Buletinul Jurisprudenței Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti (sem. i, anul 2017)

Jurnal 2 din 03.11.2017


Cuprins

Introducere6

DREPT CIVIL7

1.Ordonanţă preşedinţială. Condiţii de admisibilitate. Contract de depozit7

2.Răspundere civilă delictuală. Faptă ilicită. Neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Omisiunea de a semna procesul verbal de contravenţie de către agentul constatator.12

3.Răspundere civilă delictuală. Daune morale. Condiţii.18

4.Acţiune în răspundere contractuală. Condiţii. Noţiunea de prejudiciu. Raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu.31

5.Răspunderea contractuală. Contract de concesiune. Pact comisoriu. Clauză penală. Dreptul de opţiune al creditorului obligaţiei neexecutate38

6.Nulitate contract de donaţie. Consimţământul – condiţie esenţială pentru încheierea unui act juridic. Dreptul de acces la justiţie.45

7.Prescripţia dreptului material la acţiune. Aplicarea legii civile în timp. Efectele notificării expediate de creditor asupra cursului prescripţiei extinctive53

8.Fapte juridice licite. Plată nedatorată.  Prescripţia dreptului material la acţiune.58

9.Obligaţie de a face. Inadmisibilitate. Cerinţa ca obligaţia de a face pretinsă să izvorască dintr-un raport juridic obligaţional de drept civil.65

10.Hotărâre care să ţină loc de act autentic. Calitate procesuală pasivă. Moştenitori sezinari.71

DREPT CIVIL – LITIGII CU PROFESIONIŞTI74

1.Acordarea cheltuielilor de judecată pe cale separată. Reducerii onorariului de avocat74

2.Contract de leasing. Imposibilitatea restituirii prestațiilor în urma rezilierii contractului81

3.Răspundere civilă delictuală. Daune morale83

4.Răspundere civilă contractuală. Condițiile operării compensației legale89

5.Răspundere civilă delictuală. Neîntrunirea condițiilor antrenării răspunderii.98

6.Contract de închiriere - clauză penală. Reducerea clauzei penale. Cumulul clauzei penale cu executarea în natură a obligației110

7.Răspundere civilă contractuală. Nedovedirea raportului juridic. Refuzul de a răspunde la interogatoriu122

8.Contract de mandat. Răspundere contractuală. Nedovedirea revocării mandatului129

9.Contract de leasing. Efectele puterii lucrului judecat132

10.Obligația de a face. Includerea în grila de programe și retransmiterea către abonați a unui post de televiziune.138

DREPTUL FAMILIEI141

1.Atribuire beneficiu contract de închiriere. Cerere reconvențională  - constatarea dreptului de a cumpăra imobilul141

2.Încetare / Reducere prestație compensatorie. Neîndeplinirea condițiilor legale145

3.Recunoașterea anticipată a capacității depline de exercițiu151

4.Curatelă. Condițiile necesare pentru instituirea măsurii154

5.Contestație la executare. Umărirea bunurilor comune. Cerere de sistare a proprietății comune în devălmășie158

DREPT PROCESUAL CIVIL165

1.Validare poprire. Inexistența unui raport juridic între terțul poprit și societatea debitoare deținătoare de instrumente financiare emise pe piața de valori mobiliare165

2.Contestație la executare. Proces-verbal de distribuire a sumei obținute prin executarea silită. Ordinea de preferință172

3.Completarea hotărârii. Imposibilitatea schimbării soluției pe calea procedurii reglementate de art. 444 din C.pr.civ.187

4.Ridicare sechestru asigurător – art. 957 din C.pr.civ. Excepția inadmisibilității în raport cu măsurile asigurătorii instituite de organele fiscale191

5.Evacuare - art. 1034 din C.pr.civ. Reziliere de drept a contractului195

6.Validare poprire. Desființarea măsurii popririi. Regimul juridic al PFA204

7.Ridicare sechestru asigurător. Întinderea garanției și asupra accesoriilor creanței208

8.Contestație la executare. Suspendarea dreptului de a elibera sumele obținute în cursul executării. Consecințe asupra executării silite213

9.Ordonanță președințială. Suspendarea plății ratelor conform contractului de credit. Neîndeplinirea condițiilor de admisibilitate215

10.Contestație la executare. Obligație solidară. Renunțarea la beneficiul de discuțiune.222

DREPT ADMINISTRATIV227

1.Plângere contravenţională. Descrierea sumară a faptei. Nulitatea absolută a procesului verbal de contravenţie.227

2.Plângere contravenţională. Temeinicie. Contravenţii distincte: fapta de a nu comunica datele de identificare ale conducătorului auto şi staţionarea voluntară neregulamentară233

3.Plângere contravenţională. Obligaţia de asigura evidenţa deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu. Transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase.238

4.Plângere contravenţională. Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere. Modul de calcul al termenului248

5.Plângere contravenţională. Admitere în parte. Prezumţia de nevinovăţie.252

6.Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute pentru reţinerea stării de necesitate ca şi cauză justificativă. Gradul de pericol al faptei. Posibilitatea instanţei de a analiza sancţiunea complementară.259

7.Autorizaţia de securitate la incendiu. Subiect activ calificat al contravenţiei prevăzute de art. 44 din Legea nr. 307/2006266

8.Individualizarea sancţiunii contravenţionale. Limitele aplicării sancţiunii avertismentului275

9.Comercializarea de produse fără autorizaţie. Noţiunea de produse alimentare. Criterii de individualizare a sancţiunii contravenţionale aplicate. Proporţionalitate.286

10.Plângere contravenţională. Temeinicie. Importanţa încadrării corecte a faptei săvârşite.296

Sentinţa civilă nr.6056723.05.2017, definitivă297

DREPT PENAL301

1.Infracţiunea de delapidare. Infracţiunea continuată.  Schimbarea de încadrare juridică. Latura civilă – condiţii.301

2.Distincţia dintre infracţiunea de violenţă în familie şi infracţiunea de loviri şi alte violenţe. Noţiunea de membru de familie318

3.Infracţiunea de ultraj. Actio libera in causa. Intoxicaţie voluntară cu alcool327

4.Aplicarea legii penale în timp. Infracţiunea de vătămare corporală. Condiţiile provocării.342

5.Infracţiunea de şantaj. Achitare. Subiectul pasiv al infracţiunii de şantaj. Noţiunea de « constrângere »353

DREPT PROCESUAL PENAL384

1.Acord de mediere. Limitele mandatului reprezentantului384

Procedura camerei preliminare. Verificarea legalității actului de sesizare și a administrării probelor388

2.Procedura de confiscare. Excepția de neconstituționalitate a art.372 alin 1 lit. c) din Codul penal400

4.Contestație la executare. Imposibilitatea modificării dispozițiilor care au intrat în puterea de lucru judecat408

5.Cereri privind executarea – Încuviințarea părăsirii teritoriul României415