actiunea formulata de reclamanta SC PGI SRL, a fost constatata neintervenita rezilierea conventiei contractuale nr. a/2010 dintre reclamanta SC PGI SRL si parata AP S 1 si a fost obligata parata la rebransarea reclamantei la reteaua de energie electrica a sediului situat in Bucuresti. 

Prin procesul verbal din data de 12.04.2016 ( f. 43), partile au convenit ca pentru spatiul nr. 1 din Piata A, ocupat de SC PGI SRL, sa se incheie un contract de inchiriere in conformitate cu prevederile HCLS1 nr. 9/2013 , astfel cum a fost modificata prin HCLS1 nr. 230/2015, incepand cu data de 2016. S-a mai mentionat ca pentru incheierea contractului de inchiriere sunt necesare urmatoarele documente: copie certificat inregistrare de la ONRC, certificat constatator forma lunga de la ONRC, certificat fiscala DITL, certificat fiscal ANAF , care sa ateste lipsa datoriilor de la bugetul local si de  stat consolidat.

Prin adresa nr. B/2016 (f. 46), parata a comunicat reclamantei ca in urma verificarilor actelor depuse la registratura APS 1 la data de 2016, s-a constatat ca aceasta nu indeplineste conditiile pentru incheierea contractului de inchiriere cerute de legislatia care reglementeaza inchirierea spatiilor comerciale in pietele din sectorul 1 , respectiv lipsa datoriilor fiscale la bugetul local si bugetul de stat consolidat. Reprezentantul legal al reclamantei a aratat in sedinta publica de la data de 26.09.2016 ca a primit aceasta notificare la data de 16.06.2016.

La data de 07.09.2016, reclamanta a solicitat BEJA punerea in executare silita a titlului executoriu  reprezentat de hotararea judecatoreasca definitiva nr. 1/2014 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, impotriva debitoarei AP S 1 Bucuresti pentru obligatia de plata a sumei de 1138,3 lei si obligatia de rebransare la energie electrica a acesteia.

Prin procesul verbal din data de 11.10.2016, emis de AP S 1, s-a mentionat ca la data de 11.10.2016 s-a procedat la rebransarea la reteaua electrica a SC PGI SRL la punctul de lucru din Bucuresti Piata A.

Potrivit art. 906 alin. 1 C.p.c., dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare.  (2)Când obligaţia nu este evaluabilă în bani, instanţa sesizată de creditor îl poate obliga pe debitor, prin încheiere definitivă dată cu citarea părţilor, să plătească în favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu, iar potrivit alin. 7, acordarea de penalităţi în condiţiile alin. (1)-(4) nu exclude obligarea debitorului la plata de despăgubiri, la cererea creditorului, în condiţiile art. 892 sau ale dreptului comun.

Totodata, potrivit art. 907 C.p.c., pentru neexecutarea obligaţiilor prevăzute în prezentul capitol nu se pot acorda daune cominatorii (respectiv in cazul  obligaţiilor de a face sau de a nu face în temeiul unui titlu executoriu, potrivit art. 903 C.p.c.).

Confrom precizarilor depuse la dosar la data de 18.05.2016, reclamanta a solicitat obligarea paratei la plata de daune cominatorii in baza art. 1516 C. civ. art. 1527 si 1528 C. civ., insa instanta apreciza ca aceste texte legale de drept material nu sunt aplicabile in speta pentru ca se refera la drepturile creditorului in cazul existentei unor raporturi obligationale, pe cand pentru in cazul executarii silite in natura a unor obligatii de a face sau de a nu face , rezultate din titluri executorii, sunt aplicabile prevederile art. 903 si urm. C.p.c. fata de mentiunea expresa a acestora.

Pe de alta parte, instanta constata ca prin dispozitiile art. 11 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura fiscala, s-a prevazut  in mod expres ca chiar daca legea speciala prevede obligarea debitorului la plata de daune cominatorii ori, după caz, a unei amenzi civile pentru nerespectarea unei obligaţii de a face sau de a nu face ce nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul, de la intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, se vor putea aplica penalităţi în condiţiile prevăzute la art. 894 din Codul de procedură civilă (in prezent art. 906).

In temeiul acestor dispozitii legale, instanta retine ca este exclusa posibilitatea creditorului unei obligatii de face stabilita printr-un titlu executoriu de a solicita obligarea debitorului la plata de daune cominatorii in caz de neexecutare, intr-o asemenea situatie creditorul avand la dispozitie constrangerea  debitorului la executare prin aplicarea unor penalitati potrivit art. 906 alin. 1-4 C.p.c. cumulata cu posibilitatea de a solicita obligarea  debitorului la plata unor despagubiri , potrivit art. 906 alin. 7 coroborat cu art. 892 C.p.c.

Fata de considerentele expuse mai sus, instanta urmeaza a respinge actiunea formulata de reclamanta SC PGI SRL, în contradictoriu cu pârâta AP S 1, avand ca obiect obligarea acesteia din urma la plata de daune cominatorii , ca neîntemeiată.

De asemenea, in baza art. 451-453 C.p.c. si avand in vedere solutia pronuntata , instanta va respinge ca neintemeiata si cererea privind obligarea paratei  la plata cheltuielilor de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamanta SC PGI SRL, cu sediul în …, în contradictoriu cu pârâta AP S 1, cu sediul în …,  ca neîntemeiată.

Respinge ca neîntemeiată cererea privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

Cu apel in 30 de zile de la comunicare care se va depune la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.

Pronuntata in sedinta publica, azi, ….