Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1863 din 01.03.2013


Dosar nr. … 1/318/2013Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1863

Şedinţa publică din 01 Martie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE : ANDREEA DANIELA TITERLEA

GREFIER : OLGUŢA OLARU

Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect contestaţie la executare formulată de contestatoarea SC MISRL, în contradictoriu cu intimatul B.E.J DCR şi intimata SC E SRL prin lichidator judiciar S SPRL.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-a prezentat procurator LD Anca pentru contestatoarea SC MISRL şi practician în insolvenţă CM, pentru intimata SC E SRL prin lichidator judiciar S SPRL.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat sau excepţii de invocat, instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul pe fond.

Procuratorul petentei a înaintat concluzii scrise, precum şi un proces verbal de  recepţie şi un înscris intitulat foaie de capăt.

Reprezentantul creditoarei a solicitat respingerea contestaţiei la executare întrucât lichidatorul judiciar a formulat în cadrul dosarului de faliment o cerere de anulare a transferurilor  frauduloase, iar prin sentinţa nr. 22 din 13.02.2012, a fost admisă cererea de anulare transfer patrimonial formulată de lichidatorul judiciar, anulându-se contractul de vânzare cumpărare nr. 10 din 20.01.2010 şi a  actelor subsecvente.

Instanţa, în temeiul art. 150 din Codul de procedură civilă a reţinut cauza spre soluţionare.

J U D E C A T A

Prin cererea introdusă pe rolul Judecătoriei Târgu-Jiu şi înregistrată sub nr. …/318/2013, contestatoarea S.C. MISRL a formulat contestaţie la executare împotriva procesului verbal de situaţie din data de 13.12.2012 întocmit în dosarul de  executare nr. 521/E/2012 de către BEJ DCR solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea tuturor formelor de executare.

Contestatoarea a precizat că prin somaţia  din data de 04.12.2012 a fost declanşată împotriva  sa  executarea silită fiind pusă în executare sentinţa comercială nr. 222/13.02.2012 şi că deşi a învederat verbal şi în scris executorului judecătoresc că bunurile mobile au format obiectul unor transferuri patrimoniale, parte din ele fiind proprietatea altor entităţi juridice executorul le-a identificat ca fiind în posesia contestatoarei.

Contestatoarea a mai arătat că nici locul unde pretinde că ar exista bunurile nu face obiectul vreunui contract cu ea, iar actul de executare este vătămător pentru societatea contestatoare, fiind evident faptul că o atare situaţie constituie un real impediment la  executare.

În susţinere, contestatoarea a depus la dosar, comunicare din data de 13.12.2013, proces verbal încheiat în dosarul de  executare nr. 521/E/2012.

În drept, contestatoarea şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 399 din Codul de procedură civilă şi a timbrat cu suma de 194 lei, conform chitanţei de la fila 75 din  dosar, depunând timbre judiciare în valoare de 3 lei.

Legal citată, intimata SC E SRL prin lichidator judiciar S SPRL a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare întrucât lichidatorul judiciar a formulat în cadrul dosarului de faliment o cerere de anulare a transferurilor  frauduloase, iar prin sentinţa nr. 22 din 13.02.2012, a fost admisă cererea de anulare transfer patrimonial formulată de lichidatorul judiciar, anulându-se contractul de vânzare cumpărare nr. 10 din 20.01.2010 şi a  actelor subsecvente.

Intimatul DCR a înaintat instanţei dosarul de executare cu nr. 521/E/2012, format la cererea creditoarei SC E SRL prin lichidator judiciar S SPRL, privind pe debitoarea SC MISRL, acesta fiind ataşat la dosarul în cauză.

Analizând înscrisurile depuse la dosar, instanţa reţine următoarele:

În conformitate cu art.399 C. pr. civ. „ Împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare”.

Ca atare, contestaţia la executare este mijlocul procesual prin care părţile interesate sau vătămate prin modul de realizare a executării silite, cu neobservarea sau ignorarea condiţiilor şi formalităţilor stabilite de procedura execuţională, se pot plânge instanţei competente în vederea desfiinţării sau anulării formelor sau actelor de executare nelegale.

Prin încheierea nr. 222 din data de 13.02.2012 pronunţată de Judecătoria Tg.-Jiu în dosarul nr. 18777/318/2012 s-a dispus executarea silită a titlului executoriu – sentinţa nr. 222/13.02.2012 pronunţată de Tribunalul Gorj-Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 8818/95/2010/a2 ce priveşte creditoarea SC E SRL prin lichidator judiciar S SPRL şi debitoarea SC MISRL.

Instanţa constată că prin sentinţa menţionată, Tribunalul Gorj a admis cererea de anulare transfer patrimonial formulată de petenta S SPRL în calitate de lichidator judiciar al SC E SRL în contradictoriu cu intimata SC MISRL şi a dispus anularea contractului de vânzare cumpărare nr. 10/20.01.2010 încheiat între SC E SRL, în calitate de vânzător şi SC MISRL în calitate de cumpărător şi a actelor subsecvente emise în baza acestuia şi repune părţile în situaţia anterioară încheierii contractului.

Analizând cuprinsul sentinţei nr. 222/13.02.2012 pronunţată de Tribunalul Gorj-Secţia a II-a Civilă, instanţa constată că prin cererea care a făcut obiectul dosarului 8818/95/2010/a2, S SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC E SRL a solicitat să se dispună anularea contractului de vânzare cumpărare nr. 10/20.01.2011 si a facturilor subsecvente,  încheiat între SC E SRL in calitate de vânzător si SC MISRL în calitate de cumpărător, precum si  repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului, motivând că în urma controlului efectuat de organele fiscale s-a constatat că debitorul înstrăinase bunurile conform facturilor nr. 319,321,322,323,324, din 21.01.2010 fără a înregistra aceste facturi în contabilitatea societăţii şi fără a depune declaraţiile aferente, privitoare la şi impozit pe profit.

Tribunalul Gorj a reţinut că SC E SRL a procedat la vânzarea bunurilor constituite garanţie prejudiciind un terţ in calitate de creditor fără să respecte clauza unui contract de împrumut încheiat cu acesta şi anterior achitării sumei împrumutate, fără a se putea reţine că respectiva convenţie a fost realizată în cursul desfăşurării normale a activităţii curente a debitoarei.

Instanţa are în vedere faptul că prin prezenta acţiune contestatoarea a arătat că bunurile mobile au format obiectul unor transferuri patrimoniale, parte din ele fiind proprietatea  altor entităţi juridice, iar executorul le-a identificat ca fiind în posesia contestatoarei şi că actul de  executare este vătămător pentru societatea contestatoare, constituind un impediment la  executare.

Având în vedere faptul că prin sentinţa nr. 222/13.02.2012 pronunţată de Tribunalul Gorj-Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 8818/95/2010/a2 s-a dispus atât anularea contractului de vânzare cumpărare nr. 10/20.01.2010 încheiat între SC E SRL, în calitate de vânzător şi SC MISRL în calitate de cumpărător, cât şi a actelor subsecvente emise în baza acestuia şi a repus părţile în situaţia anterioară încheierii contractului, instanţa  apreciază ca  fiind  neîntemeiate  susţinerile contestatoarei care a arătat că în cauză există un impediment  la  executare în sensul că o parte din bunurile care  au făcut obiectul procesului verbal de situaţie nu  îi aparţin.

De  altfel,  deşi instanţa i-a  pus în vedere să precizeze concret care sunt  bunurile la care  se  referă în cererea de chemare în judecată şi să depună înscrisuri doveditoare în susţinerea aspectelor  învederate în acţiune contestatoarea a depus la dosarul cauzei facturi fiscale emise la date ulterioare datei de 20.01.2010, data încheierii contractului de vânzare cumpărare care a fost anulat de către Tribunalul Gorj şi nu a negat faptul că bunurile care fac obiectul acestor facturi au fost dobândite în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 10/20.01.2011

De asemenea, instanţa constată că în procesul verbal încheiat în data de 13.12.2012 sunt cuprinse doar bunuri cuprinse în facturile nr. 319,321,322,323,324 din 21.01.2010, facturi emise în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 10/20.01.2011, încheiat între SC E SRL in calitate de vânzător si SC MISRL în calitate de cumpărător, contract anulat prin sentinţa nr. 222/13.02.2012 pronunţată de Tribunalul Gorj-Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 8818/95/2010/a2.

Faţă de aceste considerente si având în vedere că în speţa de faţă nu sunt îndeplinite dispoziţiile art. 399 din Codul de procedură civilă, urmează a se respinge contestaţia la executare ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia formulată de contestatoarea SC MISRL, cu sediul în……. în contradictoriu cu intimatul B.E.J D C R, cu sediul în, şi intimata SC E SRL prin lichidator judiciar S SPRL,  cu sediul …….

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 01 Martie 2013, la Judecătoria Târgu-Jiu. 

Preşedinte,

ANDREEA DANIELA TITERLEA

Grefier,

OLGUŢA OLARU

Red. A.T. 07 Martie 2013

Tehn. ABC/ex 5.