Reducere pensie de întreţinere

Sentinţă civilă 15650 din 10.12.2012


Dosar nr.Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 15650

Şedinţa publică de la 10 Decembrie 2012

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul A I şi pe pârâta MT (în calitate de ocrotitor legal al minorului A C C), în contradictoriu cu autoritatea tutelară Consiliul Local Pi, având ca obiect reducere pensie de întreţinere.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul şi pârâta, lipsă fiind reprezentantul autorităţii tutelare.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că la data de 04.12.2012, prin Serviciul Registratură, pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii reclamantului, obligarea reclamantului la plata pensiei restante aferente lunilor septembrie, octombrie şi noiembrie şi să stabilească noul cuantum al pensiei, având în vedere nevoile reale şi actuale ale minorului, anexând cupoane mandat poştal, adeverinţa nr. 33711/03.12.2012, iar la data de 07.12.2012  a fost depusă adeverinţa nr. 341/04.12.2012 emisă de Episcopia Severinului şi Strehaiei, iar la data de 06.12.2012, prin fax, a fost înaintată adeverinţa nr. 2627/06.12.2012 emisă de Grupul Şcolar B.

Se înmânează un exemplar al întâmpinării reclamantului care nu solicită un termen în vederea observării.

Instanţa califică solicitarea pârâtei privind obligarea reclamantului la plata pensiei restante aferente lunilor septembrie, octombrie şi majorarea pensiei de întreţinere ca cerere reconvenţională.

Se ia o declaraţie reclamantului care arată că nu este de acord cu majorarea pensiei de întreţinere întrucât veniturile sale nu s-au majorat, în plus mai are în întreţinere o fiica minoră născută în anul 2012, în prezent lucrează cu jumătate de normă în cadrul Protoieriei B de A atunci când sunt probleme în cadrul protoieriei, slujbe religioase şi înmormântări, iar restul timpului desfăşoară activităţi individuale în gospodăria proprie, cele menţionate fiind consemnate în scris şi ataşate la dosarul cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul cu privire la  excepţia lipsei de interes a capătului de cerere reconvenţional având ca obiect plata pensiei restante, invocată din oficiu, dar şi pe fondul cauzei.

Reclamantul a solicitat reducerea pensiei de întreţinere în funcţie de veniturile realizate, în privinţa excepţiei învederând că-şi va achita şi restanţele acumulate.

Pârâta a solicitat ca reclamantul să plătească pensia restantă, iar cu privire la cererea reclamantului cu privire la reducerea pensiei de întreţinere a lăsat soluţia la aprecierea instanţei.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg.-Jiu sub nr., reclamantul A I a chemat în judecată pe pârâta M T (în calitate de ocrotitor legal al minorului A C C), solicitând instanţei ca, prin sentinţa ce se va pronunţa, să se dispună reducerea pensiei de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. 5159/08.07.2009 a Judecătoriei Tg-Jiu în sarcina reclamantului şi în favoarea minorului A C C.

În motivare, reclamantul a arătat că prin sentinţa mai sus menţionată a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere  lunare în sumă de 160 lei, în favoarea minorului ACC

A mai arătat reclamantul că în prezent mai are doi minori în întreţinere, respectiv pe A F D, născut la data de şi pe minora A M E, născută la. A mai menţionat reclamantul că în prezent veniturile sale s-au diminuat deoarece nu mai lucrează ca profesor de la data de 01.09.2011, iar la Parohia B funcţionează doar cu jumătate de normă din anul 2009, motiv pentru care se impune reducerea pensiei de întreţinere.

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

Cererea este scutită de plata taxelor judiciare de timbru şi timbru judiciar potrivit art. 15 lit. c din Legea nr. 146/1997 şi art. 1 alin. 2 din OG nr. 32/1995.

În cauză, instanţa a administrat proba cu înscrisuri în cadrul căreia au fost depuse, în copie, cartea de identitate a reclamantului,  sentinţa civilă nr. 5159/08.07.2009 a Judecătoriei Tg.-Jiu, certificatul de naştere al minorei A M E, certificatul de naştere la minorului A F D.

Pârâta a formulat întâmpinare-cerere reconvenţională, prin care a solicitat respingerea acţiunii formulată de reclamant privind reducerea pensiei de întreţinere şi obligarea reclamantului la plata pensiei restante aferente lunilor septembrie, octombrie şi noiembrie şi să se stabilească un nou cuantum al pensiei, având în vedere nevoile reale şi actuale ale minorului.

În motivare pârâta a arătat, în esenţă, că în baza sentinţei civile nr. 5159//08.07.2009 a Judecătoriei Tg-Jiu, reclamantul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 160 lei lunar pentru minorul A C C, născut la data de, rezultat în urma căsătoriei părţilor, însă reclamantul a manifestat dezinteres faţă de soarta copilului, neachitând pensia de întreţinere aferentă fiecărei luni calendaristice.

A menţionat pârâta că minorul este C C este elev în clasa a IX-a la Liceul Teologic ,, , este cazat la internetul şcolii, serveşte masa la o cantină în oraş, nevoile acestuia fiind mult mai mari faţă de momentul stabilirii pensiei anterioare de întreţinere.

A mai precizat pârâta că, într-adevăr, reclamantului i  s-a mai născut şi cel de-al treilea copil, însă nevoile minorului C C sunt mult mai mari întrucât este elev.

În dovedire, a ataşat cupoane mandat poştal şi adeverinţa nr. 33711/03.12.2012.

Instanţa a calificat solicitarea pârâtei privind obligarea reclamantului la plata pensiei restante aferente lunilor septembrie, octombrie şi majorarea pensie de întreţinere ca cerere reconvenţională.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 5159/08.07.2009 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosarul nr. al Judecătoriei Tg.- Jiu, reclamantul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere  în cuantum de 160 lei lunar, în favoarea minorului A C C, începând cu data de şi până la majoratul minorului.

Întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti, astfel cum statuează dispoziţiile art. 513 şi următoarele C. civ.  În acest sens, instanţa este abilitată să reducă  sau să majoreze cuantumul obligaţiei de întreţinere după cum variază cele două aspecte avute în vedere mai sus.

În cauza de faţă, instanţa reţine că situaţia de fapt avută în vedere la momentul pronunţării hotărârii judecătoreşti  de stabilire a pensiei de întreţinere  s-a modificat, în sensul că reclamantul mai are în întreţinere pe minora A M E, născută la şi de asemenea a întrerupt activitatea la Grupul Şcolar Industrial în data de 31.08.2011, aşa cum rezultă din adeverinţa nr. 2627/06.12.2012 aflată la fila 19 din dosar, iar singurele venituri pe care le realizează sunt cele obţinute de la Protoieria

Aşadar, reclamantul are un singur loc de muncă cu contract de muncă, fiind angajat cu jumătate de normă la Protoieria, realizând un venit mediu net lunar în cuantum de 394 lei la acest loc de muncă (fila 17).  La interpelarea instanţei, la acest termen de judecată, reclamantul a învederat instanţei că activitatea desfăşurată în cadrul Protoieriei implică participarea sa, atunci când sunt probleme în cadrul protoieriei, la oficierea de slujbe religioase şi înmormântări, iar în restul timpului desfăşoară activităţi individuale în gospodăria proprie, cele menţionate fiind consemnate în scris şi ataşate la dosarul cauzei.

La stabilirea noului cuantum al pensiei de întreţinere, instanţa va avea în vedere că reclamantul mai are 2 copii minori în întreţinere, astfel încât cota ce se cuvine minorului AC C poate fi stabilită până la 1/6 din veniturile realizate, conform art. 529 alin. 2 Cod civil.  De asemenea se va avea în vedere că reclamantul desfăşoară suplimentar activităţi în gospodăria proprie şi este apt de muncă. În consecinţă, venitul bază de calcul la care instanţa urmează să se raporteze pentru stabilirea noului cuantum al pensiei de întreţinere va fi venitul minim pe economie, în prezent în cuantum de 700 lei, prezumându-se că fiind apt de muncă, reclamantul poate şi este obligat să desfăşoare şi alte activităţi pentru a contribui în mod corespunzător la întreţinerea fiului său, acesta nefiind obligat să suporte consecinţele pasivităţii tatălui său în a desfăşura şi alte activităţi suplimentare în timpul liber rămas.

Faţă de considerentele expuse, instanţa va admite cererea reclamantului şi va reduce pensia de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. 5159/08.07.2009 a Judecătoriei Tg-Jiu în sarcina reclamantului şi în favoarea minorului A C Cde la 160 lei lunar la 116 lei lunar (reprezentând 1/6 din venitul minim pe economie), începând cu data introducerii cererii, 13.11.2012 şi până la majoratul acestuia. Pe cale de consecinţă, întrucât posibilităţile materiale ale reclamantului nu au crescut, deşi nevoile minorului s-au majorat odată cu vârsta, se impune respingerea cererii reconvenţionale având ca obiect majorarea pensiei de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. a Judecătoriei Tg-Jiu.

În ceea ce priveşte cererea reconvenţională având ca obiect plata pensiei restante, aferentă lunilor septembrie, octombrie şi noiembrie, instanţa reţine că una dintre condiţiile de exercitare a unei acţiuni civile (pe lângă condiţiile existenţei capacităţii procesuale, a calităţii procesuale şi a afirmării unui drept) este aceea că titularul cererii trebuie să justifice un interes, în sensul de folos practic urmărit, iar acest interes trebuie să fie legitim, născut şi actual şi să fie personal şi direct. Interesul trebuie să fie personal şi direct, în sensul că folosul practic trebuie să-l vizeze pe cel care recurge la forma procedurală, iar în speţa de faţă nu există interes în promovarea acţiunii civile pentru pretenţiile formulate de către pârâta-reclamantă, întrucât aceasta deja are la dispoziţie un titlu executoriu (sentinţa civilă a Judecătoriei Tg-Jiu) pe care are posibilitatea să-l pună în executare, fiind lipsită de folos practic obţinerea unui nou titlu executoriu.

În consecinţă, instanţa, faţă de disp. art. 137 Cod proc. civ., apreciază că excepţia lipsei de interes este întemeiată, urmând a fi admisă, pârâta-reclamantă având posibilitatea să parcurgă căile procedurale prevăzute de lege  pentru obţinerea sumelor de bani reprezentând pensia de întreţinere neachitată de către reclamant.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite cererea formulată de reclamantul-pârât An I, domiciliat în sat împotriva  pârâtei-reclamante M T (în calitate de ocrotitor legal al minorului AC C) domiciliată în com., în contradictoriu cu autoritatea tutelară Consiliul Local

Reduce pensia de întreţinere stabilită în sarcina reclamantului şi în favoarea minorului A Co C născut la data de, prin sentinţa civilă nr. pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu de la 160 lei lunar la 116 lei lunar, începând cu data introducerii cererii, 13.11.2012 şi până la majoratul copilului.

Admite excepţia lipsei de interes a capătului de cerere reconvenţional având ca obiect plata pensiei restante.

Respinge capătul de cerere reconvenţional având ca obiect plata pensiei restante ca fiind lipsit de interes.

Respinge capătul de cerere reconvenţional având ca obiect majorarea pensiei de întreţinere.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 10.12.2012., la Judecătoria Tg-Jiu.

PREŞEDINTE

Grefier

Red./Th.

5ex./09.01.2013