Acțiune în constatare – radiere sediu de la onrc - efectele contractul de comodat în baza căruia pârâta şi-a înscris în registrul comerţului sediul au încetat

Hotărâre 5191 din 30.07.2019


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 07.06.2018 sub nr. …./299/2018, reclamanta A a chemat în judecată pe pârâţii B şi C, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să constate că a încetat contractul de comodat încheiat la data de 01.05.2006 prin care sediul social al pârâtei a fost stabilit în Bucureşti, ..., sector 1 şi să dispună radierea din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a menţiunii privind sediul pârâtei la adresa menţionată anterior, iar în subsidiar, în cazul în care va fi admis primul capăt de cerere, să comunice pârâtului C o copie de pe hotărârea pronunţată, după rămânerea definitivă a acesteia.

În motivare, se arată că la data de 01.05.2006 pârâta B a subînchiriat spaţiul din clădirea ... conform contractului de comodat de la societatea comercială D, obţinând un drept de folosinţă cu titlu gratuit asupra spaţiului situat în Bucureşti, ..., sector 1, în vederea stabilirii sediului social pentru perioada 01.05.2006-14.12.2009. La rândul său, societatea D, a dobândit dreptul de folosinţă asupra spaţiului respectiv prin contractul de închiriere din data de 15.12.2004, încheiat cu reclamanta.

La art. 3 din contractul de comodat se prevede că durata acestuia este până la data de 14.12.2009, prelungindu-se concomitent cu contractul de închiriere al societăţii D. Astfel, contractul şi-a încetat efectele la data de 14.12.2009, iar la sediu nu s-a mai desfăşurat nicio activitate comercială de către pârâtă. Deşi reclamanta a încercat să ia legătura cu administratorul societăţii pârâte, timp de trei luni nu s-a reuşit contactarea niciunei persoane din cadrul societăţii.

Reclamanta justifică interesul în formularea prezentei acţiuni deoarece în calitate de proprietar al imobilului de birouri situat la adresa menţionată, nu are posibilitatea de a închiria acest spaţiu unei alte societăţi care doreşte să îşi stabilească sediul la această adresă, formalitate fără de care nu poate funcţiona legal.

Contractul de comodat a încetat să mai producă efecte începând cu data de 14.12.2009, fără a opera tacita relocaţiune. Prin urmare, reclamanta nu are la îndemână o acţiune în realizare prin care să solicite rezilierea contractului, din moment ce acesta şi-a încetat deja efectele.

În drept, au fost invocate disp. art. 7 şi 25 din Legea 26/1990 şi ale art. 35, 194 şi urm. din C.proc.civ.

În dovedire s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, fiind depuse la filele 10-14.

A fost achitată taxă judiciară de timbru în valoare de 100 lei (fila 4).

Prin cererea precizatoare depusă la data de 25.06.2018 reclamanta a menţionat că denumirea corectă este ..., iar nu ..., cum din eroare s-a menţionat.

Pârâtul C a depus întâmpinare la data de 05.07.2018, invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive în ceea ce îl priveşte.

În motivare a arătat că poate fi citat, dobândind astfel calitatea de parte în cazurile expres prevăzute de lege. Aşadar, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi/sau oficiile registrului comerţului nu au vocaţia de a deveni parte cu ocazia judecării unor astfel de cauze formulate de profesionişti întrucât nu au un interes propriu în cauză.

Pe fondul cauzei a menţionat că prin încheierea nr. 8058/18.05.2006 pronunţată de judecătorul delegat la ORC-TB s-a admis cererea nr. 185022/10.05.2006 şi s-a dispus autorizarea şi constituirea societăţii B. Ulterior, prin rezoluţia nr. 55396/27.05.2010 s-a admis cererea nr. 275733/25.05.2010 şi s-a dispus înregistrarea în registrul comerţului a suspendării activităţii societăţii de la data de 01.05.2010 până la data de 30.04.2013 în baza Hotărârii adunării generale extraordinare a asociaţilor din data de 23.04.2010. Până la data formulării întâmpinării pârâta B nu a depus cerere având ca obiect înregistrarea în registrul comerţului a reluării activităţii.

În drept au fost invocate disp. art. 205 şi urm. C.proc.civ., legea 26/1990, Legea 31/1990, OUG 116/2009.

Instanţa a dispus desemnarea unui curator special pentru pârâta B.

La data de 10.10.2018 pârâta B, prin curator, a depus întâmpinare, invocând excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. În motivarea excepţiei, a arătat că cererea de chemare în judecată este întemeiată pe disp. 25 alin. 2 şi 3 din Legea 26/1990, competenţa de primă instanţă aparţinând tribunalului.

De asemenea, a fost invocată excepţia lipsei de interes a capătului de cerere privind constatarea încetării contractului de comodat încheiat la data de 01.05.2006. Se arată că actul în baza căruia s-a înregistrat menţiunea  sediului şi-a încetat existenţa prin ajungerea la termen, iar nu modificare sau anulare, astfel că Decizia nr. 10/20.03.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu poate sta la baza cererii de radiere.

Se arată că asemenea că este inadmisibil capătul de cerere având ca obiect radierea sediului deoarece radierea unei înmatriculări este admisibilă numai în condiţiile în care persoana fizică sau juridică ce se consideră prejudiciată, face dovada existenţei anterioare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile prin care au fost modificate, în tot sau în parte ori au fost anulate actele ce au stat la baza înregistrării a cărei radiere se cere.

În drept au fost invocate disp. art. 205 şi urm. C.proc.civ.

În dovedire s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Prin sentinţa civilă nr. …. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a admis excepţia necompetenţei materiale şi a declinat competenţa în favoarea Tribunalului Bucureşti.

La rândul său, Tribunalul Bucureşti, prin încheierea din data de 31.01.2019, şi-a declinat competenţa în favoarea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Curtea de Apel Bucureşti, regulatorul de competenţă, prin sentinţa civilă nr. …. a stabilit competenţa de soluţionare în favoarea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Dosarul a fost înregistrat din nou pe rolul acestei instanţe la data de 27.05.2019.

Prin încheierea din data de 19.06.2019 instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului C, a respins excepţia lipsei de interes, invocată prin întâmpinare, ca neîntemeiată şi a calificat ca fiind o apărare de fond excepţia inadmisibilităţii.

Prin aceeaşi încheiere instanţa a încuviinţat părţilor proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Între reclamanta SC A SA, în calitate de proprietar şi SC D, în calitate de chiriaş, s-a încheiat la data de 02.11.2004 contractul de închiriere pentru spaţiu de birouri având ca obiect spaţiul de la etajul 3, cod 3.02 situat în clădirea ... din Bucureşti, str. ..., sector 1. Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 15.12.2004 şi până la data de 14.12.2009.

Ulterior, la data de 01.05.2006, între SC D şi B s-a încheiat contractul de comodat având ca obiect spaţiul de la etajul 3, cod 3.02 situat în clădirea ... din Bucureşti, str. ..., sector 1. S-a convenit că durata contractului este până la data de 14.12.2009, prelungindu-se concomitent cu contractul de închiriere al cărui titular este D.

În cuprinsul contractului de comodat reclamanta şi-a exprimat în mod expres acordul cu privire la împrumutul de folosinţă.

Referitor la dispoziţiile legale aplicabile, instanţa reţine că sunt incidente prevederile vechiului C.civ., având în vedere data încheierii celor două contracte.

Art. 1436 C.civ. prevede că ,,Locaţiunea făcută pentru un timp determinat încetează de la sine cu trecerea termenului, fără să fie trebuinţă de o prealabilă înştiinţare.’’ În cauză nu s-a dovedit că termenul prevăzut în contractul de închiriere încheiat între SC ... International Center SA, în calitate de proprietar şi SC D, în calitate de chiriaş ar fi fost prelungit, astfel că instanţa apreciază că acesta şi-a încetat efectele la data de 14.12.2009.

Referitor la cel de-al doilea contract, cel de comodat, încheiat între SC D şi pârâta B, se reţine că potrivit art. 1560 C.civ. ,,Comodatul este un contract prin care cineva împrumuta altuia un lucru spre a se servi de dânsul, cu îndatorire de a-l înapoia.’’

În cauză, contractul de comodat s-a încheiat pe aceeaşi durată cu contractul de închiriere. Acest fapt se explică prin faptul că societatea care avea calitatea de comodant, era chiriaşul spaţiului, astfel că nu putea asigura folosinţa comodatarului decât pe perioada cât ea însăşi avea dreptul de a se folosi de bun.

Reţinând faptul că în cauză contractul de locaţiune şi-a încetat efectele la data de 14.12.2009, instanţa consideră că la aceeaşi dată şi-a încetat efectele şi contractul de comodat, primul capăt de cerere fiind întemeiat.

Art. 25 alin. 1-5 din Legea 26/1990 ,,Orice persoană fizică sau juridică prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o menţiune în registrul comerţului are dreptul să ceară radierea înregistrării păgubitoare, în tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, în cazul în care prin hotărâri judecătoreşti definitive au fost desfiinţate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicită radierea, dacă prin hotărârea judecătorească nu a fost dispusă menţionarea în registrul comerţului. 

(2) Cererea se depune şi se menţionează în registrul comerţului la care s-a făcut înmatricularea comerciantului. În termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comerţului înaintează cererea tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul comerciantului, iar în cazul sucursalelor înfiinţate în alt judeţ, tribunalului din acel judeţ. 

 (3) Tribunalul se pronunţă asupra cererii cu citarea oficiului registrului comerţului şi a comerciantului. 

 (4) Hotărârea judecătorească de soluţionare a cererii poate fi atacată numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la pronunţare, pentru părţile prezente, şi de la comunicare, pentru părţile lipsă. 

(5) Oficiul registrului comerţului va efectua radierea şi va publica hotărârea judecătorească definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părţii care a introdus cererea. În acest scop, instanţa va comunica oficiului registrului comerţului hotărârea judecătorească, în copie legalizată, cu menţiunea rămânerii definitive.’’

Instanţa reţine că procedura prevăzută de dispoziţiile legale menţionate anterior, din cuprinsul Legii nr. 26/1990, nu este aplicabilă în cauză deoarece aceasta priveşte situaţia în care prin s-a solicitat printr-o primă acţiune în faţa instanţei desfiinţarea în tot sau în parte sau modificarea actelor care au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicită radierea (în speţă cu privire la sediu), iar instanţa care a soluţionat litigiul nu a dispus menţionarea în registrul comerţului. Or, în cauză s-a solicitat pe cale accesorie şi radierea din evidenţele oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, capăt de cerere a cărui soluţionare depinde de soluţionarea primului capăt de cerere şi anume constatarea încetării efectelor contractului de comodat.

Prin urmare, reţinându-se că la data de 14.12.2009 şi-a încetat efectele contractul de comodat în baza căruia pârâta şi-a înscris în registrul comerţului sediul, instanţa apreciază că cel de-al doilea capăt de cerere este întemeiat, urmând să se dispună radierea din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a menţiunii cu privire la sediu. Aceasta deoarece pârâta nu este titulara unui drept de folosinţă asupra spaţiului în cauză, contractul de comodat încetându-şi efectele.

Potrivit art. 7 alin. 1 şi 2 din Legea 26/1990 ,,instanţele judecătoreşti sunt obligate să trimită oficiului registrului comerţului, în termen de 15 zile de la data când au rămas definitive, copii legalizate de pe hotărârile definitive ce se referă la acte, fapte şi menţiuni a căror înregistrare în registrul comerţului o dispun, conform legii. 

(2) În aceste încheieri şi hotărâri instanţele judecătoreşti vor dispune şi efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului.’’

În consecinţă, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, urmează ca o copie legalizată a acesteia să fie comunicată către C în vederea radierii sediului pârâtei din evidenţele sale.

De asemenea, prin dispozitivul prezentei hotărâri se va da eficienţă excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a C, excepţie admisă în cursul judecăţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de reclamanta SC A, cu sediul în ….., în contradictoriu cu pârâtul C, cu sediul în ……, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Admite cererea formulată de reclamanta SC A SRL în contradictoriu cu pârâta B, …...

Constată că efectele contractului de comodat din data de 01.05.2006 încheiat între pârâta B şi SC D au încetat la data de 14.12.2009.

Dispune radierea din evidenţele C a sediului pârâtei B din Bucureşti, sector 1, str. ..., clădirea ..., scop în care în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, urmează ca o copie legalizată a acesteia să fie comunicată către C în vederea efectuării menţiunilor cuvenite.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare ce se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată astăzi, 30.07.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Preşedinte, Grefier,